Per ratifikimin e "Marreveshjes per tregtine e lire, ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe Misionit te Administrates se Perkohshme te Kombeve te Bashkuara ne Kosove (UNMIK), ne emer te institucioneve te perkohshme veteqeve


Ratifikohet "Marreveshja per tregtine e lire, ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe Misionit te Administrates se Perkohshme te Kombeve te Bashkuara ne Kosove (UNMIK), ne emer te institucioneve te perkohshme veteqeverisese te Kosoves".

Data e hyrjes ne fuqi: 07/29/2003
Numri i neneve: 2
Propozuar nga: Këshilli i Ministrave
Data e miratimit: 07/29/2003
Statusi: Ne fuqi
Data: 07/29/2003
Numri i fletores zyrtare: 73
Data e fletores zyrtare: 08/19/2003
Fushat e veprimit te aktit: Marrëveshje
Faqja e fletores zyrtare: 3261
Numri: 9122

Fletorja zyrtare: 70 - 79
LIGJ
Nr.9122, date 29.7.2003

PER RATIFIKIMIN E "MARREVESHJES PER TREGTINE E LIRE, NDERMJET KESHILLIT TE MINISTRAVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE DHE MISIONIT TE ADMINISTRATES SE PERKOHSHME TE KOMBEVE TE BASHKUARA NE KOSOVE (UNMIK), NE EMER TE INSTITUCIONEVE TE PERKOHSHME VETEQEVERISESE TE KOSOVES"

Ne mbeshtetje te neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 te Kushtetutes, me propozimin e Keshillit te Ministrave,

KUVENDI
I REPUBLIKES SE SHQIPERISE

V E N D O S I:

Neni 1

Ratifikohet "Marreveshja per tregtine e lire, ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe Misionit te Administrates se Perkohshme te Kombeve te Bashkuara ne Kosove (UNMIK), ne emer te institucioneve te perkohshme veteqeverisese te Kosoves".

Neni 2

Ky ligj hyn ne fuqi 15 dite pas botimit ne Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.3930, date 14.8.2003, te Presidentit te Republikes se Shqiperise, Alfred Moisiu

MARREVESHJE PER TREGTINE E LIRE NDERMJET KESHILLIT TE MINISTRAVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE DHE MISIONIT TE ADMINISTRATES SE PERKOHSHME TE KOMBEVE TE BASHKUARA NE KOSOVE (UNMIK) NE EMER TE INSTITUCIONEVE TE PERKOHSHME VETEQEVERISE SE TE KOSOVES

HYRJE

Duke dashur qe te zhvillojne dhe fuqizojne marredheniet miqesore, veçanerisht ne fushen e bashkepunimit ekonomik dhe tregtar, me qellim qe te kontribuojne ne zhvillimin per bashkepunim ekonomik mes dy vendeve dhe te zgjerojne fushen e shkembimit reciprok tregtar,
Keshilli i Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe misioni i Kombeve te Bashkuara per administraten e perkohshme te Kosoves ne emer te institocioneve te perkohshme veteqeverisese te Kosoves (ketu e me tutje te quajtura "Pale Kontraktuese");
duke riafirmuar angazhimin e tyre per t'iu permbajtur parimeve te ekonomise se tregut, e cila sherben si baze per marredheniet e tyre;
duke patur parasysh deshiren e tyre te perbashket per te marre pjese aktivisht ne procesin nderkombetar te integrimit ekonomik;
duke shprehur gadishmerine e tyre per bashkepunim ne gjetjen e menyrave dhe rrugeve per forcimin e ketij procesi:
duke patur parasysh te drejtat dhe detyrimet qe rrjedhin nga procesi i stabilizim asocimit ndermjet Komunitetit Europian dhe Paleve Kontraktuese,
duke marre ne konsiderate Rezoluten 1244 (1999) te dates 10 qershor 1999 te Keshillit te Sigurimit te organizates se Kombeve te Bashkuara, e cila ka autorizuar Sekretarin e Pergjitheshem te te vendose nje prezence civile ne Kosove, e njohur si Misioni i Kombeve te Bashkuara per Administrimin e Perkohshem te Kosoves (UNMIK) dhe autoritetin e Perfaqesuesit Special te Sekretarit te Pergjithshem (SRSG), e cila rrjedh nga Rezoluta;
duke zgjidhur ne kete menyre eliminimin progresiv te barrierave ne tregti ne perputhje me dispozitat e Marreveshjes se Pergjithshme Mbi Tarifat dhe Tregtine (MPTT, 1994) dhe Marreveshjes qe themeloi Organizaten Boterore te Tregtise (OBT );
duke deklaruar gadishmerine e tyre ne ndermarrjen e aktiviteteve ne kuader te nxitjes se zhvillimit te harmonizuar te tregtise se tyre si dhe te zgjerimit e diversifikimit te bashkepunimit te tyre te ndersjelle ne fusha me interes te perbashket, perfshi fushat qe nuk mbulohen nga kjo Marreveshje, duke krijuar keshtu nje kuader dhe mjedis mbeshtetes bazuar ne barazi, mosdiskriminim, dhe ne nje barazpeshe te te drejtave dhe detyrimeve;
duke qene e bindur se kjo Marreveshje do te ndikoje ne fuqizimin e vazhdueshem te sistemit tregtar reciprok dhe do te kontribuoje ne procesin e integrimit ne Europe,
duke pasur parasysh se asnje dispozite e kesaj Marreveshjeje mund te interpretohet si e tille qe t'i perjashtoje palet nga detyrimet e tyre nen marreveshje te tjera nderkombetare, veçanerisht Marreveshjen e Pergjithshme mbi Tarifat dhe Tregtine, 1994 dhe Marreveshjen qe themeloi Organizaten Boterore te Tregtise;
kane vendosur, ne ndjekje te ketyre objektivave, te konkludojne Marreveshjen e meposhtme (ketu e me tutje te quajtur si "kjo Marreveshje"):

Neni 1
Objektivat

1. Palet Kontraktuese do te krijojne gradualisht nje zone te tregtise se lire gjate nje periudhe tranzitore qe zgjatet deri me 1 janar 2009 ne perputhje me dispozitat e kesaj Marreveshjeje dhe ne perputhje me dispozitat e shprehura ne nenin 24 te Marreveshjes MPTT te vitit 1994 dhe Marreveshjes qe themeloi OBT -ne.
2. Objeklivat e kesaj Marreveshjeje jane:
a) te zgjeroje bashkepunimin ekonomik ndermjet dy vendeve dhe te rrise standartin e
jeteses se popujve te tyre;
b) te eliminoje gradualisht kufizimet ne tregtine e mallrave;
c) te vendose kushte te barabarta konkurrence per tregti ndermjet Paleve Kontraktuese;
d) te kontribuoje ne kete menyre ne heqjen e barrierave ndaj tregtise, ne zhvillimin e
harmonizuar dhe ne zgjerimin e tregtise boterore;
e) te forcoje bashkepunimin ndermjet Paleve Kontraktuese;
f) te krijoje kushte per nxitje te metejshme te investimeve, veçanerisht per zhvillimin e investimeve te perbashketa ne te dyja vendet;
g) te nxise tregtine dhe bashkepunimin e Paleve Kontraktuese ne tregjet e vendeve te treta.

KAPITULLI I
PRODUKTET INDUSTRIALE

Neni 2
Fusha

1. Dispozitat e ketij kapitulli do te aplikohen mbi produktet industriale, me origjine nga njera prej Paleve Kontraktuese. Per qellimin e kesaj Marreveshjeje, termi "produkte industriale" do te thote produkte te cilat klasifikohen ne kapitujt 25 deri tek 97 sipas pershkrimit te mallrave ne Sistemin e harmonizuar te mallrave dhe Kodit Doganor, me perjashtim te produkteve te pershkruara ne aneksin I.

Neni 3
Tarifa doganore baze

1. Per shkembime tregtare qe jane objekt i kesaj Marreveshjeje, tarifat doganore te Republikes se Shqiperise do te zbatohet mbi klasifikimin e mallrave te importuara ne Republiken e Shqiperise. Tarifat doganore te Kosoves do te aplikohet mbi klasitikimin e mallrave te importuara ne Kosove.
2. Per secilin produkt, tarifa doganore baze qe do te aplikohet dhe qe do t'i nenshtrohet reduktimeve te mevonshme, te percaktuara ne kete Marreveshje, duhet te jete tarifa e parimit te kombit me te favorizuar, e aplikueshme nga Palet Kontraktuese ne diten qe pason daten e hyrjes ne fuqi te kesaj Marreveshjeje.
3. Ne rast se pas dates se hyrjes ne fuqi te kesaj Marreveshjeje, behen reduktime tarifore te aplikuara sipas parimit erga omnes, sidomos reduktime te rezultuara nga MPTT 1994 dhe Marreveshja qe themeloi Organizaten Boterore te Tregtise (OBT), tarifat e rezultuara nga keto reduktime do te zevendesojne tarifat doganore baze sipas Paragrafit 2, nga data e zbatimit te reduktimit.
4. Tarifat doganore te reduktuara, te llogaritura ne perputhje me paragrafin 1, duhet te rrumbullakosen ne perputhje me rregullat aritmetike, ne shifren e pare dhjetore te mallrave te importuara ne Kosove dhe pa shifra dhjetore per mallrat e importuara ne Shqiperi.
5. Palet Kontraktuese duhet te kembejne reciprokisht informacionin mbi tarifat e tyre doganore baze.

Neni 4
Tarifat doganore mbi importet dhe detyrime te tjera me efekt te njejte me tarifat doganore

1. Asnje tarife e re doganore mbi importet ose detyrime te tjera qe kane efekt te njejte me tarifat doganore nuk do te zbatohen, as ato ekzistueset nuk do te rriten ne tregtine ndermjet Paleve Kontraktuese, qe nga data e hyrjes ne fuqi te kesaj Marreveshjeje.
2. Tarifat doganore mbi importet, te aplikuara ne Republiken e Shqiperise mbi produktet me origjine nga Kosova, te specifikuara ne aneksin II, do te reduktohen dhe eliminohen ne menyre progresive ne perputhje me afatet e percaktuara ne kete Aneks.
3. Tarifat doganore mbi importet, te aplikueshme ne Kosove mbi produktet me origjine nga Republika e Shqiperise, te specitikuara ne aneksin III, do te reduktohen dhe eliminohen ne menyre progresive ne perputhje me afatet e percaktuara ne kete aneks.
4. Tarifat doganore mbi importet te aplikueshme ne Republiken e Shqiperise mbi produktet me origjine nga Kosova, te cilat nuk jane te specifikuara ne aneksin II, do te eliminohen ne daten e hyrjes ne fuqi te kesaj Marreveshjeje.
5. Tarifat doganore mbi importet te aplikueshme ne Kosove mbi produktet me origjine nga Republika e Shqiperise, te cilat nuk jane te specifikuara ne aneksin III, do te eliminohen ne daten e hyrjes ne fuqi te kesaj Marreveshje.

Neni 5
Detyrimet fiskale

Dispozitat e nenit 4 do te zbatohen gjithashtu dhe per detyrimet doganore me natyre fiskale.

Neni 6
Tarifat doganore mbi eksportet dhe detyrime te tjera me efekt te njejte me tarifat doganore

1. Asnje tarite e re doganore mbi eksportet ose detyrimet qe kane efekt te njejte, nuk do te
zbatohen ne tregtine mes Paleve Kontraktuese, qe nga data e hyrjes ne fuqi te kesaj Marreveshjeje.
2. Te gjitha tarifat doganore mbi eksportet dhe detyrimet qe kane efekt te njejte, do te
eliminohen ne daten e hyrjes ne fuqi te kesaj Marreveshjeje.

Neni 7
Kufizimet sasiore mbi eksportet dhe importet si dhe masat qe kane efekt te njejte

1. Asnje kufizim i ri sasior mbi eksponet dhe importer ose masa qe kane efekt te njejte nuk do te zbatohet ne tregtine mes Paleve Kontraktuese qe nga data e e hyrjes ne fuqi te kesaj Marreveshjeje.
2. Te gjitha kufizimet sasiore mbi eksponet dhe importet nga Palet Kontraktuese dhe masat
qe kane efekt te njejte do te eliminohen qe nga data e hyrjes ne fuqi te kesaj Marreveshjeje.

Neni 8
Barrierat Teknike ne Tregti

1. Te drejtat dhe detyrimet e Paleve Kontraktuese, ne lidhje me standardet ose rregullat teknike dhe masave respektive ne lidhje me to, do te zbatohen ne perputhje me Marreveshjen e OBT-se Mbi Barrierat Teknike ne Tregti.
2. Palet Kontraktuese duhet te bashkepunojne dhe te shkembejne informacion ne fushen e standardizimit, metrologjise, vleresimit te konformitetit dhe akreditimit, me qellim te eliminimit te barrierave teknike ne tregti.
3. Secila Pale Kontraktuese, me kerkese te Pales tjeter, duhet te jape informacion mbi rastet
individuale te veçanta te standardeve, rregullave teknike ose masave te ngjashme me to.

KAPITULLI II
PRODUKTET BUJQESORE

Neni 9
Fusha

Dispozitat e ketij Kapitulli duhet te aplikohen ndaj produkteve bujqesore qe klasifikohen ne kapitujt 1 deri 24 le pershkrimit te mallit ne Sistemin e harmonizuar te mallrave dhe Kodit Doganor, perfshi dhe produktet e pershkruara ne aneksin I te kesaj Marreveshjeje, me origjine nga njera prej Paleve Kontraktuese.

Neni 10
Shkembimi i koncesioneve

1. Palet Kontraktuese deklarojne gadishmerine e tyre te zhvillojne, aq sa e lejojne politikat e tyre bujqesore, zhvillimin e harmonizuar te tregtise mbi produktet bujqesore dhe te diskutojne kete çeshtje ne menyre periodike ne Komitetin e perbashket.
2. Ne vazhdim te ketij objektivi Palet Kontraktuese i japin njera-tjetres koncesionet e specifikuara ne protokollin A duke percaktuar masat per lehtesimin e tregtise per produktet bujqesore ne perputhje me dispozitat e ketij kapitulli dhe atyre te specifikuara ne kete protokoll.
3. Duke pasur parasysh:
? rolin e bujqesise ne ekonomite e tyre;
? zhvillimin e tregtise se produkteve bujqesore mes Paleve Kontraktuese;
? sensitivitetin e veçante te produkteve bujqesore;
? rregullat e politikave te tyre bujqesore;
? rezultatet e negociatave tregtare shumepaleshe sipas GATT dhe OBT -se;
Palet Kontraktuese do te shqynojne mundesite e dhenies per njera-tjetren te koncesioneve te metejshme ne tregtine mbi produktet bujqesore.

Neni 11
Koncesionet dhe politikat bujqesore

1. Pa paragjykuar koncesionet e dhena ne nenin 10 te kesaj Marreveshjeje, dispozitat e ketij kapitulli nuk do te kufizojne ne ndonje menyre ndjekjen e politikave perkatese bujqesore te Paleve Kontrakluese ose aplikimin e ndonje mase mbeshtetur ne keto politika, duke perfshire zbatimin e dispozitave te marreveshjeve perkatese te negociuara nen frymen e Marreveshjes qe themeloi OBT-ne.
2. Palet Kontraktuese duhet te njoftojne komitetin e perbashket ne lidhje me ndryshimet ne politikat e tyre bujqesore perkatese te ndjekura ose masat e aplikuara, te cilat mund te ndikojne ne kushtet e tregtise mbi mallrat bujqesore mes tyre, sikurse percaktohet ne kete Marreveshje. Ne baze te kerkeses se njeres prej Paleve Kontraktuese, duhet te mbahen konsultime te menjehershme brenda komitetit te perbashket per te ekzaminuar situaten.

Neni 12
Masa mbrojtese specifike

Pavaresisht nga dispozita e tjera te kesaj Marreveshjeje dhe ne veçanti te nenit 17 te kesaj Marreveshjeje, si dhe ne baze te sensitivitetit te veçante te produkteve bujqesore, ne rast se importet e produkteve me origjine nga nje Pale Kontraktuese, te cilat jane subjekt koncesionesh te dhena ne kete Marreveshje, sjellin probleme serioze ne tregjet e Pales tjeter Kontraktuese, Pala Kontraktuese e prekur duhet menjehere te kryeje konsultime per te gjetur nje zgjidhje te pershtatshme. Deri ne kete zgjidhje, kjo Pale Kontraktuese mund te marre masat qe ajo i konsideron te nevojshme.

Neni 13
Masat sanitare dhe fitosanitare

1. Palet Kontraktuese duhet te aplikojne rregullat e tyre kombetare ne fushat e veterinaries, kontrollit sanitar dhe fitosanitar ne menyre qe te korrespondoje me Marreveshjen e OBT-se "Mbi masat sanitare dhe Fitosanitare".
2. Masat me karakter veterinaro-sanitar dhe puna e sherbimit veterinar ndermjet Paleve
Kontraktuese duhet te jene te harmonizuara mbi bazen e legjislacionit europian.
3. Palet Kontraktuese angazhohen per te mos ndermarre masa diskriminuese ose masa te tjera, te cilat te shpien ne kufizimin e rrjedhjes se informacionit persa i perket nivelit te mbrojtjes sanitare dhe fitosanitare, kafsheve, bimeve dhe produkteve.

KAPITULLI III
DISPOZITA TE PERGJITHSHME

Neni 14
Taksimi i brendshem

1. Palet Kontraktuese duhet te evitojne marrjen e ndonje mase ose praktike te brendshme me natyre fiskale, e cila krijon direkt ose indirekt diskriminim ndaj produkteve me origjine nga Palet Kontraktuese.
2. Produktet e eksportuara ne njeren prej Paleve Kontraktuese nuk duhet te perfitojne nga
rimbursime te taksave te brendshme pertej sasise se takses indirekte te aplikuar mbi to.

Neni 15
Axhustime strukturore

1. Masa te jashtezakonshme me kohezgjatje te kufizuar, qe anashkalojne dispozitat e nenit 4 te kesaj Marreveshjeje, mund te merren nga secila Pale Kontraktuese ne formen e rritjes se tarifave doganore.
2. Keto masa mund te kene te bejne vetem me industrite ne lindje e siper ose disa sektore qe po kryejne ristrukturim ose po perballojne veshtiresi serioze, veçanerisht aty ku keto veshtiresi gjenerojne probleme shoqerore te konsiderueshme.
3. Tarifat doganore mbi importet, te aplikueshme nga Pala Kontraktuese ne lidhje me produktet me origjine nga Pala tjeter Kontraktuese, te hyra ne fuqi me ane te masave te mesiperme, nuk mund te tejkalojne 25 % ad valorem dhe duhet te mbeten nje element preference per produktet, me origjine ne Palen tjeter Kontraktuese. Vlera fatale e importeve te produktit, subjekt i ketyre masave, nuk mund te tejkaloje 15 % te importeve fatale te produkteve industriale nga Pala tjeter Kontraktuese, sikurse percaktohet ne nenin 2, gjate vitit te fundit per te cilin ka te dhena statistikore.
4. Pala Kontraktuese e interesuar duhet te informoje Komitetin e Perbashket per çdo lloj
mase te jashtezakonshme qe synan te marre dhe, me kerkese te Pales tjeter Kontraktuese, duhet te behen konsultime ne komitetin e perbashket mbi masa te tilla dhe ne sektoret per te cilet do te aplikohen, perpara aplikimit te tyre. Kur te jete duke marre te tilla masa, Pala Kontraktuese e interesuar duhet t'i jape komitetit te perbashket nje program ne nivele dhe kohe per eliminimin e tarifave doganore, te hyra ne fuqi sipas ketij neni. Ky program do te siguroje menyren se si do te reduktohen deri ne eliminim te ketyre tarifave, duke filluar nga te pakten dy vitet e fundit pas hyrjes ne fuqi dhe zbatimit te tyre, me nivele vjetore te barabarta. Komiteti i perbashket mund te vendose per nje program te ndryshem nga ai i paraqitur.

Neni 16
Masat antidumping dhe kunderbalancuese

Asgje ne kete Marreveshje nuk duhet te paragjykoje ose te ndikoje ne ndonje menyre ne marrjen e masave antidumping apo kompensuese nga secila prej Paleve Kontraktuese, ne perputhje me nenin 6 te MPTT 1994, me Marreveshjen mbi zbatimin e nenit 6 te MPTT 1994 dhe me marreveshjen mbi subvencionet dhe masat kunderbalancues sipas kushteve dhe procedurave te percaktuara ne nenin 20 te kesaj Marreveshje.

Neni 17
Masat mbrojtese te pergjitheshme

Kur nje produkt importohet ne nje nga Palet Kontraktuese ne sasi te tilla te rritura dhe ne
kushte te tilla qe shkaktojne ose rrezikojne te shkaktojne:
a) deme serioze tek prodhuesit vendas te produkteve te ngjashme ose drejtpersedrejti
konkurruese ne territorin e Pales Kontraktuese importuese;
b) veshtiresi serioze ndaj cdo sektori te lidhur me te ne ekonomi ose veshtiresi qe mund te sjellin perkeqesim serial te situates ekonomike te nje rajoni.
Pala Kontraktuese e interesuar mund te marre masat e duhura nen kushtet dhe ne perputhje me proceduren, te percaktuar ne nenin 20 te kesaj Marreveshje.

Neni 18
Ri-eksporti dhe mungesat serioze

1. Aty ku pershtatja me dispozitat e neneve 6 dhe 7 te con tek:
(a) rieksporti ndaj nje vendi te trete perkundrejt te cilit Palet Kontraktuese eksportuese permbajne per produktet ne tjale kufizime sasiore eksporti, tarifa e eksportit ose masa apo detyrimi qe kane efekt te njejte;
(b) nje mungese serioze ose nje rrezik per nje mungese te tille te nje produkti thelbesor per Palen Kontraktuese eksportuese;
dhe ku situatat qe i referohen rasteve te mesiperme sjellin ose jane ne gjendje te sjellin veshtiresi per Palen Kontraktuese eksportuese, atehere kjo Pale Kontraktuese mund te marre masat e duhura sipas kushteve dhe ne perputhje me procedurat e percaktuara ne nenin 20 te kesaj Marreveshje.
2. Masat e marra si rezultat i nje situate te referuar ne paragrafin 1, duhet te aplikohen ne nje menyre jodiskriminuese dhe te eliminohen atehere kur kushtet nuk e justifikojne me mbajtjen e tyre te metejshme.

Neni 19
Monopolet shteterore

1. Palet Kontraktuese duhet te pershtasin ne menyre progresive cdo monopol shteti te nje karakteri tregtar, ne menyre qe te sigurojne qe nuk do te kete diskriminim lidhur me kushtet ne te cilat mallrat jane siguruar dhe tregtuar ndermjet shtetasve te Paleve Kontraktuese.
2. Komiteti i perbashket duhet te informohet lidhur me masat e adoptuara per te zbatuar kete
objektiv.

Neni 20
Proçedura per aplikimin e masave mbrojtese

1. Perpara fillimit te procedures per aplikimin e masave mbrojtese, te percaktuara ne paragrafet e ketij neni, Palet Kontraktuese duhet te perpiqen te zgjidhin cdo lloj ndryshimi mes tyre me ane te konsultimeve te drejtperdrejta.
2. Ne rast se nje Pale Kontraktuese kanalizon importin e produkteve, te cilat sjellin situaten e referuar ne nenin 17, drejt nje procedure administrative, qellimi i se ciles eshte dhenia e shpejte e informacionit mbi tendencen e flukseve tregtare, ajo duhet te informoje Palen tjeter Kontrakruese,
3. Pa paragjykim ndaj paragrafit 7 te ketij neni, nje Pale Kontraktuese qe mendon te kaloje ne masa mbrojtese duhet te njoftoje menjehere Palen tjeter Kontraktuese dhe te jape te gjithe informacionin e duhur per kete gje. Konsultimet mes Paleve Kontraktuese duhet te kryhen pa vonese ne komitetin e perbashket me synim qe te gjendet nje zgjidhje e pranueshme reciprokisht.
4.
a) Persa i perket neneve 16, 17 dhe 18 te kesaj Marreveshjeje, komiteti i perbashket duhet
te ekzaminoje rastin e situates dhe mund te marre çdo lloj vendimi qe nevojitet per t"i dhene fund veshtiresive te njoftuara nga pala Kontraktuese e interesuar. Ne rastin e mungeses se nje vendimi te tille, brenda tridhjete diteve nga referimi i ceshtjes ne komitetin e perbashket, pala Kontraktuese e interesuar mund te marre masat e nevojshme per te rregulluar situaten.
b) Sipas nenit 30 te kesaj Marreveshje, pala Kontraktuese e interesuar mund te marre masat e duhura pasi te jene perfunduar konsultimet ose pasi te kete kaluar nje periudhe prej tre muajsh qe nga data e njoftimit te pare ndaj Pales tjeter,
c) Sipas nenit 25 te kesaj Marreveshje, pala Kontraktuese e imeresuar duher t"i jape komitetit te perbashket te gjithe asistencen e kerkuar, me qellim qe te ekzaminoje rastin dhe aty ku duhet te eliminoje praktikat per te cilat ka kundershtim. Ne rast se pala tjeter Kontraktuese deshron per t'i dhene fund praktikes qe kundershtohet brenda nje periudhe te fiksuar nga komiteti i Perbashket ose ne rast se Komiteti i Perbashket deshton ne arritjen e nje marreveshjeje lidhur me kete ceshtje brenda 30 diteve pune, atehere pala Kontraktuese e interesuar mund te adoptoje masar e duhura per te perballuar veshtiresite qe rezultojne nga praktika ne fjale.
5. Masat mbrojtese te marra duhet t'i njoftohen menjehere Pales tjeter Kontraktutese. Ato duhet te kufizohen, persa i perket shtrirjes se tyre ne mallra dhe zgjatjes ne kohe, ne aq sa eshte e domosdoshme per te rregulluar situaten dhe nuk duhet te tejkalojne demin te shkaktuar nga praktika ose veshtiresia ne fjale. Prioritet i duhet dhene masave qe do te veshtiresojne sa me pak funksionimin e kesaj Marreveshjeje.
6. Masat mbrojtese te marra duhet te jene objekt i konsultimeve periodike brenda komitetit te perbashket me synim lehtesimin ose heqjen e tyre, atehere kur kushtet nuk do ta jusrifikojne me mbajtjen e tyre.
7. Atehere kur rrethanat e jashtezakonshme, te cilat kerkojne veprim te menjehershem, e bejne ekzaminimin paraprak te pamundur, pala Kontraktuese e interesuar mundet qe, ne rastet e neneve 16, 17 dhe 18 te kesaj Marreveshjeje, te aplikoje masa siguruese, te cilat jane medoemos te domosdoshme per te rregulluar situaten. Masat duhet te notifikohen pa vonese dhe konsultimet mes Paleve Kontraktuese duhet te zhvillohen sa me shpejt qe te jete e mundur ne komitetin e perbashket.

Neni 21
Perjashtime te pergjitheshme

Kjo Marreveshje nuk do te perfshije ndalime ose kutizime mbi importet, eksportet ose mallrat ne transit, qe kryhen mbi bazen e moralit publik, e politikes publike ose e sigurise se rendit publik, e mbrojtjes se shendetit dhe te jetes se njerezve, te kafsheve, bimeve dhe ambientit: mbrojtjes se pasurive kombetare qe permbajne vlera artistike, historike dhe arkeologjike: mbrojtjes se rregullave te pronesise intelektuale ose rregullave qe lidhen me arin ose argjendin, ose me ruajtjen e rezervave natyrore te fundme, ne rast se keto masa behen efektive ne lidhje me kufizime ne prodhimin ose konsumin e brendshem, te tilla ndalime ose kufizime nuk duhet, sidoqofte, te perbejne nje mjet diskriminimi arbitrar ose nje kufizim i fshehur mbi tregtine mes Paleve Kontraktuese.

Neni 22
Perjashtime sigurie

Asgje ne kete Marreveshje nuk duhet te ndaloje nje Pale Kontraktuese ne marrjen e masave,
te cilat ajo i konsideron te nevojshme:
a) per te parandaluar daljen e informacionit qe bie ne kundershtim me interesat thelbesore te sigurise se saj;
b) per mbrojtjen e interesave thelbesore te sigurise se saj ose per zbatimin e detyrimeve nderkombetare ose politikave kombetare:
i) ne lidhje me trafikun e armeve, municionit dhe shtesave te luftes, duke siguruar qe keto masa nuk i bejne te pabarabarta kushtet e konkurrences ne lidhje me produktet qe nuk jane te destinuara per qellime specifike ushtarake, si dhe te trafikut te tille ne mallra te tjera, ne materiale dhe sherbime qe kryhen drejtpersedrejti ose indirekt per qellimet e furnizimit te nje ndermarrje ushtarake;
ii) ne lidhje me mosperhapjen e armeve biologjike dhe kimike, te armeve berthamore dhe te pjeseve eksplozive berthamore;
iii) masa te marra ne kohe lufte ose ne tensione te tjera serioze nderkombetare, qe perbejne rrezik lufte.

Neni 23
Rregullat e origjines dhe bashkepunimi ndermjet doganave

1. Protokolli B i kesaj Marreveshjeje percakton rregullat e origjines dhe metodat qe lidhen
me bashkepunimin administrativ.
2. Palet Kontraktuese duhet te marrin masat e duhura, duke perfshire rishikime te rregullta ne komitetin e perbashket dhe rregullime per bashkepunimin administrativ, per te siguruar qe dispozitat e protokollit B dhe nenet 3 deri ne 7, 11, 14 dhe 15 te kesaj Marreveshjeje jane aplikuar ne menyre efektive dhe te harmonizuar, si dhe per te reduktuar, sa te jete e mundur me shume, formalitetet e imponuara mbi tregtine dhe per te arritur zgjidhje te kenaqshme reciproke me futjen ne veprim te ketyre dispozitave.

Neni 24
Pagesat

1. Pagesat ne monedhen e konvertueshme qe kane te bejne me tregtine ne mallra ndermjet Pakve Kontraktuese dhe transfertat e pagesave te tilla ne territorin njeres prej Paleve Kontrakruese, ku ka residencen njeri prej kreditoreve, do te jene te lira nga cdo kufizim.
2. Palet Kontraktuese do te heqin dore nga cdo shkembim ose kufizim administrativ ne grant, ripagesat ose pranimet e kredive afatshkurtra nderkombetare tregtare ose kredive financiare ne te cilin nje resident i njeres prej Paleve Kontraktuese merr pjese. 3. Pavaresisht nga dispozitat e paragrafit 2, çdo mase qe lidhet me pagesat e korente, e lidhur kjo me levizjen e mallrave duhet te jete ne perputhje me dispozitat e percaktuara ne nenin 8 te Marreveshjes se Fondit Monetar Nderkombetar.

Neni 25
Rregullat e konkurrences mes sipermarrjeve.

1. Çfare vijon eshte e papajtueshme me funksionimin e duhur te kesaj marreveshjeje, ne rast
se keto veprime prekin tregtine mes Paleve Kontraktuese:
a) te gjitha marreveshjet ndermjet sipermarrjeve, vendimet me perfshirjen e sipermarrjeve dhe praktikave te perbashketa ndermjet sipermarrjeve, te cilat kane si objekt te tyre ose pasoje parandalimin, kufizimin ose devijimin e konkurrences;
b) abuzimi nga nje ose me shume sipermarrje i pozicionit dominues ne territoret e Paleve
Kontraktuese si nje e tere ose ne pjese thelbesore.
2. Dispozitat e paragrafit 1 (a) dhe (b) do te zbatohen ne te gjithe aktivitetet, perfshi ato ne sipermarrjet me karakter publik, si dhe ato per te cilat Palet akordojne te drejta te vecanta ose
eskluzive. Ne rast se keto sipermarrje kane karakterin e operimit te sherbimeve me interesa te pergjithshme ekonomike ose me karakter monopoli qe sjell te ardhura, ato do te jene objekt i dispozitave te paragrafit 1 (a) dhe (b) per aq kohe sa zbatimi i ketyre dispozitave nuk prek performancen, faktikisht ose juridikisht, e objektivave te vecanta me karakter publik dhene atyre.
3. Persa i takon produkteve sipas kapitullit II, dispozitat e percaktuara ne paragrafin l(a) nuk do te zbatohen per Marreveshje te tilla, vendimet dhe praktikat e te cilave perbejne pjese integrale te nje organizate kombetare tregu.
4. Ne rast se njera Pale Kontraktuese konstaton se nje praktike e caktuar eshte ne kundershtim me paragrafet 1 (a) dhe (b) dhe paragrafit 2 te ketij neni, dhe ne se kjo praktike perben nje kercenim per te demtuar seriozisht interesat e kesaj Pale Kontraktuese apo shkakton demtim material ndaj industrise vendase te saj, Pala Kontraktuese e shqetesuar mund te marre masat e duhura bazuar ne kushtet dhe ne perputhje me procedurat te percaktuara ne nenin 30 te kesaj Marreveshjeje.

Neni 26
Ndihma Shteterore

1. Çdo lloj ndihme dhene nga njera Pale Kontraktuese ose e dhene nga burime shteterore, ne nje forme te tille qe deformon ose rrezikon te deformoje konkurrencen duke favorizuar ndermarrjen e veprimeve te caktuara ose prodhimin e produkteve te caktuara, ne mase te tille qe ndikojne ne tregtine ndermjet Paleve Kontraktuese, bie ne kundershtim me funksionin e percaktuar te kesaj Marreveshjeje.
2. Dispozitat e paragrafit 1 do te zbatohen per produktet e percaktuara ne kapitullin II te kesaj Marreveshjeje.
3. Palet Kontraktuese duhet te sigurojne transparencen e nevojshme ne fushat e ndihmes shteterore, inter alia, duke raportuar çdo vit ne komitetin e perbashket ne lidhje me shumen totale dhe shperndarjen e ndihmes se dhene dhe siguruar Palen tjeter Kontraktuese, me kerkese te saj, si dhe ne lidhje me informacionin mbi skemat e ndihmes e rastet e veçanta individuale te ndihmes shteterore.
4. Komiteti i perbashket brenda 3 vjeteve nga hyrja ne fuqi e kesaj Marreveshjeje do te adoptoje kriteret baze ne te cilat praktikat e percaktuara nga paragrafi 1 do te vleresohen njesoj si rregullat per implementimin e tyre.
5. Ne rast se njera Pale Kontraktuese gjykon qe nje praktike e veçante, duke perfshire edhe
ato ne bujqesi:
- Eshte ne kundershtim me ç'ka percaktohet ne paragrafin 1;
- Shkakton ose rrezikon deme serioze ndaj interesave te kesaj Pale Kontraktuese si dhe demton materialisht industrine ose bujqesine e saj vendase, kjo Pale Kontraktuese mund te marre masat e duhura bazuar ne kushtet dhe ne perputhje me dispozitat e percaktuara ne
Nenin 30 te kesaj Marreveshje.
Keto masa te duhura duhet te merren veçse ne perputhje me procedural e percaktuara dhe kushtet e percaktuara ne Marreveshjen "Mbi subvencionet dhe masat kunderbalancuese te MPTT 1994 dhe OBT -se dhe çdo instrument tjeter relevant i negociuar nen kujdesin e tyre dhe qe aplikohen per Palet Kontraktuese.

Neni 27
Veshtiresite e bilancit te pagesave
1. Palet Kontraktuese do te perpiqen te menjanojne vendosjen e masave kufizuese duke
perfshire masat e lidhura me importet per qellimet e bilancit te pagesave.
2. Aty ku njera nga Palet Kontraktuese eshte ne veshtiresi serioze te bilancit te pagesave ose rrezikohet drejtpersedrejti, Pala Kontraktuese e interesuar mundet qe te adoptoje, ne perputhje me kushtet e percaktuara nga MPTT 1994 dhe me nenin 8 te Marreveshjes me Fondin Monetar Nderkombetar, masa kufizuese, duke perfshire masa qe lidhen me importet, te cilat do te jene me kohezgjatje te kufizuar dhe qe nuk duhet te shkojne me tutje se çfare eshte e domosdoshme per te rregulluar situaten e bilancit te pagesave. Masat do te lehtesohen ne menyre progresive kur te jete permiresuar situata e bilancit te pagesave dhe ato do te eliminohen atehere kur kushtet nuk do ta justifikojne me tej mbajtjen e tyre. Pala Kontraktuese e interesuar do te informoje Palen tjeter Kontraktuese per futjen e ketyre masave dhe aty ku eshte e praktikueshme, do te jape nje program kohor per heqjen e tyre.

Neni 28
Te Drejtat e pronesise intelektuale

1. Palet Kontraktuese do te akordojne dhe sigurojne nje mbrojtje te efektshme dhe te pershtatshme te te drejtave te pronesise intelektuale mbi nje baze jodiskriminuese, duke parashikuar masa efektive per te imponuar respektimin e ketyre te drejtave kunder shkeljeve dhe ne vecanti kunder falsifikimit dhe piraterise. Palet Kontraktuese bien dakord te veprojne ne perputhje me standardet thelbesore te marreveshjeve shumepaleshe te paraqitura ne aneksin IV.
2. Per qellimet e kesaj Marreveshjeje, termi "pronesi intelektuale" do te perfshije ne menyre te vecante te drejten e autorit, duke futur keto te drejten e autorit mbi programet kompjuterike dhe bazes se te dhenave, patentat, markat tregtare, dizenjot industriale, treguesit gjeografike, topografite e qarqeve te integruar, informacionin konfidencial, perfshi dhe njohurite praktike.
3. Ne permbushje te angazhimeve te tyre si rezultat i marreveshjeve nderkombetare dhe 1egjislacionit ne fushen e te drejtave te pronesise intelektuale, Palet Kontraktuese ne kete Marreveshje nuk duhet t'u japin shtetasve te tyre apo shtetasve te Pales tjeter Kontraktuese nje trajtim me pak te favorshem nga ai qe u eshte akorduar shtetasve te cdo shteti tjeter te trete.
4. Palet Kontraktuese duhet te bashkepunojne ne ceshtjet e pronesise intelektuale. Me kerkesen e nje Pale Kontraktuese, ato duhet te kryejne konsultime ekspertesh mbi keto ceshtje, ne vecanti per aktivitetet qe lidhen me konventat ekzistuese ose me konventat e ardhshme nderkombetare per harmonizimin, administrimin dhe respektimin e te drejtave te pronesise intelektuale, si dhe per aktivitetet ne organizatat nderkombetare, te tilla si OBT, Organizata Boterore e Pronesise Intelektuale, si edhe per marredheniet e Paleve Kontraktuese me nje shtet te trete mbi ceshtjet e pronesise intelektuale.
5. Zbatimi i ketij neni do te shqyrtohet rregullisht nga Palet Kontraktuese. Ne rast veshtiresish ne tregti lidhur me te drejtat e pronesise intelektuale, secila nga Palet Kontraktuese mund te kerkoje konsultime urgjente per te gjetur zgjidhje reciproke te kenaqshme.

Neni 29
Prokurimi publik

1. Palet Kontraktuese e konsiderojne liberalizimin e tregjeve te tyre te prokurimit publik si nje objektiv te kesaj Marreveshjeje. Palet Kontraktuese synojne hapjen e aksesit ne kontratat publike mbi bazat e jodiskriminimit dhe reciprocitetit.
2. Palet Kontraktuese do te zhvillojne ne menyre progresive rregullat e tyre perkatese, kushtet dhe praktikat mbi prokurimin publik dhe do t'u japin furnizuesve te Pales tjeter Kontraktuese akses ne procedurat e fitimit te kontratave ne tregjet e tyre perkatese te prokurimit publik, akses i cili nuk eshte me pak i favorshem se ai i dhene kompanive te cdo vendi tjeter te trete.
3. Komiteti i perbashket do te ekzaminoje zhvillimet lidhur me arritjen e objektivave te ketij Neni dhe mund te rekomandoje modalitete praktike te zbatimit te dispozitave te paragrafit 2, me qellim qe te siguroje akses te lire, transparence dhe balancim te plote te te drejtave dhe detyrimeve.
4. Gjate ekzaminimit te referuar ne paragrafin 3, komiteti i perbashket mund te konsideroje, vecanerisht duke ndjekur zhvillimet dhe rregullat nderkombetare ne kete fushe, mundesine e zgjerimit te mbulimit dhe/ose shkallen e hapjes se tregut sipas paragrafit 1.
S. Palet Kontraktuese do te veprojne per te aderuar ne Marreveshjet e rendesishme te negociuara nen frymen e GATT 1994 dhe Marreveshjes se Marrakeshit qe themeloi OBT-ne.

