PËR MIRATIMIN E VLERËS SË PRONËS PËR SECILIN QARK TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË


Miratimin e vlerës së pronës, sipas llojit të pasurisë së paluajtshme, për secilin qark të Republikës së Shqipërisë, sipas hartave që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse e tij.

Data e hyrjes ne fuqi: 03/27/2013
Propozuar nga: Këshilli i Ministrave
Data e miratimit: 03/06/2013
Statusi: I ndryshuar
Data: 03/06/2013
Numri i fletores zyrtare: 42
Data e fletores zyrtare: 03/27/2013
Fushat e veprimit te aktit: Pronë
Faqja e fletores zyrtare: 1787
Numri: 187

Fletorja zyrtare: 40 - 49

VENDIM
Nr. 187, datë 6.3.2013
PËR MIRATIMIN E VLERËS SË PRONËS PËR SECILIN QARK TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË


Në  mbështetje të  nenit 100 të  Kushtetutës, të  nenit 3 të  ligjit nr. 9235, datë  29.7.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”, të  ndryshuar dhe  në  vijim të  pikës 3 të  vendimit nr. 658, datë 26.9.2012 të  Këshillit të  Ministrave “Për miratimin e metodologjisë  për vlerësimin e pronave të paluajtshme në  Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Ministrit të  Drejtësisë, Këshilli  i Ministrave


VENDOSI:
1.  Miratimin e vlerës së  pronës, sipas llojit të  pasurisë  së  paluajtshme, për secilin qark të Republikës së  Shqipërisë, sipas hartave që  i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë  pjesë  përbërëse e tij.
2.  Ngarkohen Ministria e Drejtësisë, Zyra e Regjistrimit  të  Pasurive të  Paluajtshme  të Republikës së Shqipërisë dhe Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave për zbatimin e këtij vendimi.


Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Sali Berisha
Ventouris
Chez Moi

Komente

Nuk ka asnje koment.
 • Emri:
   
  Email:
     
  Përmbajtja:
   
   

AlbtelecomPostuar nga: khoxha
Data: 29/06/2013
ikub#: 1306290081
Shfleto artikuj te tjere per: PRONA, QARK, VLERA,


Cineplexx

Njoftime

©2017 ikub.al