• PËR MIRATIMIN E VLERËS SË PRONËS PËR SECILIN QARK TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË


  Miratimin e vlerës së pronës, sipas llojit të pasurisë së paluajtshme, për secilin qark të Republikës së Shqipërisë, sipas hartave që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse e tij.


  Data e hyrjes ne fuqi: 03/27/2013


  Propozuar nga: Këshilli i Ministrave


  Data e miratimit: 03/06/2013


  Statusi: I ndryshuar


  Data: 03/06/2013


  Numri i fletores zyrtare: 42


  Data e fletores zyrtare: 03/27/2013


  Fushat e veprimit te aktit: Pronë


  Faqja e fletores zyrtare: 1787


  Numri: 187


  Fletorja zyrtare: 40 - 49  VENDIM
  Nr. 187, datë 6.3.2013
  PËR MIRATIMIN E VLERËS SË PRONËS PËR SECILIN QARK TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË


  Në  mbështetje të  nenit 100 të  Kushtetutës, të  nenit 3 të  ligjit nr. 9235, datë  29.7.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”, të  ndryshuar dhe  në  vijim të  pikës 3 të  vendimit nr. 658, datë 26.9.2012 të  Këshillit të  Ministrave “Për miratimin e metodologjisë  për vlerësimin e pronave të paluajtshme në  Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Ministrit të  Drejtësisë, Këshilli  i Ministrave


  VENDOSI:
  1.  Miratimin e vlerës së  pronës, sipas llojit të  pasurisë  së  paluajtshme, për secilin qark të Republikës së  Shqipërisë, sipas hartave që  i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë  pjesë  përbërëse e tij.
  2.  Ngarkohen Ministria e Drejtësisë, Zyra e Regjistrimit  të  Pasurive të  Paluajtshme  të Republikës së Shqipërisë dhe Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave për zbatimin e këtij vendimi.


  Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
  KRYEMINISTRI
  Sali Berisha

  Komente

  Nuk ka asnje koment.
  • Emri:
    
   Email:
      
   Përmbajtja:
    
      Postuar nga: khoxha

  Data: 29/06/2013

  ikub#: 1306290081

  Shfleto artikuj te tjere per: PRONA, QARK, VLERA,

Versioni i plote | Publicitet | Kontakt

©2015 ikub.al