KAPITULLI IV
DISPOZITAT PERFUNDIMTARE DHE INSTITUCIONALE

Neni 30
Komiteti i perbashket

1. Nje Komitet i perbashket themelohet ketu dhe perbehet nga perfaqesues te seciles Pale Kontraktuese. Komiteti do te drejtohet nga dy bashkekryetare. Bashkekryetari nga secila pale do te jete Ministri pergjegjes per tregtine. Komiteti i Perbashket do te kete ne perberje te tij nga 5 anetare per cdo Pale Kontraktuese.
2. Komiteti i perbashket do te jete pergjegjes per administrimin e kesaj Marreveshjeje dhe do te siguroje zbatimin e duhur te saj.
3. Me qellimin e nje zbatimi te sakte te kesaj Marreveshjeje, Palet Kontraktuese duhet te shkembejne informacion dhe, sipas kerkeses se seciles nga Palet Kontraktuese, duhet te kryejne konsultime brenda komitetit te perbashket. Komiteti duhet te mbaje nen konsiderate mundesine e heqjes se metejshme te te gjitha pengesave ndaj tregtise mes Paleve Kontraktuese.
4. Komiteti i perbashket, ne perputhje me dispozitat e paragrafit 3 te nenit 30, mund te marre vendime ne rastet qe parashikohen ne kete Marreveshje. Per ceshtjet e tjera komiteti mund te jape rekomandime.

Neni 31
Procedurat e Komitetit te Perbashket

1. Per zbatimin e duhur te kesaj Marreveshjeje, komiteti i perbashket do te takohet kurdohere qe te jete e nevojshme, por se paku nje here ne vit. Secila nga Palet mund te kerkoje te mbahet nje takim i komitetit.
2. Komiteti i perbashket duhet te veproje me konsensus.
3. Ne rast se nje perfaqesues i njeres prej Paleve Kontraktuese ne komitetin e perbashket, ka
pranuar nen rezerve, nje vendim qe perben objekt te permbushjes se detyrimeve te brendshme ligjore, atehere vendimi do te hyje ne fuqi, ne rast se nuk ka te percaktuar nje date te mevonshme, jo me vone se data e marrjes se njoftimit me shkrim mbi permbushjen e ketyre detyrimeve.
4. Komiteti i perbashket duhet te adoptoje rregullat e tij te procedurave, te cilat duhet, nga ana e tyre (inter alia), te permbajne dispozita per mbajtjen e takimeve dhe per caktimin e nje kryetari dhe te kohes se tij/saj te kryesise.
5. Komiteti i perbashket mund te vendose te ngreje nenkomitetet dhe grupe pune, ne rast se e sheh te nevojshme, ne menyre qe ato ta ndihmojne per te permbushur detyrat e tij.
Neni 32
Bashkimet doganore, zonat e tregtise se lire dhe tregtia kufitare

1. Kjo Marreveshje nuk do te ndaloje mbajtjen ose krijimin e bashkimeve doganore, e zonave te tregtise se lire ose te rregullimeve ne tregtine kufitare, ne masen qe keto nuk ndikojne negativisht ne regjimin tregtar te Paleve Kontraktuese dhe ne vecanti, ne dispozitat qe kane te bejne me rregullat e origjines, te percaktuara ne kete Marreveshje.
2. Sipas kerkeses, Palet Kontraktuese duhet te informojne njera-tjetren per cdo lloj marreveshje qe parashikon krijimin e bashkimeve doganore apo zonave te tregtise se lire.

Neni 33
Sherbimet dhe investimet

1. Palet Kontraktuese njohin rendesine ne rritje te disa fushave, te tilla si sherbimet dhe investimet. Ne perpjekjet e tyre per te zhvilluar gradualisht dhe per te zgjeruar bashkepunimin ndermjet tyre, ne vecanti ne kontekstin e integrimit europian, ato do te bashkepunojne me synimin per te arritur nje liberalizim progresiv dhe hapje te dyaneshme te tregjeve te tyre per investime dhe tregtine ne sherbime, duke pasur parasysh dispozitat perkatese te Marreveshjes se Pergjithshme "Mbi tregtine ne sherbime".
2. Palet Kontraktuese do te diskutojne ne komitetin e perbashket kete bashkepunim, me qellim zhvillimin dhe thellimin e lidhjeve ndermjet tyre, te udhehequr nga ky nen.

Neni 34
Permbushja e detyrimeve

1. Palet Kontraktuese duhet te marrin te gjitha masat e nevojshme per te siguruar arritjen e
objektivave dhe permbushjen e detyrimeve te kesaj Marreveshjeje.
2. Ne rast se ndonjera nga Palet Kontraktuese konsideron qe Pala tjeter Kontraktuese ka deshtuar qe te permbushe nje detyrim sipas kesaj Marreveshjeje, Pala e interesuar mund te marre masat e duhura sipas kushteve dhe ne perputhje me procedural e percaktuara ne nenin 20 te kesaj Marreveshjeje.

Neni 35
Klauzola zhvilluese

Aty ku nje Pale Kontraktuese konsideron se mund te jete e dobishme ne interesin e ekonomive te Paleve Kontraktuese per te zhvilluar dhe thelluar marredheniet e vendosura ne kete Marreveshje, duke i zgjeruar ato ne fusha qe nuk jane mbuluar ketu, ajo duhet t'i parashtroje nje kerkese te arsyetuar Pales tjeter Kontraktuese. Palet Kontraktuese mund te instruktojne Komitetin e perbashket per te ekzaminuar kete kerkese dhe, kur eshte e pershtatshme, per te bere rekomandime ndaj tyre, veçanerisht me qellim te hapjes se negociatave.

Neni 36
Amendamentet

Amendamente ndaj kesaj Marreveshje, te tjera nga ato te vendosura ne perputhje me paragrafin 3 te nenit 30 te kesaj Marreveshjeje, dhe te cilat jane aprovuar nga komiteti i perbashket, duhet te hyjne ne fuqi ne daten e marrjes se notes diplomatike te fundit, e cila konfirmon se te gjitha procedurat e kerkuara nga legjislacioni kombetar i seciles Pale Kontraktuese per hyrjen ne fuqi te amendamenteve kane perfunduar.

Neni 37
Protokollet dhe anekset

Shenimet e kuptimit, anekset dhe protokollet e kesaj Marreveshjeje jane nje pjese integrale e saj. Komiteti i perbashket mund te vendose te amendoje shenimet e kuptimit, anekset dhe protokollet subjekte te procedurave te brendshme ligjore te Paleve Kontraktuese.

Neni 38
Vlefshmeria dhe terheqja nga marreveshja

1. Marreveshja perfundohet per nje periudhe te pacaktuar.
2. Secila Pale Kontraktuese e kesaj Marreveshjeje mund te terhiqet prej saj, me ane te nje
njoftimi te shkruar ndaj Pales tjeter Kontraktuese. Pushimi i Marreveshjes do te kryhet ne diten e pare te muajit te shtate, qe ndjek daten ne te cilen njoftimi eshte marre nga Pala tjeter Kontraktuese.
3. Palet Kontraktuese bien dakord qe ne rast te hyrjes se njeres prej Paleve Kontraktuese te kesaj Marreveshjeje ne Bashkimin Europian, Marreveshja do te pushoje se ekzistuari ne diten perpara hyrjes ne BE te Pales respektive Kontraktuese, pa kompensime te mevonshme per Palen tjeter Kontraktuese.

Neni 39
Hyrja ne fuqi

Kjo Marreveshje eshte subjekt ratifikimi. Ajo hyn ne fuqi ne diten e pare te muajit te dyte pas dates se marrjes se njoftimit te dyte me shkrim, ne te cilin Palet Kontraktuese informojne njera tjetren nepermjet kanaleve diplomatike, qe ato e kane ratifikuar Marreveshjen.

Ne deshmi te dhene ketu, Palet nenshkruese te autorizuara me fuqi te plote, e kane
nenshkruar Marreveshjen e tanishme.
Bere ne dy kopje ne Prishtine me date 7 te muajit korrik, ne shqip, anglisht dhe serbisht, secila prej tyre autentike me vlere te njejte. Ne rast mosmarreveshjeje do te mbizoteroje teksti anglisht.

PER KESHILLIN E MINISTRAVE TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE
ARBEN MALAJ
Minister e ekonomise

PER UNMIK, NE EMER TE INSTITUCIONEVE TE PERKOHSHME TE KOSOVES
Michael Steiner
Perfaqesues special i Sekretarit te Pergjithshem


ANEKSI I
(referuar nenit 2 dhe 11 te Marreveshjes)Kodi HS Pershkrim
2905 43 00 - - Mannitol
2905 44 - - D-glucitol (sorbitol)
2905 45 00 - - Glycerol
3301 90 21 - - - Prej jamball apo lupulus
3301 90 30 - - - Te tjera
3301 90 90 - - Te tjera
3302 10 10 - - - - Me nje force alkolike aktuale me shume se 0,5% ndaj volumit
3302 10 21 - - - - - Qe nuk permban yndyrna te qumeshtit, saharoze, izoglukoze, glukoze apo niseshte apo qe permbajne, ndaj peshes, me pak se 1,5 % yndyre qumeshti, 5 % saharoze apo izoglukoze, 5% glukoze apo niseshte
3302 10 29 - - - - - Te tjera
3501 10 - Casein
3501 90 90 - - Te tjera
3502 11 90 - - - Te tjera
3502 19 90 - - - Te tjera
3502 20 91 - - - E thare (per shembull, ne forme petash, luspash, fetezash, pluhuri)
3502 20 99 - - - Te tjera
3505 10 10 - - Dekstrinat
3506 10 90 - - - Te tjera
3505 20 - Ngjitesat
ex 380910 - Agjentet llustrues, mbajteset e bojes me baze nga substancat e niseshtese :
3823 Acidet yndyrore monokarboksilike industriale; vajrat acide nga rafinimi; alkoolet industriale yndyrore
3824 60 - Sorbitol, perveçse atij te kreut Nr.2905 44
4501 Tape natyrale, e paperpunuar apo thjesht e pergatitur; mbetje tape; tape e shtypur, e granuluar apo e bluar
5201 00 Pambuk, jo i gerhanur apo i krehur
5301 Liri, i paperpunuar apo i proçesuar por jo i dredhur; mbeturina pushi liri e kthime liri (perfshire mbetje fijesh e fije te hequra prej pelhurave).
5302 Kerp origjinal (Cannabis sativa L), i paperpunuar avo i proçesuar por jo i dredhur; mbeturina pushi e kthime te kerpit origjinal (perfshire mbetje fijesh e fije te hequra nga pelhurat)

ANEKSI II
Tarifat doganore ne import, te aplikuara ne Republiken e Shqiperise, per mallrat me origjine nga Kosova, te pershkruara ne kete liste, do te reduktohen ne perputhje me kohezgjatjen e meposhteme:
. Me hyrjen ne fuqi te marreveshjes, ne 80 % te tarifave baze
. Nga 1 janari 2004, ne 60% te tarifave baze
. Nga 1 janari 2005, ne 40% te tarifave baze
. Nga 1 janari 2006, ne 20% te tarifave baze
. Nga 1 janari 2007, ne zero

Kodi HS Pershkrimi i produktit
Praparatet per perdorim ne floke:
3305 10 00 - Shampot
- Te tjera
3305 90 90 - - Te tjera
Sapuni; produktet e preparatet organike me veprim siperfaqesor per perdorim si sapun, ne forme te shufrave, kallepeve, pjeseve apo formave te kalepezuara, nese permbajne apo jo sapun; produkte dhe preparate organike me veprim siperfaqsor per larjen e lekure, ne forme lengu ose kremi dhe te ndertuara per shitje me pakice, qe permbajne ose jo sapun; letrat, mbushjet, shajak dhe tekstile te tjera te pathurura, te mbushura, veshura apo mbuluara me sapun apo detergjent;
Sapun dhe produkte e preparate organike me veprim siperfaqsor, ne forme te shufrave, kallepeve, pjeseve apo formave te kalepezuara, dhe
leter, mbushje, shajak dhe tekstile te tjera te pathurura, te mbushura, veshura apo mbuluara me sapun apo detergjent;
3401 11 00 - - Per perdorim tualeti (perfshire produktet mjekesore)
- Sapun ne forma te tjera;
3401 20 10 - - Feteza, vafera, granula apo pluhura

3401 20 90 - - Te tjera
Agjentet organike me veprim siperfaqsor (ndryshe nga sapuni); preparatet me veprim siperfaqsor, preparatet larese (perfshire preparatet ndihmese larese) dhe preparatet pastruese, nese permbajne apo jo sapun, te tjera nga ato te kreut Nr. 3401 :
- Preparate te ndertuara per shitje me pakice :
3402 20 20 - - Preparatet me veprim siperfaqsor
- Te tjera
3402 90 10 - - Preparatet me veprim siperfaqsor
Artikujt per mbajtjen apo paketimin e mallrave, prej plastike; tapat,
kapaqet, kupat dhe mbylles te tjere, prej plastike :
3923 10 00 - Kutite, kasat, sendyqet dhe artikuj te ngjashem
- Thaset dhe cantat (perfshire konet):
3923 21 00 - - Prej polimereve te etilenit
- - Prej plastikave te tjera:
3923 29 10 - - - Prej polivinil kloridi
3923 29 90 - - - Te tjera
Paisjet e tavolines, te kuzhines, artikuj te tjere shtepiake dhe artikuj te
tualetit, prej plastike:
3924 10 00 - Artikuj te tavolines dhe te kuzhines
- Te tjere:
- - Prej celuloze te rigjeneruar:
3924 90 11 - - - Sfungjeret
3924 90 19 - - - Te tjera
3924 90 90 - - Te tjera
Pajisjet e ndertimit prej plastike, te paperfshira dhe te paspecifikuara diku tjeter:
3925 10 00
- Rezervuaret, depozitat, dhe konteniere te ngjashem, te nje kapaciteti me teper se 3001
Goma pneumatike prej gome te perdorura apo te riveshura; goma te forta apo te mbushura, veshje te nderrueshme te rrotave prej gome dhe
mbyllesit e tyre prej gome :
- Goma pneumatike te perdorura :
4012 20 90 - - Te tjera
- Te tjera :
4012 90 20 - Gomat e medha apo gome jastek
Dru (perfshire shiritat dhe pllakat per dysheme parketi, jo te bashkuara) te profiluar (bashkuar me gjuhez apo me pllaka, ne forme ulluqesh, ne forme shiritash, me fole apo me buze, te zgavruara, bashkuar ne forme V, ne forme rruazash, te rrumbullakosura apo ne forma te ngjashme) pergjate çdo nga anet apo faqet e tij, nese jane apo jo te zdrukthtuara, te polimeruara me shpan apo te ngjitur nga kllapat bashkuese:
- Halore:
4409 10 11 - - Zbukurimet e modeluara per komizat e pikturave, fotografive,
pasavrave apo per objekte te ngjashme
4409 10 18 - - Te tjera
- Jo halore :
4409 20 11 - - Zbukurimet e modeluara per kornizat e pikturave, fotografive,
pasqyrave apo objekte te ngjashme
- - Te tjera:
4409 20 98 - - - Te tjera
Kutite paketuese, arka, senduqe, tambure dhe paketues te ngjashem, prej druri; tambure prej druri per kabllo; paletet, kutite e paleteve dhe panele te tjera per ngarkim, prej druri; mbeshtjelleset e paletave prej druri :
- Kutite, arkat, senduqet dhe paketues te ngjashem; tambure prej druri per kabllo :
4415 10 10 - - Kutite, arkat, senduqet dhe paketues te ngiashem
4415 10 90 - - Tambure prej druri per kabllo
4416 00 00 Fuçite, bucelat, cilindrat, kadete, govatat apo vaskat dhe artikuj te tjere te vozaxhinive si dhe pjeset e tyre, prej druri, perfshire edhe rrethat e fucive :
4417 00 00 Veglat, trupi i veglave, dorezat e veglave, trupi dhe dorezat e furçave dhe te fshesave, prej druri; kallepet e kepuceve, prej druri:
Artikuj te zdrukthtarise dhe pjeset e armaturave prej druri te perdorura ne ndertim, perfshire panlet qelizore te drurit, panele parketi te bashkuara, petavrat e cative :
- Dritaret, dritaret-franceze dhe skeletet e tyre :
4418 10 50 - - Halore
4418 10 90 -- Te tjera
- Dyert dhe skeletet e tyre si dhe pragjet :
4418 20 50 - - Halore
4418 20 80 - - Prej drureve te tjere
- Panele parketi :
4418 30 10 - - Per mozaik dyshemeje
- - Te tjera :
4418 30 91 - - - I perbere prej dy apo me shume shtresash prej druri
4418 30 99 - - - Te tjera
Mozaik ne dru dhe zbukurime te brendshme ne dru; kutite e tualetit apo te takemeve te ngrenies, dhe artikuj te ngjashme prej druri; statuja dhe ornamente te tjera, prej druri; artikujt prej druri te mobiljeve qe nuk futen ne Kapitullin 94 :
- Te tjera :
4420 90 10 - - Mozaik ne dru dhe zbukurime te brendshme ne dru
- - Te tjera :
4420 90 99 - - - Te tjera
Artikuj te tjere prej druri :
4421 10 00 - Vareset e rrobave
- Te tjera :
4421 90 91 - - Prej panele fibrash
4421 90 98 - - Te tjera
Veshjet e kembeve te qendrueshme ndaj ujit me suprinat dhe shuallin e jashtem prej gome apo prej plastike, suprinat e te cilave nuk jane as te fiksuara me shuallin as te bashkuara nga ngjitja, me ane te perinave,
nga gozhdimi, vidhosja, ngjeshja apo prej proçeseve te ngjashme :
- Veshjet e kembeve me nje maje mbrojtese metalike :
6401 10 10 - - Me suprinat prej gome
6401 10 90 - - Me suprina prej plastike
- Veshje te tjera kembe:
- - Qe e mbulojne gjurin :
6401 91 10 - - - Me suprinat prei gome
6401 91 90 - - - Me suprinat prej plastike
- - Qe mbulojne kaviljen por nuk mbulojne gjurin :
6401 92 10 - - - Me suprinat prej gome
6401 92 90 - - - Me suprinat prej plastike
- - Te tjera :
6401 99 10 - - - Me suprinat prei gome
6401 99 90 - - - Me suprinat prej plastike
Veshjet e kembeve me shuallin e jashtem prej gome, plastike, lekure apo lekure te ripunuar dhe suprinen prej materiali tekstili :
Veshje kembe me shuallin e jashtem prej gome apo plastike :
- - Te tjera :
6404 19 10 - - - Shapka dhe veshje kembe te tiera per brenda ne shtepi
6404 19 90 - - - Te tjera
- Veshje te kembeve me shuallin e jashtem prej lekure apo prej lekure te ripunuar :
6404 20 10 - - Shapka dhe veshje kembe te tjera per brenda ne shtepi
6404 20 90 - - Te tjera
Veshje te tjera kembe :
- Me suprinen prej lekure apo prej lekure te ripunuar :
6405 10 10 - - Me shollen e jashtme prej druri apo tape
6405 10 90 - - Me shollen e jashtme prej materialeve te tjera
- Me suprinen prej material tekstili :
6405 20 10 - - Me shollen e jashtme prej druri apo tape
- - Me shollen e jashtme prej materjaleve te tjera :
6405 20 91 - - - Shapka dhe veshje kembe te tjera per brenda ne shtepi
6405 20 99 - - - Te tjera
- Te tjera
6405 90 10 - - Me shollen e jashtme prej gome, plastike, lekure apo lekure te ripunuar
6405 90 90 - - Me shollen e jashtme prej materialeve te tjera
Pjeset e veshjeve te kembeve (perfshire suprinen nese eshte apo jo e ngjitur tek shualli perveç shuallit te jashtem); shualli i brendeshem i
levizshem, mbushje te takave dhe artikuj te ngjashem; gjynjaket, mbajtese kercinjsh dhe artikuj te ngjashem, dhe pjeset e tyre :
- Suprinat dhe pjeset prej tyre, pervec pajandrave :
- - Prej lekure :
6406 10 11 - - - Suprinat
6406 10 19 - - - Pjese te suprinave
6406 10 90 - - Prej materialeve te tjera
Tullat ndertuese qeramike, blloqet e dyshemeve, pllaka mbehtetese apo mbushese dhe te ngjashmet e tyre:
6904 10 00 - Tullat ndertuese
6904 90 00 - Te tjera
Pllaka çatie, pllaka per oxhaqe, mbulesa te tubit te tymit, deflektore, ornamente arkitekturale dhe mallra te tjrera qeramike ndertimore:
6905 10 00 -Pllaka çatie
6905 90 00 -Te tjera
Tuba, tubacione dhe profile te tjera (psh, me tegele saldimi te hapura apo te salduara, perçinuara apo te mbyllura ne menyre te ngjashme), prej gize dhe çeliku:
- Te tjera, te salduara, te nje seksioni kryq seksional jo rrethor:
- - - Te tjera:
- - - - Te seksioni tkryq derjtkendesh (perfshire katrorin), me nje trashesi muresh:
7306 60 31 - - - - Jo me teper se 2 mm
7306 60 39 - - - Me teper se 2 mm
7306 60 90 - - - Te seksioneve te tjera
7306 90 00 - Te tjera
Mobileri te tjera dhe pjeset e tyre :
- Mobilje prej druri te nje lloji te perdorura ne zyra :
- - Jo me shume se 80 cm te larta :
9403 30 11 - - - Tavolinat e punes
9403 30 19 - - - Te tjera
- - Me shume se 80 cm te larta :
9403 30 91 - - - Rafte me dyer, kanata apo dereza; kabinete te dosjeve, te indeksit te kartave dhe te tjera
9403 30 99 - - - Te tjera
- Mobilje prej druri te nje lloji te perdorura ne kuzhine :
9403 40 10 - - Komplekse kuzhine te pershtatura
9403 40 90 - - Te tjera
- Mobilje te tjera prej druri :
9403 60 30 - - Mobilje prej druri te nje lloji te perdorur ne dyqane

ANEKSI III
Tarifat doganore ne import, te aplikuara ne Kosove, per mallrat me origjine nga Republika e Shqiperise, te pershkruara ne kete liste, do te reduktohen ne perputhje me kohezgjatjen e meposhteme:

? Me hyrjen ne fuqi te marreveshjes, ne 90% te tarifave baze
? Nga 1 janari 2004, ne 80% te tarifave baze
? Nga 1 janari 2005, ne 70% te tarifave baze
? Nga 1 janari 2006, ne 60% te tarifave baze
? Nga 1 janari 2007, ne 50% te tarifave baze
? Nga 1 janari 2008, ne 40% te tarifave baze
? Nga 1 jabari 2009, ne zero

Kodi HS Pershkrimi i produktit
2521 00 00 Flusi i gurit gelqeror; gur gelqeror dhe gure te tjere me permbajtje gelqerore, te nje lloji te perdorur per prodhimin e gelqeres apo te cimentos
Gelqere e pashuar, gelqere e shuar dhe gelqere hidraulike, pervec oksidit dhe hidroksidit te kalciumit te kreut Nr. 2825 :
2522 30 00 - Gelqere e pashuar
3205 00 00 Llaqet ngjyruese; preparatet e bazuara ne llaqet ngjyrosese sic jane te specifikuara ne Shenimin 3 te ketij Kapitulli
Bojrat dhe llustrosesit (perfshire smaltrat dhe llaqet) bazuar ne polimere sintetike apo polimere natyrale kimikisht te modifikuara, te shperndara apo te tretura ne nje mjedis jo ujor; solucionet e percaktuara ne Shenimin 4 te ketij Kapitulli :
- Bazuar ne poliestere:
3208 10 90 - - Te tjera
Bojrat dhe llustruesit (perfshire smaltrat dhe llaqet) bazuar ne polimeret sintetike apo ne polimeret natyrale te modifikuara kimikisht, te shperndare apo te tretur ne nje mjedis ujor:
3209 10 00 - Bazuar ne polimere akrilike apo vinil
Pigmentet (perfshire pelhurat dhe fetezat metalike) te shperndara ne nje mjedis jo ujor, ne forme te lengut apo paste, te nje lloji te perdorur ne prodhimin e bojrave (perfshire smaltrat); krisafet stampuese; bojerat dhe lende te tjera ngjyruese te vendosura ne forma apo paketa per shitjen me akice:
- Te tjera
3212 90 90 - - Bojera dhe lende te tjera ngjyruese te vendosura ne forma apo paketa per shitjen me pakice
Bojra shkrimi, bojrat shtypi dhe vizatimi dhe bojra te tjera, nese jane apo jo te koncetruar apo te ngurta:
- Te tjera
3215 90 80 - - Te tjera
Preparatet per perdorim ne floke:
3305 10 00 - Shampot

Sapuni; produktet e preparatet organike me veprim siperfaqsor per
perdorim si sapun, ne forme te shufrave, kallepeve, pjeseve apo formave
te kallepezuara, nese permbajne apo jo sapun; produkte dhe preparate
organike me veprim siperfaqsor per larjen e lekures, ne forme lengu ose
kremi dhe te ndertuara per shitje me pakice, qe permbajne ose jo sapun;
letrat, mbushjet, shajak dhe tekstile te tjera te pathurura, te mbushura,
veshura apo mbuluara me sapun apo detergjent :
- Sapun dhe produkte e preparate organike me veprim siperfaqsor, ne
forme te shufrave, kallepeve, pjeseve apo formave te kallepezuara, dhe
leter, mbushje, shajak dhe tekstile te tjera te pathurura, te mbushura,
veshura apo mbuluara me sapun apo detergjent:
3401 11 00 - - Per perdorim tualeti (perfshire produktet mjeksore)
Agjentet organike me veprim siperfaqsor (ndryshe nga sapuni); preparatet
me veprim siperfaqsor, preparatet larese (perfshire preparatet ndihmese
larese) dhe preparatet pastruese, nese permbajne apo jo sapun, te tjera nga
ato te kreut Nr. 3401 :
- Te tjera :
3402 90 90 - - Preparatet per larie dhe preparatet per pastrim
Enzimat; enzimat e pergatitura te paperfshira dhe te paspecifikuara diku
tieter:
- Te tjera
3507 90 90 - - Te tjera
3816 00 00 Çimento refraktare, llac, beton refraktar dhe perberje te ngjashme, pervecse produkteve te kreut Nr. 3801
Polimeret e stirenit, ne forma primare:
- Polistirene :
3903 11 00 - - Te zgjerueshem
3910 00 00 Silikonet ne forma primare
Tuba, pipa dhe zorra dhe pershtatesit per to (p.sh. brylat, bashkimet, flanxhat), prej plastike:
- Tuba, pipa dhe zorra jofleksibel:
- - Prej polimereve te vinil kloridit
3917 23 10 - - - Pa tegela dhe me gjatesi me te madhe se sa maksimumi i dimensionit
te prerjes terthore, nese jane ose jo te punuar ne siperfaqe, por jo te punuar
ndryshe
- - -Te tjera
3917 23 99 - - - - Te tjera
- - Tuba, pipa dhe zorra fleksibel, qe kane nje minimum te presionit te djegies 27.6 Mpa :
3917 31 90 - - - Te tjera
Pllaka, fleta, filma, krisafe dhe shirita te tjera, prej plastike :
- Celulare
3921 11 10 - - Prej polimereve te stirenit
3921 12 00 - - Prej polimereve te vinil kloridit
Vaskat, pllakat e dushit, basenet-larese, bidete, ËC, vendet e uljes dhe
mbuluesit, kasetat shkarkuese dhe pajisje te ngjashme sanitare, prej plastike :
3922 10 00 - Vaskat, pllakat e dushit dhe basenet larese


Artikujt per mbajtjen apo paketimin e mallrave, prej plastike; tapat,
kapaqet, kupat dhe mbylles te tjere, prej plastike :
- Thaset dhe cantat (perfshire konet):
3923 21 00 - - Prej polimereve te etilenit
- - Prej plastikave te tjera :
3923 29 10 - - - Prej polivinil kloridi
- Damixhane, shishe, faqore dhe artikuj te ngjashem :
3923 30 10 - - Me kapacitet jo me shume se dy litra
- Te tjera
3923 90 90 - - Te tjera
Paisjet e tavolines, te kuzhines, artikuj te tjere shtepiake dhe artikuj te
tualetit, prej plastike :
3924 10 00 - Artikuj te tavolines dhe te kuzhines
- Te tjere :
3924 90 90 - - Te tjera
Artikuj te tjere prej plastike dhe artikuj prej materialeve te tjera te krereve
Nr.3901 deri 3914:
- Te tjera :
- - Te tjera
- - - Te tjera
3926 90 99 - - - - Te tjera
Artikuj te zdrukthtarise dhe pjeset e armaturave prej druri te perdorura ne
ndertim, perfshire panelet qelizore te drurit, panele parketi te bashkuara,
petavrat e cative :
- Dritaret, dritaret-franceze dhe skeletet e tyre :
4418 10 50 - - Halore
- Dyert dhe skeletet e tyre si dhe pragjet :
4418 20 50 - - Halore
4418 20 80 - - Prej drureve te tjere
- Te tjera:
4418 90 10 - - Lende druri per ndertim e shtresezuar me ngjitje
4418 90 90 - - Te tjera
Artikuj te tjere prej druri
- Te tjera
4421 90 98 - - Te tjera
5805 00 00 Tapicerite e endura me dore te llojit Gobelins, Flanders, Aubusson,
Beauvais dhe te ngjashmet e tyre, tapicerite e punuara me gjilpere (p.sh.,
me pika te vogla apo me syth kryq), nese jane apo jo te ndertuara
Artikuj prej cimentos, prej betonit apo prej gureve artificial, nese jane apo
jo te perforcuar:
- Pllaka, pllake guri, tulla dhe artikuj te ngjashem
6810 99 00 - - Te tjera
Tullat ndertuese qeramike, blloqet e dyshemeve, pllaka mbeshtetese apo
mbushese dhe te ngjashmet e tyre :
6904 1000 - Tullat ndertuese
6904 90 00 - Te tjera
Pllaka çatie, pllaka per oxhaqe, mbulesa te tubit te tymit, deflektore,
omamente arkitekturale dhe mallra te tjera qeramike ndertimore:
6905 10 00 - Pllaka catie
Tuba, tubacione dhe profile te tjera (psh, me tegele saldimi te hapura apo te salduara, perçinuara apo te mbyllura ne menyre te ngjashme), prej gize dhe çeliku:
- Te tjera, te salduara, te nje seksioni kryq seksional jo rrethor, prej gize apo celiku jo te lidhur:
- - - Te tjera:
- - - - Tuba precizioni,me nje trashesi muresh:
7306 30 29 - - - - Me teper se 2 mm
Rezervuaret, depozitat, kazanet dhe kontenieret e ngjashem per çdo lloj
materiali (pervese per gazin e kompresuar apo te lengezuar), prej gize
dhe çeliku, te nje kapaciteti me teper sesa 3001, nese jane apo jo te
linjezuara apo te izoluar ne te nxehte, por jo te pershtatura me paisje
mekanike apo termike :
- Pre lengje
- - Te tjera te nje kapaciteti:
7309 00 59 - - - Jo me teper se 100.000 1
7306 90 00 - Te tjera
Vidat, bullonat, dado, vida te medha per derrasa, gremc vide, percrina,
gozhda te gjata ne forme pyke, pyka, rondele (perfshire rondelet me suste) dhe artikuj te ngiashem, prei gize apo çeliku :
- Artikuj te filetueshem :
- - Vida dhe bullona te tjera, nese jane apo jo me dadot apo rondelet e tyre
- - - Te tjera:
- - - -Te tjera:
- - - - - Te tjera:
7318 15 90 - - - - - - Te tjera:
Pajisje tavoline, kuzhine dhe artikuj te tjere shtepiake dhe pjeset e tyre, prej gize apo celiku; lesh gize apo celiku; pastruese tenxheresh dhe mbushjeje per pastrim apo llustrim, dorezat dhe artikuj te ngjashem te perdorur per kete qellim, prej gize apo celiku :
- Te tjera:
- -Te tjera:
- - - Te tjera:
7323 99 99 - - - - Te tjera:
Ngrohesat e ujit te menjehershem ose me ruajtje dhe ngrohesat me zhytje; aparatet e ngrohjes elektrike te hapesires dhe aparatet e ngrohjes tokes; aparatet e kujdesjes se flokeve elektrotermike (psh, tharesat e flokeve, dredhjes se flokeve, mashat) dhe tharesit e duarve; hekurat elektrike te hekurosjes; paisje te tjera elektrotermike te nje lloji te perdorur per qellime shtepiake; rezistencat ngrohese elektrike, te ndryshme nga ato te kreut Nr. 8545 :
- Aparatet elektrike te ngrohjes se hapesires dhe aparatet elektrike te ngrohjes se tokes:
- -Te tjera:
- - - Te tjera:
8516 29 99 - - - - Te tjera:
Ndenjeset (te ndryshme nga ato te kreut Nr.9402), nese jane ose jo te kthyeshme ne krevate dhe pjeset e tyre :
- Ndenjese te tjera, me skelet druri :

9401 69 00 - - Te tjera
- Ndenjeset te tjera, me skelet metalik :
9401 79 90 - - Te tjera
Mobileri te tjera dhe pjeset e tyre:
- Mobileri metalike te nje lloji te perdorura ne zyra:
- - Te tjera
- - - Jo me shume se 80 cm te larta:
9403 10 59 - - - - Te tjera
- - - Me shume se 80 cm te larta:
9403 10 91 - - - - Rafte me dyer,kanata apo dereza
9403 10 99 - - - - Te tjera
- Mobilje prej druri te nje lloji te perdorura ne zyre
- - Jo me shume se 80 cm te larta :
9403 30 11 - - - Tavolinat e punes
- - Me shume se 80 cm te larta :
9403 30 91 - - - Rafte me dyer, kanata apo dereza; kabinete te dosjeve, te indeksit te
kartave dhe te tjera
9403 30 99 - - - Te tjera
- Mobilje prej druri te nje lloji te perdorura ne kuzhine :
9403 40 10 - - Komplekse kuzhine te pershtatura
9403 40 90 - - Te tjera
9403 50 00 - Mobilje prej druri te nje lloji te perdorura ne dhome gjumi
- Mobilje te tjera prej druri :
9403 60 10 - - Mobilje prej druri te nje lloji te perdorura ne dhomen e ngrenjes dhe ne
dhomen e ndenjes
9403 60 90 - - Mobilje te tjera prej druri
- Mobilje prej plastike :
9403 70 90 - - Te tjera

ANEKSI IV

MBROJTJA E PRONESISE INTELEKTUALE

(referuar paragrafit 1 te nenit 27)

Palet Kontraktuese bien dakord te veprojne ne perputhje me standartet thelbesore te marreveshjeve shumepaleshe.
Marreveshjet shumepaleshe te perfshira ne paragrafin 1 te nenit 27 jane si me poshte:

1. Konventa e Parisit per Mbrojtjen e Pronesise Industriale e 20 Marsit 1883 (Akti i Stokolmit, 1967, dhe e amenduar me 1979);

2. Konventa e Bernes per Mbrojtjen Veprave Artistike dhe Letrare e 9 Shtatorit 1886, (Akti i Parisit, 1971);

3. Konventa Nderkombetare per Mbrojtjen e Artisteve Interpretues dhe Ekzekutues, te Prodhuesve te Fonogrameve dhe Organizmave te Radiodifuzionit e 26 Tetorit 1961 (Konventa e Romes);

4. Marreveshja e Madritit mbi Regjistrimin Nderkombetar te Markave (Akti i Stokolmit, 1967, dhe e amenduar me 1979);

5. Traktati i Budapestit mbi Njohjen Nderkombetare te Depozitimit te Micro- organizmave per Qellime te Proçedurave ne Fushen e Patentave (1977, e amenduar me 1980);

6. Traktati mbi Bashkepunimin ne Fushen e Patentave (Uashington 1970, e amenduar me 1979 dhe modifikuar me 1984);

7. Konventa qe Themeloi Organizaten Boterore te Pronesise Intelektuale (Akti i Stokolmit, 1967, e amenduar ne 1979);

8. Konventa Nderkombetare per Mbrojtjen e Prodhuesve te Fonogrameve kunder
Duplikimit te Paautorizuar te Fonogrameve te tyre (Gjeneve 1971).

PROTOKOLLI A

(Referuar paragrafit 2, te nenit 10)

TREGTIA E PRODUKTEVE BUJQESORE DHE SHKEMBIMI I KONÇENSIONEVE BUJQESORE NDERMJET
PALEVE KONTRAKTUESE

Neni 1

Ky Protokoll do te aplikohet per produktet e specifikuara ne Kapitullin II Te Marreveshjes.

Neni 2

Palet kontraktuese do te shkembejne produkte bujqesore ne menyre reciproke, me origjine nga Palet Kontraktuese, pa tarifa doganore, ne perputhje me pershkrimet e aneksit 1 te ketij protokolli dhe ne perputhje m e percaktimet e Protokollit B per rregullat e origjines me hyrjen e kesaj marreveshje.

Neni 3

Palet kontraktuese do te shkembejne produkte bujqesore ne menyre te njeaneshme, me origjine nga Palet Kontraktuese, pa tarifa doganore, ne perputhje me pershkrimet e aneksit 2 te ketij protokolli, per produktet me origjine nga Shqiperia dhe ne perputhje me aneksin 3 te ketij protokolli, per produktet me origjine nga Kosova dhe ne perputhje me percaktimet e Protokollit B per rregullat e origjines me hyrjen ne fuqi te kesaj marreveshje.

Palet Kontraktuese do te japin koncensione per produktet bujqesore me origjine nga Palet kontraktuese te pershkruara ne aneksin 4 ne nivelet e percaktuara ne kete aneks, tarifat doganore ne import te aplikuara ne Palet Kontraktuese, te pershkruara ne aneksin 4 te ketij Protokolli do te eliminohen brenda kufijve te kuotave tarifore, te specifikuara ne kete aneks, me hyrjen ne fuqi te kesaj marreveshje.

Te gjitha produktet e paperfshira ne anekset 1,2,3, dhe 4 do te importohen ne Palet Kontraktuese duke ju nenshtruar tarifave doganore te kombit me te favorizuar.

Neni 4

1. Tarifat baze, te rena dakort ne kete Protokoll dhe Anekset e tij, jane tarifat e Kombit me te Favorizuar te aplikuara gjate importit aktual. Tarifat doganore referuar ketij Protokolli perfshijne tarifat ad valorem dhe specifike.
2. Neqoftese, pas hyrjes ne fuqi te kesaj Marreveshje, çdo reduktim tarifor do te aplikohet ne haze te parimit erga omnes, ku tarifat e reduktuara do te zevendesojne tarifat baze referuar paragrafit 1 qe nga data kur keto reduktime jane aplikuar.

Neni 5

Per produktet e specifikuara ne Anekset e ketij Protokolli Palet Kontraktuese do te informojne njera-tjetrin ne kohen e duhur rreth çdo qellimi per te rritur nivelin e tarifave te kombit me te favorizuar.

