• PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10 160, DATË 15.10.2009, “PËR RREGULLIMIN E SHËRBIMIT TË TRANSPORTIT PËR FUNKSIONARËT PUBLIKË DHE NËPUNËSIT CIVILË”


  2. Kategoria e dytë, ku përfshihen të gjithë funksionarët e përcaktuar në lidhjen 2, që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij, të cilëve u caktohe


  Data e hyrjes ne fuqi: 12/18/2013


  Propozuar nga: Këshilli i Ministrave


  Data e miratimit: 11/07/2013


  Statusi: I ndryshuar


  Data: 11/07/2013


  Numri i fletores zyrtare: 188


  Data e fletores zyrtare: 12/03/2013


  Faqja e fletores zyrtare: 7861


  Numri: 169/2013


  Fletorja zyrtare: 180 - 189  LIGJ
  Nr. 169/2013
  PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10 160, DATË 15.10.2009, “PËR RREGULLIMIN E SHËRBIMIT TË TRANSPORTIT PËR FUNKSIONARËT PUBLIKË DHE NËPUNËSIT CIVILË”


  Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,


  KUVENDI
  I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
  VENDOSI:


  Në ligjin nr. 10 160, datë 15.10.2009, “Për rregullimin e shërbimit të transportit për funksionarët publikë dhe nëpunësit civilë”, bëhen këto ndryshime:


  Neni 1
  Në nenin 2 bëhen ndryshimet e mëposhtme:
  a) Pika 2 ndryshohet si më poshtë:
  “2. Kategoria e dytë, ku përfshihen të gjithë funksionarët e përcaktuar në lidhjen 2, që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij, të cilëve u caktohet një përfitim maksimal financiar mujor, sipas vlerës së përcaktuar në po këtë lidhje për shërbime transporti, në përmbushje të detyrave të tyre funksionale. Masa e përfitimit financiar mujor për çdo deputet miratohet me vendim të Kuvendit, në bazë të distancës me zonën që ai përfaqëson, por kjo masë nuk mund të jetë më shumë se 40 000 (dyzet mijë) lekë në muaj.”.
  b) Pikat 3 dhe 4 shfuqizohen.


  Neni 2
  Neni 5 shfuqizohet.


  Neni 3


  Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
  Miratuar në datën 7.11.2013
  Shpallur me dekretin nr. 8410, datë 27.11.2013 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bujar Nishani

  Komente

  Nuk ka asnje koment.
  • Emri:
    
   Email:
      
   Përmbajtja:
    
      Postuar nga: khoxha

  Data: 06/01/2014

  ikub#: 1401060105

  Shfleto artikuj te tjere per: CIVIL, RREGULLIM,

Versioni i plote | Publicitet | Kontakt

©2015 ikub.al