• PËR MIRATIMIN E KOSTOS MESATARE TË NDËRTIMIT TË BANESAVE NGA ENTI KOMBËTAR I BANESAVE, PËR VITIN 2013


  Miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave, në shkallë Republike, për vitin 2013, e cila të jetë 37 806 (tridhjetë e shtatë mijë e tetëqind e gjashtë) lekë/m2, për sipërfaqe shfrytëzimi.


  Data e hyrjes ne fuqi: 05/24/2013


  Propozuar nga: Këshilli i Ministrave


  Data e miratimit: 05/08/2013


  Statusi: I ndryshuar


  Data: 05/08/2013


  Numri i fletores zyrtare: 87


  Data e fletores zyrtare: 05/24/2013


  Faqja e fletores zyrtare: 3691


  Numri: 1


  Fletorja zyrtare: 80 - 89  UDHËZIM
  Nr. 1, datë 8.5.2013
  PËR MIRATIMIN E KOSTOS MESATARE TË NDËRTIMIT TË BANESAVE NGA ENTI KOMBËTAR I BANESAVE, PËR VITIN 2013


  Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të shkronjës “dh” të nenit 34/1 të ligjit nr. 9232, datë 13.5.2004 “Për programet sociale për strehimin e banorëve të zonave urbane”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave

  UDHËZON:

  1. Miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave, në shkallë Republike, për vitin 2013, e cila të jetë 37 806 (tridhjetë e shtatë mijë e tetëqind e gjashtë) lekë/m2, për sipërfaqe shfrytëzimi.

  2. Kostoja mesatare e ndërtimit dhe vlera mesatare e apartamenteve në tregun e lirë të banesave, sipas qyteteve, për vitin 2013, të jetë sipas tabelave nr. 1, nr. 2 e nr. 3, që i bashkëlidhen këtij udhëzimi.

  3. Për qytetet, për të cilat nuk janë nxjerrë vlerat e kostos mesatare të ndërtimit, të merren vlerat e kostos së ndërtimit të qytetit më të afërt, sipas tabelës nr. 1, që i bashkëlidhet këtij udhëzimi.

  4. Vlerat mesatare të banesave në tregun e lirë nuk mund të përdoren për t’iu referuar zonave të afërta.

  Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

  KRYEMINISTRI

  Sali Berisha

  Komente

  Nuk ka asnje koment.
  • Emri:
    
   Email:
      
   Përmbajtja:
    
      Postuar nga: khoxha

  Data: 10/09/2013

  ikub#: 1309100058

  Shfleto artikuj te tjere per: BANESA, KOSTO, NDERTIM,

Versioni i plote | Publicitet | Kontakt

©2015 ikub.al