PROTOKOLLI A ANEKSI 1

Kodi NK Pershkrimi i produktit
0101 Kuaj, gomere, mushka dhe hibrid te gomarices me kalin, te gjalla.
0101 10 - Te races se paster per riprodhim:
0101 10 10 - - Kuajt (1)
0101 10 90 - - Te tjera
0101 90 - Te tjera
- - Kuajt:
0101 90 11 - - - Per therje (2)
0101 90 19 - - - Te tjera
0101 90 30 - - - Gomere
0101 90 90 - - Mushka
0102 Gjedhe te gjalla :
0102 10 - Te races se paster per riprodhim :
0104 Dele dhe dhi te gjalla:
0104 10 - Dele
0104 10 10 - - Te races se paster
0104 20 - Dhi:
0104 20 10 - - Te races se paster (1)
0105 Shpende te gjalle, domethene, shpendet e llojit Gallus domesticus, rosa, pata, gjela deti dhe shpende indie:
- Qe peshojne jo me shume se 185 g:
0105 11 - - Shpende te llojit Gallus domesticus:
- - - Zogjte e gjinise femerore, prinder dhe gjysher:
0105 11 11 - - - - Kllocka
- - - Te tjera:
0105 11 91 - - - - Kllocka
0105 19 - - Te tjera:
0105 19 20 - - - Pata
0105 19 90 - - - Rosa dhe shpende indie
- Te tjera:
0105 99 - - Te tjera:
0106 Te tjera kafshe te gjalla:
0205 00 Mish i kuajve, gomereve, mushkave dhe hibridit te gomarices me kalin, I
fresket, i ftohte apo i ngrire :
0404 Hirre, nese eshte apo jo e koncentruar apo qe permban sheqer shtese apo lende
te tjera embelsuese; produktet qe perbehen nga perberes te qumeshtit natyral, nese permbajne apo jo sheqer shtese apo lende te tjera embelsuese, te .
paperfshira apo te paspecifikuara diku tjeter :
0406 90 29 Kackavall
0407 00 Vezet e zogjve, ne guacke, te fresketa, te ruajtura apo te gatuara :
- Te shpendeve:
- - Per celje zogjsh:
0407 00 30 - - te tjera
0408 Vezet e zogjve, jo ne guacke, dhe te verdhat e vezeve, te fresketa, te thara, te gatuara ne avull apo nga zierja ne uje, te dhena forme, te ngrire apo te ruajtur ndryshe, nese permbajne apo jo sheqer shtese apo lende te tjera embelsuese shtese :
0409 00 00 Mjalte natyral.
0410 00 00 Produkte te ngrenshme me origjine prej kafsheve, te paperfshira dhe te paspecifikuara diku tjeter.
Kapitulli 05 PRODUKTE ME ORIGJINE PREJ KAFSHEVE TE PAPERSHIRA APO TE PASPECIFIKUARA DIKU TJETER
Pervec:
0504 00 00 Te brendshmet, fshikezat dhe stomaqet e kafsheve (pervec atyre te peshkut), te plota dhe pjese prej tyre, te fresketa, te ftohta, te ngrira, te kripura, ne uje me
kripe, te thara apo te tymosura
0508 00 00 Koralet dhe materialet e ngjashme, te papunuara apo thjesht te pergatitura por jo te punuar ndryshe; guackat e molusqeve, kafsheve guackore te nenujshme apo gjilperat e lekureve (psh. te iriqeve) dhe kocka te tjera te tyre, te papunuara apo thjesht te pergatiltur por jo te prere ne forma, pluhuri dhe mbetjet prej tyre.
0601 Kokat e bimeve, tuberet, rrenjet tuberose, zhardhoket, kurora dhe rizomat, te paaktivizuara, ne rritje apo ne lule; bimet cikore dhe rrenjet cikore pervec rrenjeve te kreut Nr. 1212:
0602 Pemet, shkurret dhe gemushat, te shartuara apo jo, te llojeve te cilet bartin fruta apo arra:
0701 Patate, te fresketa apo te ftohta:
0702 00 00 Domate, te fresketa apo te ftohta:
0703 Qepe, preshe, hudhra, qepe te njoma dhe zarzavate te tjera djegese, te fresketa apo te ftohta :
0703 10 - Qepe dhe qepe te njoma :
- - Qepe te thata:
0703 10 19 - - - Te tjera
0704 90 10 - - Laker e bardhe dhe laker e kuqe
0707 00 Kastravecat e zakonshem dhe kastravecat e vegjel, te fresket apo te ngrira :
0709 60 10 - - Speca
0713 Perime leguminoze te thara, me levozhge, nese jane apo jo te cara apo te zhveshura.
0713 10 - Bizele (Pisum sativum) :
0713 10 10 - - Per mbjellje
0713 33 - - Mashurka, perfshire kokrrat e bardha te tyre (Phaseolus vulgaris)
0713 33 10 - - - Per mbjellje
0713 40 00 - Thjerrza
0713 90 - Te tjera
07 13 90 10 - - Per mbjellje
0714 Rrenje dhe zhardhoke te ngjashem te maniokeve, rrenje-arrow, salepit, molleve te dheut (Oreshke), patateve te embla me permbajtje te larte inuline apo niseshteje, te fresketa, te ftohta, te ngrira apo te thara, nese jane apo jo te prera ne feta apo ne forme te sferave ; palca e palmes e miellezuar:

0802 Arra te tjera, te fresketa apo te thara, nese jane apo jo te qeruara apo me levozhge :

0802 32 00 - - Pa guacke
0802 40 00 - Geshtenja (Castanea spp.)
0807 11 00 - - Shalqinjte
0807 19 00 - - Te tjera
0811 10 - Luleshtrydhet :
0814 00 00 Lekurat e agrumeve apo pjeprave (perfshire shalqinjte), te fresketa, te ngrira, te
thara apo te ruajtura perkohesisht ne uje me shellire, ne uje sulfuror apo ne
solucione te tjera ruajtese.
0904 Piper i llojit Piper,. fruta te thara apo te grira apo te shtypura te llojit Capsium
apo te llojit Pimenta:
- Piper:
0904 11 00 - - As i shtypur as i grire:
0904 12 00 - - I shtypur apo i grire
0905 00 00 Vanilje.
0907 00 00 Karafil (frut i teri, karafil dhe kercell).
0909 Farat e anasonit, te anasonit yllor, te kopres, te barit te gjumit, te koriandres, te
qimnonit ; fara dellinje:
0910 Xenxerfil, Shafran, Shafran i Indise, trumze, gjethe dafine, beharna dhe ereza te
tjera:
1001 Grure dhe meslin:
1002 00 00 Theker.
1003 00 Elb:
1003 00 10 - Fara
1004 00 00 Tershere
1005 Miser (drith):
1006 Oriz:
1 007 00 Melekuqe:
1008 Hikerr, mel dhe fara kanarine; drithera te tjera:
1105 Miell, kokrriza, pluhur, te fetezuar, granule dhe sfera prej patateve :
1106 Miell, kokrriza dhe pluhur i perimeve te thara leguminoze te kreut Nr. 0713, te
palces se drurit te palmes apo te rrenjeve apo zhardhokeve te kreut Nr. 0714
apo te produkteve te Kapitullit 8 :
1109 00 00 Gluteni i grurit, nese eshte apo jo i thare.
1201 00 Kokrra soje, nese jane apo jo te thyera :
1202 Kikirike, te papjekura apo te pagatuara ndryshe, nese jane apo jo te qeruara apo
te thyera :
1203 00 00 Kopra.
1204 00 Fara liri, nese jane apo jo te thyera;
1205 Fara burrnoti apo kolze, nese jane apo jo te thyera;
1206 00 Fara luledielli, nese jane apo jo te thyera;
1207 Fara te tjera vajore dhe fruta me permbajtje vajore, nese jane apo jo te thyera;
1207 60 - Far te safflower:
1207 99 - - Te tjera:
1208 Miell dhe kokrriza te farave vajore apo te frutave me permbajtje vajore, te ndryshme nga ato te mustardes :
1209 Farat, frutat dhe sporet, te llojit te perdorur per mbjellje :
1210 Bocet e kulpres se bute, te fresketa apo te thara, nese jane apo jo te grira, te
puderzuara apo ne formen e sferave; lupuline.
1211 Bimet dhe pjese te bimeve (perfshire farat dhe frutat), te nje lloji te perdorur kryesisht ne parfumeri, ne farmaceutike apo per qellime insekticidale, fungicidale apo qellime te ngjashme, te fresketa apo te thara, nese jane apo jo te
prera, te shtypura apo te puderzuara :
1211 10 00 - Rrenje jamballi
1211 20 00 - Rrenje ginseng
1212 Kokrrat e akacies se bardhe, leshterike dhe alga te tjera, panxhar sheqeri dhe kallam sheqeri, te fresketa, te ftohta, te ngrira apo te thara, nese jane apo jo te grira; berthamat dhe palcat e frutave dhe produkte te tjera vegjetale (perfshire rrenjet e cikores, te papjekura te llojit Cichorium intybus sativum) te nje lloji te perdorur kryesisht per konsum njerezor, te paperfshira dhe te paspecifikuara diku tjeter.
1212 10 - Kokrrat e akacies se bardhe, perfshire farat e kokrrave te akacies se bardhe :
1212 20 00 - Leshteriket dhe alga te tjera
1212 30 00 - Berthamat e kajsive, te pjeshkeve apo te kumbullave si dhe palcat e tyre
1212 99 - - Te tjera :
1213 00 00 Kashte e drithrave dhe levozhgat e tyre, te paperpunuara, nese jane apo jo ne copa, te bluara, te presuara apo ne forme sferash.
1214 Ryze, rrenjet e tagjise, bari i thate, jonxhe(alfalfa), terfil, lupin, buxhak dhe
produkte te ngjashme foragjere, nese jane apo jo ne forme te sferave :
1301 Lidhes; gome natyrale, rreshirat, gome-rreshirat dhe oleorreshirat (per shembull, balsamet) :
1302 Lengje dhe ekstrakte vegjetale; substanca pektike, pektinatet dhe pektatet; agar-agar dhe lende te tjera ngjitese dhe trashese, nese jane apo jo te modifikuara, te rrjedhura nga produktet vegjetale:
1302 11 00 - - Opium
1302 12 00 - - Prej jamballit
1302 13 00 - - Prej kulpres se bute
1302 14 00 - Prej pirethrumit apo prej rrenjueve te bimeve qe permbajne rotenone
1302 19 - - Te tjera:
1302 19 30 - - - Perzierje te ndermjetme te ekstrakteve vegjetale, per prodhimin e pijeve apo ne pergatitjet ushqimore
- - - Te tjera:
1302 19 91 - - - - Medicinale
1302 20 - Substancat pektike, pektinatet dhe pektatet :
1302 31 00 - - Agar-agar
1302 32 - - Lengje ngjitese dhe trashese, nese jane apo jo te modifikuara, te rrjedhura nga kokrrat e akacies se bardhe, te farave te akacies se bardhe apo nga farat guar :
1302 32 10 - - - Te kokrrave te akacies se bardhe apo te farave te kokrrave te akacies se
bardhe
Kapitulli 14 MATERIALE VEGJETALE QE PERDOREN PER THURJE; PRODUKTET
VEGJETALE TE PAPERFSHIRA DHE TE PASPECIFIKUARA DIKU TJETER
1502 00 Dhjami i gjedheve, deleve apo dhive, ndryshe nga ato te kreut Nr. 15 03 :
1504 Dhjamra dhe vajra dhe fraksionet e tyre, te peshkut apo te sisareve detare, nese
jane apo jo te rafinuara, por jo te modifikuara kimikisht :
1505 00 Yndyre leshi dhe substancat yndyrore te rrjedhura prej tyre (duke perfshire
lanolinen) :
1506 00 00 Dhjamra dhe vajra te tjera me origjine prej kafsheve dhe fraksionet e tyre, nese
jane apo jo te rafinuara, por jo te modifikuara kimikisht
1507 Vaj soje dhe fraksionet e tij, nese eshte apo jo i rafinuar, por jo i modifikuar
kimikisht :
1508 Vaj kikiriku dhe fraksionet e tij, nese eshte apo jo i rafinuar, por jo i modifikuar kimikisht :
1508 10 - Vaj i paperpunuar :
1508 10 90 - - Te tjera
1511 Vaj palme dhe fraksionet e tij, nese jane apo jo te rafinuara, por jo te modifikuara kimikisht :
1512 Vaj luledielli, vaj safflower (nje bime e ngjashem me gjembac (Carthamus
tinctorius) qe kultivohet ne Indi) dhe vaj i farave te pambukut dhe fraksionet e tyre, nese jane apo jo te rafinuara, por jo te modifikuara kimikisht :
- Vaj i farave te lulediellit apo vaj safflower (Carthamus tinctorius) dhe
fraksionet e tyre:
1512 11 - - Vaj i paperpunuar :
- - - Te tjera :
1512 11 91 - - - Vaj luledielli :
1513 Dhjami i gjedheve, deleve apo dhive, ndryshe nga ato te kreut Nr. 15 03 :
1514 Dhjamra dhe vajra dhe fraksionet e tyre, te peshkut apo te sisoreve detare, nese
iane apo jo te rafinuara, por jo te modifikuara kimikisht :
1515 Yndyre leshi dhe substancat yndyrore te rrjedhura prej tyre (duke perfshire
lanolinen) :
1516 Yndyrna me origjine prej kafsheve apo vegjetale dhe fraksionet e tyre, teresisht apo pjeserisht te hidrogjenizuara, te interesterifikuara, te riesterifikuara apo te elaidinifikuara (te gliceridifikuara), nese jane apo jo te rafinuara, por jo me tej
te pergatitura :
1517 Margarine; perzierjet apo pergatitjet e ngreneshme te vajrave dhe dhjamrave vegjetale apo prej kafsheve apo te fraksioneve te yndyrnave te ndryshme te ketij Kapitulli, pervec yndyrnave te ngrenshme apo te fraksioneve te tyre te kreut Nr. 1516:
1518 00 Vajra dhe dhjamra prej kafsheve apo vegjetale dhe fraksionet e tyre, te ziera, te oksiduara, dehidratuara, te sulfurizuara, te shkrira, te polimerizuara nga nxehtesia ne vakum ose ne gaz inert apo ndryshe te modifikuara kimikisht, duke perjashtuar ato te kreut Nr. 1516; perzierjet apo pergatitjet e pangreneshme te vajrave dhe dhjamrave vegjetale apo prej kafsheve apo te fraksioneve te yndyrnave te ndryshme te ketij Kapitulli, te paperfshira dhe te
aspecifikuara diku tjeter :
1520 00 00 Glicerina, bruto; ujrat glicerine dhe finjal glicerine
1521 Dyllet vegjetale (pervec treglicerideve), dyll blete, dyll dhe permaceti te tjera te insekteve, nese jane apo jo te rafinuar apo te ngjyrosur
1522 00 Degras; mbetjet e rezultuara nga perpunimi I substancave yndyrore apo I dylleve vegjetale apo prej kafsheve:
1522 00 10 - Degras
1601 00 Sallam dhe produkte te ngjashme, prej mishi, prej te brendshmeve te mishit apo prej gjakut; pergatitjet ushimore me baze te ketyre produkteve:
1603 00 Ekstraktet dhe lengjet e mishit, peshkut apo krustaceve, molusqeve apo kafsheve te tjera jovertebrore ujore :
1702 Sheqer tjeter, duke perfshire laktozen, maltozen, glukozen dhe fruktozen kimikisht te pastra, ne gjendje te ngurte; shurupet e sheqerit qe nuk permbajne lende aromatizuese dhe ngjyruese shtese; mjalte artificial, nese eshte apo jo I perzier me mjalte natyral; karamel :
- Laktoze dhe shurup laktoze :
1702 11 00 - Qe permban ndaj peshes 99% apo me shume laktoze, te shprehur si laktoze
anhider, te llogaritur mbi lenden e thate
1702 19 00 - - Te tjera
1702 20 - Sheqer panje dhe shurup prej panjes:
1702 30 - Glukoze dhe shurup glukoze, qe nuk permban fruktoze apo qe e permban ne masen 20% ndaj peshes :
1702 40 - Glukoze dhe shurup glukoze, qe nuk permban ndaj peshes ne gjendje te thate te pakten 20% por me pak se 50 % fruktoze, duke perjashtuar sheqerin invert:
1702 50 00 - Fruktoze kimikisht e paster
1702 60 - Fruktoza te tjera dhe shurup fruktoze, qe permban ne gjendje te thate ndej peshes me shume se 50 % fruktoze duke perjashtuar sheqerin invert:
1703 Melasat e rezultuara nga ekstragimi apo rafinimi i sheqerit :
Kapitulli 18 KAKAO DHE PERGATITJET PREJ KAKAOS
1901 Ekstrakt malti; pergatitjet ushqimore prej miellit, kokrrizave, niseshtese apo ekstraktit te maltit, qe nuk permbajne kakao apo qe permbajne kakao ndaj peshes me pak se 40 % te llogaritur mbi nje baze totalisht te cyndyrosur, te paspecifikuara dhe te paperfshira diku tjeter; pergatitjet ushqimore te mallrave te krereve Nr. 0401 deri 0404, qe nuk permbajne kakao apo qe permbajne kakao ndaj peshes me pak se 5 % te llogaritur mbi nje baze totalisht te cyndyrosur, te paperfshira dhe te paspecifikuara diku tjeter :
1903 00 00 Tapioka dhe zevendesuesit e tij pergatitur nga niseshteja, ne formen e fetezave, kokrrave, margaritareve, topthash apo ne forma te ngjashme.
1904 Ushqimet e pergatitura fituar prej bymimit apo pjekjes se drithrave apo te produkteve te tyre (per shembull, feteza drithi); drithrat (ndryshe nga misri (si drith)) ne forme kokrre apo ne forme fetezash apo kokrra te punuara ndryshe (pervec miellit dhe kokrrizave te miellit), te para-gatuara apo te pergatitura ndryshe, te paperfshira apo te paspecifikuara diku tjeter :
2001 Zarzavatet, frutat, arrat dhe pjese te tjera te ngreneshme te bimeve, te
pergatitura apo te ruajtura ne uthull apo ne acid acetik :
2001 90 - Te tjera :
2001 90 50 - - Kerpudha
2001 90 96 - - Te tjera
2005 Zarzavate te tjera te pergatitura apo te ruajtura ndryshe nga ne uthull apo ne acid acetik, jo te ngrira, ndryshe nga produktet e kreut Nr. 2006:
2005 10 00 - Zarzavate te homogjenizuara
2007 Recelet, pellet e frutave, marmalatat, pure frutash apo arrash dhe brum frutash apo arrash, qe jane pergatitje te gatuara, nese permbajne apo jo sheqer apo lende te tjera embelsuese shtese :
2009 Lengje frutash (perfshire mushtin e rrushit) dhe lengje zarzavatesh, te pafermentuara dhe qe nuk permbajne lende alkoolike shtese, nese permbajne sheqer apo lende te tjera embelsuese shtese :
2102 Maja (aktive apo joaktive); mikro-organizmat e tjera nje qelizore te vetme, te ngordhura (por pa perfshire vaksinat e kreut Nr. 3002); pluhura te pergatitura er ardhjen e brumrave :
2103 20 00 - Ketchup prej domates dhe salca te tjera prej domateve
2104 Supat dhe lengjet e mishit si dhe pergatitjet prej tyre; pergatitjet ushqimore te perbera te homogjenizuara
2105 00 Akulloret dhe akuj te tjera te ngrenshem, nese permbajne apo jo kakao:
2106 Pergatitje ushimore te paperfshiradhe te paspecifikuara diku tjeter:
2201 Ujrat, perfshire ujrat natyrale apo artificiale dhe ujrat e gazuar, qe nuk permbajne sheqer apo lende te tjera embelsuese apo aromatizuese shtese, akulli dhe bora:
2202 Ujrat, perfshire ujrat minerale dhe ujrat e gazuar, qe permbajne sheqer apo lende te tjera embelsuese apo aromatizuese shtese, dhe pije te tjera joalkoolike, pa perfshire lengun e frutave apo te zarzavateve te kreut Nr. 2009 :
2204 Vere prej rrushit te fresket, perfshire vererat e pasuruara me alkool; musht rrushi pervec atij te kreut Nr. 2009 :
2204 21 - - Ne konteniere qe mbajne 2 litra apo me pak
2205 Vermuth dhe verera te tjera prej rrushit te fresket aromatizuar me bime apo me substanca aromatizuese :
2206 00 Pije te tjera te fermentuara (psh, musht molle, musht dardhe, hidromel); perzierjet e pijeve te fermentuara dhe perzierjet e pijeve te fermentuara dhe pijeve jo-alkoolike, te paperfshira dhe te paspecifikuara diku tjeter :
2207 Alkool etilik jo i denatyruar i nje force alkoolike ndaj volumit prej 80 % vol apo me e larte; alkool etilik dhe alkoole te tjera, te denatyruara, te cdo lloj force: .
2208 Alkool etilik jo i denatyruar i nje force alkoolike ndaj volumit prej me pak se 80 % vol; pije alkoolike, likere dhe alkoole te tjera :
2208 20 - Pije te fituara nga distilimi i veres se rrushit apo te bersive te
rrushit :
2208 20 29 - - Ne konteniere qe mbajne 2 litra apo me pak:
- - - Te tjera
- - Ne konteniere qe mbajne me shume se 2 litra:
2208 20 89 - - - Te tjera :
2301 Miellrat, kokrizat dhe sferat, te mishit apo te brendeshmeve te mishit, te peshkut apo te krustaceve, molusqeve dhe kafsheve te tjera jovertebrore ujore, te papershtatshme per konsum njerezor; zhigla
2301 10 00 - 2302 - Miellrat, kokrizat dhe sferat, te mishit apo te brendeshmeve te
mishit; zhigla
2303 Krundet, mbetjet dhe mbeturina te tjera, nese jane apo jo ne forme te sferave, te fituara nga sitja, bluarja apo operacione te tjera te perpunimit te drithrave apo te bimeve leguminoze : .
2304 00 00 Mbetjet e prodhimit te nisesntese dhe mbeturina te ngjashme, brume panxhari, mbetje panxhari dhe kthime te tjera te prodhimit te sheqerit, funderinat dhe mbeturinat e distilimit te birres apo te alkooleve, nese jane apo jo ne formen e sferave :
2305 00 00 Bersite dhe mbetje te tjera te forta, nese jane apo jo ne formen e sferave apo te bluara, te fituara prej ekstraktimi i vajit te kokrrave te sojes.
2306 Bersite dhe mbetje te tjera te forta, nese jane apo jo te bluara apo ne formen e sferave, te fituara prej ekstraktimit te vajit te kikirikut.
2308 00 00 Bersite dhe mbetje te tjera te forta, nese jane apo jo te bluara apo ne formen e sferave, te fituara nga ekstraktimi i yndyrnave vegjetale, pervec atyre te kreut Nr. 2304 apo 2305 :PROTOKOLLI A ANEKSI 2

Kodi NK Pershkrimi i produktit
0104 Dele dhe dhi te gjalla:
0204 Mishi i deleve apo dhive, i fresket, i ftohte apo i ngrire :

Kapitulli 03 PESHKU DHE KAFSHET GUACKORE TE NENUJSHME, MOLUSQET DHE KAFSHET E TJERA JOVERTEBRORE UJORE
Pervec:
0301 91 10 - - - Te llojit Oncorhynchus apache dhe Oncorhynchus chrysogaster
0301 93 00 - - Krap
0302 11 10 - - - Te llojit Oncorhynchus apache dhe Oncorhynchus chrysogaster
0302 69 11 - - - - Krap
0303 21 10 - - - Te llojit Onchorhynchus apache dhe Oncorhynchus chrysogaster
0303 79 11 - - - - Krap
0304 10 11 - - - - Te troftes te llojit Salmo trutta, Oncorhunchus mykiss,
oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita dhe Oncorhynchus gilae
0304 20 11 - - - Te troftes te llojit Salmo trutta, Oncorlzunchus mykiss,
oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita dhe Oncorhynchus gilae
0401 Qumesht dhe krem, as i koncentruar as qe permban sheqer shtese apo ndonje lende tjeter embelsuese shtese :
0406 90 50 - - - - Djath I qumeshtit te deles apo te bufalos ne konteniere qe mbajne
shellire, apo ne shishe te lekures se deles apo te dhise
0703 90 00 - Presh dhe zarzavate te tjera te djegeshme
0704 10 00 - Lule-laker dhe lule-laker e llojit brokoli
0706 10 00 - Karrota dhe rrepa te kuqe
0708 20 00 - Fasule (Vigna spp., Phaseolus spp.):
071120 - Ullinj:
0711 20 90 - - Te tjera
0713 3100 - - Fasule te llojit Vigna mungo (L.) Hepper apo Vigna radiata (L.) Wilczek
0804 10 00 - Hurma te fresketa apo te thara
0804 20 90 Fiq te thare
1509 Vaj ulliri dhe fraksionet e tij, nese jane apo jo te rafinuara, por jo te
modifikuara kimikisht :
2001 Zarzavatet, frutat, arrat dhe pjese te tjera te ngreneshme te bimeve, te
pergatitura apo te ruajtura ne uthull apo ne acid acetik :
2001 90 65 Ullinj te konservuar
2309 90 97 - - - - - Te tjera (ushqim per blegtorine)


PROTOKOLLI A, Aneksi 3

Kodi NK Pershkrimi i Produktit
0301 Peshk i gjalle :
- Peshk tjeter i gjalle:
0301 91 - - Trofte (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache dhe Oncorhynchus chrysogaster)
0302 Peshk, i fresket apo i ftohte, perjashto filetot e peshkut dhe mish tjeter prej peshkut te kreut Nr. 0304 :
- Peshk i families salmoniane, perjashto melcite dhe vezet:
0302 11 - - Trofte (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache dhe Oncorhynchus chrysogaster) :
0709 Zarzavate te tjera, te fresketa apo te ftohta:
- Kerpurdha dhe zhardhoke te kerpurdhave:
0709 51 - - Kerpurdha
0709 51 90 - - - Te tjera
0710 Zarzavate te (te pagatuara apo te gatuara ne avull apo ne uje te vluar), te
ngrira:
0806 Rrush, ifresket apo i thare:
0806 10 - I fresket
0806 10 10 - - Rrush tavoline
1107 Malt, nese eshte apo jo i pjekur
1107 10 - Jo i pjekur
- - Prej gruri
- - Te tjera:
1107 10 91 - - - Ne forme mielli

Protokolli A Aneksi 4

Kodi NK Pershkrimi i produktit Sasia
2203 Birre prej maltit 500 tone


PROTOKOLLI B

NE LIDHJE ME PERKUFIZIMIN E KONCEPTIT "PRODUKTE ORIGJINUESE" DHE METODAT E BASHKEPUNIMIT ADMINISTRATIV

PASQYRA E LENDES

TITULLI I Dispozita te pergjitheshme

Neni 1 Perkufizime

TITULLI II PERKUFIZIMI I KONCEPTIT "PRODUKTE ORIGJINUESE"

Neni 2 Kerkesa te pergjitheshme
Neni 3 Kumulimet dypaleshe
Neni 4 Produktet teresisht te perfituara
Neni 5 Produkte te punuara mjaftueshem ose te perpunuara
Neni 6 Punime ose operacione te pamjaftueshme
Neni 7 Njesia e kualifikimit
Neni 8 Aksesoret, pjeset e kembimit dhe instrumental
Neni 9 Setet, kompletet
Neni 10 Elementet neutrale

TITULLI III KERKESAT TERITORIALE

Neni 11 Parimet e territorialitetit
Neni 12 Transporti direkt
Neni 13 Ekspozitat

TITULLI IV TERHEQJA OSE PERJASHTIMI

Neni 14 Ndalimi i terheqjes prej, ose perjashtimeve nga, tarifat doganore

TITULLI V VERTETIMI I ORIGJINES

Neni 15 Kerkesa te pergjitheshme
Neni 16 Procedurat per leshimin e çertifikates se qarkullimit te mallrave EUR.1 Neni 17 Çertifikatat e qarkullimit te mallrave EUR.1 leshuar a posteriori
Neni 18 Leshimi i dublikates te çertifikates te qarkullimit te mallrave EUR.1 Neni 19 Leshimi i çertifikates se qarkullimit te mallrave EUR.1 mbi bazen e
vertetimit te origjines te leshuar apo bere me pare
Neni 20 Kontabiliteti (llogaritje) i vecante
Neni 21 Kushtet per prodhimin e nje deklarate fature
Neni 22 Eksportuesi i aprovuar
Neni 23 Vlefshmeria e deklarates se origjines
Neni 24 Depozitimi i deklarates se origjines
Neni 25 Importimet me dergese te pare
Neni 26 Perjashtimet nga deklarata e origjines
Neni 27 Dokumentat mbeshtetese
Neni 28 Ruajtja e deklarates se origjines dhe e dokumentave mbeshtetese
Neni 29 Mosperputhjet dhe gabimet formale
Neni 30 Shumat e shprehura ne Euro

TITULLI VI RREGULLIMET PER BASHKEPUNIM ADMINISTRATIV

Neni 31 Asistenca e perbashket
Neni 32 Verifikimi i vertetesive te origjines
Neni 33 Zgjidhja e mosmarreveshjeve
Neni 34 Penalitetet
Neni 35 Zonat e lira

TITULLI VII DISPOZITAT PERFUNDIMTARE

Neni 36 Nen-Komiteti per çeshjet e doganave dhe origjines
Neni 37 Anekset
Neni 38 Mallrat ne tranzit dhe magazinim

Lista e Anekseve

Aneksi I: Shenimet prezantuese te listes ne Aneksin II

Aneksi II: Lista e punimeve ose proçeseve te domosdoshme per tu kryer ndaj materialeve jo-origjinuese me qellim qe produkti i prodhuar te mund te marre statusin ongjinues.

Aneksi III: Kopja e çertifikates se qarkullimit te mallrave EUR.1 dhe kerkesa per
çertifikate te qarkullimit te mallrave EUR.1

Aneksi IV: Teksti i deklarate fature


TITULLI I
DISPOZITA TE PERGJITHESHME

NENI 1
Perkufizimet

Per qellime te ketij protokolli:

(a) "prodhim" do te thote çdo lloj punimi ose proçesi duke perfshire operacione bashkimi ose specifike:
(b) "material" do te thote çdo lloj perberesi, lende e pare, perberes ose pjese, etj., te perdorura ne prodhimin e produktit;
(c) "produkt" do te thote produkti qe eshte perpunuar, edhe nese ai eshte per tu perdorur me vone ne nje proces tjeter prodhimi:
(d) "mallra" perfshin se bashku, materialet dhe produktet;
(e) "vlera doganore" do te thote vlera e percaktuar ne perputhje me Marreveshjen mbi Zbatimin e Nenit VII te Marreveshjes se Pergjitheshme mbi Tarifat dhe Tregtine GATT 1994 (Marreveshja e OBT-se mbi Vleresimin Doganor);
(f) "çmimi ex-work" do te thote çmimi i paguar per produktin ex-work tek prodhuesit e produktit ne Palen kontraktuese kontraktuese kontraktuese e te ciles ndermerret procesi apo puna perfundimtare, qe siguron çmimin qe perfshin vleren e te gjithe materialeve te perdorura, minus taksat e brendeshme te cilat jane, ose mund te jene ripaguar kur produkti i perftuar eksportohet:
(g) "vlera e materialeve" do te thote vlera doganore ne kohen e importimit te materialeve te perdorura jo origjinuese, ose, nese kjo nuk eshte e njohur dhe nuk mund te percaktohet, çmimi i pare i percaktuar i paguar per materialet ne Palet kontraktuese;
(h) "vlera e materialeve origjinuese"" do te thote vlera e materialeve te tilla sic eshte percaktuar ne nenparagrafin (g) te aplikuara mutatis mutandis;
(i) "vlera shtese" merret nga cmimi ex-work minus vleren doganore te seicilit nga materialet e perfshira, te krijuar ne Palen tjeter kontraktuese ose, kur vlera doganore nuk eshte e njohur ose nuk mund te jete e vertetuar, çmimi i pare i vertetuar i paguar per materialet ne nje Pale kontraktuese.
(j) "kapituj" dhe "kreret" do te thote kapitujt dhe kreret (kodet kater-shifrore) te perdorura ne nomenklature te cilat perbejne Pershkrimin e Harmonizuar te Mallrave dhe Sistemin e Kodeve, referuar ne kete protokoll si "Sistemi i Harmonizuar" ose "HS";
(k) "i klasifikuar" i referohet klasifikimit te nje produkti ose materiali nen nje kre te veçante;
(l) "dergesa" do te thote produkte qe jane derguar ne menyre te njekoheshme nga nje eksportues te nje marres ose te shoqeruara me nje dokument te vetem transporti qe mbulon transportimin e tyre nga nje eksportues te nje marres ose, ne mungese te nje dokumenti te tille, nga nje fature e vetme;
(m) "territore" perfshijne ujerat territoriale:
(n) "euro" do te thote monedha e vetme e Unionit Monetar Europian.

TITULLI II
PERKUFIZIMI I KONCEPTIT " PRODUKTE ORIGJINUESE"

NENI 2

Kerkesa te pergjitheshme

Per qellime te zbatimit te kesaj Marreveshjeje, produktet e meposhtme do te konsiderohen si origjinuese ne Palet kontraktuese:
(a) produktet teresisht te perfituara ne nje Pale kontraktuese ne perputhje me kuptimin e Nenit 4 te ketij Protokolli;
(b) produkte te perfituara ne Palen kontraktuese kontraktuese kontraktuese kontraktuese qe perfshijne materiale qe nuk kane qene teresisht te perfituara atje, me kusht qe materiale te tilla kane kaluar ne punime apo proçese te mjaftueshme ne kete Pale kontraktuese ne perputhje me Nenin 5 te ketij Protokolli;

NENI 3
Kumulimi Bilateral i Origjines

Materialet origjinuese ne nje import nga Palet kontraktuese do te konsiderohen si materiale origjinuese ne Palen kontraktuese kontraktuese kontraktuese kontraktuese eksponuese kur
perfshihen ne nje produkt te perftuar atje.
Nuk eshte e nevojshme qe materiale te tilla te kene kaluar punime apo proçese te mjaftueshme, me kusht qe ti jene nenshtruar punimeve apo proçeseve pertej atyre qe u referohet Neni 6 (I).

NENI 4
Produkte teresisht te perftuara

1. Produktet e meposhteme do te konsiderohen si teresisht te perfituara ne Palen kontraktuese:
(a) produkte minerale te nxjerra nga shtresat e tyre tokesore dhe nentoka ujore e
detit;
(b) produktet bimore te korrura atje;
(c) kafshet e gjalla te lindura dhe te rritura atje;
(d) produkte nga kafshet e gjalla te rritura atje;
(e) produkte te perfituara nga gjuetia apo peshkimi te kryera atje;
(f) produkte te peshkimit ose produkte te tjera te marra nga deti jashte ujerave territoriale te nje Pale kontraktuese nga barkat e tyre;
(g) produkte te prodhuara ne bordet e anijeve te tyre fabrike ekskluzivisht nga produktet e referuara ne nenparagrafin (f);
(h) artikujt e perdorur, te mbledhur atje, qe pershtaten vetem per mbulimin e lendeve te para, duke perfshire gomat e perdorura te pershtateshme vetem per ritrajtim ose qe perdoren si mbetje;
(i) mbetje dhe skrape te rezultuara nga operaeionet e perpunimit te kryera atje;
(j) produkte te nxjerra nga shtresat ose nenshtresat tokesore ne ujrat detare, jashte ujerave te tyre territoriale, me kusht qe ate kane te drejten vetem keto shtresa apo nenshtresa:
(k) mallra te prodhuara atje ekskluzivisht nga produktet e specifikuara ne nenparagrafin nga (a) deri (j).
2. Termi "barkat e tyre" dhe "anijet e tyre fabrike" ne paragrafin 1 (f) dhe (g) do te aplikohen vetem per barkat dhe anijet fabrike:
(a) te cilat jane te regjistruara ose te mbajtura ne Palen kontraktuese;
(b) te cilat lundrojne nen flamurin e Pales kontraktuese;
(c) te cilat jane ne pronesi te mbi te pakten 50 per qind nga nenshtetasit e Pales
kontraktuese, ose nga nje kompani me zyrat kryesore ne nje nga Palet Kontraktuese, menaxheri apo menaxheret e te cileve, Kryetari i Bordit te Drejtoreve ose Bordi Supervizor dhe shumica e anetareve te bordeve te tilla jane nenshtetas te Paleve kontraktuese dhe te cilet, ne shtese, ne rastin e bashkepronesise ose kompanive te kufizuara, te pakten gjysma e kapitalit i perket ketyre shteteve ose institucioneve publike ape nenshtetasve te shteteve te mesiperme;
(d) e te cilit pronaret dhe zyrtaret jane nenshtetas te Paleve Kontraktuese;
(e) e te cilit te pakten 75 per qind e ekuipazhit jane nenshtetas te Paleve kontraktuese.

NENI 5
Produkte te punuar ose te perpunuar ne mase te mjaftueshme

1. Per qellime te Nenit 2, produktet te cilat nuk jane teresisht te perfituara konsiderohen te punuara ose kaluara ne proçes te mjaftueshem kur kushtet e vendosura ne listen e aneksit II jane plotesuar.
Kushtet e referuara ne paragrafin e mesiperm, per te gjithe produktet qe mbulon kjo Marreveshje, punimi ose perpunimi nen te cilat do te kalojne materialet jo origjinuese te perdorura per prodhim dhe do te aplikohen vetem ne lidhje me materiale te tilla. Perkatesisht nese nje produkt i cili ka kerkuar statusin e origjines duke plotesuar kushtet e vendosura ne liste, eshte perdorur ne prodhimin e nje produkti tjeter, kushtet e aplikueshme ndaj nje produkti ne te cilin ai eshte bashkuar nuk aplikohen ne te, dhe nuk do te merren parasysh materialet jo origjinuese te cilat mund te jene perdorur ne prodhimin e tij.
2. Pavaresisht nga paragrafi 1, materialet jo origjinuese te cilat, sipas kushteve te vendosura ne liste, nuk do te perdoren ne prodhimin e nje produkti, mund edhe te perdoren, pasi te sigurohet qe :
(a) vlera e tyre fatale nuk i kalon 10 per qind te çmimit ex-works te produktit;
(b) ndonje nga perqindjet e dhena ne liste per maksimumin e vleres se materialeve jo
origjinuese nuk tejkalohen permes aplikimit te ketij paragrafi.
Ky paragraf nuk do te aplikohet per produktet qe njedhin nga Kapitulli 50 deri ne 63
te Sistemit te Harmonizuar.
3. Paragrafet 1 dhe 2 do te aplikohen si objekt i dispozitave te Nenit 6.

NENI 6
Operacionet e punimeve ose perpunimeve te pamjaftueshme

1. Pa paragjykuar paragrafin 2, operacionet e meposhteme do te konsiderohen si punime ose perpunime te pamjaftueshme per t'i dhene statusin e origjines se produktit, nese jane plotesuar ose jo kerkesat e Nenit 5:

(a) kryerja e operacioneve per te siguruar qe produkti mbahet ne kushte te mira gjate transportit dhe magazinimit;
(b) thyerjet dhe bashkimet e paketimeve;
(c) huja, pastrimi, heqja e pluhurit, oksideve, vajit, njollave apo mbetjeve te tjera;
(d) hekurosja ose presimi i tekstileve;
(e) operacionet e thjeshta te lyerjeve apo shkelqimit;
(f) tharja, zbardhimi i pjeseshem ose i pergjitheshem, shkelqimi dhe ndriçimi i farerave dhe orizit:
(g) operacionet e ngjyrosjes se sheqerit ose dhenia e formave te ndryshme sheqerit;
(h) qerimi, pastrimi i pjeses se brendeshme te frutave, perimeve dhe arrave;
(i) ndarjet, bluarjet ose prerjet e thjeshta;
(j) heqja e pjeseve mbuluese, mbrojtja nga demtuesit e jashtem, perzgjedhjet, klasifikimi, pershkallezimet dhe matjet (duke perfshire vendosjen e pjeseve te artikujve);
(k) thjesht vendosjet ne shishe, kanaçe, empruveta, çanta, valixhe, kuti, sirtare, fiksimi ne to i letrave ose mbeshtjellesve si dhe te gjithe operacionet e tjera te paketimit te thjeshte;
(i) fiksimi ose printimi i markave, etiketave, logove si dhe i shenjave te tjera te dallueshme mbi produkte ose mbi paketimin e tyre;
(m) perzierje e thjeshte e produkteve, nese po ose jo i llojeve te ndryshme;
(n) bashkimi i thjeshte i pjeseve te artikujve per te perfunduar nje material te plote ose
ndarja e produktit ne pjese;
(0) kombinimi i dy ose me shume operacioneve te specifikuara ne nenparagrafet nga (a) ne (n);
(p) therja e kafsheve.

2. Te gjitha operacionet qe kryhen ne Palen kontraktuese kontraktuese kontraktuese ne nje produkt te caktuar do te konsiderohen se bashku, ne rastet kur percaktohet se punimet ose proçeset mbi te cilat ka kaluar produkti, jane te pamjaftueshme brenda kuptimit te paragrafit 1.

NENI 7
Njesia e Kualifikimit
1. Njesia e Kualifikimit per aplikimin e dispozitave te ketij Protokolli do te jete produkti i veçante i cili konsiderohet si njesi baze kur per percaktimin e klasifikimit perdoret nomenklatura e Sistemit te Harmonizuar.
Perkatesisht, proçedohet si me poshte:
(a) kur nje produkt i perbere nga nje grup ose bashkim artikujsh eshte i klasifikuar nen termat e Sistemit te Harmonizuar ne nje kre te vetem, e tera perben njesine e klasifikimit;
(b) kur nje dergese perfaqeson nje numer produktesh identike te klasifikuara nen te njejtin kre te Sistemit te Harmonizuar, çdo produkt duhet te merret individualisht ne rastin e aplikimit te dispozitave te ketij Protokolli.
2. Kur, nen rregullin e pergjithshem 5 te Sistemit te Harmonizuar, paketimi perfshihet bashke me produktin per qellime klasifikimi, ai do te perfshihet per qellim te percaktimit te origjines.

NENI 8
Aksesoret, pjeset e kembimit dhe instrumentat
Aksesoret, pjeset e kembimit dhe instrumental te lidhura me nje pjese pajisjeje, makine, aparati apo mjeti, te cilat jane pjese e nje pajisjeje normale dhe perfshihen ne çmim te saj ose nuk jane te ndara dukshem ne fature, do te konsiderohen si nje me pjesen e pajisjes, makines, aparatit ose mjetit ne fjale.

NENI 9
Kompletet
Kompletet, sipas percaktimit ne Rregullin e Pergjitheshem 3 te Sistemit te Harmonizuar, do te konsiderohen si origjinuese kur te gjithe produktet perberes jane origjinues. Megjithate, kur nje komplet perbehet nga produkte origjinuese dhe jo origjinuese, kompleti si i tere do te konsiderohet si origjinues, me kusht qe vlera e produkteve jo origjinuese te mos kaloje 15 per qind te çmimit "ex work" te kompletit.

NENI 10
Elementet neutrale
Me qellim qe te percaktohet nese nje produkt eshte origjinues, nuk eshte e nevojeshme te percaktohet origjina e zerave te meposhtme te cilet mund te jene perdorur gjate prodhimit te tij:

(a) energjia elektrike dhe karburanti;
(b) toka dhe pajisjet;
(c) makinerite dhe veglat;
(d) mallrat te cilat nuk hyjne dhe te cilat nuk synohen te perfshihen ne perberjen finale te produktit.

TITULLI III
KERKESAT TERRITORIALE

NENI 11
Parimet e territorialitetit
1. Perveçse si percaktohet ne Nenin 3 dhe paragrafin 3 te ketij Neni, kushtet per perftimin e statusit origjinues percaktuar ne titullin II, duhet te plotesohen pa nderprerje nga Pala.
2. Perveçse si percaktohet ne Nenin 3, kur mallrat e eksportuara origjinuese nga njera Pale Kontraktuese ne nje vend tjeter kthehen, ato duhet te konsiderohen si jo origjinuese, ndryshe kjo gje duhet demostruar me qellim qe autoritetet doganore te binden se:

(a) mallrat e kthyera jane te njejta me ato qe jane eksportuar; dhe
(b) ato nuk kane kaluar ne ndonje proçes tjeter pertej atyre te nevojshme per ti ruajtur ato ne kushte te mira gjate kohes qe kane ndenjur ne ate vend ose gjate eksportimit.
3. Perftimi i statusit origjinues ne perputhje me kushtet e percaktuara ne Titullin II nuk do te ndikohen nga punime apo perpunime te kryera jashte Paleve Kontraktuese Kontraktuese ndaj materialeve te eksportuara nga njera prej Paleve Kontraktuese Kontraktuese dhe ri-importuar atje, duke siguruar qe :
(a) materialet ne fjale jane plotesisht te perftuara ne nje prej Paleve Kontraktuese ose mbi to jane kryer punime apo perpunime pertej operacioneve qe i referohen Nenit 7 perpara se te jene te eksportuara ;
(b) te demonstrohet per te bindur autoritetet doganore qe:
(i) mallrat e ri-importuara kane qene perftuar nga punime apo proçese te materialeve te eksportuara;
(ii) vlera fatale e shtuar e perftuar jashte Paleve Kontraktuese sipas zbatimit te dispozitave te ketij neni, nuk kalon 10 % te çmimit "ex work" te produktit perfundimtar per te cilin eshte kerkuar statusi origjinues .
4. Per qellime te paragrafit 3, kushtet per perfitimin e statusit origjinues percaktuar ne titullin II nuk do te zbatohen per punime apo proçese te bera jashte Paleve Kontraktuese. Ne rastet kur, ne listen e Aneksit II, rregulli i percaktuar qe ka te beje me vleren maksimale te te gjithe materialeve te bashkangjitura jo origjinuese, zbatohet ne percaktimin e statusit te origjines se produktit perfundimtar, vlera fatale e materialeve te bashkangjitura jo origjinuese ne territorin e Pales se interesuar, marre se bashku me vleren totale te shtuar te perftuar jashte Paleve Kontraktuese Kontraktuese sipas zbatimit te dispozitave te ketij neni, nuk duhet te tejkaloje perqindjen e percaktuar.
5. Per qellime te zbatimit te dispozitave te paragrafit 3 dhe 4, "vlera totale e shtuar" do te merret ne kuptimin e te gjithe kostove te bera jashte Paleve Kontraktuese perfshi dhe vleren e materialeve te bashkangjitura atje.
6. Dispozitat e paragrafit 3 dhe 4 nuk do te zbatohen ndaj produkteve qe nuk permbushin kushtet e percaktuara ne listen e aneksit II ose te cilat mund te konsiderohen te punuara ose perpunuara ne mase te mjaftueshme vetem nese zbatohet toleranca e pergjitheshme e percaktuar ne nenin 5 (2).
7. Dispozitat e paragrafit 3 dhe 4 nuk do te zbatohen per produktet e kapitujve nga 50 ne 63 te Sistemit te Harmonizuar.
8. Per ndonje lloj punimi apo proçesi qe eshte objekt i dispozitave te ketij neni dhe eshte kryer jashte Paleve Kontraktuese, duhet proçeduar me marreveshje te proçeduara jashte Paleve, ose marreveshje te ngjashme.

NENI 12
Transporti i drejteperdrejte
1. Trajtimi preferencial i siguruar ne Marreveshje aplikohet vetem per produktet, qe plotesojne kerkesat e ketij Protokolli, te cilat jane transportuar drejtepersedrejti mes Paleve Kontraktuese. Sidoqofte, produktet qe perbehen nga nje dergese e vetme mund te transportohen nepermjet territoreve te tjere dhe, nese paraqitet e nevojeshme, levizje tranzit ose magazinim i perkohshem ne keto territore, me kusht qe ato te mbeten nen vezhgimin e autoriteteve doganore te vendit tranzit ose te magazinimit dhe nuk kryejne operacione te tjera veç atyre te ngarkim-shkarkimit, ose ndonje operacion tjeter me synim per ti mbajtur ato ne kushte te mira.
Produktet origjinuese mund te transportohen me nenkalime permes territorit perveçse
ndryshe nga ato te Paleve Kontraktuese.
2. Te dhenat qe vertetojne se kushtet e vendosura ne paragrafin 1 jane plotesuar teresisht duhet ti jepen autoriteteve doganore te vendit importues, te cilat duhet te perfshijne:
(a) nje dokument te vetem transporti qe tregon kalimin nga vendi eksportues permes vendit tranzit: ose
(b) nje çertifikate te leshuar nga autoritetet doganore te vendit tranzit:
(i) duke dhene nje pershkrim te sakte te produkteve;
(ii) duke paraqitur datat e shkarkimit dhe ngarkimit te produkteve dhe, nese eshte e
zbatueshme, emrat e anijeve, ose llojet e tjera te transportit te perdorur; si dhe
(iii) nje vertetim te kushteve nen te cilat ka qendruar produkti ne vendin tranzit:
(c) nese nuk mundesohen keto dokumenta, ndonje dokument tjeter thelbesor.

NENI 13
Ekspozitat
1. Produktet origjinuese, te derguara per ekspozim ne nje vend tjeter jashte Paleve Kontraktuese dhe te shitura pas ekspozites per importim ne njeren prej Paleve Kontraktuese do te perfitoje ne lidhje me kete importim, nga dispozitat e Marreveshjes, pasi te kete siguruar autoritetet doganore qe:

(a) nje eksportues i ka derguar keto produkte nga njera Pale kontraktuese ne vendin ne te cilin behet ekspozita dhe i ka ekspozuar ato atje;
(b) produktet jane shitur ose ne te kundert i jane vene ne dispozicion nga ky eksportues personit ne nje nga Palet kontraktuese;
(c) produktet jane dorezuar gjate ekspozites ose menjehere pas tij ne shtetin ne te cilin ato jane derguar per ekspozim; dhe
(d) produktet nuk jane perdorur, qe nga momenti kur ato u derguan ne ekspozite, per ndonje qellim tjeter veçse atij te ekspozimit.
2. Vertetimi i origjines duhet te jete leshuar ose bere ne perputhje me dispozitat e titullit V dhe te jete depozituar prane autoriteteve doganore te vendit importues ne forme normale. Emri dhe adresa e ekspozites duhet te jene te shprehura qarte ne te. Kur paraqitet e nevojeshme, mund te kerkohen te dhena shtese dokumentare ne lidhje me kushtet e ekspozimit te produkteve.
3. Paragrafi 1 do te aplikohet per çdo lloj ekspozimi, prezantimi te thjeshte apo panairi publik tregtar, industrial, bujqesor, ose per mjete udhetimi apo transportimi, te cilet nuk duhet te jene te organizuara per qellime private ne dyqane apo biznese me synimin e shitjes se mallrave nga jashte, dhe gjate te cileve produktet i nenshtrohen kontrollit doganor.

TITULLI IV
TERHEQJA OSE PERJASHTIMI

NENI 14
Ndalimi i terheqjes prej, ose perjashtimeve nga, tarifat doganore
1. Materialet jo origjinuese te perdorura ne prodhimin e nje produkti origjinues ne nje Pale Kontraktuese, per te cilat vertetimi i origjines eshte leshuar ose bere ne perputhje me dispozitat e titullit V nuk do te jene subjekt, ne kete Pale Kontraktuese, subjekt terheqjeje prej, ose perjashtimi nga, detyrimet doganore te çdo lloji.
2. Ndalimi ne paragrafin 1 do te aplikohet per çdo lloj rregullimi per rimbursim, anullimi i borxheve ose jo-pagesave, pjesore ose teresore, te detyrimeve doganore ose detyrimeve te tjera me te njejtin efekt, te aplikueshme ne nje Pale Kontraktuese, per materialet e perdorura ne prodhim, ku rimbursimet, anullimet e borxheve ose mos-pagimet e tilla aplikohen, shprehimisht ose me efekt, kur produktet e perftuara nga materialet e mesiperme jane eksportuar dhe jo kur ato mbahen per perdorim shtepiak atje.
3. Eksportuesi i produkteve mbuluar nga vertetimi i origjines duhet te pergatitet te paraqese ne çdo kohe me kerkesen e autoriteteve doganore, te gjitha dokumentet e nevojeshme qe provojne se asnje terheqje nuk eshte bere ne lidhje me materialet jo origjinuese te perdorura ne prodhimin e produkteve ne fjale dhe se te gjitha detyrimet doganore ose detyrimet e tjera me te njejtin efekt te aplikueshme ne te tilla materiale aktualisht kane qene paguar.
4. Dispozitat e paragrafeve nga 1 ne 3, gjithashtu do te aplikohen ne perputhje me paketimin brenda kuptimit te nenit 7(2), aksesoret, pjeset e kembimit dhe instrumental, brenda kuptimit te nenit 8 dhe produktet ne nje komplet, brenda kuptimit te nenin 9, kur perberes te tille nuk jane origjinues.
5. Dispozitat e paragrafeve nga 1 ne 4, do te aplikohen vetem per materialet te cilat jane te llojit per te cilat aplikohet Marreveshja. Per me teper, nuk perjashtohet aplikimi i ndonje sistemi te rimbursimit te eksporteve per produktet bujqesore, te aplikueshme per eksportet ne perputhje me dispozitat e Marreveshjes.
6. Pamvaresisht nga paragrafi 1, Pale Kontraktuese Kontraktuese mund te aplikojne rregullimet per terheqje prej, ose perjashtime nga, tarifat doganore ose detyrime te tjera me te njejtin efekt, te aplikueshme ne materialet e perdorura ne prodhimin e produkteve origjinuese, subjekt i dispozitave te meposhteme:
(a) nje norme 5 per qind e ngarkeses doganore do te mbahet per produktet e perfshira nga Kapitulli 25 deri 49 dhe nga 64 deri 97 te Sistemit te Harmonizuar, ose norma te tilla me te ulta siç eshte ne fuqi ne Shqiperi ose Kosove;
(b) nje norme 10 per qind e ngarkeses doganore do te mbahet per produktet e perfshira nga Kapitulli 50 deri 63 te Sistemit te Harmonizuar, ose norma te tilla me te ulta siç eshte ne fuqi ne Shqiperi ose Kosove.
Dispozitat e ketij neni do te aplikohen nga 1 janari 2003 dhe mund te rishikohen me marreveshje te perbashket.

TITULLI V
VERTETIMI I ORIGJINES

NENI 15
Kerkesa te pergjitheshme
1. Produktet origjinuese ne nje Pale kontraktuese gjate importimit ne Palen tjeter kontraktuese, do te perfitojne nga kjo Marreveshje me paraqitjen ose te:
(a) nje çertifikate qarkullimi mallrash EURI, nje forme e se ciles tregohet ne Aneksin III;
(b) ne rastet e specifikuara ne nenin 21 (1), te nje deklarate, qe ketu e me pas referuar si : "Deklarate fature", dhene nga eksportues per nje fature, nje note derguese apo nje dokument tjeter tregtar ku te pershkruhen produktet ne detaje te mjaftueshme per tu identifikuar ; teksti i te ciles paraqitet ne aneksin IV.
2. Pavaresisht nga paragrafi 1, produktet origjinuese ne kuptimin e ketij Protokolli, persa i takon rasteve te specifikuara ne nenin 26, do te perfitojne nga kjo Marreveshje, pa qene e nevojeshme te depozitojne ndonje nga dokumentet e permendur me siper.

NENI 16
Proçedurat per leshimin e nje çertifikate qarkullimi mallrash EUR.l
1. Nje çertifikate qarkullimi mallrash EURI do te leshohet nga autoritetet doganore te vendit eksportues mbeshtetur ne aplikimin e bere me shkrim nga eksportuesi ose, nen pergjegjesine e eksportuesit, nga perfaqesuesi i tij i autorizuar.
2. Per kete qellim, eksportuesi ose perfaqesuesi i tij i autorizuar do te plotesojne te dyja dokumentet, çertifikaten e qarkullimit te mallrave EUR.1 dhe formen e aplikimit, nje shembull i se ciles tregohet ne aneksin III. Keta formulare do te plotesohen ne nje nga gjuhet me te cilat kjo Marreveshje eshte nenshkruar dhe ne perputhje me dispozitat e ligjit vendas te vendit eksportues. Nese ato jane te shkruara me dore, ato do te plotesohen me boje me germa kapitale. Pershkrimi i produkteve duhet te jepet ne nje kuti te rezervuar per kete qellim pa lene ndonje rresht bosh. Kur kutia nuk eshte e plotesuar teresisht, nje vije horizontale duhet te hiqet poshte vijes se fundit se pershkrimit, permes hapesires boshe.
3. Eksportuesi qe aplikon per leshimin e nje çertifikate qarkullimi mallrash EUR.1 do te pergatitet per te depozituar ne çdo kohe, me kerkesen e autoriteteve doganore te vendit eksportues ku çertifikata e qarkullimit te mallrave EUR.1 eshte leshuar, te gjitha dokumentat e nevojeshme qe provojne statusin e origjines se produktit ne fjale si dhe plotesimin e kerkesave te tjera te ketij protokolli.
4. Nje çertifikate qarkullimi mallrash EUR.1 do te leshohet nga autoritetet doganore te njeres Pale kontraktuese nese produktet ne fjale mund te konsiderohen me origjine ne nje nga Palet kontraktuese dhe plotesojne kerkesat e tjera te ketij Protokolli.
5. Autoritetet doganore qe leshojne çertifikaten e qarkullimit te mallrave EUR.1 do te ndermarrin masa apo hapa te nevojeshem per te verifikuar statusin e origjines se produkteve dhe plotesimin e kerkesave te tjera te ketij Protokolli. Per kete qellim, ato Kane te drejte te kerkojneçdo evidence apo te ndermarrin ndonje inspektim te llogarive financiare te eksportuesit ose ndonje kontroll tjeter qe ata e konsiderojne te nevojeshem. Autoritetet doganore ne leshimin e çertifikatave te tilla gjithashtu do te sigurojne qe formularet referuar paragrafit 2 jane te ploresur perkatesisht. Ne vecanti, ata do te kontrollojne nese hapesira e rezervuar per pershkrimin e produkteve eshte plotesuar ne menyre te tille qe perjashton te gjitha mundesite per shtesa fallco.
6. Data e leshimit te nje certifikate qarkullimi mallrash EUR.1 do te tregohet ne
Kutine 11 te çertifikates.
7. Nje çertifikate qarkullimi mallrash EUR.1 do te leshohet nga autoritetet doganore dhe do te behet e vlefshme per eksportuesin sa me shpejte qe eksportimi aktual te jete kryer ose siguruar.

NENI 17
Çertifikatat e qarkullimit te mallrave EUR.l te leshuara retrospektivisht
1. Pavaresisht nga Neni 17(7), nje certifikate qarkullimi mallrash EUR.1 mund
perjashtimisht te leshohet pas eksportimit te produkteve te cileve iu referohet, nese:
(a) ajo nuk eshte leshuar ne kohen e eksportimit per shkak te gabimeve ose mungesave te pavullnetshme ose rrethanave te veçanta;
(b) eshte demonstruar prane autoriteteve doganore qe nje çertifikate qarkullimi mallrash EUR. 1 eshte leshuar po nuk eshte pranuar gjate importimit per arsye teknike.

2. Per zbatimin e paragrafit 1, eksportuesi duhet te tregoje ne aplikimin e tij vendin dhe daten e eksportimit te produkteve per te cilat çertifikata e qarkullimit te mallrave EUR.1 leshohet, dhe te tregoje arsyet per kete kerkese.
3. Autoritetet doganore mund te leshojne nje çertifikate qarkullimi mallrash EUR.1 aposteriori vetem pasi te jete verifikuar se informacioni i dhene nga ekspoluesi ne aplikim eshte i njejte me ate te dosjeve korresponduese.
4. Çertifikata e qarkullimit te mallrave EUR.1 leshuar aposteriori duhet te mbyllet me nje nga frazat e meposhteme:
AN "ISSUED RETROSPECTIVELY",
SR "NAKNADNO IZDATO" or " HAKHA?HO ???ATO"
SQ "LESHUAR APOSTERIORI",
5. Mbyllja referuar paragrafit 4 do te vendoset ne kutine "verejtje" te certifikates se qarkullimit te mallrave EUR.1.

NENI 18
Leshimi i Duplikatit te nje çertifikate qarkullimi mallrash EUR.l
1. Ne rast vjedhjeje, humbjeje apo shkaterrimi te nje çertifikate qarkullimi mallrash EUR.I, eksportuesi mund te aplikoje tek autorietet doganore te cilat e kane leshuar ate per nje dublikate qe behet ne baze te dokumentave te eksportit ne zoterim te tyre
2. Dublikata e leshuar ne kete menyre duhet te mbyllet me nje nga fjalet e meposhteme;
AN "DUPLICATE" ,
SR "DUPLIKAT" or "?U???KAT"
SQ "DUPLIKATË",
3. Shenimi i referuar ne paragrafin 2 do te vendoset ne kutine "Verejtje" te dublikates te
çertifikates te qarkullimit te mallrave EUR.1.
4. Dublikata e cila duhet te tregoje dhe daten e leshimit te çertifikates origjinale te
qarkullimit te mallrave EUR, do te kete fuqi dhe nga ajo date.

NENI 19
Leshimi i çertifikates se qarkullimit te mallrave EUR.1 mbi bazen e vertetimit te
origjines te leshuar ose bere me pare
Kur produktet origjinuese jane vendosur nen kontrolin e nje tyre doganore ne Palen kontraktuese, do te jete e mundur te zevendesohet me vertetimin origjinal te origjines me nje ose me shume çertifikata te qarkullimit te mallrave EUR.1 per qellime te dergimit te te gjitha ose disa nga keto produkte diku Brenda njeres Pale kontraktuese. Zevendesimi i çertifikates/ave te qarkullimit te mallrave EUR.1 do te leshohet nga zyra doganore nen kontrollin e se ciles jane te vendosura keto produkte.

NENI 20
Kontabiliteti (llogaritje) i veçante
1. Kur shkaktohen shpenzime (kosto) te konsiderueshme apo veshtiresi materiale ne lidhje me mbajtjen e materialeve stok origjinuese ose jo origjinuese, te cilet jane te identifikuar dhe te zhvendosshem, autoritetet doganore me kerkese me shkrim nga te interesuarit, mund te autorizojne te perdoret e ashtuquajtura metode e "llogaritjes veçan" per menaxhimin e stoqeve te tilla.
2. Kjo metode do te siguroje qe per nje periudhe reference specifike, numri i produkteve te marra te cilat konsiderohen si origjinuese eshte i njejte me ato te cilet jane marre nese ka patur rast te ndarjes vecan fizike te tyre ne stoqe.
3. Autoritetet doganore mund te japin autorizime te tilla, per raste te besueshme.
4. Kjo metode regjistrohet dhe aplikohet bazuar ne pari met e pergjitheshme te kontabilitetit te zbatueshme ne vendin ku jane prodhuar produktet.
5. Perfituesit nga kjo lehtesi mund te leshojne ose te aplikojne vertetimin e origjines. ne se paraqitet rasti, per sasine e produkteve, te cilat mund te konsiderohen si origjinuese. Me kerkese te autoriteteve doganore, perfituesit duhet te paraqesin me nje shkrese menyren se si jane menaxhuar sasite.
6. Autoritetet doganore do te mbikqyrin menyren e perdorimit te autorizimit dhe kane te drejte ta terheqin ate ne çdo kohe kur perfituesi e shnderron ne te keq perdorur kete autorizim ose kur deshtohet ne permbushjen e kushteve te tjera qe percakton ky protokoll.

NENI 21
Kushtet per leshimin e nje Deklarate Fature
1. Nje deklarate fature, siç i referohet ne Nenin 15(1) (b) mund te pergatitet:

(a) nga nje eksportues i aprovuar ne kuptimin e nenit 22, ose
(b) nga nje eksportues i ndonje dergese te perbere nga nje ose me shume paketime qe permbajne produkte origjinuese vlera totale e te cilave nuk i kalon Euro 6 000.

2. Nje deklarate fature mund te leshohet nese produktet ne fjale konsiderohen si produkte origjinuese ne nje nga Palet kontraktuese dhe ploteson te gjitha kerkesat e tjera te ketij protokolli.
3. Eksportuesi qe pergatit nje deklarate fature duhet te pergatitet te paraqese ne çdo kohe, me kerkesen e autoriteteve doganore te vendit eksportues, te gjitha dokumentat e nevojshme qe provojne statusin origjinues te produkteve ne fjale si dhe plotesimin e kerkesave te tjera te ketij protokolli.
4. Nje deklarate fature duhet te leshohet nga eksportuesi duke shtypur, stampuar, ose
printuar mbi faturen, noten shperndarese ose ndonje dokument tjeter tregtar, teksti i se ciles jepet ne Aneksin IV, duke perdorur nje nga versionet gjuhesore te percaktuara ne ate Aneks dhe ne perputhje me dispozitat e ligjit vendas te vendit eksportues. Nese deklarata eshte e shkruar me dore, duhet te shkruhet me boje ne germa kapitale.
5. Nje deklarate fature duhet te kete firmen origjinale te eksportuesit te shkruar me dore. Sidoqofte, nje eksportues i aprovuar ne kuptimin e nenit 22, nuk do t'i kerkohet te nenshkruaje deklarata te tilla duke siguruar qe u paraqet autoriteteve doganore te vendit eksportues nje deklarate me shkrim ku ai pranon te gjitha pergjegjesite per nje deklarate fature e cila e identifikon ate me ç'ka eshte nenshkruar me shkrim dore prej tij.
6. Nje deklarate fature mund te behet nga nje eksportues kur produktet me te cilat ai ka lidhje eksportohen, ose mbas eksportimit me kusht qe ai eshte paraqitur ne vendin importues jo me vone se dy vjet mbas importimit te produkteve te cilave ai i referohet.

NENI 22
Eksportuesi i aprovuar
1. Autoritetet doganore te vendit eksportues mund te autorizojne çdo eksportues, ketu e me pas te referuar si "eksportuesi i aprovuar", qe ben dergesa te shpeshta te mallrave sipas kesaj Marreveshjeje, te leshoje deklarate fature, pamvaresisht nga vlera e produkteve ne fjale. Nje eksportues qe kerkon nje autorizim te tille, duhet te paraqese, sipas kerkesave te autoriteteve doganore, te gjitha garancite e nevojeshme per te vertetuar statusin e origjines se produkteve si dhe plotesimin e kerkesave te tjera te ketij protokolli.
2. Autoritetet doganore mund te japin statusin e eksportuesit te aprovuar, kur ata e gjykojne te pershtateshme
3. Autoritetet doganore do t'i japin eksportuesit te aprovuar nje numer autorizimi doganor i cili do te shfaqet ne deklaraten fature.
4. Autoritetet doganore do te kontrollojne perdorimin e autorizimeve nga eksportuesi
i aprovuar.
5. Autoritetet doganore mund te terheqin autorizimin ne çdo kohe. Ata mund ta bejne kete kur eksportuesi i aprovuar nuk ofron garancite referuar paragrafit 1, si dhe nuk ploteson kerkesat referuar paragrafit 2, ose ne te kundert kryen perdorim jo korrekt te autorizimit.

NENI 23
Vlefshmeria e vertetimit te origjines
l. Vertetimi i origjines do te jete i vlefshem per kater muaj nga data e leshimit ne vendin eksportues, dhe duhet depozituar brenda kesaj periudhe tek autoritetet doganore te vendit importues.
2. Vertetimi i origjines te cilat jane depozituar prane autoriteteve doganore te vendit importues pas dates se fundit per paraqitje, e specifikuar ne paragrafin 1, mund te pranohen me qellim zbatimin e trajtimit preferencial, kur nuk eshte arritur depozitimi i ketyre dokumentave deri ne daten perfundimtare, shkaktuar nga rrethana te jashtezakoneshme.
3. Ne rastet e tjera te depozitimeve shume te vonuara, autoritetet doganore te vendit importues mund ta pranojne vertetimin e origjines kur produktet jane depozituar perpara dates perfundimtare.

NENI 24
Paraqitja e vertetimit te origjines
Vertetimi i origjines duhet te paraqitet prane autoriteteve doganore te vendit importues ne perputhje te plote me proçedurat qe aplikohen ne ate vend. Autoritetet e mesiperme mund te kerkojne nje perkthim te vertetimit te origjines dhe gjithashtu mund te kerkojne deklaraten e importit qe duhet t'i bashkangjitet nje deklarimi nga importuesi qe verteton se produktet plotesojne kushtet e kerkuara per zbatimin e kesaj Marreveshjeje.

NENI 25
Importi me dergese te pare
Kur, me kerkesen e importuesit dhe me kushtet e parashtuara nga autoritetet doganore te vendit importues, produktet e ndara ose jo te grupuara ne kuptimin e rregullit te pergjithshem 2(a) te Sistemit te Harmonizuar, qe eshte ne Seksionin XVI dhe XVII apo ne Kreret Nr 7308 dhe 9406, jane importuar me dergese te pare, nje vertetim i origjines per te tilla produkte duhet te paraqitet prane autoriteteve doganore gjate importimit te dergeses se pare.

NENI 26
Perjashtimet nga vertetimi i origjines
l. Produktet e derguara ne paketime te vogla nga persona privat tek personat privat ose qe jane pjese e bagazheve personale te udhetareve do te pranohen si produkte origjinuese pa kerkuar paraqitjen e vertetimit te origjines, nese sigurohet se keto produkte nuk jane importuar per qellime tregtie dhe jane deklaruar se plotesojne kerkesat e ketij Protokolli dhe aty ku nuk ka dyshim te vertetesia e nje deklarimi te tille. Ne rastin e produkteve te derguara me paste, kjo deklarate mund te behet ne deklarimin doganor CN22/CN23 ose ne nje flete te veçante letre qe do t'i aneksohet atij dokumenti.
2. Importet te cilat jane te rastesishme dhe perbejne vetem produkte per perdorim personat nga marresi ose udhetari ose familjaret e tyre nuk do te konsiderohen si importe per qellime tregtie nese nisur nga pikpamja e natyres dhe sasise se produkteve eshte evidente qe nuk ka qellime tregtie per to.
3. Per me teper, vlera totale e ketyre produkteve nuk duhet te tejkalojne Euro 500 ne rastin e pakove te vogla ose 1 200 Euro ne rastin e produkteve qe jane pjese e bagazheve personale te udhetareve.

NENI 27
Dokumentat Mbeshtetese
Dokumentat referuar ne nenin 16(3) dhe 21 (3) qe perdoren per qellime vertetimi se produktet e shoqeruara me nje certifikate qarkullimi mallrash EUR.1 ose nje deklarate fature, mund te konsiderohen si produkte origjinuese ne nje nga Palet kontraktuese dhe qe plotesojne te gjitha kerkesat e tjera te ketij Protokolli, si dhe mund te konsistojne midis te tjerave si te meposhtemet:

(a) evidence direkte e proçeseve te kryera nga eksportuesi ose ofruesi per te perfituar produktet ne fjale, qe mbahen per shembull ne llogarite ose ne librat e kontabilitetit te tij te brendeshem;
(b) dokumentat qe vertetojne statusin e origjines se materialeve te perdorura, te leshuara ose te bera ne nje nga Palet kontraktuese ku keto dokumenta perdoren ne perputhje me ligjin vendas;
(c) dokumentat qe vertetojne punimet ose proçeset e prodhimit te materialeve ne nje nga Palet kontraktuese, te leshuara ose te bera ne kete Pale kontraktuese, ku keto dokumenta jane perdorur ne perputhje me ligjin vendas;
(d) çertifikata e qarkullimit te mallrave EUR.1 ose deklarata fature qe vertetojne statusin e origjines se materialeve te perdorura, te leshuara ose te bera ne nje Pale Kontraktuese ne perputhje me kete protokoll.

NENI 28
Ruajtja e vertetimit te origjines dhe e dokumentave mbeshtetese
1. Eksportuesi qe aplikon per leshimin e nje çertifikate qarkullimi mallrash EUR.1
duhet t'i mbaje dokumentat referuar ne nenin 16 (3) per te pakten tre vjet.
2. Eksportuesi qe hen nje deklarate fature duhet te mbaje per te pakten tre vjet nje
kopje te kesaj deklarate si dhe dokumentat referuar ne Nenin 21 (3).
3. Autoritetet doganore te vendit eksportues qe leshojne nje çertifikate qarkullimi mallrash EUR.l duhet te mbajne per te pakten tre vjet formularin e aplikimit referuar ne Nenin 16(2).
4. Autoritetet doganore te vendit importues duhet te mbajne per te pakten tre vjet
çertifikaten e qarkullimit te mallrave EUR.I si dhe deklaraten fature qe iu paraqiten atyre.

NENI 29
Mosperputhjet dhe gabimet formate
1. Ne rast se gjenden mosperputhje te vogla ne deklarimet e bera ne vertetimin e origjines dhe ato te bera ne dokumentat e paraqitura ne zyren doganore per qellime te kryerjes se formaliteteve per importimin e produkteve, kjo nuk do te sjelle pavlefshmerine e vertetimit te origjines nese eshte evidentuar se ky dokument i korrespondon produkteve te paraqitura.
2. Gabimet formale te dukshme te tilla si gabime gjate shtypjes ne vertetimin e origjines nuk do te behen shkas qe ky dokument te anullohet, nese keto gabime nuk jane te tilla qe te krijojne dyshime ne lidhje me korrektesine e deklarimit te bere ne ate dokument.

NENI 30
Sasite e shprehura ne Euro
1. Ne zbatim te dispozitave te nenit 21 (1)(b) dhe Nenit 26(3) ne rastet kur produktet faturohen ne nje monedhe tjeter veç euros, sasia ne monedhen kombetare te Paleve Kontraktuese, ekuivalente me shumat e shprehura ne euro, duhet te fiksohet çdo vit nga secila Pale.
2. Nje dergese malli duhet te perfitoje nga dispozitat e Nenit 21 (l )(b) dhe Nenit 26(3), duke ju referuar monedhes ne te cilen eshte pergatitur fatura, sipas shumes se fiksuar nga vendi qe ka te beje me te.
3. Shumat per t'u perdorur ne cdo lloj monedhe kombetare duhet te jene te barabarta me kete monedhe te shumes se shprehur ne euro si ne diten e pare te punes se muajit tetor dhe do te zbatohen nga 1 Janari i vitit ne vazhdim. Palet Kontraktuese duhet te njoftojne secilin Brenda 15 tetorit per shumat perkatese.
4. Nje Pale kontraktuese mund te rrumbullakose me lart ose me poshte shumen qe rezulton nga konvertimi ne monedhen e vet kombetare te nje shume te shprehur ne euro. Sasia e rrumbullakosur nuk duhet te ndryshoje nga sasia e rezultuar prej konvertimit me me shume se 5%. Pala mund te mbaje te pandryshuar ekuivalentin e monedhes se saj kombetare te nje shume te shprehur ne euro, ne rast se gjate kohes se axhustimeve vjetore, sipas paragrafit 3, konvertimi i kesaj shume, perpara rrumbullakosjes, rezulton me nje rritje me pak se 15% ne ekuivalentin e monedhes kombetare. Ekuivalenti i monedhes kombetare mund te mbahet i pandryshuar ne rast se konvertimi do te rezultonte ne nje pakesim ne kete vlere ekuivalente.
5. Shumat e shprehura ne euro duhet te rishikohen nga komiteti i perbashket me kerkese te seciles nga Palet kontraktuese. Kur te kryeje kete rishikim, komiteti i perbashket duhet te konsideroje deshiren e Paleve kontraktuese per tu mbrojtur nga pasojat e efekteve te kufizimeve ne terma reale. Per kete qellim, ai mund te vendose per te modifikuar shumat e shprehura ne euro.

TITULLI VI
RREGULLIME PER BASHKEPUNIMIN ADMINISTRATIV

NENI 31
Asistenca Reciproke
1. Autoritetet doganore te Paleve kontraktuese duhet t'i sigurojne njera-tjetres kopje te llojit te vulave te perdorura ne zyrat e tyre doganore per leshimin e certifikatave te qarkullimit te mallrave EUR.l dhe adresat e autoriteteve pergjegjese doganore per te vertetuar keto certifikata dhe deklarata fature.
2. Me qellim qe te sigurohet aplikimi i duhur i ketij protokolli, Palet kontraktuese duhet te ndihmojne njera-tjetren, nepermjet administratave doganore kompetente, ne kontrollin e origjinalitetit te certifikatave te qarkullimit te mallrave EUR.1 ose te deklaratave fature, si dhe korrektesine e informacionit te dhene ne keto dokumenta.

NENI 32
Verifikimi i vertetimit te origjines
1. Verifikimet e duhura te vertetimit te origjines duhet te kryhen me metoden e zgjedhjes se rastit ose sa here qe autoritetet doganore te vendit importues kane dyshime te aresyeshme per origjinalitetin e dokumenteve te tille, per statusin e origjines se produkteve perkatese ose per permbushjen e kerkesave te tjera te ketij protokolli.
2. Per qellimet e zbatimit te dispozitave te paragrafit 1, autoritetet doganore te vendit importues duhet t'ja kthejne certifikaten e qarkullimit te mallrave EUR.1 si dhe deklaraten fature, ne rast se eshte paraqitur, ose nje kopje te ketyre dokumentave, autoriteteve doganore te vendit eksportues, duke u dhene, atehere kur eshte e nevojeshme, arsyet per hetimin, cdo dokument dhe informacion i marre, i cili thote se informacioni i dhene mbi vertetimin e origjines eshte jo korrekt, duhet t'i bashkangjitet ne mbeshtetje te kerkeses per verifikim.
3. Verifikimi duhet te kryhet nga autoritetet doganore te vendit eksportues. Per kete qellim, ato duhet te kene te drejten te therrasin per çdo dokument dhe te kryejne çdo inspektim te llogarive te eksportuesit ose çdo lloj kontrolli qe konsiderohet i nevojshem.
4. Ne rast se autoritetet doganore te vendit importues vendosin te pezullojne perkohesisht dhenien e trajtimit preferencial per produktet respektive, nderkohe qe presin rezultatet e verifikimit, importuesit duhet t'i ofrohet mundesia per te mos i bllokuar produktet, vetem ne rastet e marrjes se ndonje mase kujdesi kur gjykohet e nevojeshme.
5. Autoritetet doganore qe kerkojne verifikimin duhet te informohen per rezultatet e ketij verifikimi sa me shpejte qe te jete e mundur. Keto rezultate duhet te tregojne qarte kur dokumentat jane origjinale dhe kur produktet perkatese mund te konsiderohen si produkte qe jane origjinuese ne nje Pale kontraktuese si dhe qe plotesojne kerkesat e tjera te ketij Protokolli.
6. Ne rast se per nje dyshim te aresyeshem, nuk ka pergjigje brenda dhjete muajve nga data e kerkeses se verifikimit, ose ne qofte se pergjigjja nuk permban informacion te mjaftueshem per te percaktuar origjinalitetin e dokumentit ne fjale ose origjinen e vertete te produkteve, autoritetet doganore kerkuese te hetimit, me perjashtim te rrethanave te jashtezakoneshme, duhet te refuzojne dhenien e preferencave.

NENI 33
Zgjidhja e Mosmarreveshjeve
Kur ka mosmarreveshje lidhur me verifikimin e procedurave te nenit 32, te cilat nuk mund te zgjidhen mes autoriteteve doganore qe kerkojne nje verifikim dhe autoriteteve doganore pergjegjese per kryerjen e ketij verifikimi, ose kur ato ngrejne nje ceshtje lidhur me interpretimin e ketij protokolli, ato duhet t'i paraqiten komitetit te perbashket.
Ne te gjitha rastet, zgjidhjet e mosmarreveshjeve ndermjet importuesit dhe autoriteteve doganore te vendit importues duhet te respektojne legjislacionin e vendit importues.

NENI 34
Gjobat
Gjobat duhet te vendosen mbi çdo person qe fsheh, ose shkakton fshehjen e nje dokumenti qe permban informacion jo korrekt per qellimin e marrjes se trajtimit preferencial per produktet.

NENI 35
Zonat e lira
1. Palet kontraktuese do te marrin te gjitha masat e nevojeshme per te siguruar qe produktet e tregtuara qe jane objekt i vertetimit te origjines, dhe qe gjate transportit perdorin nje zone te lire qe eshte ne territorin e tyre, te mos zevendesohen nga mallra te tjera dhe te mos pesojne perpunim tjeter vec veprimeve normale qe parandalojne perkeqesimin e gjendjes se mallrave.
2.Ne kuptimin e nje perjashtimi nga dispozitat qe permban paragrafi 1, kur produktet origjinuese ne nje Pale kontraktuese, importohen ne nje zone te lire me nje vertetim origjine dhe pesojne trajtim ose perpunim, autoritetet perkatese duhet te leshojne nje certificate te re EUR.1 me kerkese te eksportuesit, ne rast se trajtimi dhe perpunimi i pesuar eshte ne perputhje me dispozitat e ketij protokolli.

TITULLI VII
DISPOZITAT PERFUNDIMTARE

NENI 36
Nen-Komiteti mbi Doganat dhe ceshtjet e origjines
1. Nje nenkomitet i doganave dhe çeshtjeve te origjines duhet te ngrihet brenda struktures se Komitetit te Perbashket per ta ndihmuar ate ne kryerjen e detyrave te tij dhe per te siguruar nje informacion te vazhdueshem dhe proçes konsultimesh mes eksperteve.
2. Ai duhet te perbehet nga eksperte prej te dyja Paleve komraktuese pergjegjese per çeshtjet qe lidhen me doganat dhe problemet e origjines.

NENI 37
Amendimet e Protokollit
Komiteti i perbashket mund te propozoje vendime per te amenduar dispozita te ketij protokolli.

NENI 38
Mallrat ne Tranzit dhe Magazinim
Dispozitat e kesaj Marreveshjeje mund te aplikohen per mallrat te cilat konform dispozitave te ketij protokolli dhe te cilat ne daten e hyrjes ne fuqi te kesaj Marreveshjeje jane transportuar ose kane qendruar ne njeren nga Palet Kontraktuese per qellime magazinimi te perkohshem, ne depo apo ne zona te lira, mund te pranohen si produkte origjinuese per te depozituar, brenda kater muajve nga kjo date, tek autoritetet doganore te Pales importuese, vertetimin e origjines, leshimin e nje dokumenti te tille pasi eshte kryer veprimi, si dhe te ndonje dokumenti tjeter qe mbeshtet me te dhena kryerjen e transportit.

ANEKS I, I PROTOKOLLIT B
SHENIME PREZANTUESE TE LISTES NE ANEKSIN II TE PROTOKOLLIT B

Shenim 1:
Lista vendos kushtet e kerkuara per te gjitha produktet per t'u konsideruar si te punuara ose perpunuara mjaftueshem brenda kuptimit te nenit 5 te ketij Protokolli.

Shenim 2:
2.1. Dy kollonat e para ne liste pershkruajne produktin e perftuar. Kollona e pare jep numrin
e kreut ose numrin e kapitullit. te perdorur ne Sistemin e Harmonizuar dhe kollona e dyte jep pershkrimin e mallrave te perdorura ne ate sistem per ate kre apo Kapitull. Per secilen hyrje ne dy kolonat e para nje rregull specifikohet ne kollonen 3 ose 4. Ku, ne disa raste, hyrja ne kollonen e pare parapritet nga nje "ex" kjo nenkupton se rregullat ne kollonen 3 ose 4 aplikohen vetem per pjesen e atij kreu, sikurse eshte pershkruar ne kollonen 2.

2.2. Ku shume numra kreresh grupohen se bashku ne kollonen 1 ose nje numer Kapitulli
jepet dhe pershkrimi i produkteve ne kollonen 2 prej ketej jepet ne terma te pergjithshem, rregullat e aferta ne kollonen 3 ose 4 aplikohen per te gjitha produktet, te cilat, nen Sistemin e Harmonizuar klasifikohen ne kreret e Kapitullit ose ne çdo kre te grupuar se bashku ne kollonen 1.

2.3. Kur ka rregulla te ndryshme ne listen qe aplikohet per produkte te ndryshme brenda nje kreu, secila pike permban pershkrimin e asaj pjese te kreut te mbuluar nga rregullat e aferta ne kollonen 3 ose 4.

2.4. Kur, per nje hyrje ne dy kollonat e para, nje rregull specifikohet ne te dyja kollonat 3 dhe 4, eksportuesi mund te zgjedhe, si alternative, qe te aplikoje ose rregullin e vendosur ne kollonen 3, ose ate te vendosur ne kollonen 4. Ne rast se nuk jepet ndonje rregull origjine ne kollonen 4, duhet te aplikohet rregulli i vendosur ne kollonen 3.

Shenim 3:
3.1. Dispozitat e Nenit 5, persa i perket produkteve qe kane marre statusin origjinues, te
cilat jane perdorur ne prodhimin e produkteve te tjera, duhet te aplikohen, pa patur parasysh nese statusi eshte marre brenda ne fabriken ku keto produkte po perdoren ose ne nje tjeter fabrike ne Palet kontraktuese.

Shembull:
Nje motor i kreut 8407, per te cilin rregulli thote se vlera e materialeve jo origjinuese te cilat
mund te perfshihen ne te nuk mund te kaloje 40% te çmimit "ex-works" eshte bere nga "aliazh tjeter prej çeliku i formatuar per kudher" te Kreut ex 7224.

Ne rast se ky çelik i temperuar eshte temperuar ne nje Pale kontraktuese nga nje lende e pare jo origjinuese, ky çelik ka marre tashme statusin origjinues sipas rregullit per kreun ex 7224 ne liste. Temperimi mund te llogaritet atehere si origjinues ne vleren e llogariur per motorrin, pavaresisht nese çeliku u prodhua ne te njejten fabrike ose ne nje tjeter ne Palen Kontraktuese. Vlera e lendes se pare jo-origjinuese ne kete menyre nuk merret parasysh kur shtohet vlera e materialeve jo origjinuese te perdorura.
3.2. Rregulli ne liste perfaqeson sasine minimale te kerkuar te punes ose te perpunimit, si dhe kryerja e me shume pune apo perpunimi gjithashtu i jep statusin origjinues: ne te kundert, kryerja e me pak pune apo perpunimi nuk mund t'i jape statusin origjinues".
Keshtu, ne rast se nje rregull thote se nje material jo origjinues ne nje nivel te dhene te prodhimit mund te perdoret, atehere perdorimi i ketij materiali ne nje stad te hershem te prodhimit lejohet dhe perdorimi i tij ne nje stad te mevonshem.

3.3. Pa paragjykim per Shenimin 3.2. Kur nje rregull thote se "materialet e çdo kreu" mund te perdoren, materialet e te njejtit kre si produkti mund te perdoren, por ato jane subjekt, sidoqofte, i ndonje kufizimi specifik, i cili gjilhashtu mund te permbahet ne rregull.

Sidoqofte, shprehja "prodhim nga materiale te çdo kreu, duke perfshire materiale te tjera te kreut nr...'" do te thote qe vetem materiale te klasifikuara ne te njejtin kre si dhe produkti dhe te nje pershkrimi te ndryshem nga ai i produktit sikurse i dhene ne kollonen 2 te listes, mund te perdoren.

3.4. Kur nje rregull ne liste specifikon se nje produkt mund te prodhohet nga me shume se nje material, kjo do te thote qe nje ose me shume materiale mund te perdoren. Ai nuk kerkon qe te gjitha materialet te perdoren.

Shembull :
Rregulli per fabrikate te krereve 5208 deri 5212 thote se fibrat natyrale mund te perdoren dhe se materialet kimike, ndermjet materialeve te tjera, gjithashtu mund te perdoren. Kjo nuk do te thote qe te dyja duhet te perdoren; eshte e mundur te perdoret njera, ose tjetra, ose qe te dyja.
3.5. Kur nje rregull ne liste specifikon se nje produkt duhet te prodhohet nga nje material i veçante, ky kusht duket se nuk parandalon perdorimin e materialeve te tjera, sepse, per shkak te natyres se tyre, nuk mund te kenaqin rregullin, (shiko gjithashtu Shenimin 6.2 me poshte ne lidhje me tekstilet)

Shembull:
Rregulli per ushqimet e pergatitura ne kreun 1904 i cili ne menyre specifike perjashton perdorimin e drithrave dhe derivateve te tyre, nuk parandalon perdorimin e kriprave minerale, e kimikateve dhe shtesave te tjera, te cilat nuk jane prodhime nga drithrat.
Megjithate, kjo nuk aplikohet tek produktet, te cilat edhe pse nuk mund te prodhohen nga materiale te veçanta te specifikuara ne liste, mund te prodhohen nga nje material i se njejtes natyre ne nje stad me te hershem te prodhimit.

Shembull:
Ne rastin e nje artikulli veshjeje te ex kapitulli 62, perbere nga materiale jo te thurura, ne rast se perdorimi i vetem i fillit joorigjinues lejohet per kete lloj artikulli, nuk eshte e mundurt te fillosh nga pelhure jo e thurur- edhe nese pelhurat jo te thurura normalisht nuk mund te behen prej filli. Ne raste te tilla, materiali fillestar duhet te jete ne nje stad perpara te qenit fill, pra ne gjendjen fiber.
3.6. Kur, ne nje rregull ne liste, jepen dy perqindje per vleren maksimale te materialeve jo origjunuese qe mund te perdoren, atehere keto perqindje mund te mos shtohen se bashku. Me fjale te tjera, vlera maksimale e te gjitha materialeve jo origjinuese te perdorura nuk mund kurre te kaloje perqindjen me te larte te dhene. Per me teper, perqindjet individuale nuk duhet te tejkalohen, ne lidhje me materialet e veçanta per te cilat ato aplikohen.

Shenim 4:

4.1. Termi "fibra natyrale" perdoret ne liste per t'ju referuar fibrave te tjera nga ato
artificiale ose sintetike. Kufizohet per stadet perpara se te ndodhe tjerrja, duke perfshire mbetjet dhe, nese nuk specifikohet ndryshe, perfshin fibrat te cilat jane perdredhur, krehur ose perpunuar ndryshe, por qe nuk jane kthyer ne fill.

4.2. Termi "fibra natyrale" perfshin qimen e kalit te kreut Nr. 0503, mendafshin e krereve 5002 dhe 5003, po ashtu si dhe fibrat e leshit dhe qime te imet ose te ashper kafshe te krereve 5101 deri 5105, fibra pambuku te krereve 5201deri 5203, si dhe fibra te tjere vegjetale te krereve 5301 deri 5305.

4.3. Termat "pulp tektili", "materiale kimike" dhe "materiale per prodhim letre" perdoren ne liste per te pershkruar materialet, e paklasifikuara ne kapitujt 50 deri 63, te cilat mund te perdoren per te prodhuar fibra ose fije artificiale, sintetike ose letre.

4.4. Termi "fibra kryesore te bera nga njeriu" perdoret ne liste per t'ju referuar filamenteve artificiale apo sintetike, fibrave zevendesuese ose mbetjeve, te krereve 5501 deri 5507.

Shenim 5:

5.1. Aty ku, per nje produkt te dhene ne liste, i referohet ketij Shenimi, kushtet e vendosura
ne Kallonen 3 nuk duhet te aplikohen per ndonje material baze tekstili te perdorur ne prodhimin e ketij produkti dhe te citato te marra se bashku, perfaqesojne 10% ose me pak te peshes fatale te materialeve baze tekstile te perdorura. (Shiko gjithashtu shenimet 5.3 dhe 5.4 me poshte)

5.2. Sidoqofte, toleranca e permendur ne Shenimin 5.1 mund te aplikohet vetem tek produktet e perziera, te cilat jane bere nga dy ose me shume materiale tekstili baze. Malerialet tekstile baze, jepen si me poshte :
- mendafsh.
- lesh.
- qime kafshe e ashper.
- qime kafshe e holle.
- qime kali.
- pambuk.
- materiale per prodhim letre dhe leter.
- fije liri
- fije kerpi,
- jute dhe fibra te tjera tekstili.
- sisal dhe fibra te tjera te gjinise "Agave"
- fibra nga arra kokosi, abaka, ramie dhe fibra te tjera vegjetale tekstile,
- filamente sintetike te bera nga njeriu.
- filamente artificiale te bera nga njeriu.
- filamente percjellese rryme.
- fibra sintetike te bera nga njeriu prej polipropileni.
- fibra sintetike te bera nga njeriu prej poliesteri.
- fibra sintetike te bera nga njeriu prej poliamidi.
- fibra sintetike te bera nga njeriu prej poliakrilonitrili.
- fibra sintetike te bera nga njeriu prej poliimidi.
- fibra sintetike te bera nga njeriu prej poliletrafluoroetileni.
- fibra sintetike te bera nga njeriu prej polifenileni sulfid.
- fibra sintetike te bera nga njeriu prej polivinilkloridi.
- fibra te tjera sintetike te bera nga njeriu.
- fibra artificiale te bera nga njeriu prej viskoze.
- fibra te tjera artificiale te bera nga njeriu.
- fill i bere nga poliuretani, i segmentuar me segment fleksibel prej polieteri, i
perdredhur ose jo.
- fill i bere nga poliuretani, i segmentuar me segmente fleksibel prej poliesteri, i
perdredhur ose jo.
- produkte te kreut 5605 (fill i metalizuar), qe permban nje rrip te perbere prej shtrese
alumini ose nje mbulese prej filmi plastik, mbuluar ose jo prej pluhuri alumini, me
nje gjeresi qe nuk kalon 5 mm, i palosur nepermjet nje adezivi me ngjyra ndermjet
dy shtresave te nje filmi plastik.
- produkte te tjera te kreut 5605.

Shembull:
Nje fill, i kreut 5205, i bere nga fibra pambuku te kreut 5203 dhe fibra sintetike te kreut 5506, eshte nje fill i perzier. Per kete aresye, fibrat sintetike jo origjinuese, te cilat nuk plotesojne rregullat e origjines (te cilat kerkojne prodhim nga materialet kimike ose pulp tekstili) mund te perdoren deri 10% ndaj peshes te fillit.

Shembull:
Nje cope pelhure leshi e kreut 5112, e bere prej prej filli leshi te kreut 5107 dhe filli
sintetik prej fibrash te kreut 5509, eshte nje pelhure e perzier. Per kete aresye, filli sintetik i cili nuk ploteson rregullat e origjines (te cilat kerkojne prodhim nga materialet kimike pulp tekstili), ose filli i leshit, i cili nuk ploteson rregullat e origjines (te cilat kerkojne prodhim nga fije natyrale, jo te perdredhura apo tjerrura, ose te pergatitura ndryshe per fill), ose nje kombinim i te dyjave, mund te perdoret, ne rast se pesha e tyre fatale nuk e kalon 10% te pelhures.

Shembull:
Pelhure tekstile, xhufke, e kreut 5802, e bere prej filli pambuku te kreut 5205 dhe
pelhure pambuku te Kreut 5210, eshte vetem nje produkt i perzier ne rast se pelhura e
pambukur eshte ne vetvete nje pelhure e perzier, e prodhuar nga filli te klasifikuara ne
dy krere te ndryshem, ose ne rast se filli i pambukut i perdorur eshte vete nje perzierje.

Shembull:
Nese pelhura tekstile, xhufke ne fjale do te ishte e perbere nga fill pambuku i kreut
5205 dhe pelhure sintetike e kreut 5407, atehere, ne menyre te dukshme, fijet e perdorura jane dy materiale baze tekstili te veçanta dhe pelhura tekstile xhufke eshte, mbi keto baza, nje produkt i perzier.

5.3. Ne rastin e produkteve qe perfshijne "fill te bere nga poliuretani i segmentuar me segmente fleksibel te polieterit, te perdredhur ose jo", kjo tolerance eshte 20% ne lidhje me kete fill.

5.4. Ne rastin e produkteve qe perfshijne "rrip i perbere nga nje shtrese alumini ose nga nje shtrese prej filmi plastik, te mbuluar ose jo me pluhur aluminit, me nje gjeresi qe nuk e kalon 5mm, i palosur nepermjet nje adezivi me ngjyra ndermjet dy shtresave te nje filmi plastik, kjo tolerance eshte 30% ne lidhje me kete rrip.

Shenim 6:

6.1. Ku ne liste, i referohesh ketij shenimi, materialet tekstile (me peljashtim te linjave dhe
interlinjave), te cilat nuk plotesojne rregullin e vendosur ne liste ne kollonen 3 per produktin ne fjale, mund te perdoren, me kusht qe ato jane klasifikuar ne nje kre ndryshe nga ai i produktit dhe qe vlera e tyre te mos kaloje 8% te çmimit "ex-eorks" te produktit.

6.2. Pa paragjykuar Shenimin 6.3. materialet, te citat nuk jane klasifikuar brenda Kapitujve 50 deri 63, mund te perdoren lirshem ne prodhimin e produkteve tekstile, permbajne apo jo tekstile.

Shembull:
Ne rast se nje rregull ne liste thote qe, per nje lloj te veçante tekstili (te tilla si pantallonat) duhet perdorur fill, kjo nuk parandalon perdorimin e gjerave metalike, te tilla si butonat, per aresye se butonat nuk jane te klasifikuar ne kapitujt 50 deri 63. Per te njejten aresye, nuk parandalohet perdorimi i zinxhirave, edhe pse zinxhirat normalisht permbajne tekstil.

6.3. Kur nje rregull perqindjeje aplikohet, vlera e materialeve te citat nuk klasifikohen brenda Kapitujve 50 deri 63, duhet te merren parasysh kur llogaritet vlera e materialeve jo origjinuese te perfshira.

Shenim 7:

7.1. Per qellimet e krereve ex 2707, 2713 deri 2715, ex 2901, ex 2902 dhe ex 3403, "proçeset specifike" jane si me poshte:

(a) distilim ne vakum;
(b) ri-distilim nga nje proçes shume i plote fraksionimi ;
(c) ndarja;
(d) riformimi;
(e) perftimi me ndihmen e solventeve selektive
(f) proçesi qe perfshin te gjitha operacionet e meposhteme: perpunimi me acid
sulfurik te perqendruar, me anhidrit oleum ose sulfurik; neutralizimi me agjente
alkaline; çngjyrimi dhe pasurimi me dhe aktiv natyral, me dhe aktiv, me qymyr ose boksid aktiv;
(g) polimerizimi;
(h) alkilizimi;
(i) izomerizimi.

7.2. Per qellimet e krereve 2710, 2711 dhe 2712, "proceset specifike" jane si me poshte:

(a) distilim ne vakum
(b) ri-distilim nga nje proces shume i plote fraksionimi ;
(c) ndarja;
(d) riformimi;
(e) ekstraktimi me ndihmen e solventeve selektive:
(f) procesi qe perfshin te gjitha veprimet e meposhteme: perpunimi me acid sulfurik te perqendruar, me anhidrit oleum ose sulfurik; neutralizimi me agjente alkaline; cngjyrimi dhe pasurimi me dhe aktiv natyral, me dhe aktiv, me qymyr ose boksid aktiv;
(g) polimerizimi;
(h) alkilizimi;
(ij) izomerizimi;
(k) ne lidhje vetem me vajrat e renda te kreut ex 2710, desulfurizimi me hidrogjen, i cili rezulton nga nje pakesim prej se paku 85 % te permbajtjes se sulfurit te produkteve te perpunuara (Metoda ASTM D 1266-59 T);
(l) ne lidhje vetem me produktet e kreut 2710, deparafinimi nga nje proc;es tjeter nga filtrimi;
(m) ne lidhje vetem me vajrat e renda te kreut ex 2710, trajtimi me hidrogjen, ne nje presion prej me shume se 20 bar dhe nje temperature prej me shume se 250 °c, me perdorimin e nje katalizatori, tjeter nga sjellja e desulfurizimit, kur hidrogjeni perben nje element aktiv ne nje reaksion kimik. Trajtimi i metejshem me hidrogjen i vajrave lubrifikante te kreut ex 2710 (p.sh. hidrombarimi ose cngjyrimi), me qellim qe, ne menyre me specifike, te permiresohet ngjyra ose stabiliteti; ky trajtim nuk duhet sidoqofte te konsiderohet nje proces specifik;
(n) ne lidhje vetem me vajrat per karburante te kreut ex 2710, distilim atmosferik, ne kushte kur me pak se 30 %, sipas volumit, e ketyre produkteve distilohet, duke perfshire humbjet, ne 300 °C, me metoden ASTM D 86;
(0) ne lidhje vetem me vajrat e renda te tjera nga vajrat e gazrave dhe vajrat per karburante te kreut ex 2710, trajtim me ane te shkarkesave fshirese te tensionit te larte.
(p) ne lidhje vetem me produktet bruto per c'vajosjen me kristalizim te pjeseshem (pervec xhelatines te naftes, ozekerite, dyll linjiti apo dyll bitumi, dyll parafine qe permban ndaj peshes me pak se 0.75% vaj) te kreut ex 2712.

7.3. Per qellimet e krereve ex 2707, 2713 deri 2715, ex 2901, ex 2902 dhe ex 3403, operacione te thjeshta, te tilla si pastrimi, dekantimi, ç'kripezimi, ndarja e ujrave, filtrimi, ngjyrimi, vendosja e markes, perftimi i permbajtjes sulfure si rezultat i perzjerjes te produkteve me permbajte te ndryshme sulfuri, ose cdo lloj kombinimi te ketyre operacioneve ose operacioneve te ngjashme, nuk japin origjine .


A N E K S I II, PROTOKOLLI B

LISTA E OPERACIONEVE TE PERPUNIMIT OSE PROCESEVE OE KERKOHET TE NENSHTROHEN MALLRAT JO-ORIGJINUESE, NE MENYRE QE PRODUKTI PERFUNDIMTAR TE PERFITOJE STATUSIN E ORIGJINES

Produktet e perfshira ne kete liste ndoshta jo te gjithe jane te mbuluara nga kjo Marreveshje. Kjo e ben te domosdoshme konsultimin me pjeset e tjera te marrveshjes.

Kodi HS Pershkrimi i produktit Punimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
Kapitulli 1 Kafshet e gjalla Te gjitha kafshet e kapitullit 1 te perdorura jane teresisht origjinuese
Kapitulli 2
Mishi dhe te brendeshmet e ngreneshme te mishit
Prodhime ne te cilat te gjitha materialet e Kapitujve 1 dhe 2 te perdorur jane teresisht origjinuese
Kapitulli 3 Peshku e kafshet guackore te nenujeshme, molusqet e kafshet e tjera jovertebrore ujore Prodhime ne te cilat te gjitha materialet e Kapitullit 3 te perdorur jane teresisht origjinuese
Ex Kapitulli 4


0403 Produktet bulmetore: vezet e zogjve: mjalte natyral: produkte te ngrenshme me origjine prej kafsheve, te paperfshira dhe te paspecitikuara diku tjeter. Perveç:

Dhalle, qumesht e krem i prere, kos, kefir e qumesht e krem tjeter te fermentuara ose te acidifikuara, nese jane ose jo te koncentruara ose qe permbajne sheqer shtese ose lende te tjera embelsuese ose lende aromatizuese ose qe permbajne fruta, arra ose kakao shtese Prodhime ne te cilat te gjitha materialet e Kapitullit 4 te perdorur jane teresisht origjinuese
Prodhime ne te cilat :
- Te gjitha materialet e Kapitullit 4 te perdorur jane teresisht origjinuese
Te gjitha lengjet e frutave (perjashtuar ato te ananasit, qitros ose greipfrutit) te kreut 2009 te perdorur jane origjinuese
- vlera cdo materiali te perdorur te Kapitullit 17 nuk kalon vleren prej 30% te çmimit ex-works te produktit
Ex Kapitulli 5ex 0502
Produktet me origjine prej kafsheve, te paperfshira dhe te paspecifikuara diku tjeter: perveç
Qime dhe lesh te derrave te pergatitur, derrave te tredhur ose derrave te eger Prodhime ne te cilat te gjitha materialet e Kapilullit 5 te perdorur jane teresisht origjinuese

Pastrimi, disifektimi, ndarja dhe drejtimi i qimeve dhe leshit
Kapitulli 6
Pemet dhe bimet e tjera, te gjalla: zhardhoket, rrenjet dhe te ngjashmet me to: lulet e prera dhe gjethnajat zbukuruese
Prodhime ne te cilat :
- te gjitha materialet e Kapitullit 6 te perdorur jane teresisht origjinuese
- vlera e cdo materiali te perdorur nuk kalon vleren prej 50% çmimit ex-works te produktit
Kapitulli 7
Zarzavatet e ngreneshme dhe rrenjet dhe tuberat perkates Prodhime ne te cilat te gjitha
materialet e Kapitullit 7 te perdorur
jane teresisht origjinuese
Kapitulli 8
Frutat dhe arrat e ngreneshme: lekurat e agrumeve ose te pjeprave Prodhime ne te cilat :
- te gjitha frutat dhe arrat te perdorur jane teresisht origjinuese
- vlera e çdo materiali te Kapitullit 17 te perdorur nuk kalon vleren prej 30% te çmimit ex-works te produktit
ex Kapitulli 9


0901
0902

ex 0910 Kafe, çaj, mate dhe ereza, perveç:

Kafe, nese eshte ose jo e pjekur ose e dekafezuar: levoret e lekurat e kafese: zevendesuesit e kafese qe permbajne kafe ne çdo porcion
Çaj, nese eshte ose jo i aromatizuar
Perzierje te erexave Prodhime ne te cilat te gjitha materialet e kapitullit 9 te perdorur jane teresisht origjinuese
Prodhime prej materialeve te çdo kreu
Prodhime prej materialeve te çdo kreu

Prodhime prej malerialeve te çdo kreu
Kapitulli 10 Dritherat Prodhime ne te cilat te gjitha materialet e Kapitullit 10 te perdorur jane teresisht origjinuese
ex Kapitulli 11 Produktet e industrise bluajtese: malt: niseshtete: inuline: gluteni i grurit, perveç Prodhime ne te cilat te gjitha drithrat, zarzavatet e ngreneshme, rrenjet e tuberat e Kreut 0714 ose fruta te perdorur jane teresisht origjinuese
Kodi HS Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
ex 1106
Miell, kokriza e pluhur i zarzavateve te thara leguminoze te kreut Nr. 0713 Tharja dhe blumja e zarzavadeve leguminoze te kreut 0708
Kapitulli 12
Farat vajore e frutat me permbajtje vajore: kokrra, fara e fruta te perziera: bimet industriale ose medicinale: kashta e tagjia Prodhime ne te cilat te gjitha materialet e Kapitullit 12 te perdorur jane teresisht origjinuese

13011302
Lac: gome natyrale, rreshirat, gomerreshirat e oleo-rreshirat (per shembull, balsamet)

Lengje e ekstrakte vegjetale: substanca pektike. pektinatet e pektatet: agar-agar e lende te tjera ngjitese e trashese, nese jane ose jo te modifikuara, te rrjedhura nga produktet vegjetale:
- Ngjitesa dhe trashesa, te modifikuara ose te rrjedhura nga produktet vegjetale
- Te tjera Prodhime ne te cilat vlera e çdo materiali te kreut 1301 te perdorur nuk mund te kaloje 50% te çmimit ex-works te produktitProdhime nga ngjitesat dhe trashesat e pamodifikuara

Prodhime ne tre cilat vlera te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% çmimit ex-works te produktit
Kapitulli 14 Materialet vegjetale qe perdoren per thurje: produktet vegjetale te paperfshira e te paspecifikuara diku tjeter Prodhime ne te cilat te gjitha materialet te Kapitullit 14 te perdorur jane leresisht origjinuese
Ex Kapitulli 15


1501
1502 Vajra e dhjamra prej kafsheve ose vegjetale e produktet e ndarjes se tyre: yndyrna te pergatitura te ngreneshme: dyllet prej kafsheve ose vegjetale. perveç :

Dhjam derri (perfshire sallon) e dhjami i shpendeve. ndryshe nga ai i kreut 0209 ose 1503 :

- Dhjamra prej kockave ose mbetjeve

- Te tjera

Dhjami i gjedheve, deleve ose dhive, ndryshe nga ato te kreut 1503
- Dhjamra prej kockave ose mbetjeve Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit

Prodhime prej materialeve te çdo kreu perveç atyre te krereve 0203, 0206 ose 0207 ose kockave te kreut 0506

Prodhime prej mishi ose te brendshmeve te ngreneshme te derrit te kreut 0203 ose 0206 ose mishit ose te brendshmeve te ngrenshme te shpendeve te kreut 0207Prodhime prej malerialeve te çdo kreu perveç atyre te krereve 0201, 0202, 0204 ose 0206 ose kockave te kreut 0506


1504 - Te tjera

Dhjamra e vajra dhe fraksionet e tyre, te peshkut ose te sisoreve detare, nese jane ose jo te rafinuara, por jo te modifikuara kimikisht:

- Fraksione solide Prodhime ne te cilat te gjitha materialet e Kapitullit 2 te perdorur jane teresisht origjinuese
Prodhime nga materiale te çdo kreu, perfshire materiale te tjera te kreut 1504

Kodi HS Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)


ex 1505

1506

1507 to 1515


1516

1517
- Te tjera

Lanolin e ratinuar

Dhjamra e vajra te tjera me origjine prej kafsheve e fraksionet e tyre, nese jane ose jo te rafinuara, por jo te modifikuara kimikisht :

- Fraksione solide

- Te tjera

Vajra vegjetale e fraksionet e tij:
- Soje, kikiriku, palme, kopre, thelb palme, babasu, vaj tungu e oitika, dylle mersine e japonez, fraksionet e vajit te jajobes e vajra per perdorime teknike e industriale te ndryshme nga prodhimet e ushqimit per konsum njerezor

- Fraksionet solide, perjashtuar ato te vajit jajoba

- Te tjera

Yndyrna me origjine prej kafsheve ose vegjetale dhe vajra dhe fraksionet e tyre, teresisht ose pjeserisht te hidrogjenizuara te interesterifikuara, te riesterifikuara ose te elaidinifikuara, nese jane ose jo te rafinuara, por jo me tej te pergatitura

Margarine: perzierjet ose pergatitjet e ngreneshme te vajrave e dhjamrave vegjetale ose prej kafsheve ose vajra ose te fraksioneve te yndyrnave ose vajrave te ndryshme te ketij Kapitulli, te ndryshme nga yndyrnat ose vajrat e ngrenshme ose te fraksioneve te tyre te kreut 1516 Prodhime ne te cilal te gjithe materialet e Kapitujve 2 dhe 3 te perdorur duhet te jene teresisht origjinuese
Prodhime prej vajrave te leshit te paperpunuar te kreut 1505Prodhime nga materiale te çdo kreu, perfshire materiale te tjera te kreut 1506

Prodhime ne te cilat te gjithe materialet e Kapitullit 2 te perdorur jane teresisht origjinuese

Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit

Prodhime prej materialeve te tjera te kreut 1507 deri 1515

Prodhime ne te cilat te gjitha materialet vegjetale te perdorura jane teresisht origjinuese

Prodhime ne te cilat :
- te gjitha materialet e Kapitullit 2 te perdorur jane teresisht origjinuese
- te gjithe materialet vegjetale te perdorur jane teresisht origjinuese. Megjithate, materialet e krereve 1507, 1508, 1511 dhe 1513 mund te perdoren


Prodhime ne te cilat :
- te gjitha materialet e Kapitullit 2 dhe 4 te perdorur jane teresisht origjinuese
- te gjithe materialet bimore te perdorur jane teresisht origjinuese. Megjithate, materialet e krereve 1507, 1508, 1511 dhe 1513 mund te perdoren

Kapitulli 16
Ushqimet e pergalitura prej mishit. prej peshkut ose prej krustaceve. prej molusqeve ose prej kafsheve te tjerajovertebrore ujore Prodhime:
- prej kafsheve te Kapitullit 1, dhe/ose
- ne te cilet te gjitha materialet e Kapilullit 3 te perdorur jane teresisht origjinuese
ex Kapitulli 17

ex 1701
Sheqernat dhe embelsirat prej sheqeri. pervel; :
Sheqer i prodhuar nga kallam sheqeri ose nga panxhar sheqeri e saharoza kimikisht e paster. ne gjendje te ngmte. te aromatizuar ose lende ngjyruese Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
Prodhime ne te cilat vlera e çdo materiali te Kapitullit 17 te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktitKodi HS Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
1702


ex 17031704
Sheqerera te tjera, perfshire laktozen, maltozen, glukozen e fruktozen kimikisht te pastra, ne gjendje te ngurte: shurupet e sheqerit qe nuk permbajne lende aromatizuese e ngjyruese shtese: mjalte artificial, nese eshte ose jo i perzier me mjalte natyral: karamel :

- Maltoza dhe fruktoza te pastra kimikisht

- Sheqerera te tjera ne forma te ngurta, te aromatizuura ose te ngjyrosura

- Te tjera

Melasat e rezultuara nga ekstragimi ose rafinimi i sheqerit, te aromatizuara ose te ngjyrosura

Embelsirat prej sheqerit (perfshire çokollaten e bardhe), qe nuk permbajne kakao
Prodhime prej materialeve te çdo Kreu perfshire materiale te tjera te Kreut 1702

Prodhime ne te cilat vlera e çdo materiali te Kapitullit 17 te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit

Prodhime ne te cilat te gjithe materialet e perdorur jane origjinuese

Prodhime ne te cilat vlera e çdo materiali te Kapitullit 17 te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit

Prodhime:
- prej materialeve te çdo Kreu perveç atij te produktit, dhe
- ne te cilat vlera e çdo materiali te Kapitullit 17 te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit
Kapitulli IX Kakao e pergalitjet prej kakaos Prodhime:
- prej materialeve te çdo kreu perveç atij te produktit, dhe
- ne te cilat vlcra e çdo materiali te Kapitullit 17 te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit
1901

1902

Ekstrakt malti: pergatitjet ushqimore prej miellit, kokrrizave, niseshtese ose ekstraktit te maltit, qe nuk permbajne kakao ose qe permbajne kakao ndaj peshes me pak se 40% te llogaritur mbi nje baze totalisht te çyndyrosur, te paspecifikuara e te paperfshira diku tjeter: pergatitjet ushqimore te mallrave te krereve Nr.0401 deri 0404, qe nuk permbajne kakao ose qe permbajne kakao ndaj peshes me pak se 5 % te llogaritur mbi nje baze totalisht te çyndyrosur, te paperfshira e te paspecifikuara diku tjeter

- Ekstrakt malti

- Te tjera

Brumrat, nese jane ose jo te gatuar ose te mbushur (me mish ose me substanca te tjera) ose te pergatitur ndryshe, te tilla si spageti, makarona, makarona pete, lasanje, gnocchi, ravioli, kaneloni: couscous nese jane ose jo te pergatitur:


Prodhime prej drithrave te Kapitullit 10
Prodhime:
- prej materialeve te çdo Kreu perveç atij te produklit, dhe
- ne te cilat vlera e çdo materiali te Kapitullit 17 te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit


Kodi HS Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)

19031904 - Me permbajtje 20% ose me pak sipas peshes te mishit, te brendesmeve te mishit, peshkut, krustanceve ose molusqeve

- Me permbajtje me shume se 20% sipas peshes te mishit, te brendeshmeve te mishit, peshkut krustanceve ose molusqeveTapioka e zevendesuesit e tij pergatitur nga niseshteja, ne formen e fetezave, kokrrave, margaritareve, topthash ose ne forma te ngjashme
Ushqimet e pergatitura fituar prej bymimit ose pjekjes se drithrave ose te produkteve te tyre (p.sh. feteza drithi): drithrat (ndryshe nga misri (si drith)) ne forme kokrre ose ne forme fetezash ose kokrra te punuara ndryshe (perveç miellit e kokrrizave te miellit), te paragatuara ose te pergatitura ndryshe, te paperfshira ose te paspecifikuam diku tjeter Prodhime ne te cilat te gjithe drithrat e nenproduktet e tyre (perjashtuar miellin durum e nenproduktet e tij) te perdorur jane teresisht origjinuese

Prodhime ne te cilat :
- te gjitha drithrat dhe nenproduktet ; (perveç miellit durum dhe nenprodukteve te tij) te perdorura jane teresisht origjinuese, dhe ,
- te gjitha materialet e Kapitullit 2 dhe 3 te perdorur jane teresisht origjinuese
Prodhime prej materialeve te çdo kapitulli, perveç niseshtese se patates te kreut 1108


Prodhime :
- prej materiakve te çdo kreu, perveç atyre te kreut 1806.
- ne te cilat te gjithe drithrat e miellrat (perveç miellit durum e nenproduktve te tij e misrit zea indurata) e perdorur jane teresisht origjinuese, dhe
- ne te cilen vlera e çdo materiali te Kapitullit 17 te perdorur nuk kalon 30% te cmimit ex-works te produktit
1905 Buke, torta, kek, biskota e produkte te tjera te furretarit, nese permbajne ose jo kakao: nafore, baret (kapsulat) bosh te nje lloji te pershtatshem per qellime farmaceutike, vaferet me shtresa, leter orizi e produkte te ngjashme Prodhime prej materialeve te çdo kreu perveç atyre te Kapitullit II

ex Kapitulli 20

ex 2001ex 2004 and
ex 2005


2006
2007


ex 2008 Pergatitje prej zarzavateve, frutave, armve ose pjeseve te tjera te bimeve, perveç:
Yams, panxhar e pjese te tjera te ngreneshme te ngjashme te bimeve, me permbajtje 50% ose me shume sipas peshes te niseshtese, te pergatitura ose te ruajtura ne uthull ose ne acid acetik

Patate ne forme mielli, mielli te trashe ose ciflash, te pergatitura ose te ruajtura ndryshe nga ne uthull ose ne acid acetik
Zarzavate, fruta, arra, lekura frutash e pjese te tjera te bimeve,te ruajtura ne sheqer (te thara, te sheqerosura ose te kristalizuara)

Reçelet, peltet e frutave, marmalatat, pure frutash ose arrash e brum frutash ose arra, qe jane pergatitje te gatuara, nese permbajne ose jo sheqer ose lende te tjera embelsuese shtese

- Arra, qe nuk permbajne sheqer ose aromatike shtese- Gjalp kikiriku: perzierje te bazuara ne drithra: zemra palme: miser (drith) Prodhime ne te cilat te gjilhe frutat, arrat ose zarzavatet e perdorura jane teresisht origjinuese

Prodhime prej materialeve te çdu kreu perveç atij te produktit

Prodhime prej materialeve te çdo kreu perveç atij te produktit


Prodhime ne te cilen vlera e çdo materiali te Kapitullit 17 te perdorur nuk kalon 30% e çmimit ex-works te produktit

Prodhime:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit, dhe
- ne te cilat vlera e çdo materiali te Kapitullit 17 te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit

Prodhime ne te cilat vlera e arrave dhe vajrave bimore origjinuese te kreut 0801, 0802 dhe 1202 deri 1207 te perdorur e kalon 60% te çmimit exworks te produktit

Prodhime prej materialeve te çdo Kreu, pervcç atij te produktit
Kodi HS Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)2009 - Te tjere, perveç frutave dhe arrave te gatura ndryshe nga me avull ose vlim me uje, duke mos permbajtur sheqer shtese, te ngrira

Lengje frutash (perfshire mushtin e rrushit) e lengje zarzavatesh, te pafermentuara e qe nuk permbajne lende alkoolike shtese, nese permbajne sheqer ose lende te tjera embelsuese shtese Prodhime:
- prej materialeve te çdo Kreu, perveç atij te produktit, dhe
- ne te cilat vlera e çdo materiali te Kapitullit 17 te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit, dhe
- ne te cilat vlera e çdo materiali te Kapitullit 17 te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit
ex Kapitulli 21

2101

2103
ex 2104


2106 Pergatitje te ndryshme te ngreneshme, pervc:

Ekstrakte, esenca e konçentrate, te kafese, çajit ose matese dhe pergatitjet me baze te ketyre produkteve ose me baze te kafese, çajit ose matese: çikore e pjekur e zevendesuesit e tjere te pjekur te kafese, dhe ekstraktet, esencat dhe konçentratet prej tyre

Salcat pergatitjet prej tyre: ereza te perziera e aromatizues te perzier: miell e kokrriza mielli mustarde e mustarde te pergatitur :

- Salcat e pergatitjet prej tyre: ereza te perziera e aromalizues te perziere

- Miell mustarde dhe ushqim dhe mustarde e pergatitur

Supat e lengjet e mishit si dhe pergatitjet prej tyre

Pergatitje ushqimore te paperfshira e te paspecifikuara diku tjeter Prodhime prej materialeve te çdo Kreu, perveç atij te produktit

Prodhime:
- prej materialeve te çdo Kreu, perveç atij te produktit, dhe
- ne te cilat te gjitha çikoret e perdorura jane teresisht origjinueseProdhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
Megjithate miell e kokrriza mielli mustarde dhe mustarde e pergatitur mund te perdoren
Prodhime prej materiale te çdo Kreu

Prodhime prej materiale te çdo Kreu perveç zarzvateve te pergatitura ose te ruajtura te kreut 2002 deri 2005
Prodhime:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit, dhe
- ne te cilat vlera e çdo materiali te Kapitullit 17 te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit
ex Kapitulli 22


2202 Pijet, alkoolet dhe uthullat: perveç:

Ujerat, perfshire ujerat minerale e ujerat e gazuar, qe permbajne sheqer ose lende te tjera embelsuese ose aromatizuese shtese, e pije te tjera jo-alkoolike, pa perfshire lengun e frutave ose te zarzavateve te kreut Nr. 2009 Prodhime:
- prej materialeve te çdo Kreu, perveç atij te produktit.
- ne te cilat i gjithe rrushi ose çdo nenprodukt rrushi i perdorur jane origjinuese

Prodhime:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit.
- ne te cilat vlera e çdo materiali te Kapitullit 17 te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit, dhe
- ne te cilat çdo leng frutash te perdorur perveç lengjeve te ananasit, qitros dhe greit-frutit) jane origjinuese

Kodi HS Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
2207 Alkool etilik jo i denatyruar i nje force alkoolike ndaj volumit prej 80% vol ose me e larte: alkool etilik e alkoole te tjera. te denatyruara, te çdo lloj force
Prodhime:
- prej materialeve te çdo Kreu, perveç : kreut 2207 ose 2208, dhe
- ne te cilet i gjithe rrushi ose nenprodukt nga rrushi te perdorur jane teresisht origjinues ose ne qoftese te gjitha materialet e tjera te perdorura jane tashme origjinucse, pije alkolike mund te perdoren ne nje kufi deri 5% sipas volumit
2208 Alkool etilik jo i denatyruar i nje force alkoolike ndaj volumit prej me pak se 80% vol: pije alkoolike, likere e alkoole te tjera Prodhime:
- prej materialeve te çdo Kreu perveç kreut 2207 ose 2208, dhe
- ne te cilet i gjithe rrushi ose nenprodukt nga rrushi te perdorur jane kryesisht origjinues ose ne qoftese te gjitha malerialet e tjera te perdorura jane tashme origjinuese, pije alkoolike mund te perdoren ne nje kufi deri 5% sipas volumit
ex Kapitulli 23

ex 2301


ex 2303


ex 2306
2309 Mbetjet e kthimet nga industrite ushqimore: tagjia e pergatitur per kafshet: perveç :
Ushqim balene. Miell, ushqim dhe toptha prej peshku ose krustacesh, molusqesh e kafsheve te tjera jovertebrore ujore, te papershtatshme per konsum njerezor

Mbetjet prej prodhimeve te niseshtese se mistrit (perjashtuar lengjet e konçentruar se tepermi), me permbajtje proteine te llogaritur ndaj produktit te thate qe kalon 40% ndaj peshes.
Vaj i trashe dhe mbetje te tjera te forta, perfituar nga perpunimi i vajit te ullirit, qe permban me shume se 3% vaj ulliri.

Pergatitjet e nje lloji te perdorur ne ushqimin e kafsheve Prodhime prej materialeve te çdo Kreu, perveç atij te produktit

Prodhime ne te cilat te gjitha materialet e Kapitujve 2 dhe 3 te perdorur jane kresisht origjinuese
Prodhime ne te cilat te gjitha misrat e perdorur jane teresisht origjinuese

Prodhime ne te cilat te gjithe ullinjte e perdorur jane teresisht origjinuese


Prodhime ne te cilat :
- te gjithe drithrat, sheqeri ose malasat, mishi ose qumeshti i perdorur jane ushime origjinuese, dhe
- te gjitha materialet e Kapitullit 3 te perdorur jane teresisht origjinuese
ex Kapitulli 24


2402
ex 2403
Duhani dhe zevendesuesit e perpunuar te duhanit: perveç :


Puro, cigare e cigarillos, prej duhanit ose prej zevendesuesve te duhanit


Duhan per pirje
Prodhime ne te cilat te gjithe materialet e Kapitullit 24 te perdorur jane kresisht origjinuese

Prodhime ne te cilat te pakten 70% sipas peshes se duhanit te paperpunuar ose mbetjeve te duhanit te kreut 2401 te perdorur jane origjinuese

Prodhime ne te cilat te pakten 70% sipas peshes se duhanit te paperpunuar ose mbetjeve te duhanit te Kreut 2401 te perdorur jane origjinuese
ex Kapitulli 25

ex 2504 Kriperat: sulfuret: oksidet e guret, materialet suvatuese, gelqere e çimento: perveç :

Grant natyral kristalin, me permbajtje karbon te pasuruar, pastruar dhe baze (natyral) Prodhime me materiale te çdo Kreu, perveç atij te produktit


Pasurimi i karbonit ne grafit, pastrimi e bluarja e grafiteve kristline te paperpunuar
Kodi HS Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
ex 2515 Mermer , thjesht i prere, nga sharrimi ose ndryshe, ne blloqe ose pllaka ne forme drejtkendeshe (perfshire katrorin), te nje trashesie qe nuk kalon 25 cm. Prerje, me sharre ose ndryshe, te mermerit (edhe ne se tashme eshte i prere) me nje trashesi qe kalon 25 cm
ex 2516
ex 2518

ex 2519ex 2520


ex 2524
ex 2525

ex 2530 Granit, porfir, bazalt, shkembinjte ranor e gure te tjere monumentale dhe ndertimore, te prera thjesht, nga sharrimi ose ndryshe, ne blloqe ose pllaka ne forme drejtkendeshe (perfshire edhe katrorin), te nje trashesie qe nuk kalon 25 cm

Dolomite te kalçinuara

Karbonat magnezi natyral i bluar (magnezite), ne konteinere hermetike te mbyllur, dhe okside magnezi, nese jane ose jo te pastra, te ndryshem nga magnezi i shkrire ose mganezi i vjeteruar (sinderet)

Gipse ne menyre speciale pergatitur per dentiste

Fibra natyrale asbesti
Pluhur mike

Bojra dheu, te kalçinuar ose pluhrezuar
Prerje, me sharre ose ndryshe, te mermerit (edhe ne se tashme eshte i prere) me nje trashesi qe kalon 25 cm

Kalçinimi i dolomiteve te pakalçinuar

Prodhime prej metaleve te çdo kreu, perveç atij te produktit. Megjithate karbonati i magnezit natyral (magnezitet) mund te perdoret)
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorura nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime prej konçentrati asbest
Bluarje te mikes ose te mbetjeve te mikes
Kalçinimi ose bluarja e bojrave te dheut
Xeheroret, zgjyrat dhe hiri Prodhime prej metaleve te çdo kreu, perveç atij te produktit.
Lendet djegese minerale, vajrat minerale e produktet e distilimit te tyre: substancat bituminoze: dyllet minerale, perveç: Prodhime prej metaleve te çdo kreu, perveç atij te produktit
Vajra ne te cilat pesha e perberesve aromatike kalon ato joaromatike, duke qene vajra te ngjashem me ato minerale perfituar nga destilimi ne temperatura te larta te katranit te qymyrit: prej te ciles me shume se 65% te volumit destilohet ne nje temperature deri ne 2500C (perfshire perzierjet e naftes spirit e benzolit), per perdorim si lende djegese per energji ose per ngrohje
Vajra te paperpunuara te perfituara prej mineraleve bituminoze Operacione te rafinimit dhe/ose nje ose me shume proçese specifike (1) ose

Operacione te tjera ne te cilat te gjitha materialet e perdorur jane klasifikuar brenda nje kreu te ndryshem nga ai i produktit. Megjithate, materialet e klasifikuara ne te njejtin kre me ate te produktit mund te perdoren me kushte qe vlera e tyre e pergjithshme nuk kalon 50% te çmimit ex-orks te produktit


Destilim shkaterrues i materialeve bituminoze
Vajrat e naftes e vajra te fituara prej materialeve bituminoze, ndryshe nga bruto; pergatitje te paspecifikuara ose te paperfshira diku tjeter, qe permbajne ndaj peshes 70% ose me shume vajra nafte ose vajra te fituara nga materialet bituminoze, keto vajra duhet te jene perberesit baze te pergatitjes Operacione te rafinimit dhe/ose nje ose me shume proçese specifike (2)
ose
Operacione te tjera ne te cilat te gjitha materialet e perdorur jane klasifikuar brenda nje kreu te ndryshem nga ai i produktit. Megjithate, materialet e klasifikuara ne te njejtin kre me ate te produktit mund te perdoren me kushte qe vlera e tyre e pergjithshme nuk kalon 50% te çmimit ex-orks te produktit

Kodi HS Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
2711

2712

2713

2714

2715
Gazet e naftes dhe hidrokarbure te tjera gazoike
Xelatine nafte: dyll parafine, Dylle, mikrokristaline prej naftes, dyll i lengshem, ozokerit, dyll linjiti, dyll torfe, dylle te tjera minerale, e produkte te ngjashme fituar nga sinteza ose nga proçese te tjera, nese jane ose jo te ngjyrosur


Koks nafte, bitum nafte e mbetje te tjera te vajrave te naftes ose te vajrave te fituar prej materialeve bituminoze


Bitum e asfalt natyral: rreshpe bituminoze ose rreshpe nafte e rere katrani: asfaltitet e guret asfaltik


Perzierje biluminoze te bazuara ne asfaltin natyral, ne bitumin natyral, ne bitumin e naftes, ne katranin mineral ose ne terpentinen e katranit mineral (psh. mastiçet biluminoze, bitum i lengezuar) Operacione te rafinimit dhe/ose nje ose me shume proçese specifike (2) ose
Operacione te tjera ne te cilat te gjitha malerialet e perdorur jane klasifikuar brenda nje kreu te ndryshem nga ai i produktit. Megjithate, materialet e klasitikuara ne te njejtin kre me ate te produktit mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre e pergjitheshme nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
Operacione te rafinimit dhe/ose nje ose me shume proçese specifike (2) ose
Operacione te tjera ne te cilat te gjitha malerialet e perdorur jane klasifikuar brenda nje kreu te ndryshem nga ai i produktit. Megjithate, materialet e klasitikuara ne te njejtin kre me ate te produktit mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre e pergjitheshme nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
Operacione te rafinimit dhe/ose nje ose me shume proçese specifike (1) ose
Operacione te tjera ne te cilat te gjitha malerialet e perdorur jane klasifikuar brenda nje kreu te ndryshem nga ai i produktit. Megjithate, materialet e klasitikuara ne te njejtin kre me ate te produktit mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre e pergjitheshme nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
Operacione te rafinimit dhe/ose nje ose me shume proçese specifike (1) ose
Operacione te tjera ne te cilat te gjitha malerialet e perdorur jane klasifikuar brenda nje kreu te ndryshem nga ai i produktit. Megjithate, materialet e klasitikuara ne te njejtin kre me ate te produktit mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre e pergjitheshme nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
Operacione te rafinimit dhe/ose nje ose me shume proçese specifike (1) ose
Operacione te tjera ne te cilat te gjitha malerialet e perdorur jane klasifikuar brenda nje kreu te ndryshem nga ai i produktit. Megjithate, materialet e klasitikuara ne te njejtin kre me ate te produktit mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre e pergjitheshme nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
ex Kapitulli 28
Kimikatet inorgasnike; perberjet organike ose inorganike te metaleve te çmuara, te elementeve radioaktive ose te izotopove, perveç; Prodhime prej materialevt te çdo kreu, perveç atij te produktit. Megjithate, materialet e klasifikuara ne te njejtin kre me ate te produktit mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre e pergjitheshme nuk kalon 20% e çmimit ex-works te produktit Prodhime ne te cilat vlerat e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Kodi HS Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
ex 2805ex 2811

ex 2833


ex 2840
"Mischmetall"Trioksid sulfuri

Sulfat alumini


Perbonat sodiumi Prodhime me trajtim elektrolitik ose termik ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime prej dioksidit te squfurit

Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha malerialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim prej disodium tetraborate pentahydrate

Prodhime ne te cilet vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% e çmimit ex-works te produktit

Prodhime ne te cilet vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% e çmimit ex-works te produktit
Ex Kapitulli 29

ex 2901


ex 2902


ex 2905ex 2915ex 2932 Kimikate organike perveç:


Hidrokarbonet aciklike, per perdorim si lende djegese fuqie ose per ngrohje
Ciklanet dhe ciclenet (te ndryshme nga azulenet) benxen, toluol, ksilol per perdorim si lende djegese fuqie ose ngrohjeMetal alkolatet e alkoolit te ketij kreu dhe te etanolit


Acidet monokarboksilike aciklike te saturuara e anhidritet, halidet, peroksidet e peroaksidet e tyre; nenproduktet e tyre te halogjenizuara, te sulfonatuara, te nitratuara, ose te nitrosaturuara

- Eteret e brendeshme dhe nenproduktet e tyre halogjene, sulfonate, nitrate ose nitrosate Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit. Megjithate, materialet e klasifikuara ne te njejtin kre me ate te produktit mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre e pergjitheshme nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktit
Operacione te rafinimit dhe/ose nje ose me shume proçese specifike (1) ose
Operacione te tjera ne te cilat te gjitha malerialet e perdorur jane klasifikuar brenda nje kreu te ndryshem nga ai i produktit. Megjithate, materialet e klasitikuara ne te njejtin kre me ate te produktit mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre e pergjitheshme nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit

Operacione te rafinimit dhe/ose nje ose me shume proçese specifike (2) ose
Operacione te tjera ne te cilat te gjitha malerialet e perdorur jane klasifikuar brenda nje kreu te ndryshem nga ai i produktit. Megjithate, materialet e klasitikuara ne te njejtin kre me ate te produktit mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre e pergjitheshme nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit

Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perfshire materialet e tjera te kreut 2905. Megjithate, matale alkolatet e ketij kru mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre e pergjitheshme nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktit


Prodhime prej materialeve te çdo kreu. Megjithate, vlera e te gjitha materialeve te kreut 2915 dhe 2916 te perdorur te mos kaloje 20% te çmimit ex-works te produktitProdhime prej materialeve te çdo kreu. Megjithate, vlera e te gjitha materialeve te kreut 2909 te perdorur te mos kaloje 20% te çmimit ex-works te produktit Prodhime ne te cilet vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% e çmimit ex-works te produktit


Prodhime ne te cilet vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% e çmimit ex-works te produktit

Prodhime ne te cilet vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% e çmimit ex-works te produktit

Prodhime ne te cilet vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% e çmimit ex-works te produktit

Kodi HS Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)

2933
2934

ex 2939 - Acetate ciklike dhe hemiacelatet e brendeshme dhe nenproduktet e tyre halogjene, sulfonate, nitrate ose nitrosate

Perberjet heterociklike vetem me heteroatome(t) e azotitAcidet nukleike e kriperat e tyre: perberje te tjera heterociklikeKonçentratet e kercellit te lulekuqes, qe permbjane jo me pak se 50% te peshes alkaloide Prodhime prej materialesh te çdo kreu


______________________________

Prodhime prej materiale te çdo kreu. Megjithate, vlera e te gjitha materialeve te kreut 2932 dhe 2933 te perdorur te mos kaloje 20% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime prej materiale te çdo kreu. Megjithate, vlera e te gjitha materialeve te kreut 2932, 2933 dhe 293 te perdorur te mos kaloje 20% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktit
ex Kapitulli 30

3002
Produkte farmaceutike, perveç:


Gjaku i njerezve: gjaku i kafsheve i pergatitur per perdorime terapike, profilaktike ose diagnostikuese: antisera e fraksione te tjera te gjakut e produktet e modifikuara imunologjike, nese jane ose jo te fituara me ane te proceseve bioteknologjike: vaksinat, loksinat, kulturat emikroorgani-
zmave (perjashto tharmin) e produkte te ngjashme :

- Produkte qe konsistojne ne dy ose me shume perberes te cilat kane qene se bashku te perziere per perdorim terapeulik ose prorilaktik ose produkte te paperziera per keto perdorime, te vendosura ne doza te peshuara ose ne forma ose te paketuara per shitje me pakice
- te tjera
- - Gjak human


- - Gjak kafshesh pergatitur per perdorim profilaktik ose terapeutik
- - Fraksione gjaku, te ndryshme nga antisera, homoglobina, globulinat e gjakut e globulinat serum Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit. Megjithate, materialet e te njejtit kre me te produktit mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktit


Prodhime prej materialeve çdo kreu, perfshire materialet e tjera te kreut 3002. Megjithate, malerialet e te njejtit pershkrim me ate te produktit mundet te perdoren, me kusht qe vlera e tyre nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktitProdhime prej materialeve çdo kreu, perfshire materialet e tjera te kreut 3002. Megjithate, malerialet e te njejtit pershkrim me ate te produktit mundet te perdoren, me kusht qe vlera e tyre nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime prej materialeve çdo kreu, perfshire materialet e tjera te kreut 3002. Megjithate, malerialet e te njejtit pershkrim me ate te produktit mundet te perdoren, me kusht qe vlera e tyre nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime prej materialeve çdo kreu, perfshire materialet e tjera te kreut 3002. Megjithate, malerialet e te njejtit pershkrim me ate te produktit mundet te perdoren, me kusht qe vlera e tyre nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktit
Kodi HS Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)

3003 dhe 3004
ex 3006 - Hemoglobina, globulinat e gjakut dhe globulinat serum

-- Te tjeraMedikamentet (perjashtuar mallrat e krereve 3002, 3005 ose 3006) :

- te perfituara nga amikacina e kreut 2941
- te tjera

Mbetje farmaceutike, te specifikuara ne noten 4 (k) te ketij Kapitulli Prodhime prej malerialeve çdo kreu. perfshire materialet e tjera te kreut 3002, Megjithate, materialet e te njejtit pershkrim me ate te produktit mundet te perdoren, me, kusht qe vlera e tyre nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime prej materialeve çdo kreu. perfshire materialet e tjera te kreut 3002, Megjithate, materialet e te njejtit pershkrim me ate te produktit mundet te perdoren, me kusht qe vlera e tyre nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktit

Prodhime prej materiale te çdo kreu. perveç atij te produktit . Megjithate, materialet e kreut 3003 dhe 3004 mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre e pergjitheshme nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktlit
Prodhime:
- prej materiale te çdo kreu, perveç atij te produktit. Megjithate,. materialet e kreut 3003 dhe 3004 mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre e pergjitheshme nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktit, dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
Origjina e produktit ne klasifikimin e vet origjinal duhet te ruhet

ex Kapitulli 31
ex 3105


Plehrat kimike, perveç :

Plehruesit minerale ose kimike qe permbajne dy ose tre prej elementeve pleherues nitrogjen, fosfor e potasi: plehrues te tjere: mallrat e ketij Kapitulli ne tableta ose ne forma ose ne paketa te ngjashme te nje peshe bruto jo me teper se 10 kg, perveç :
- nitrat sodiumi
- sulfat potasium magnesi
- kyanamide kaliumi
- sulfat potasiumi Prodhime prej materiale te çdo kreu. perveç atij te produktit . Megjithate, materialet e klasifikuar ne te njejtin kre mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre e pergjitheshme nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktlit
Prodhime:
- prej materiale te çdo kreu, perveç atij te produktit. Megjithate, materialet e te njejtin kre me ate te produktit mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre e pergjitheshme nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktit, dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
ex Kapitulli 32

ex 3201 Ekstraktet ngjyrosese e tanike: taninet e derivatet e tyre: ngjyrosesit, pigmentet e lende te tjera ngjyrosese: bojrat e llustrosesit: stuko e mastiçet e tjera: bojrat e shkrimit, perveç :

Taninet e kriperat e tyre, esteret, eteret e derivate te tjera Prodhime prej materialeve te çdo kreu. perveç atij te produktit. Megjithate, materialet e klasifikuar ne te njejtin kre mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre nuk kalon 20% te çmimil ex-works te produktit

Prodhime prej ekstrakte te taninit me origjine vegjetale Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Kodi HS Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
3205 Llaqet ngjyruese: pergatitjet e bazuara ne llaqet ngjyrosese siç jane te specifikuara ne Shenimin 3 te ketij Kapitulli (3) Prodhime prej materiale te çdo kreu, perveç kreut 3203, 3204 dhe 3205, Megjithate materialet nga kreu 3205 mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Ex Chapter 33 Vajrat thelbesore e rreshirat: pergatitjet e parfumerise. kozmetikes ose te tualetit, perveç:
Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit. Megjithate, materialet e klasitikuar ne te njejtin kre mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre nuk kalon 20% te cmimit ex-works te produktit
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
3301 Vajrat thelbesore (te terpentuara ose jo), perfshire vajrat "konkrete" e "absolute": rezinoidet: oleoresinat e ekstraktuara: koncentratet e vajrave thelbesore ne forme yndyre, vaji yndyror, ne forme dylli ose ne forma te ngjashme, te fituara nepermjet proçesit te zbutjes ose proçesit te heqjes se esencave: nenproduktet terpenike te fituara nepermjet proçesit te deterpentimit te vajrave thelbesore: distilatet ujore e solucionet ujore te vajrave thelbesore Prodhime prej materialesh te çdo kreu, perfshire materialet e "grupeve" (4) te ndryshme ne kete kre, Megjithate, materialet e te njejtit kre me ate te produktit mund te perdoren, me kusht qe vlera e tyre e pergjitheshme nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktit Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit

ex Kapitulli 34
ex 3403


3404 Sapuni, agjentet organike me veprim te siperfaqshem, preparatet larese, preparatet lubrifikuese, dyllet artificiale, dyllet e pergatitura, preparatet llustrosese ose pastruese, qirinjte e anikujt te ngjashem. pastat modeluese. "dyllet dentare" e preparatet dentare me baze allçie; perveç:
Pergatitje lubrifikuese me permbajtje vajra nafte ose vajra me prejardhje prej mineraleve bituminoze me kusht qe ato te perfaqesojne deri ne 70% te peshes.


Dyllet artificiale dhe dyllet e pergatitura :
- Me nje baze parafine, dyllra nafte, dyllra te perfituara nga mineralet bituminozze, dyll slack ose dyll scale Prodhime prej materialeve te çdo kreu. perveç atij te produktit. Megjithate, materialet e klasitikuar ne te njejtin kre me ate te produktit mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre e pergjitheshme nuk kalon 20% te çmimil ex-works te produktitOperacione te rafinimit dhe/ose nje ose me shume proçese specifike (1) ose
Operacione te tjera ne te cilat te gjitha materialet e perdorur jane klasifikuar brenda nje kreu te ndryshem nga ai i produklit. Megjithate, materialet e klasitikuara ne te njejtin kre me ate te produktit mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre e pergjitheshme nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit

Prodhime prej materialeve te çdo kreu. perveç atij te produktit. Megjithate, materialet e klasifikuara ne te njejtin kre me ate te produktit mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre e pergjitheshme nuk kalon 50% te çmimit ex works te produktit Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit

Kodi HS Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
- Te tjera

Prodhime prej malerialeve te çdo kreu, perveç :
- vajra te hidrogjenuara qe kane karakterin e dylleve te kreut 1516
- acidra yndyrore te papercaktuar kimikisht ose alkole yndyrore industriale qe kane karakterin e dyllrave te kreut 3823, dhe
- materiale te Kreut 3404
Megjithate, keto materiale mund te peroren me kusht qe vlera e tyre nuk kalon 20'% te çmimit ex-works te produktit. Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit

ex Kapitulli 35

3505


ex 3507 Suhstanca alhuminoidale: niseshtete e modifikuara: ngjilcsal: enzimat: pi'rve<; :
Dekstrinat e niseshtete e tjera te moditikuara (psh. niseshtete e estercfikuara ose te paraxhelalinuara): ngjilesal e bazuara ne niseshti'te. ose mbi dekslrinal ose mbi niseshtete e tjera te modifikuara:
- esteret dhe eteret e niseshtese

- Te tjera

Enzimat e pergatitura te paperfshira e te paspecifikuara diku tjeter Prodhime prej materiale te çdo kreu. perveç atij te produktit. Megjithate, materialet e klasifikuara ne te njejtin kre me ate te produktit mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre e pergjitheshme nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktitProdhime prej materiale te çdo kreu, perfshire materiale te tjera te kreut 3505
Prodhime prej materiale te çdo kreu perveç atyre te Kreut 1108
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Kapitulli 36 Eksplozivet: produktet piroteknike: shkrepset: lidhjet piroforike: preparatet e caktuara te djegshme Prodhime prej materialeve te çdo Kreu, perveç atij te produktit. Megjithate, materialet e klasifikuara ne te njejtin kre mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre nuk kalon 20% te cmimit ex-works te produktit Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
ex Kapitulli 37

3701 Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve, te perdorur nuk kalon, 40% te çmimit ex-works te produktitPllakat fotografike e filma jo ne role prej çdo lloj materiali, te ndjeshem e te paekspozuar, perveçse letres, kartonit ose tekstileve: filma fotografike te menjehershem jo ne role, te ndjeshme, te paekspozuar, nese jane ose ne paketa
- Filma te çastit per fotografi me ngjyra, ne pako Prodhime prej materiale te çdo kreu. perveç atij te produktit. Megjithate, materialet e klasifikuara ne te njejtin kre me ate te produktit mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre e pergjitheshme nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atyre te krereve 3701 dhe 5702. Megjithate, materialet nga kreu 3702 mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre e pergjitheshme, nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktit Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktitProdhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Kodi HS Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)


3702


3704
- Te tjera

Filma fotografike ne role, te ndjeshem, te paekspozuara, prej çdo lloj materiali perveç letres, kartonit ose lekstileve: filma fotografike te menjehershem ne role, te ndjeshem te paekspozuar
Pllaka, filma, leter, karton e material tekstili folografik, te ekspozuara por jo te zhvilluara Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atyre te krereve 3701 dhe 3702. Megjithate, materialet nga kreu 3702 mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre e pergjitheshme, nuk kalon 20% çmimit ex-works te produktit
Prodhime prej materialeve te çdo Kreu, perveç atyre te krereve 3701 dhe 3702

Prodhime prej materialeve te çdo Kreu, perveç atyre te krereve 3701 dhe 3702
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
ex Kapilulli 38

ex 3801ex 3803

ex 3805


ex 3806

ex 3807


3808

3809
Produkte te ndryshme kimike: perveç :

- grafitet koloidal ne suspension ne vaj dhe grafite gjysem koloidale: pasta karbonike per elektroda
- grafite ne forme paste, ne perzierje me me shume se 30% sipas peshes se gralitit me vajrat minerale
Vaj tall i rafinuar

Rreshira te sulfatit te terpentines: te rafinuar

Gomat estere

Katranet e drurit (terpentina e drurit)

Insekticidet, rodenticidet, fungicidet, herbicidet, produktet kunder rritjes e rregullatoret e rritjes se bimeve, disinfektantet e produkte te ngjashme, vendosur ne forma ose paketa per shitjen me pakice ose si preparate ose artikuj (psh.
fasho e trajtuar me sulfur, fitile e qirinj, e leter per kapje mizash)
Agjentet llustrues, mbajteset e bojes per te shpejtuar ngjyrosjen ose fiksimin e bojrave e produkte e preparale te tjera (per shembull. materjalet lidhese e fiksuese), te nje lloji perdorur ne industrile tekstile, te letres, lekures ose ne industri te ngjashme, te pa specifikuar ose perfshire diku tjeter Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit. Megjithate, materialet e klasifikuar ne te njejtin kre me ate te produktit mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre e pergjilheshme nuk kalon 20% te çmimil ex-works te produktit
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te kreut 3403 te perdorur nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktit
Rafinime te vajit tall te paperpunuar

Pasurimi nepermjet destilimit ose rafinim te rreshires te paperpunuar te sulfatit te terpentines
Prodhime prej acideve te rezines

Destilim i drurit katran


Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te cmimit ex-works te produktit
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te cmimit ex-works te produktitProdhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Kodi HS Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
3810


3811
38123813


3814
3818

3819


3820


3822


3823 Preparatet per piklim per siperfaqet metalike: flukset e preparate te tjera ndihmese per saldim, saldim te ngurte ose per tegel saldimi: pluhurat e pastat per saldim, saldim te ngurte ose per tegel saldimi qe perbehet nga metale ose materialeve te tjera: preparatet e nje lloji te perdorur si zemer ose shtese per elektrodat ose shufrat e saldimit
Preparatet kunder plasese, frenues oksidimi, stabilizator rreshire, permiresues viskoziteti, preparatet kunder korrozionit e elemente te tjera te pergatitura shtese, per vajrat minerale (perfshire gazolinen) ose per lengje te tjera te perdorura per qellime te njejta si edhe vajrat minerale :
- Preparatet kunder korrozionit per vajrat lubrifikante, me permbajtje te vajrave te naftes ose
vajra te perftuara nga mineralet bituminoze
- Te tjera

Pershpejtuesit e pergatitur prej gomes: plastifikues te perbere per plastike e gome, te paperfshira e te paspecifikuara diku tjeter: preparatet antioksidues dhe stubilizatore te tjere te perbere per gome ose plaslike
Preparatet dhe ngarkesat per zjarrfikeset: ngarkesat per granadat zjarrtikese
Solventet e trashesit e perbere organike te paperfshira e te paspecifikuara diku tjeter: zhvendosesit e pergatitur te bojrave ose te llustrosesve
Elementet kimike te stimuluar per perdorim ne elektronike, ne formen e disqeve, pllakave ose formave te ngjashme: perberjet kimike te slimuluar per perdorim ne elektronike
Likuidet per frenat hidraulike e likuide te tjera te pergatitura per transmetim hidraulik, qe nuk permbajne ose qe permbajne me pak se 70% ndaj peshes vajra nafte ose vajra te fituara nga mineralet bituminoze
Preparatet anti-ngrirje dhe fluide te pergatitura per shkrirje akulli

Reagentet diagnostikues ose laboratorik mbi nje bazament e reagentet e pergatitur diagnostikues ose laboratorik nese jane ose jo mbi nje bazament, ndryshe nga ato te kreut 30.02 ose 30.06
Acidet yndyrore monokarboksilike industriale: vajrat acide nga rafinimi: alkoolet industriale yndyrore
- Acide yndyrore monokarbociklike industriale, vajra acide nga rafinimi Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te cmimit ex-works te produktit


Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te cmimit ex-works te produktit

Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te cmimit ex-works te produktit Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te cmimit ex-works te produktit

Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te cmimit ex-works te produktit Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te cmimit ex-works te produktit


Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te cmimit ex-works te produktitProdhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te cmimit ex-works te produktit
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te cmimit ex-works te produktit
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te cmimit ex-works te produktit
Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit

Kodi HS Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)


3824 - Alkoole yndyrore industriale

Lidhesit e pergatitur per format ose kallepet ose zemrat ne fonderi: produktet kimike e preparatet kimike te industrive kimike ose te lidhjeve (perfshire ato qe konsistojne ne perzierjen e produkteve natyrale), te paperfshira e te paspecifikuara diku tjeter: mbetjet e industrive kimike ose industrive te lidhjeve, te paperfshira e te paspecitikuara diku tjeter
- te meposhtemet e ketij Kreu :
-- Preparate lidhese per formimin ne fonderi ose ne zemra te bazuara ne produkte rreshinore naturale
-- Acide naftanike, kriperat e tyre te patreteshme dhe esteret e tyre
-- Sorbitol i ndryshem nga ai i kreut 905 perftuara nga mineralet bituminoze dhe kriperat e tyre
-- Sulfonate te naftes, perjashtuar sulfonatet e naftes se metaleve alkaline, te amoniakut ose te ethanolamines: acideve sulonike thioefenate te vajrave te prodhuar per pastrimin e gazit qymyror
-- Jone te shkembyeshme
-- Thithesit per tuba vakumi
-- abide alkaline te çelikut per pastrimin e gazit
-- Lengje te gazit amoniak dhe okside te lodhur te
-- Acide sulfonatfenike, kriperat e tyre te patreteshme dhe esteret e tyre
-- Vaj avioni dhe vaj Dippel
-- Perzierje te kriperave qe kane anione te ndryshme
-- Brumera te kopjuara me baze xhelatinen, nese jane ose jo ne bazament letre ose tekstile
- Te tjera
Prodhime prej materialesh te çdo Kreu perfshire materiale te tjera te kreut 3823
Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit. Megjithate, materialet e te njejtin kre me ate te produktit mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre e pergjitheshme nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdoruar nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktiti Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdoruar nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktiti
3901 to 3915 Plastikat ne forma primare, mbetjet, prerjet e kthimet prej plaslike: perveç Kreut ex 3907 dhe 3912, per te cilat rregullat jane percakluar si me poshte :
- Produkte plotesuese te homopolimerizuara ne te cilat nje monometer i thjeshte kontribon
me me shume se 99% sipas peshes te totalit te polimereve- Te tjera________________________________
Prodhime ne te cilat :
- vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit, dhe
- brenda kufirit te mesiperm, vlera e te gjithe materialeve te Kapitullit 39 te perdorur nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktit (5)
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te Kapitullit 39 te perdorur nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produkit (5)

_______________
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdoruar nuk kalon 25% te çmimit ex-works te produktiti
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdoruar nuk kalon 25% te çmimit ex-works te produktiti
Kodi HS Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
Ex 3907


3912
3916 deri 3921ex 3916 dhe ex 3917


ex 3920
ex 3921


ex 3920 deri 3926 - Kopolimeret, te bera nga polikarbonatet dhe kopolimeret akrilonitrik-butadiene-styrene (ABS)

- Poliester

Celuloze e derivatet e saj kimike, te paperfshira e te paspecifikuara diku tjeter, ne forma primare

Gjysem produktet dhe artikuj prej plastike, perveç Kreu No. ex 39l6, ex 3917, ex 3920 dhe ex 3921, per te cilat rregullat jane percaktuar si me poshte :
- Produkte te sheshta, te punuara me lej se sa punimi siperfarjsor ose i prere ne forma te ndryshme nga drejrkendore (perfshire katrore): produkte te tjera te punuara me shume se sa punimi siperfaqesor,
- Te tjera:
- Produkte plotesuese te humopolimerizuara ne te cilat nje monometer i thjeshte kontribon me me shume se 99% sipas peshes te totalit te polimereve


-- Te tjeraTuba dhe forma profilesh- Film ose flete jonomeresh
- Flete celuloze, poliamide ose politileni, e rigjeneruar


Flete plastike, te metalizuara


Artikuj plastike Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit. Megjithate, materialet e te njejtin kre me ate te produktit mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre e pergjitheshme nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit (5) Prodhime ne te cilat vlera e çdo materiali te Kapitullit 39 te perdorur nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktit dhe/ose prodhime nga polikarbonatet te tetrabromo (bisfenol A).
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te te njejtit kre me ate te produktit nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktit


Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te Kapitullit 39 te perdoruar nuk kalon 55% te çmimit ex-works te produktit_________________________________
Prodhime ne te cilat :
- vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te pruduktit, dhe
- brenda kufirit te mesiperm, vlera e te gjithe materialeve te Kapitullit 39 te perdorur nuk kalon 20% te çmimit exworks te produktit (5)
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te Kapitullit 39 te perdorur nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktit (5)
Prodhime ne te cilat :
- vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te pruduktit, dhe
- brenda kufirit te mesiperm, vlera e te gjithe materialeve ne te njejtin kre me ate te produktit te nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime prej kripe termoplastike te pjeseshme e cila eshte nje kopolimer i acidit te etilenit dhe metakrilik pjeserisht neutralizuar me jone metalike, kryesisht zinku dhe sode
Prodhime ne te cilat vlera e te gjilha malerialeve te te njejtit kre me ate te produktit te perdorur nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime prej flete poliesteri me transparence te larte te nje trashesie deri ne 23 mikron (6)
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdoruar nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktiti
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdoruar nuk kalon 25% te çmimit ex-works te produktit
_______________
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdoruar nuk kalon 25% te çmimit ex-works te produktit

Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdoruar nuk kalon 25% te çmimit ex-works te produktiti
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdoruar nuk kalon 25% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdoruar nuk kalon 25% te çmimit ex-works te produktit Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdoruar nuk kalon 25% te çmimit ex-works te produktit
ex Kapitulli 40
ex 4001 Goma dhe artikujt e tij, perveç :

Pllaka te laminuara prej gome erepe per kepuce Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
Laminimi i faqeve te gomave natyrale
Kodi HS Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
4005
4012ex 4017 Gomat e perbera,te pavullkanizuara, ne forma primare ose ne forme pllake, flete ose shiriti

Goma rrote te perdorura ose te riveshura pneumatike prej gome: goma rrote te furta ose te mbushura, veshje te nderrueshme te rrotave prej gome e mbyllesit e tyre prej gome
- Goma rrote pneumatike, te forta ose te mbushura, prej gome
- Te tjera

Artikuj prej gomave te forta Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur, perveç gomave natyrale, nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
Riveshja e gomave te perdorura

Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atyre te kreut 4011 dhe 4012

Prodhime prej gomave te forta
ex Kapitulli 41

ex 4102


4104 deri 4106


4107, 4112 dhe 4113
ex 4114 Lekuret e paperpunuara (perveçse gezofeve) e lekuret e perpunuara: perveç:
Lekuret e paperpunuara te deleve ose qengjave, pa qime mbi to
Lekuret e paregjur ose e qethur dhe lekure, pa qime ose lesh ne to, ne se jane ose jo te ndara, por jo te perpunuara me tej
Lekure e perpunuar me tej pas regjejes ose qethjes, perfshire lekuren e perpunuar me pergamen, pa qime ose lesh ne to, ne se jane ose jo te ndara, perveç lekure te kreut 4114
Lekure e llustruar dhe lekure e laminuar e llustruar: lekure e metalizuar
Prodhime prej materiale te çdo kreu, perveç atij te produktit

Heqja e leshit prej lekures te deleve ose gjingjave, me qime ne to. Regjia e lekureve te paregjura, ose Prodhime prej materiale te çdo kreu, perveç atij te produktit


Prodhime prej materiale te çdo kreu. perveç krereve 4104 deri 4113Prodhime prej materialeve te krereve 4104 deri 4106, me kusht qe vlera e pergjitheshme e tyre nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
Kapitulli 42

Artikujt prej lekure: samaret e takemet e kalit: mallrat e udhetimit, çantat e dores e konteniere te ngjashem: artikuj prej te brendshmeve te kafsheve (perveç te zorreve te krimbit te mendafshit) Prodhime prej materialeve te çdo kreu. perveç atij te produktit

ex Kapitulli 43

ex 4302
4303 Gezofet e lekures dhe ata artificiale: prodhimet prej tyre: perveç:
Gezofet e lekures, te rregjur ose te punuar, te bashkuar :
- ne forme flele, te kryqezuar dhe te ngjashme
-Te tjera

Artikuj te veshjes, te rrobave plotesuese e artikuj te tjere prej gezofi Prodhime prej materialeve te çdo kreu. perveç atij te produktitZbardhimi ose ngjyrimi, ne plolesim te prerjes dhe bashkimit te gezofeve te regjur te pabashkuar ose punuar Prodhime prej gezofeve te regjur te pabashkuar ose punuar
Prodhime prej gezofeve te regjur te pabashkuar ose punuar te kreut 4302
ex Kapitulli 44
ex 4403


ex 4407

ex 4408 Druri dhe artikujt prej druri: qymyri i drurit: perveç :
Dru i prere ashper ne forme katrore.

Dru i sharruar ose i prere per se gjati, i prere ne feta ose i qeruar, nese eshte ose jo zdrukthtuar, poliruar me shpan ose ngjitur nga kllapat bashkuese, te nje trashesie me teper se 6 mm
Fleta rimesoje e fleta per kompesate, te nje trashesie jo me teper se 6 mm, e tkurrur, dhe dru tjeter i sharruar per se gjati, te prere ne feta ose qeruar, nese jane ose jo te zdrukthtuara, kokrrizuara ose degezuara te nje trashesie jo me teper se 6 mm Prodhime prej materialeve te çdo kreu. perveç atij te produktit Prodhime prej druri te ashper, nese eshte apo jo i zhveshur nga levozhga ose vetem i ç'ashpersuar.
I lemuar, kokrrizuar ose degezuar

I tkurrur, i lemuar, kokrrizuar ose degezuar

Kodi HS Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
ex 4409


ex 4410 deri ex 4413

ex 4415


ex 4416ex 4418ex 4421 Dru te pofiluar ne menyre te vazhdueshme pergjate çdo nga anet ose faqet e tij, nese jane ose jo te zdrukthturuara, te kokrrizuar ose degezuar;
- kokrrizuar ose degezuar;
- listela dhe dru i petezuar
Listela dhe dru i petezuar, duke perfshire pllaka te presuara dhe mbajtese te presuara
Kutite paketuese, arka, senduqe, tambure e paketues te ngjashem, prej druri
Fuçite, bucelat, cilindrat, kadet, govatat apo vaskat e artikuj te tjere te vozaxhinjeve si dhe pjeset e tyre, prej druri
-Artikuj te zdrukthtarise dhe pjeset e armaturave prej druri te perdorura ne ndertim

-Listela dhe dru u petezuar
Pafte metalike; varse druri e pafte metalike per veshjet e kembeve
Kokrrizimi ose degezimi
Listelimi dhe drurezimi i petezuar Lislelimi dhe drurezimi i petezuar


Prodhime prej derrase, jo te prera me permasa

Prodhime prej derrasave te copezuara, jo te perpunuara me tej se sa te prera ne dy siperfaqe kryesore

Prodhime prej materialeve te çdo kreu, Perveç; atij te produktit. Megjithate, panelert celulare te drurit, patavrat e çative, mund te perdoren.
Listelimi dhe drurezimi i petezuar Prodhime prej druri te cdo kreu, pervec, drurit te pershkruar ne Kreun 4409

ex Kapitulli 45
4503 Tapa dhe artikuj prej tape; perveç;
Tapa dhe artikuj prej tape; perveç; Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
Kapitulli 46
Prodhimet e kashtes, te espartos ose te materialeve te tjera thurese; punimet ne xunkth dhe me kallama Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit

Kapitulli 47 Brumi i drurit ose i materialeve te tjera fibrose celuloze; leter e karton i rikuperueshem (mbetje e kthime) Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit

ex Kapitulli 45

ex 4811

4816

4817ex 4818

ex 4819

ex 4820


ex 4823 Letra kartoni; artikuj prej brumit te letres, prej letre ose kartoni, perveç;
Leter, kartoni te vijezuara, lineare ose katrore
Leter kartoni, leter vetekopjuese e letra te tjera kopjuese ose transferuese (perveç atyre te kreut 48 09, klishe fotokopjimi stereotipe ofset, prej letre, nese jane ose jo te vendosura ne kuti
Zerfet, kardat, kartolinat e thjeshta e kartat e korrespondences, prej letre ose prej kartoni; kutite, qeset, kuletat e konspektet e shkrimit, prej letre ose prej karboni, qe permbajne nje asortiment te artikujve prej letre
Leter tualeti

Kartonet, kutite, valixhet, cantat e konteniere paketues, prej letre, kartoni, mbushjeve celuloze apo tekstileve prej fibrave celuloce


Leter regjistri


Leter te tjera, karton, mbushje celuloze dhe tekstile te fibrave celulozike, te prera me permasa apo ne forma Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit

Prodhime prej materialeve per prodhim letre te kapitullit 47
Prodhime prej materialeve per prodhim letre te kapitullit 47
Prodhime
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorura nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit


Prodhime prej materialeve per prodhim letre te kapitullit 47
Prodhime
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorura nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorura nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime prej materialeve per prodhim letre te kapitullit 47
Kodi HS Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
ex Kapitulli 494909

4910
Librat, revistat, pikturat e produkte te tjera te industrise se shtypit:
doreshkrimet, shtypshkrimet e projektet, perveç :
Kartolina te shtypura ose te ilustruara; karta te shtypura per pershendetje personale, mesazhe ose lajmerime, nese jane ose jo te ilustruara, me ose pa zarfe ose zbukurime
Kalendare te çdo lloji, te shtypura, perfshire blloqet kalendar: - Kalendare te tipit "te vazhdueshem" ose me blloqe te vendoseshme ne bazamente, te ndryshme nga letrat dhe kartonet

- Te tjera Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktitProdhime prej materialeve te çdo kreu, perveç krereve 4909 dhe 4911

Prodhime:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorura nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime prej materialeve te çdo kreu perveç krereve 4909 dhe 4911
ex Kapitulli 50
ex 5003

5004 deri ex 5006
5007
Mendafshi: perveç :

Mbetje mendafshi (perfshire kukulet e mendafshit te papershtat
shme per tu mbeshtjelle ne rrotez, mbetje fijesh e fijet e hequra prej pelhurave) te krehura ose te pastruar
Fije mendafshi e fije te tjerrura nga mbetje mendafshi
Pelhura te endura nga mendafshi ose prej mbetjeve te mendafshit - te trupezuara me fije kauçuku
- Other Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
Krefje ose pastrimi i mbetjeve te mendafshit
Prodhime prej (7) :
- mendafsh i paperpunuar, mbetje mendafshi, te krehura ose pastruara, ose te perpunuara ndryshe per tjerrje.
- fibrave te tjera natyrale jo te krehura ose pastruara ose perpunuara ndryshe per tjerrie.
- materialeve kimike ose pulpit te tekstilit, ose
- materialeve per prodhimin e letres


Prodhime prej filli njesh (7)
Prodhime prej (7) :
- filli te dredhur,
- fibra natyrale,
- fibra te bera nga njeriu jo te krehura ose pastruara, ose te perpunuara ndryshe per tjerrje
- materiale kimike ose pulp tekstili, ose
- leter, ose
Stampime te shoqeruara nga minimu-mi dy proçese pergatitore ose perfundimtare, (te tilla si pastrimi, zbardhja, ngrohja, vendosja, tkurrja, perfundimi, dekalizimi, ngopja, meremetimi e fortesimi), me kusht qe vlera e pelhurave te pastampuara, te perdorura, nuk kalon 47.5% te çmimit ex-works te produktit.
ex Kapitulli 51
Leshi, qime te holla ose te ashpra kafshes; fije prej flokeve te kalithe pelhura te endura prej tyre; perveç : Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit


Kodi HS Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
5106 deri 5110
5111 deri 5113 Fije prej leshi, prej qimeve te trasha ose te holla te kafsheve ose prej qimeve te kalitPelhura te endura prej leshi, prej qimeve te trasha ose te holla te kafsheve ose prej qimeve te kalit :
- te trupezuara me fije kauçuku
- Te tjera
Prodhime prej (7) :
- mendafsh i paperpunuar, mbetje mendafshi, te krehura ose pastruara, ose te perpunuara ndryshe per tjerrje.
- fibrave natyrale jo te krehura ose pastruara ose perpunuara ndryshe per tjerrie.
- materialeve kimike ose pulpit te tekstilit, ose
- materialeve per prodhimin e letres


Prodhime prej filli njesh (7)
Prodhime prej (7) :
- filli te dredhur,
- fibra natyrale,
- fibra te bera nga njeriu jo te krehura ose pastruara, ose te perpunuara ndryshe per tjerrje
- materiale kimike ose pulp tekstili, ose
- leter, ose
Stampime te shoqeruara nga minimu-mi dy proçese pergatitore ose perfundimtare, (te tilla si pastrimi, zbardhja, ngrohja, vendosja, tkurrja, perfundimi, dekalizimi, ngopja, meremetimi e fortesimi), me kusht qe vlera e pelhurave te pastampuara, te perdorura, nuk kalon 47.5% te çmimit ex-works te produktit.
ex Kapitulli 52
5204 deri 5207
5208 deri 5212 Pambuku: perveç :

Fije dhe thurje pambuku

Pelhura te endura prej pambuku - te trupezuara me fije kauçuku
- Te tjera

Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
Prodhime prej (7) :
- mendafsh i paperpunuar, mbetje mendafshi, te krehura ose pastruara, ose te perpunuara ndryshe per tjerrje.
- fibrave natyrale jo te krehura ose pastruara ose perpunuara ndryshe per tjerrie.
- materialeve kimike ose pulpit te tekstilit, ose
- materialeve per prodhimin e letres

Prodhime prej filli njesh (7)
Prodhime prej (7) :
- filli te dredhur,
- fibra natyrale,
- fibra te bera nga njeriu jo te krehura ose pastruara, ose te perpunuara ndryshe per tjerrje
- materiale kimike ose pulp tekstili, ose
- leter, ose
Stampime te shoqeruara nga minimu-mi dy proçese pergatitore ose perfundimtare, (te tilla si pastrimi, zbardhja, ngrohja, vendosja, tkurrja, perfundimi, dekalizimi, ngopja, meremetimi e fortesimi), me kusht qe vlera e pelhurave te pastampuara, te perdorura, nuk kalon 47.5% te çmimit ex-works te produktit.
ex Kapitulli 53 Fibra te tjera tekstile vegjetale; fill letre dhe pelhura te endura prej fijeve prej letre: perveç : Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit

Kodi HS Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
5306 deri 53085309 deri 5311 Fije prej fibrave te tjera tekstile vegjetale; fije letrePelhura te endura prej fibrave te tjera tekstile vegjetale; Pelhura te endura prej fijeve te letres
- te trupezuara me fije kauçuku
- Te tjera
Prodhime prej (7) :
- mendafsh i paperpunuar, mbetje mendafshi, te krehura ose pastruara, ose te perpunuara ndryshe per tjerrje.
- fibrave natyrale jo te krehura ose pastruara ose perpunuara ndryshe per tjerrie.
- materialeve kimike ose pulpit te tekstilit, ose
- materialeve per prodhimin e letres


Prodhime prej filli njesh (7)
Prodhime prej (7) :
- filli te dredhur,
- fibra natyrale,
- fibra te bera nga njeriu jo te krehura ose pastruara, ose te perpunuara ndryshe per tjerrje
- materiale kimike ose pulp tekstili, ose
- leter, ose
Stampime te shoqeruara nga minimu-mi dy proçese pergatitore ose perfundimtare, (te tilla si pastrimi, zbardhja, ngrohja, vendosja, tkurrja, perfundimi, dekalizimi, ngopja, meremetimi e fortesimi), me kusht qe vlera e pelhurave te pastampuara, te perdorura, nuk kalon 47.5% te çmimit ex-works te produktit.
5401 deri 5406


5208 deri 5212 Fije filamente te shumefishta e filamente te thurura me doren e njeriut

Pelhura te endura me fill filament te bere me dore
- te trupezara me fije kauçuku
- Te tjera

Prodhime prej (7) :
- mendafsh i paperpunuar, mbetje mendafshi, te krehura ose pastruara, ose te perpunuara ndryshe per tjerrje.
- fibrave te tjera natyrale jo te krehura ose pastruara ose perpunuara ndryshe per tjerrie.
- materialeve kimike ose pulpit te tekstilit, ose
- materialeve per prodhimin e letres

Prodhime prej filli njesh (7)
Prodhime prej (7) :
- filli te dredhur,
- fibra natyrale,
- fibra te bera nga njeriu jo te krehura ose pastruara, ose te perpunuara ndryshe per tjerrje
- materiale kimike ose pulp tekstili, ose
- leter, ose
Stampime te shoqeruara nga minimu-mi dy proçese pergatitore ose perfundimtare, (te tilla si pastrimi, zbardhja, ngrohja, vendosja, tkurrja, perfundimi, dekalizimi, ngopja, meremetimi e fortesimi), me kusht qe vlera e pelhurave te pastampuara, te perdorura, nuk kalon 47.5% te çmimit ex-works te produktit.
5501 deri 5507 Fibra kryesore te bera me dore nga njerezit Prodhime prej materiale kimike ose brum tekstili
Kodi HS Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
5508 deri 55115309 deri 5311 Fije per qepje prej fibrave kryesore te bera me dore nga njeriuPelhura kryesore te endura te bera me dore nga njeriu
- te trupezuara me fije kauçuku
- Te tjera
Prodhime prej (7) :
- mendafsh i paperpunuar, mbetje mendafshi, te krehura ose pastruara, ose te perpunuara ndryshe per tjerrje.
- fibrave natyrale jo te krehura ose pastruara ose perpunuara ndryshe per tjerrie.
- materialeve kimike ose pulpit te tekstilit, ose
- materialeve per prodhimin e letres


Prodhime prej filli njesh (7)
Prodhime prej (7) :
- filli te dredhur,
- fibra natyrale,
- fibra te bera nga njeriu jo te krehura ose pastruara, ose te perpunuara ndryshe per tjerrje
- materiale kimike ose pulp tekstili, ose
- leter, ose
Stampime te shoqeruara nga minimu-mi dy proçese pergatitore ose perfundimtare, (te tilla si pastrimi, zbardhja, ngrohja, vendosja, tkurrja, perfundimi, dekalizimi, ngopja, meremetimi e fortesimi), me kusht qe vlera e pelhurave te pastampuara, te perdorura, nuk kalon 47.5% te çmimit ex-works te produktit.
ex Kapitulli 565602
5604 Mbushje, shajak e pelhura te paendura; fijet speciale; spango, kordone, litare e kabllo dhe artikuj prej tyre; perveç

Shajak, nese eshte ose jo e ngopur, veshur, mbuluar ose laminuar;
-Shajak tezgjahu

- Te tjeraFije e korda gome, te mbuluara me tekstit: fije tekstile, e shirrita e te ngjashmet e tyre te kreut 5404 ose 5405, te ngopura, veshura, mbuluara ose mbrojtur me gome ose plastike :
- Fije dhe korda gome te mbuluara me tekstil
- Te tjera Prodhime prej (7) :
- filli te dredhur.
- fibra natyrale.
- materiale kimike ose pulp lekstili, ose
- maleriale per prodhimin e letresProdhime prej (7) :
- fibrave natyrale, ose
- materale kimike ose brum tekstili, Megjithate :
- filamenti i polipropilenit i kreut 5402- fibrat e polipropilenit te kreut 5503 ose 5506, ose
- filli i filamentit te polipropileni i
kreut 5501, ndarja e te cilave ne nje filament te vetem ose fibra eshte me pak se 9 decitex, mund te perdoren, me kusht qe vlera e tyre e pergjitheshme nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime prej (7) :
- fibrave natyrale
- fibrave kryesore te bera nga dora e njeriut te prodhuara prej kaseine, ose
- materialeve kimike ose brumi tekstil

Prodhime prej korda gome te pa mbuluara me tekstil.
Prodhime prej (7) :
- Fibra natyrale jo Ie krehura ose pastruara ose te perpunuara ndryshe per tjerrje.
- mareriale kimike se pulp tekstili, ose
- materiale per prodhimin e letres
Kodi HS
Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
56055606 Fije te metalizuara, nese jane ose jo ne forme spirale, qe jane fije tekstile, ose shirrita ose te ngjashmet e tyre te kreut 54.04 ose 54.05, te kombinuar me metal ne forme te fijeve, shirritave ose pudres ose mbuluar me metal
Fije ne forme spirale, e shirrita te ngjashmet e tyre te kreut 5404 ose 5405 , ne forme spirale (perveç atyre te kreut 5605 e fijeve te floket e kalit ne forme spirale); fije metufa (perfshire fijet me tufa ne forme flokesh); fill me tegel te trashur per laqe Prodhime prej (7) :
- fibra natyrale,
- fibra te bera nga njeriu jo te krehura ose pastruara, ose te perpunuara ndryshe per tjerrje
- materiale kimike ose pulp tekstili, ose
- materiale per prodhimin e leter

Prodhime prej (7) :
- fibra natyrale,
- fibra te bera nga njeriu jo te krehura ose pastruara, ose te perpunuara ndryshe per tjerrje
- materiale kimike ose pulp tekstili, ose
- materiale per prodhimin e leter
Kapitulli 57 Qylyma e veshje te tjera te dyshemese prej tekstili:
-prej shajaku te thurur


-prej shajakeve te tjere

-te tjere

Prodhime prej (7) :
- fibra natyrale, ose
- materiale kimike ose pulp tekstili,
Megjithate :
-Filamentimi polipropilen i kreut 54.02.
-Fibra polipropilen te kreut 55.03 ose 55.06, ose
-Fillet e filamentit te propilenit te kreut 55.01, ndarja e te cilave ne nje filament te vetem ose fibra eshte me pak se 9 decitex, mund te perdoren, me kusht qe vlera e tyre e pergjithshme nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Pelhura e jutes mund te perdoret si nje forcues i mbrapem
Prodhime prej (7) :
- fibrave natyrale jo te krehura ose pastruara ose perpunuara ndryshe per tjerrie.
- Materialeve kimike ose pulpit te tekstilit.
Prodhime prej (7) :
- filli te dredhur ose fill jute,
- fije te thurura sintetike ose artificiale
- fibra natyrale, ose
- fibra te bera nga njeriu jo te krehura ose pastruara, ose te perpunuara ndryshe per tjerrje
Pelhura e jutes mund te perdoret si nje forcues i mbrapem
ex Kapitulli 58 Pelhura speciale te endura; pelhurat tekstile me xhufka; tantellat; tapicerite; zbukurimet; qendismat, perveç;
-te kombinuara me file gome
-te tjeraProdhime prej filli njesh (7) :
Prodhime prej (7) :
- fibra natyrale,
- fibra te bera nga njeriu jo te krehura ose pastruara, ose te perpunuara ndryshe per tjerrje, ose
- materialeve kimike ose pulpit te tekstilit, ose
- Stampime te shoqeruara nga minimu-mi dy proçese pergatitore ose perfundimtare, (te tilla si pastrimi, zbardhja, ngrohja, vendosja, tkurrja, perfundimi, dekalizimi, ngopja, meremetimi e fortesimi), me kusht qe vlera e pelhurave te pastampuara, te perdorura, nuk kalon 47.5% te çmimit ex-works te produktit.
Kodi HS
Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
5805


5810 Tapicerite e endura me dore te llojit Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais e te ngjashmet e tyre, tapicerite e punuara me gjilpere (psh, me pika te vogla ose me syth kryq), nese jane ose jo te ndertuara
Qendismat ne copa, ne shirrita ose ne motive
Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit

Prodhime:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
5901


5902

5903

5904

5905


5906 Pelhura tekstile te veshur me ngjites ose substanca niseshteje, te nje lloji te perdorur per mbulues te jashtem te librave ose te te ngjashmeve te tyre; tekstit i tejdukshem:kanavace e pergatitur per piktura; pelhura te ngrira per lidhjen e librave e pelhura te ngjashme tekstile te ngrira te nje lloji te perdorur per skeletet e kapeleve
Pelhura prej spangove per rrota prej fijeve me viskozitet te larte prej nejloni ose poliamideve te tjera, prej poliestereve ose prej mendafshit artificial
- Me permbajtje jo me shume se 90% sipas peshes te materialeve tekstile
- Te tjera

Pelhura tekstile te ngopura, te veshura, te mbuluara ose te laminuara me plastike, perveç atyre te kreut 5902


Linoleum, nese eshte ose jo e prere ne forma; mbuluesit e dyshemese qe perbehen nga nje veshje ose mbulese te aplikuar mbi nje haze tekstile, nese jane ose jo te prera ne forma Mbuluesit tekstile te mureve :
- te mbushur, te veshur, te mbuluar ose te laminuar me game plastike ose materiale te tjera
- Te tjera


Pelhura tekstile te gomuara, perveç atyre te kreut 5902 : Prodhime prej filliProdhime prej filli


Prodhime prej materialesh kimike ose brumi tekstili
Prodhime prej filli
ose
Stampime te shoqeruara nga minimumi dy proçese pergatitore ose perfundimtare, (te tilla si pastrimi, zbardhja, ngrohja, vendosja, tkurrja, perfundi
mi, dekatizimi, ngopja, meremetimi e fortesimi), ku vlera e pelhurave te pasta-muara, te perdorura, nuk kalon 47.5% te mimit ex-works te produktit
Prodhime prej filli (7)


Prodhime prej filli


Prodhime prej : (7)
- filli i dredhur,
- fibra natyrale,
- fibra te bera me dore nga njeriu jo te krehura ose pastruara ose te perpunuara ndryshe per tjerrje, ose
-materiale kimike ose brum tekstili, ose
Stampime te shoqeruara nga minimumi dy proçese pergatitore ose perfundimtare, (te tilla si pastrimi, zbardhja
ngrohja, vendosja, tkurrja, perfundimi, dekatizimi, ngopja, meremetimi e fortesimi), ku vlera e pelhurave te pastampuara, te perdorura, nuk kalon 47.5% te çmimit ex-works te produktit

Kodi HS
Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
5907
5908


5909 deri 5911 - Fabrikime te thurura ose me grep
- Fabrikime te tjera te bera me fije filamentesh sintetike, me permbajtje me shume se 90% sipas peshes te materialeve tekstile
- Te tjera
Pelhura tekstile te ngopura, te veshura ose te mbuluara, ndryshe; kanavace e pikturuar per skena teatrale, sfondet e atelieve ose te ngjashmet e tyre
Fitila tekstile, te endura, te gershetuara ose te thurura me shume file, per llampat, sobat, çakmaket, qirinjte ose per te ngjashmet e tyre; njetat inkandeshente te gazit e pelhurat tubulare te thurura me shume file per to, nese jane ose jo te ngopura
- Mbulesa gazi inkadenshent, te ngopura
- Te tjeraArtikuj tekstili te nje lloji te pershtatshem per perdorim industrial:
- Pastrues disqesh, te ndryshem nga shajaku i kreut 59,11
- Fabrikime te endura, te nje lloji te perdorimit te perbashket ne prodhimin e letres ose perdorime te tjera teknike, e shajakuar ose jo, neqoftese eshte ose unazash ose jo i ngopur ose shtresuar, tubular ose i pafund me fije njesh ose shumefijesh te perkulur dhe/ose weft, ose endje te sheshta me perkulje shumefishe dhe/ose weft te kreut 5911

- Te tjera


Prodhime prej (7) :
- fibra natyrale
- fibra te bera me dore nga njeriu jo te krehura ose pastruara ose te perpunuara ndryshe per tjerrje, ose
- materiale kimike ose brum tekstili Prodhime prej materialesh kimike
Prodhime prej filli
Prodhime prej filli, ose
Stampime te shoqeruara nga minimumi dy pro ese pergatitore ose perfundimtare, (te tilla si pastrimi, zbardhja,
ngrohja, vendosja, tkurrja, perfundimi, dekatizimi, ngopja, meremetimi e fortesimi), ku viera e pelhurave te pastampuara, te perdorura, nuk kalon 47.5% te çmimit ex-works te produktit

Prodhime prej pelhurave tubulare te mbulesa te fabrikuara per gaz
Prodhime ne te cilat te gjitha materialet e perdorur jane klasifikuar brenda nje kreu te ndryshem nga ai i produktit
Prodhime prej filli ose mbetje te fabri- kuara ose lecka te kreut 6310
Prodhime prej (7)
- fill i dredhur
- materialeve te meposhteme
- - fill prej pulitetrafluoroetilenit (8),
- - fill apo shume filjesh prej poliamide, veshur apo mbuluar me resina fenoli,
- - fill prej fibrave tekstile sintetike te poli-amidave aromatike, perftuar prej poli-kondensimit te m-fenilemediamilies dhe acidit izofthalik
-- fill njesh i politetrafluoraetilenit (8).
- - fill prej fibrave tekstile sintetike te poli-p-fenilene terrafalamide,
- - fill fibrash qelqi te veshura me rezine fenoli e gimped me fill akrilik (8)
- - shumefije kopilesteri prej poliesteri dhe resine te acidit tereftalik dhe 1.4cyclohexanediethanol. dhe acidit izothalik
- - fibra natyrale
- - fibra te bera me dore nga njeriu jo te krehura ose pastruara ose te perpunuara ndryshe per tjerrje. ose
- materiale kimike ose brum tekstili
uoroethylene , (8)
Prodhime prej (7) :
-fill i dredhur,
- fibra natyrale,
- fibra te bera me dore nga njeriu jo te krehura ose pastruara ose te perpunuara ndryshe per tjerrje, ose
- maleriale kimike ose brum tekstili
Kapitulli 60 Pelhurat e thurrura me nje file ose me shume file
Prodhime prej (7) :
- fibra natyrale,
- fibra te bera me dore nga njeriu jo te krehura ose pastruara ose te perpllnllara ndryshe per tjerrje, ose
- materiale kimike ose brum tekstili
Kapitulli 61 Artikuj te veshjes e rroba plotesuese, te thurura me nje ose me shume file
- Perftuar nepermjet bashkimeve me qepje ose ndonje forme tjeter, te dy ose me shume pjeseve te pelhurave, te thurura me nje ose me shume file te cilat jane te prera ne forma ose te perftuara drejtepersedrejti ne kete forme


Prodhime prej filli (7) (9)

Kodi HS
Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
- Te tjera Prodhime prej (7) :
- fibra natyrale.
- fibra te bera me dore nga njeriu jo te krehura ose pastruara ose te perpunuara ndryshe per tjerrje, ose
- materiale kimike ose brum tekstili
ex Kapitulli 62

ex 6202.ex 6204.ex 6206. ex 6209 dhe ex 6211

ex 6210 dhe ex 6216


6213 dhe 6214
6217
Artikuj te veshjes dhe plotesues te veshjeve, jo te thurura me nje ose me shume file; perveç :
Veshje per gra, vajza dhe femije dhe aksesore veshjesh per femije, te qendisura


Pajisje rezistence ndaj zjarrit e fabrikuar mbuluar me flete poliester te aluminuar

Shamite, shall per qafe, per koke apo supe, shallet e qendisur, perçet dhe artikuj te ngjashem:
- te qendisura

- Te tjeraPlolesues te tjere te nderuar te veshjeve; pjese te veshjeve ose
plotesuesve te veshjeve, ndryshe nga ato te kreut 6212:
- te qendisura
- Pajisje rezistenca ndaj zjarrit e fabrikuar mbuluar me flete poliester alumini


- Pajisje rezistenca ndaj zjarrit e fabrikuar mbuluar me flete poliester alumini


- Te tjera Prodhime prej filli (7) (9)


Prodhime prej filli (9), ose
Prodhime prej pelhurave te paqendisura me kusht qe vlera e pelhurave te paqendisura te perdorur nuk kalon 40 % te çmimit ex-works te produktit (9) Prodhime prej filli (9). ose
Prodhime prej pelhurave te paveshura me kusht qe vlera e pelhurave te paveshura te perdorur nuk kalon 40 % te çmimit ex-works te produktit (9)Prodhim prej filli njesh te pazbardhur (7) (9). ose
Prodhim prej pelhurave te paqendisura me kusht qe vlera e pelhurave te paqendisura te perdorur nuk kalon 40 % te çmimit ex-works te produktit (9) Prodhim prej filli njesh te pazbardhur (7) (9). ose
Perpunime te metejshme nepermjet printimit te shoqeruara me te pakten dy operacione pergatitore ose perfundimtare (te tilla si pastrimi, zbardhja, ngrohja, vendosja, tkurrja, perfundimi, dekalizimi, ngopja, meremetimi e fortesimi), me kusht qe vlera e te gjithe mallrave te pa-printuara, te kreut 6213 dhe 6214 te perdorura nuk kalon 47.5 % te çmimit ex-works te produktit
Prodhim prej filli (9) ose
Prodhim prej pelhurave te paqendisura me kusht qe vlera e pelhurave te pa-qendisura te perdorur nuk kalon 40 % te çmimit ex-works te produktit (9) Prodhim prej filli (9), ose
Prodhim prej pelhurave te paqepura me kusht qe vlera e pelhurave te paqepura te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit (9)
Prodhim prej filli (9), ose
Prodhim prej pelhurave te paqepura me kusht qe vlera e pelhurave te paqepura te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit (9)
Prodhim prej filli (9)
ex Kapitulli 63
Artikuj te tjere tekstile te ndertuar: grupet e artikujve tekstile; veshjet e perdorura e artikuj tekstile te perdorur; lecka mbeturine; perveç:
Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
Kodi HS
Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
6301 deri 6304

6305

6306

6307

6308
Batanijet e zakonshme e batanijet e trasha per udhetim, shtresa krevati, etj,; perdet, etj.; artikuj te tjere mobilues :
- Prej shajaku, prej te paendurave

- Te tjera:
- - te qendisura


-- Te tjera

Thaset e çantat, te nje lloji te perdorur per paketimin e mallravePelhure rezistente ndaj ujit trajtuar me katran, tenda mbrojtese ndaj shiut e tenda dielli; tenda; velat per anijet ose per varkat me vela; mallra kampingu:

- te paendura


- Te tjera

Artikuj te tjere te ndertuar, perfshire pjese te veshjeve

Grupet e perbera nga pelhure e endur e fije, nese jane ose jo plotesues, per tu ndertuar, ne rrugica, tapisteri, mbulesa zbukurimt tavoline ose ne peceta tavoline te qendisura, ose ne artikuj te ngjashem tekstile, vendosur ne paketa per shitjen me pakiceProdhim prej (7) :
- fibra natyrale, ose
- materiale kimike ose brum tekstili

Prodhim prej filli njesh te pazbardhur (9) (10), ose
Prodhim prej pelhurave te paqendisura (te ndryshme nga te thurura ose thurura me grep) me kusht qe vlera e pelhurave te paqendisura te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim prej fillit njesh te pazbardhur (9)(10)
Prodhim prej (7):
- fibrave natyrale
- fibrave te bera me doe nga njeriujo te krehura ose te pastruara ose te perpunuara ndryshe per tjerrje, ose
- materiale kimike ose brum tekstiliProdhim prej (7) (9) :
- fibra natyrale, ose
- materiale kimike ose brum tekstili Prodhim prej fillit njesh te pazbardhur (7) (9)
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon
40% te çmimit ex-works te produktit Çdo njesi ne kete asortiment duhet te kenaqe rregullin i cili do te aplikohet
ne kete rast nese ai nuk do te ishte perfshire ne kete asortiment. Megjithate, artikujt jo origjinues mund te trupezohen por vlera fatale e tyre nuk duhet te kaloje 15% te çmimit ex-works te asortimentit.t

ex Kapitulli 64

6406

Veshjet e kembeve, gjynjaket e te ngjashmet e tyre; pjeset e artikujve te tille; perveç :
Pjeset e veshjeve te kembeve (perfshire suprinen nese eshte ose jo e ngjitur tek shualli perveç se shuallit te jashtem); shualli i brendshem i levizshem, mbushje te takave e artikuj te ngjashem; gjynjaket, mbajtese kercinjsh e artikuj te ngjashem, e pjeset e tyre Prodhime prej bashkimeve te ngjitura siper me nje sholle te brendeshme ose perberes shojesh te kreut 6406
Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit

ex Kapitulli 65
6503
Veshjet e kokes dhe pjeset prej tyre; perveç :
Kapelet prej shajaku e Veshje te tjera te kokes prej shajaku, bere nga trupi i kapeleve, kapaku ose disku te kreut 6501, nese jane ose jo te linjezuara ose e zbukuruara Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
Prodhim prej filli ose fibrave tekstile (9)

Kodi HS
Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
6505 Kapelet e veshje te tjera koke, te thurura me nje file ose me shume file, ose te bera nga qendisje, shajakut ose pelhurave te tjera tekstile, ne copa (por jo ne shirita), nese jane ose jo te linjezuara ose te zbukuruara: rrjetat e flokeve prej çdo lloj materiali, nese jane ose jo te linjezuara ose te zbukuruara Prodhim prej filli ose fibrave tekstile (9)


ex Kapitulli 66


6601
Çadrat, çadrat e diellit, bastunet, bastunet mbeshtetes, kamzhiqet, artikuj per gjueti dhe pjeset e tyre: perveç :
Çadrat e çadrat e diellit (perfshire çadrat-bastun, çadrat e kopshtit e çadra te ngjashme) Prodhime prej materialeve te çdo kreu. perveç atij te produktit


Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
Kapitulli 67 Puplat e pushi i pergatitur e artikujt e bere nga puplat e pushi: lulet artificiale: artikujt prej flokeve te njerezve
Prodhime prej materialeve te çdo kreu. perveç atij te produktit
ex Kapitulli 68

ex 6803

ex 6812ex 6814
Artikujt prej guri, allçie, çimentoje, asbesti, mike ose materiale te ngjashme; perveç : Artikuj prej rrasa guri ose rrasa guri te aglomeruara
Artikuj prej asbesti: artikuj te perziere me baze azbestin ose te perzierjeve me baze asbestin e karbonatin e magneziumit Artikuj prej mike, perfshire miken e aglomeruar ose te rindertuar, me nje mbeshtetje ne leter, karton ose materiale te tjera Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit

Prodhim prej rrasa guri te punuara

Prodhim prej materialesh te çdo kreuProdhim prej mike te punuar (perfshire miken e aglomeruar ose te rindertuara)


Kapitulli 69
Produkte qeramike

Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
ex Kapitulli 70
ex 7003. ex 7004 dhe ex 7005
7006
70077008

7009


7010
Qelqi dhe prodhimet prej qelqi: pervec
Qelq me nje shtrese jo-reflektuese

Qelq i kreut 7003. 7004 ose 7005. te perkulura. te punuara tek anet. te gdhendura, te brimuara. te emaluara ose te punuara ndryshe, por jo te pershtatura ose te skeletuara me materiale te tjera
- Shtresa te qelqit, shtresuar me film te holle dialektrik, dhe te nje skalle gjysemper uesi ne perputhje me SEMII-standartet (11)
- Te tjera
Qelq pa ciftosje, qe perbehen nga qelqi i temperuar ose i laminuar
Masa izoluese me faqe te shumefishta prej qelqi
Pasqyra prej qelqi, nese jane ose jo me kornize, perfshire pasqyrat prapashikuese
Damixhane, shishe, faqore, pace, ampula e konteniere te tjere, prej qelqi, te nje lloji te perdorur per mbajtjen ose paketimin e mallrave: pace prej qelqi per konservimin e mallrave: tapa, kapaqe e mbylles te tjere, prej qelqi Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
Prodhim prej materialeve te kreut 7001

Prodhim prej shtresash qelqi te paveshura, te kreut 7006Prodhim prej materialesh te kreut 7001 Prodhim prej materialesh te kreut 7001


Prodhim prej materialesh te kreut 7001

Prodhim prej materialesh te kreut 700 I


Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit, ose
Prerje te prodhimeve te qelqit, me kusht qe vlera e pergjitheshme e qelqit te paprere nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit


Kodi HS
Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
7013

ex 7019 Artikuj prej qelqi te nje lloji te perdorur ne tavolina, kuzhine, banje, zyra, zbukurime te brendeshme ose qellime te ngjashme (perveç atyre te krereve 7010 ose 7018)


Artikuj (te ndryshme nga fijet) te fibrave te qelqit
Prodhime prej malerialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit, ose
Prerje te prodhimeve te qelqit, me kusht qe vlera e pergjitheshme e qelqit te paprere nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit, ose
Dekoracione me dore (perveç stampimeve me mendafsh) te produkteve te qelqit me fryerje, me kusht qe vlera e pergjitheshme e te qelqit me fryerje nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim prej :
- ashklave, fill ose fije te prera, te pa ngjyrosura, ose
- lesh xhami
ex Kapitulli 71
ex 7101ex 7102, ex 7103 dhe ex 7104

7106, 7108 dhe 7110ex 7107, ex 7109 dhe ex 7111
71167117

Perlat natyrale ose te kultivuara, guret e cmuar ose gjysem te cmuar, metalet e cmuara, metale te veshur me metal te cmuar dhe artikujt prej tyre: imitacionet e bizhuterive: monedhat; perveç : Perlat, natyrale ose te kultivuara te klasifikuar dhe perkohesisht te vena ne fije per lehtesi transporti
Guret e çmuar dhe gjysem te çmuar te punuar (natyrale, sintetike ose te rindertuar)

Metale te çmuar :


- te papunuar- Gjysem te perpunuar ose ne forme pluhuri
Metale te veshur me metale te çmuar, gjysem te perpunuar

Artikuj te perlave natyrale ose te kultivuara, te gureve te cmuar ose gjysem te cmuar (natyrale, sintelike ose te rindertuara)
Imitacionet e bizhuterive
Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim prej gureve te çmuar ose gjysem te çmuar te papunuar_________________________________
Prodhim prej materialeve te çdo kreu, perveç atyre te krereve 7106, 7108 dhe 71.10, ose
Ndarja elektrolitike, termike ose kimike te metaleve te çmuar te krereve 7106, 7108 ose 7110, ose
Lidhje te metaleve te cmuara te kreut 7106, 7108 ose 7110 midis tyre ose me metalet baze
Prodhim prej metaleve te çmuar te papunuara
Prodhim prej metaleve te veshur me metale te çmuar, te papunuara

Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit

Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit, ose
Prodhim prej pjeseve te metaleve baze, te pa derdhur ose mbuluar me metale te çmuar, me kusht qe vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit

ex Kapitulli 72
7207

7208 deri 7216

7217
Giza dhe celiku: perveç :

Gjysem produktet prej gize e celiku te palidhur
Produkte te petezuara me rrul, shufra, profile, forma dhe seksione te çelikut dhe te gizes se pa lidhur
Tela prej gize dhe celiku jo te lidhur Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
Prodhim prej materialeve te kreut 7201, 7202, 7203, 7204 ose 7205
Prodhim prej kallepeve ose forma te tjera primare te kreut 7206

Prodhim prej materialesh gjysem te perfunduara te kreut 7207

Kodi HS
Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
ex 7218, 7219 deri 72227223

ex 7224, 7225 deri 72287229
Produkte gjysem te perfunduara, produkte te petezuara me rul, shufra e shkopinj, profile, forma e seksione prej çelikut te pandryshkshem
Tela prej çeliku te pandryshkshem
Produkte gjysem te perfunduara, produkte te petezuara, shufra, profile, te perdredhura ne forme te, rregullt, prej lidhjeve te tjera te çelikut
Tela prej celiqeve te tjere te lidhur Prodhim prej kallepeve ose forma te tjera primare te kreut 7218Prodhim prej materialesh gjysem te perfunduara te kreut 7218
Prodhim prej kallepeve ose forma te tjera primare te kreut 7206, 7218 ose 7224


Prodhim prej materialesh gjysem te perfunduara te kreut 7224
ex Kapitulli 73
ex 7301

73027304, 7305 dhe 7306

ex 73077308

ex 7315
Artikuj prej gizes dhe celikut; perveç :
Pllaka mberthimi

Materialet e ndertimit per hekurudhat e tramvajel prej gize e celiku, te meposhtmet: shinat, shinat drejtuese e kremalieret, shinat ndarese, kryq i krygezimit qorr,. shufrat per pikezim e pjese te tjera per krygezim, traversal, lidhjet buze me buze e shinave, nenshtroje shinash, pykat e ketyre nenshtrojeve, pllakat mbeshtetese, pllakat shtrenguese te shinave, pllake bazamenti, lidheset e materialet e tjera te specializuara per bashkimin e fiksimin e shinave
Tuba, tubacione e profile te zgaveruara, prej gize (te tjera nga giza e forte) ose çeliku
Tuba ose tubacione te pershtatur nga çelik i paster (ISO No.X5CrNiMo 1712), te perftuar nga disa pjese
Konstruksionet (perjashto para
fabrikatet e kreut Nr. 94.06) e pjeset e konstruksioneve (psh. urat e seksionet e urave, porta
shluze, kullat, shtylla per grillat, catite, skeletet e cative, dyert e dritaret e skeletet e tyre e pragjet per dyert, parmake, shtylla e kolona) prej gize e celiku; pllaka, shufra, kende, forma, seksione, tuba e te ngjashmet e tyre, te pergatitur per perdorim ne konstruksionet, prej gize e celiku
Zinxhir frenues Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
Prodhim prej materialeve te kreut 7206

Prodhim prej materialeve te kreut 7206Prodhim prej materialesh te kreut 7206, 7207, 7218 ose 7224

Tornim, shpim, frezim, çarje, sprucim me rere e pluhurezimeve te furres se shkrirjes vlera e te cilave nuk kalon 35% te çmimit ex-works te produktit Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
Megjithate kende te salduara, forma dhe seksione te kreut 7301 nuk mund te perdoren

Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te kreut 7315 te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
ex Kapitulli 74
7401

7402
Bakri dhe artikujt prej bakri; perveç :
Metalinat e bakrit; baker i cimentuar (baker i precipituar)
Baker i parafinuar; anodat e bakrit per rafinimin elektrolitik Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
Prodhime prejmaterialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
Kodi HS
Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
7403


7404

7405
Baker i rafinuar e lidhjet e bakrit, te paperpunuara :
- Baker i rafinuar

- Lidhje bakri dhe baker i rafinuar me permbajtje te elementeve te tjere
Mbetje dhe kthimet e bakrit

Master lidhjet e bakrit


Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
Prodhim prej bakri te rafihnuar, baker te papunuar, ose mbetje e kthime bakri

Prodhime prej materialeve te çdo Kreu, perveç atij te produktit
Prodhime prej materialeve te çdo Kreu, perveç, atij te produktit
ex Kapitulli 75
7501 deri 7503
Nikeli dhe artikujt prej tij, perveç :
Metaline nikeli, aglomerat i oksidit te nikelit e produkte te tjera ndermjetese ne metalurgjin nikelit, nikel i paperpunuar: mbetje dhe kthime te nielit Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
- ne te cilat vlera e te giithe materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime prej materialeve te çdo kreu, pervec, atij te produktit

ex Kapitulli 76
7601
7602

ex 7616

Alumini dhe artikujt prej tij: perveç :
Alumin i paperpunuar
Mbetje dhe kthime alumini

Artikuj te tjere prej alumini te ndryshem nga gozhde, pineska, grila, rrjeta, gardhe, fabrikime te elementeve perforcuese dhe materiale te ngjashme (perfshire shiritat pa fund) prej teli alumini dhe metal alumin; ne forme flete
Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
- ne te cilat vlera e te giithe materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
- ne te cilat vlera e te giithe materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit ose Prodhim prej trajtimeve termike, ose Elektrolitike te aluminit te palidhur ose mbetjeve dhe kthimeve te aluminit
Prodhime prej materialeve te çdo Kreu, perveç, atij te produktit
Prodhim:
- prej materialeve te çdo Kreu, perveç atij te produktit, Megjithate gozhd, pineska, grila, rrjeta, gardhe, fabrikime te elementeve perforcuese dhe materiale te ngjashme (perfshire shiritat pa fund) prej teli alumini dhe metal alumini ne forme flete mund te perdoren, dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
Kapitulli 77
Rezervuar per perdorim ne te ardhmen ne HS
ex Kapitulli 78

7801

Plumbi dhe artikujt prej tij: perveç :
Plumb i paperpunuar :
- Plumb i rafinuar

- Te tjera
Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit

Prodhime prej plumbi "bullion" ose "te punuar",
Prodhime prej materialeve te çdo Kreu, perveç atij te produktit Megjithate mbetjet dhe skrapet e Kreut 7802 nuk mund te perdoren
Kodi HS
Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
7802 Mbetje dhc kthimc plumbi Prodhime prcj materialeve te ,do
kreu, pervec, atij te produktit
ex Kapitulli 79
79017902

Zinku dhe artikuj prej tij; perveç:
Zink i paperpunuarZink i paperpunuar
Prodhim:
- prej materialeve te çdo Kreu, perveç atij te produktit
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime prej materialeve te çdo Kreu, perveç atij te produktit. Megjithate mbetjet dhe skrapet e Kreut 7902 nuk mund te perdoren
Prodhime prej materialeve te çdo
kreu, perveç atij te produktit . Megjithate mbetjet dhe skrapet e kreut 7902 nuk mund te perdoren
ex Kapitulli 80
80018002 dhe 8007 Kallaji dhe artikujt prej tij: perveç :
Kallaj i paperpunuarMbetje dhe kthime kallaji; artikuj te tjere prej kallaji Prodhim:
- prej materialeve te çdo Kreu, perveç atij te produktit
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime prej materialeve te çdo Kreu, perveç atij te produktit. Megjithate mbetjet dhe skrapet e Kreut 8002 nuk mund te perdoren
Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
Kapitulli 81

Metale te tjera baze:metalogeramikat; produktet prej tyre :
- Te tjera metale baze, te perpunuar; artikujt prej tyre


- Te tjera

Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve brenda te njeitit kre me
ate te produktit te perdorur nuk kalon 50% çmimit ex-works te produktit Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
ex Kapitulli 82


8206
82078208
Veglat e punes, pajisjet e punes, takemet e ngrenies, luget e pirunet, prej metali baze; pjeset e tyre prej metali baze; perveç; Veglat e dy ose me shume krereve Nr.82 02 deri 82 05, vendosur ne nie grup per shitjen me pakice

Vegla te nderrueshme per veglat e dores, nese jane ose jo te operueshme me fuqi, ose per veglat makine (psh. per shtypje. stampim, prerje, filetim, birim, shpim, shpim me presion. bluarje, thermim ose shtrengim vidash), perfshire matricat per nxjerrjen e derdhjeve metalike ose stampim ne te nxehte te metaleve, e veglat per birime ne shkemb ose per shpime ne toke
Thikat dhe tehet preres, per makinat ose per pajisjet mekanike Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit

Prodhime prej materialeve te çdo kreu, pervec krereve 8202 deri 8205. Megjithate, veglat e krereve 8202 deri 8208 mund te jene perfshire brenda grupit me kusht qe vlera e tyre nuk kalon 15% te çmimit ex-works te grupit.
Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit


Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Kodi HS
Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
ex 821182148215 Thika me tehun preres. ne forme sharre ose jo (perfshire thikat per krasitje), te ndryshme nga ata te kreut 8208
Artikuj te tjere te thikapunuesve (psh. gershere per prerjen e
flokeve, hanxhare per kuzhinen ose per kasapet, thika per grirje ose per prerje ne feta, thika per
letrat): instrumentat e paisjet per lyerje e kujdesje thonjsh (perfshire limat e thonjeve)
Luget, pirunet, garuzhde, biralie, sherbyese keku, thika peshku, thika gjalpi, kapese sheqeri e paisje te ngjashme per tavoline ose per kuzhine Prodhime prej materialeve te çdo kreu. perveç atij te produktit .
Megjithate, thikat me teh e me doreza, me baze metali mund te perdoren,
Prodhime prej materialeve te çdo kreu. perveç atij te produktit .
Megjithate, thikat me teh e me doreza, me baze metali mund te perdoren,
Prodhime prej materialeve te çdo kreu. Perveç atij te produktit .
Megjithate, thikat me teh e me doreza, me baze metali mund te perdoren,

ex Kapitulli 83
ex 8302

ex 8306 Artikuj te ndryshem me metale baze; perveç:
Mbajtese, pajisje e artikuj te tjere te thjeshte te pershtatshem per ndertime e mbylles automatik te dyerve


Statuja dhe ornamente te tjera, me metale baze

Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit, Megjithate, materialet e tjera te kreut 8302 mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit, Megjithate, materialet e tjera te kreut 8306 mund te perdoren me kusht qe vlera e tyre nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit
ex Kapilulli 84
ex 8401


8402


8403 dhe ex 8404

8406


84078408
Reaktoret nukleare, boileret, makinerite e pajisjet mekanike: pjeset e tyre; perveç :Elemenle djeges per reakloret nukleare

Bolieret qe gjenerojne avuj uji
ose avuj te tjere (te ndryshem nga bolieret me uje te nxehte me nxehje qendrore ne gjendje gjithashtu te prodhojne avuj me presion te vogel); bolierat me uje super te nxehte
Bolieret qe gjenerojne avuj uji ose avuj te tjere (te ndryshem nga bolieret me uje te nxehte me nxehje qendrore ne gjendje gjithashtu te prodhojne avuj me presion te vogel); bolierat me uje super te nxehte
Turbinat e avullit te ujit e turbinat e avujve te tjere

Motoret me piston me djegie te brendeshme me levizje te nder
sjellie ose levizje rrotulluese me shkendije ndezjeje
Motoret me piston me djegie te brendeshme me injektim-shtytje (motoret diesel ose gjysem diesel) Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit (12)

Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit

Prodhime prej materialeve te çdo kreu, pereveç atyre te krereve 8403 ose 8404

Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim ne te cilat vlera e te gjilha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktitKodi HS
Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
84098411

8412


ex 8413

ex 8414

8415


8418

ex 8419
8420
8423 Pjeset e pershtatshme per tu perdorur vetem ose kryesisht me motoret e kreut Nr. 8407 ose 8408
Motoret turbo-reaktivet, motoret me turbohelike e turbinat e tjera me gazMotoret e tjera


Pompa çvendosese rrotulluese pozitive
Ventilatoret industriale. fryresit dhe te ngjashem
Kondicioneret e ajrit, qe permbajne nje ventilator te drejtuar me motor e elemente per ndryshimin e temperatures e lageshtise, perfshi keto makina ne te cilat lageshtia nuk mund te rregullohet vec
Frigoriferet, ngriresit e paisje te tjera ftohese ose ngrirese, elektrike ose te tjera; pompat e nxehtesise te ndryshme nga kondieioneret e airit te kreut Nr.8415
Makineri per industrite e drurit, brumit te letres dhe kartonitMakinat kalendruese ose makina te tjera petezuese, ndryshe nga per metalet ose per qelqe, dhe cilindrat e tyre

Peshoret (perjashto peshoret e nje ndjeshmerie prej 5cg ose me te mire), perfshire peshoret e operuara per llogaritje ose kontrollim: peshat e te gjitha llojeve Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit, dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit, dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit, dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit, dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
- ne te cilen vlera e te gjitha materialeve jo origjinuese te perdorur nuk kalon vleren e materialeve origjinuese te perdorur
Prodhim ne te cilat :
- vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit , dhe
- kur, brenda kufirit te siperm, vlera e materialeve te klasifikuara brenda te njejtit kre me ate te produktit te perdo-rura nuk kalon 25% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat :
- vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit , dhe
- kur, brenda kufirit te siperm, vlera e materialeve te klasifikuara brenda te njejtit kre me ate te produktit te perdo-rura nuk kalon 25% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit, dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktitProdhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktitProdhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktitProdhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktitProdhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktitProdhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit
Kodi HS
Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
8425 deri 8428


8429
8430

ex 8431


84398441
8444 deri
8447

ex 8448


8452
Ashensore, makineri ngritese, mbajtese, ngarkuese dhe shkarkuese

Buldozeret vetelevizes, kenddozieret, sheshuesit, niveluesi, skraperat, lopatat mekanike, eskavatoret, ngarkuesit me lopate, makinat ngjeshese e rulet e rrugeve :
- Rulet e rrugeve


- Te tjeraMakineri te tjera levizese, sheshimi, nivelimi, Gerryerje, ekskavatimi, ngjeshjeje, kompaktimi, nxjerrjeje ose shpimi, per token, mineralet ose xeheroret: makinat e vendosjes se kolonave e te nxjerrjes se kolonave: makinat pastruese te debores e ato gerryese te debores
Pjeset e pershtatshme per tu perdorur vetem ose kryesisht per rulet e rrugeve
Makineri per berjen e brumit te materialeve fibroze celulozike ose per berjen ose perfundimin e letres ose kartonit
Makineri te tjera per berjen e brumit te letres, letres ose kartonit, perfshi makinat e pre- rjes te te gjitha llojeve

Makinerite e ketyre krereve per perdorim ne industrine tekstile

Makineri ndihmese per tu perdofur me makinat e kreut Nr. 8444 dhe 8445
Makinat qepese, te ndryshme nga makinat e qepjes se librit te Kreut Nr.8440: mobilje, baza e mbulesa te projektuara posacerisht per makinat qepese: gjilperat e makinave qepese : Prodhim ne te cilat :
- vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit , dhe
- kur, brenda kufirit te siperm, vlera e materialeve te kreut 8431 te perdorura nuk kalon 10% te çmimit ex-works te produktit


Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat :
- vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit , dhe
- kur, brenda kufirit te siperm, vlera e materialeve te kreut 8431 te perdorura nuk kalon 10% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat :
- vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit , dhe
- kur, brenda kufirit te siperm, vlera e materialeve te kreut 8431 te perdorura nuk kalon 10% te çmimit ex-works te produktit


Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat :
- vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit , dhe
- kur, brenda kufirit te siperm, vlera e materialeve te kreut 8431 te perdorura nuk kalon 10% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat :
- vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit , dhe
- kur, brenda kufirit te siperm, vlera e materialeve te klasifikuara brenda te njejtit kre me ate te produktit te perdorura nuk kalon 25% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktitProdhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit


Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktitProdhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit


Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit


Kodi HS
Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)


8456 deri 8466

8469 deri 8472
84808482

8484


8485
- Makinat qepese (shiko vetem
per qepje) me koke te nje peshe qe nuk kalon 16 kg, pa motor ose 17 kg me motor- Te tjera


Veglat e makinave, makinerite dhe pjeset e aksesoret e tyre te krereve 8456 deri 8466
Makineri per perdorim ne zyra (per shembull makina shkrimi, makina llogaritese, makina te
llogaritjes automatike te te dhenave, makina kopjuese, makina dublikimi
Kutite kallepe per fonderine e metaleve; bazat e kallepeve; mostrat e kallepeve; kallepet per metalet (te ndryshme nga kallepet per shkrirje metali), karbiteve, qelqit, materialeve minerale, per gomat ose plastikat
Kuzhinetat me sfera ose cilindra

Permistopet e bashkimet e ngjashme prej flete metali te kombi
nuar me materiale te tjere ose prej dy ose me shume shtresash prej metali; grupet ose asortimentet prej permistopesh e bashkimeve te ngjashme, jo te ngjashme ne perberje, te vendosura ne qese, zarfa ose paketues te ngjashem; vulosesit mekanike
Pjeset e makinerive, qe nuk permbajne lidhesa, izolatore. kontakte bobinash elektrike ose karakteristika te tjera elektrike, jo te specifikuara ose perfshira diku tjeter ne kete Kapitull Prodhim ne te cilat :
- vlera e te gjitha materialeve te per-
dorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit .
- vlera e te gjitha materialeve jo origji-
nuese te perdorur ne krijimin e kokes
(pa motor) nuk kalon vleren e mate-
rialeve origjinuese te perdorur, dhe
- mekanizmat e tendosjes se fillit,
kryqezimit dhe zig zakut te perdorur
jane origjinuese
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha
materialeve te perdorur nuk kalon
40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha
materialeve te perdorur nuk kalon
40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha
materialeve te perdorur nuk kalon
40% te çmimit ex-works te produktitProdhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
- ne te cilat viera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te ,mimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk blon 25% te çmimit ex-works te produktit

ex Kapitulli 85

8501
Makineri e paisje elektrike e pjeset e tyre; regjistruesat e riprodhuesit e tingullit; regjistruesat e riprodhuesat e imazhit televiziv e zerit, pjeset e plotesuesit te ketyre anikujve; perveç ;
Motoret e gjeneratoret elektrike (perjashto grup gjeneratoret)
Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit , dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim ne te cilat:
- vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit , dhe
- brenda kufirit te siperm, vlera e te gjitha materialeve te kreut 8503 te perdorur nuk kalojne vleren 10% te çmimit ex-works te produktit Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk blon 30% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk blon 30% te çmimit ex-works te produktit

Kodi HS
Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
8502ex 8504


ex 8518


8519


8520 Grup gjeneratoret elektrik e konvertuesat e rrotullimit


Njesi te thjeshta fuqie per perpunimin automatik te te dhenave
Mikrofonet e stativet e tyre: altoparlantet, te montuar ose jo ne rrethinat e tyre amplifikatoret elektrike te audiofrekuences: grupet elektrike te amplitikimit te tingullit

Gramafonet, luajtesit e regjistrimit, luajtesit e kasetes e aparatura te tjera per riprodhimin e tingullit, qe nuk perfshijne nje paisje regjistrimi te zerit

Regjistruesat me shirit magnetik e aparatura te tjera te regjistrimit te tingullit, nese kane ose jo nje paisje riprodhimi tingulli
Prodhim ne te cilat:
- vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit, dhe
- brenda kufirit te siperm, vlera e te gjitha materialeve te krereve 8501 dhe 8503 te perdorur nuk kalojne vleren 10% te çmimit ex-works te produktit
Njesi te thjeshta fuqie per perpunimin automatik te te dhenave

Prodhim ne te cilat:
- vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produkyit, dhe
- vlera e te gjitha materialeve jo origjinuese te perdorur nuk kalon vleren e materialeve origjinuese te perdorur Prodhim ne te cilat:
- vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produklit, dhe
- vlera e te gjitha materialeve jo origjinuese te perdorur nuk kalon vleren e materialeve origjinuese te perdorur Prodhim ne te cilat:
- vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit, dhe
- vlera e te gjitha materialeve jo origjinuese te perdorur nuk kalon vleren e materialeve origjinuese te perdorur Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 25% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit

Kodi HS
Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
8521


85228523

8524

8525


8526


8527


85288529

Aparatet e riprodhimit e regjistrimit video, nese kane ose jo te lidhur nje kerkues video
Pjeset e plotesuesit e pershtatshme per tu perdorur vetem ose kryesisht me aparatet e kreut 8519 deri ne 8521
Mjedise te pergatitura te paregjistruara per regjistrimin e tingullit ose regjistrimin e ngjashem te fenomeneve te tjera, te ndryshme nga produktet e Kapitullit 37
Pllakat, kasetat e mjedise te tjera te regjistruara e fenomene te tjera te ngjashme te regjistruara, perfshire matricat e drejtuesit per prodhimin e pllakave, por perjashto produktet e Kapitullit 37 :
- Matricat e drejtuesit per prodhimin e pllakave

- Te tjeraAparatet e transmetimit per radiotelefoni, radio-telegrafi, radiotransmetim ose televizion, nese kane ose jo te bashkengjitur aparate marrese ose aparate regjistruese ose riprodhuese te tingullit; kamerat televizive; kamerat video te imazhit te palevizshme e rregjistruesit e tjere video kamera
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 25% te çmimit ex-works te produktitAparatet marres per radio telefoni, radio telegrafi ose radio transmetim, nese jane ose jo te kombinuara, ne te njejten fole, me aparatet e regjistrimit e riprodhimit te tingullit ose nje ore
Aparate marrese per televizion, nese jane ose jo te bashkangjitur me marresa radio ose aparate rregjistrimi ose riprodhimi video ose te tingullit; monitoret video dhe video projektoret


Pjeset e pershtatshme per tu perdorur vetem ose kryesisht me aparaturat e krereve Nr. 8525 deri ne 8528 :
- te pershtateshme per tu perdorur vetem ose kryesisht me aparatura regjistrimi ose riprodhimi video Prodhim ne te cilat:
- vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit, dhe
- vlera e te gjitha materialeve jo origjinuese te perdorur nuk kalon vleren e materialeve origjinuese te perdorur Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit


Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat :
- vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit, dhe
- brenda kufirit te siperm, vlera e te gjithe materialeve te kreut 8523 te perdorur nuk e kalojne vleren 10% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat:
- vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit , dhe
- vlera e te gjitha materialeve jo origjinuese te perdorur nuk kalon vleren e materialeve origjinuese te perdorur
Prodhim ne te cilat:
- vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit , dhe
- vlera e te gjitha materialeve jo origjinuese te perdorur nuk kalon vleren e materialeve origjinuese te perdorur Prodhim ne te cilat:
- vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit, dhe
- vlera e te gjitha materialeve jo origjinuese te perdorur nuk kalon vleren e materialeve origjinuese te perdorur Prodhim ne te cilat:
- vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit, dhe
- vlera e te gjitha materialeve jo origjinuese te perdorur nuk kalon vleren e materialeve origjinuese te perdorur

Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit


Prodhim ne te cilat vlera e te gjilha materialeve te perdorur nuk kalon 25% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 25% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 25% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 25% te çmimit ex-works te produktit

8535 dhe 8536


8537


ex 85418542

8544 - Te tjera


Aparalurat elektrike per kycjen
ose mbrojtjen e qarqeve elektrike
ose per te bere lidhjen me ose ne
gqrqet elektrikeBordet, panelet, konsolat, tavoli-
nat, kabinetet e baza te tjera, te
paisura me dy ose me shume
aparate te kreut 8535 ose 8536,
per kontroll elektrik ose shpern-
darjen e elektricitetit, perfshi ato
bashkengjitur instrumentave ose
aparateve te Kapitullit 90, e apa-
ratet e kontrollit numerik, ndryshe nga aparaturat e hapjes ose mbylljes te kreut 8517
Diodat, tranzistoret dhe gjysem-
perçuesit e thjeshte devices,
perjashtuar vaferet qe nuk jane
prere ende ne copeza
Qarqet e integruar elektronike e
mikrombledhesit:
- Qarqe te integruar monolitike- Te tjeraTelat e izoluar (perfshi te zmal-
tuar ose te anodizuara) kabllot e
izoluar (perfshi kabllot koaksiale) e percjellesa te tjere elektrike te izoluar, te pershtatur lloji te perdorur per qellimet elektrike ose jo me lidhesa; kabllot me fibra optike, te bere nga fibra individuate me levozhge, nese jane te montuara ose jo me percjellesa elektrike ose te pershtatur me lidhesa Prodhim ne te cilat:
- vlera e te gjitha materialeve te perdo-
rur nuk kalon 40% te çmimit ex-works
te produktit
- vlera e te gjitha materialeve jo ori-
gjinuese te perdorur nuk kalon vleren
e materialeve origjinuese te perdorur
Prodhim ne te cilat :
- vlera e te gjitha materialeve te perdo-
rur nuk kalon 40% te çmimit ex-works
te produktit, dhe
- brenda kufirit te siperm, vlera e te
gjitha materialeve te kreut 8538 te
perdorur nuk kalon vleren 10% te
çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat :
- vlera e te gjitha materialeve te perdo-
rur nuk kalon 40% te çmimit ex-works
te produkrit, dhe
- brenda kufirit e siperm, vlera e te
gjitha materialeve te kreut 8538 te
perdorur nuk kalon vleren 10% te çmimit ex-works te produktitProdhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç
atij te produktit, dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materiale-
ve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat :
- vlera e te gjitha materialeve te perdo-
rur nuk kalon 40% te çmimit ex-works
te produktit , dhe
- brenda kufirit te siperm, vlera e te
gjitha materialeve te krereve 8541 ose
8542 te perdorur nuk kalon vleren 10% te çmimit ex-works te produktit,
ose operacione te difuzionit (ne te cilat qarqet e integruara jane formuar ne nje
nenshtrse gjysempercuese nepermjet
nje zgjedhje selktive te nje dopandi te
pershtatshem), ne se jane ose jo te
bashkuara dhe/ose te testuara ne nje
vend tjeter, te ndryshem nga palet te
specifikuara ne Artikujt 3 dhe 4
Prodhim ne te cilat :
- vlera e te gjitha materialeve te perdo-
rur nuk kalon 40% te çmimit ex-works
te produktit
- brenda kufirit te siperm, vlera e te
gjitha materialeve te krereve 8541 ose
8542 te perdorur nuk kalon vleren
10% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha
materialeve te perdorur nuk kalon
40% te çmimit ex-works te produktit Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk
Kalon 25% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk
kalon 30% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk
kalon 30% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk
kalon 25% te çmimit ex-works te produkti
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk
kalon 25% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk
kalon 25% te çmimit ex-works te produktit
8545

85468547
8548 Elektrodat prej karboni, furcat
prej karboni, karbonet e llampave, e tjere prej grafiti ose pre karboni tjeler, me ose pa metal, te nje karbonat e baterive e artikujt,
Izolatoret elektrike prej çdo materiali


Armaturut izoluese per makinat
Elektrike, zbatimet ose paisjet, qe jane teresisht te armuara me material izolues veç nga çdo perberje sado e vogel prej metali (psh, fletat e prizave) te bashkelidhur gjate dhenies forme vetem per qellime montimi, perveç izolatoret e
kreut Nr. 8546: tubat e kanaleve
elektrike e bashkimet e tyre, prej
baze metali te linjezuar me malerial izolues
Mbetje e mbeturina te qelizave
primare, baterive primare e aku-
muratoreve primare: qelizat pri-
mare te harxhuara, baterite pri-
mare te harxhuar, e akumulatore
elektrike te harxhuar: pjese elek-
trike te makinerive ose apara-
turave, te paspecifikuara ose perfshira diku tieter ne kete Kapitull Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk
kalon 40% te çmimit ex-works te produktit


Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk
kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk
kalon 40% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk
kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
ex Kapitulli 868608 Lokomotivat e hekurudhave ose tramvajeve, vagonet e tyre e
pjeset e tyre: fiksuesit e per-
shtatjet e shinave te hekurudhave ose tramvajeve e pjeset e tyre:pajisjet mekanike te sinjalizimit (perfshire ate elektromekanike) te te gjitha llojeve: perveç:
Armaturat e fiksuesit e shinave
hekurudhore ose tramvajeve: si-
njalizuesit mekanike (perfshi elektromekanike), pajisjet mbrojtjeje ose kontrolli trafiku per hekurudhat, tramvajet, rruget, rruget ujore brenda vendit, pajisjet e parkimit, instalimet ne port ose aeroporte; pjese te mallrave te lart-permendura Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk
kalon 40% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit , dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk
kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
ex Kapitulli 87


87098710
8711 Mjetet e transportit te ndryshem
nga vagonet e hekurudhes ose
tramvait, pjeset e plotesuesit e
tyre: perveç;
Kamionet e punes, vetelevizes, jo te pershtatur me paisje ngritjeje ose veprimi me krah, te tipit te perdorura ne fabrika, Magazina per ruajtje malli, hapesirat e kantierit ose aeroportet per distanca te shkurtra transporti te mallrave:
traktoret te tipit te perdorur ne
platformat e stacionit hekurudhor: pjeset e mjeteve te transportit te lertpermendura
Tankset e mjetet tjera transporti
te blinduara, te motorizuara, te
pershtatura ose jo me arme e
pjese te mjeteve te tilla transporti
Motocikletat (perfshi bicikletat
me motor) e bicikletat e pershta-
tura me nje motor ndihmes, me
ose pa kosh: koshat: Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk
kalon 40% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit , dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk
kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk
kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk
kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Kodi HS
Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
ex 8712


8715


8716 - Me motor me djegie te brendeshme me piston reciprok (vajtjeardhje) me kapacitet cilindri :
- - qe nuk kalon 50 cm3


- - qe kalon 50 cm3


- Te tjera


Biçikletat pa aftesi mbajtes


Karrocat e bbeve e pjeset e tyre


Rimorkiot e gjysemrimorkiot: mjete te tjera transporti, te levizura jo mekanikisht: pjeset e tyre
Prodhim ne te cilat :
- vlera e te gjitha materialeve te perdo-
rur nuk kalon 40% te çmimit ex-works
te produkrit, dhe
- vlera e te gjitha materialeve jo origjinuese te perdorur nuk kalon vleren e materialeve origjinuese te perdorur
Prodhim ne te cilat :
- vlera e te gjitha materialeve te perdo-
rur nuk kalon 40% te çmimit ex-works
te produkrit, dhe
- vlera e te gjitha materialeve jo origjinuese te perdorur nuk kalon vleren e materialeve origjinuese te perdorur
Prodhim ne te cilat :
- vlera e te gjitha materialeve te perdo-
rur nuk kalon 40% te çmimit ex-works
te produkrit, dhe
- vlera e te gjitha materialeve jo origjinuese te perdorur nuk kalon vleren e materialeve origjinuese te perdorur
Prodhime prej materialesh te çdo kreu perveç atyre te krem 8714

Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit , dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit , dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 20% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 25% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit
ex Kapitulli 88

ex 8804

8805
Avionet, anijet e hapesires, e pjeset e tyre: perjashtuar per:

Parashutat

Mekanizmat e leshimit te anijeve te hapesires: kuverta kapese ose mekanizma te ngjashem: aeroplanet per stervitje mesimore ne toke: pjeset e artikujve te lart permendur Prodhme prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit

Prodhme prej materialeve te çdo kreu, perfshire materialet e tjera te kreut 8804
Prodhme prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit
Kapitulli
89 Anijet, varkat dhe strukturat lundruese
Prodhme prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
Megjithate trupat e anijeve te kreut 8906 nuk mund te perdoren Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit
ex Kapitulli 90 Instrumentat e aparatet optike, fotografike, kinemato-grafike, mates, kontrolli, precizioni, mjeksore ose kirurgjikale: pjeset dhe plotesuesit e tyre: perveç :
Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit , dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Kodi HS
Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
9001


9002


9004


ex 9005

ex 9006


9007
9011

ex 9014


9015


9016
Fibrat oplike e tufat me fibra oplike: kabllot me fibra optike te ndryshme nga ato te kreut Nr. 8544: flete e pllaka prej materiali polarizues: lentet (perfshi lentet me kontakt), prizmat, pasqyrat e elementet e tjere oplike, prej çdo materiali, te pamontuara, te ndryshme nga elemente te tille prej qelqi jo te punuara optikisht
Lentet, prizmat, pasqyrat e elementet e tjere optike, prej çdo materiali, te montuara, qe jane pjese ose pershtatje per instrumentat ose aparatet te ndryshme nga elemente te tille prej qelqi jo te punuar optikisht
Syzet, syzet mbrojtese e te ngjashme, korrigjuese,mbrojtese ose te tjera
Dylbite, dylbite njeshe, teleskopet e tjere oplike, e skeletet e tyre, pervcç; teleskopet perthyes astronomike dhe skeletet e tyre

Kamerat fotografike (te ndryshme nga ato kinematogratike): aparatet e dritshkelqimit fotogratik e llampat inkandeshente flash te ndry-
shme nga llampat me shkarkim

Kamerat e projektoret kinematografike, nese jane ose jo e trupezuar me aparatet e regjistrimit ose riprodhimit te zeri

Mikroskopet oplike te perbere, perfshi ato per fotomikrografi, kinefotomikrografi ose mikroprojeksion


Instrumenta e pajisje te tjera lundrimi

Instrumenta e paisje survejimi (perrshi vezhguesit fotograme-
trike), hidrografik, oqeano- grafike, hidrologjike, meteorologjike ose gjeofizike, perjashto busullat: largesimatesat
Peshoret e nje ndjeshmerie prej 5 cg ose me shume, me ose pa pesha Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit , dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve jo origjinuese te perdorur nuk kalon vleren e materialeve origjinuese te perdorur
Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit , dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve jo origjinuese te perdorur nuk kalon vleren e materialeve origjinuese te perdorur
Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit , dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve jo origjinuese te perdorur nuk kalon vleren e materialeve origjinuese te perdorur
Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit , dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve jo origjinuese te perdorur nuk kalon vleren e materialeve origjinuese te perdorur
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktitProdhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit

Kodi HS
Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
9017


901890199020

9024

9025


9026 Instrumentat vizatues, shenues
ose te llogaritjeve matematike
(psh. makinat e vizatimit, panto-
grafet, kerkuesit, grupet e vizati-
mit, rrulat rreshqites, llogaritesit
disk); instrumenta per matjen e
gjatesise, per perdorim me dore
(psh. shufra e shirita mates,
mikrometrat, kaliperat), jo te specifikuara ose te pa perfshira diku tjeter ne kete Kapitull
Instrumentat e paisjet e perdorur
ne mjekesi, kirurgji shkencat de-
ntare ose veterinare, perfshi apa-
ratet shintigrafike, aparatura te
tjera elektromjeksore e instrumenta per testimin e shikimit :
- Karrikja e dentistit e perfshire
ne pajisjen dentare ose ne peshtymoren e dentistit
- Te tjera

Paisjet mekano-terapike: aparatu
-rat e masazhit: aparatet e testimit te aftesise psikologjike: aparate per terapi ozoni, terapi oksigjeni, terapi aerosoli, te frymemarrjes artificiale ose aparate te tjera terapeutike te frymemarrjes
Paisje te tjera te frymemarrjes e
maskat e gazit, perjashto maskat
mbrojtese qe nuk kane as pjese
mekanike as filtra te zevendesueshem

Makinat e pajisjet per testimin e
Fortesise, forces, ngjeshmerise,
elasticitetit ose vetive te tjera
mekanike te materialeve (psh, te
metaleve, Drurit, tekstileve, letres, plastikave)
Hidrometrat e instrumentrat e
ngjashem te lundrimit, termometrat, pirometrat, baometrat, lageshtimatesat e psikrometrat, rregjistrues ose jo, e ndonje kombinim i ketyre instrumentave
Instrumentat e aparatet per matjen ose kontrollin e rrjedhjes, nivelit, presionit ose variablave te tjera te lengjeve ose gazeve (psh. rrjedhes
matesat, nivelmatesat manomet-
rat, nxehtesimatesat), perjashto
instrumentat e aparatet e kreut
9014,9015,9028 ose 9032 Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktitProdhim prej materialesh te çdo kreu,
perfshire materialet e tjera te kreut
9018
Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit , dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit , dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit


Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit , dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktitProdhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 25% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 25% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 25% te çmimit ex-works te produktit
Kodi HS
Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
9027

9028

90299030

9031
9032


9033 Instrumentat e aparatet per analizat fizike ose kimike (psh. polarimetrat, refraktometrat, spektrometrat, aparatet per analizat gazit ose tymit): instrumentat e aparatet per matjen ose kontrollin te viskozitetit, poroaitetit, zgjerimit, tensionit siperfaqsor ose te ngjashme: instrumenta e aparate per matjen ose kontroilin e sasive te nxehtesise, zerit ose drites (perfshi matesit e ekspozimit): mikrotomet
Matesit e ushqimit ose prodhimit te gazit, lengut ose elektricitetit, perfshoi kalibrim matesat e tyre;
-Pjese dhe aksesore


-te tjera


Numeruesit e rrotullimeve, numuresat e prodhimit, numuratoret e taksive, miljematesit, pedometrat e te ngjashme; treguesit e shpejtesise e takiometrat, te ngjashme anga ato te kreut 9014 ose 9015; stroboskopet,
Oshiloskopet, analizatoret spektrum e aparate e instrumenta te tjere per matjen ose kontrollin e madhesive elektrike , perjashto matesit e kreut Nr. 9028; instrumentat e aparatet per matjen ose detektimin e rrezatimeve alfa, beta, gama, rrexe X, rrezatimeve kozmike ose jonizuese te tjera
Instrumentat mates ose kontrollues, pajisje e makina, jo te specifikuara ose te pa perfshira diku tjeter ne kete Kapitull; projektoret e profilit
Instrumentat e aparate te rregullimit ose kontreollit automatik
Pjese e plotesuesit (jo te specifikuara ose te pa perfshira diku tjeter ne kete Kapitull) per makinerite, pajisjet, instrumentat ose aparatet e Kapitullit 90 Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktitProdhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat :
- vlera e te gjitha materialeve te perdo-
rur nuk kalon 40% te çmimit ex-works
te produkrit, dhe
- kur vlera e te gjitha materialeve jo origjinuese te perdorur nuk kalon vleren e materialeve origjinuese te perdorur
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktitProdhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit


Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit

ex Kapitulli 91

9105 Oret e te gjitha llojeve e pjeset e tyre; perveç;

Ore te tjera Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat :
- vlera e te gjitha materialeve te perdo-
rur nuk kalon 40% te çmimit ex-works
te produkrit, dhe
- kur vlera e te gjitha materialeve jo origjinuese te perdorur nuk kalon vleren e materialeve origjinuese te perdorur Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit

Kodi HS
Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
9109

91109111

9112

9113
Levizesit e ores se murit, komplet dhe te montuara
Levizesit komplet te oreve te dores ose te murit te pamontuara ose pjeserisht te montuara (grup levizjet); levizesit jokomplete te oreve te murit ose te dores, te montuara; levizesit e paperpunuara te oreve te dores ose te murit
Kasat e oreve te dores e pjeset e tyre
Kasat e oreve te murit e Kasat e nje tipi te ngjashem per mallrat e tjere te ketij Kapitulli, e pjeset e tyre


Rripat e oreve te dores, bandat e oreve te dores e bylyzyqe ore, e pjeset e tyre :
- Me baze metali, nese eshte ose jo i lare me ar ose argjend, ase metal te mbeshtjellur me metal te çmuar
- Te tjera
Prodhim ne te cilat :
- vlera e te gjitha materialeve te perdo-
rur nuk kalon 40% te çmimit ex-works
te produkrit, dhe
- vlera e te gjitha materialeve jo origjinuese te perdorur nuk kalon vleren
Prodhim ne te cilat :
- vlera e te gjitha materialeve te perdo-
rur nuk kalon 40% te çmimit ex-works
te produkrit, dhe
- brenda kufirit te siperm, vlera e te gjitha materialeve te kreut 9114 te perdorur nuk kalon vleren 10% te çmimit ex-works te produkrit
Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit , dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit , dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktitProdhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit


Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit

Kapitulli 92
Instrumentat muzikare; pjeset dhe plotesuesit e artikujve te tille Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Kapitulli 93
Armet dhe municianet; pjeset dhe plolesuesit e tyre
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
ex Kapitulli 94
ex 9401 dhe ex 9403
Mobilerite; krevatet, dysheket, mbajteset e dyshekeve, jasteqet e shtresa te ngjashme te mbushura; llampat e pajime ndricimi, jo te perfshira ose te specifikuara diku tjeter; shenjat ndricuese, pllakat e emrit ndricuese dhe te ngjashmet e tyre; ndertesat e parafabrikuara; perveç :
Mabilje me baze metali, te perfshira me materiale cope pambuku me nje peshe prej 300 g/m2 ose me shume Prodhime prej materialeve te cdo kreu perveç atij te produktit
Prodhime prej materialeve te cdo kreu perveç atij te produktit, ose
Prodhim prej cora pambuku tashme te bera ne forme te gateshme per perdorim ne kreun 9401 ose 9403, me kusht qe :
- vlera e tyre nuk kalon 25% te çmimit ex-works te produktit, dhe
- te gjitha materialet e tjera te perdorur jane arigjinuese e jane klasifikuar ne nje kre te ndryshem nga ai 9401 ose 9403 Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 40% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit

Kodi HS
Pershkrimi i produktit Plinimi ose perpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u jep statusin e origjines
(1) (2) (3) or (4)
9405

9406
Llampat e paisje ndricuese perfshire projektoret e ndricuesit projektore e pjeset e tyre, te paperfshire e te paspecifikuar diku tjeter: shenjat ndricuese, pllakat e emrit ndricuese e te ngjashmet e tyre, te cilet kane nje burim drite te fiksuar te perhershem, e pjeset e tyre te paperfshira e te paspecifikuara diku tjeter Ndertesa te parafabrikuara Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktitProdhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
ex Kapitulli 95

9503


ex 9506

Lodrat, pajisjet e lojrave dhe ato sportive: pjeset dhe plotesuesit e tyre: perveç :
Lodra te tjera: modele me permasa ("shkalle") te zvogeluara e modele te rikrijuara te ngjashem, qe punojne ose jo: rebuset e te gjitha llojeve

Shkopinjte e golfit dhe pjeset e tyre

Prodhime prej materialeve te cdo kreu perveç atij te produktit

Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit , dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit

Prodhim ne te cilat te gjitha materialet e perdorur nuk jane klasifikuar brenda nje kreu te ndryshem nga ai i produktit. Megjithate, blloqe ne forma te forta per prodhimin e kokave te shkopinjeve te golfit mund te perdoren
ex Kapitulli 96
ex 9601 dhc ex 9602

ex 9603


96059606

9608


9612
ex 9613ex 9614 Artikujt te ndryshem te prodhuar; perjashtuar me :
Artikuj te gdhendur prej materiale kafshesh, zarzavatesh ose mineralesh
Fshesat,. furcat (perveç prej shqope e si keto), fshiresit e dyshemese mekanike per te operuar me dore, te pa motorizuara: fshiresit e pluhurave me pende e ato me fitila: xhufkat e nyjet
Grup mallrash per udhetime, te perdorura per tualet personat, per qepje ose per pastrimin e kepuceve ose te rrobave
Butonat, mberthyesit me shtypje sustat e komcat, format e bulonave e pjese te tjera te ketyre artikujve: vrimat e bulonave

Penat me maje te rrumbullaket: penat e shenuesit me maje te mbushur e te tjere me maje poroze: stilograraf penatstilograf e pena te tjera: lapsat kopjative: lapsat rreshqites: mbajtesit e lapsave e stilolapsave e mbajtes te ngjashem: pjeset (perfshire kapaket e kapesit) e artikujve te siperpershkruar, perveç atyre te kreut Nr.9609
Shiritat per makinat e shkrimit ose shirita te ngjashem, te bojatisur ose te pergatitur ndryshe per dhenien e impresioneve, nese jane ose jo ne rotka ose ne bobina; tamponet e bojes, nese jane ose jo me boje, me ose pa kuti

Çakmaket me ndezez piezoelektrik


Çibuqet dhe llullat Prodhime prej materialeve te cdo kreu perveç atij te produktit
Prodhime prej materialeve te cdo kreu perveç atij te produktit

Prodhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit
Çdo njesi ne kete asortiment duhet te kenaqe rregullin i cili do te aplikohet ne kete rast nese ai nuk do te ishte
perfshiren kete asortiment.
Megjithate, artikujt jo origjinues mund te trupezohen por vlera totale tyre nuk kalon 15% te çmimit ex-works te asortimentit.
Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit , dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktit
Prodhime prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit
Megjithate majat e penes dhe majatpike te penes te klasifikuara ne te njejtin kre me ate te produktit mund te perdorcn


Prodhim:
- prej materialeve te çdo kreu, perveç atij te produktit , dhe
- ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te perdorur nuk kalon 50% te çmimit ex-works te produktitProdhim ne te cilat vlera e te gjitha materialeve te kreut 9613 te perdorur
nuk kalon 30% te çmimit ex-works te produktit
Prodhim prej blloqe ne forma te forta
Kapitulli 97 Veprat e artit, copat e mbledhura nga koleksionistet dhe antikat Prodhime prej materialeve te cdo kreu perveç atij te produktit
Lista e nenshenimeve

1) Per kushtet speciale qe lidhen me "proçeset specifike" shiko notat spjeguese 7.1 dhe 7.3

2) Per kushtet speciale qe lidhen me "proçeset specifike" shiko noten spjeguese 7.2

3) Shenimi 3 i Kapitullit 32 thote qe keto preparate jane ato te nje lloji te perdorur per ngjyrosjen e cdo materiali ose te perdorura si perberes ne prodhimet e pergatitjeve te ngjyrosura, me kusht qe ato te mos jene klasifikuar ne nje tjeter kre te Kapitullit 32

4) "Grupi" eshte i lidhur si cdo pjese e kreut, e ndare nga mbetja si gjysem-kolone

5) Ne rastin e produkteve te perbera nga materiale te klasifikuar se bashku ne kreret 3901 deri 3906, nga njera ane dhe ne kreret 3907 deri 3911, ne krahun tjeter, ky kufizim do te aplikohet vetem per ato grupe materialesh qe predominojne sipas peshes ne produkt.

6) Pengesat e meposhteme do te konsiderohen si transparence maksimale: Pengesat, turbullitra optike e te cilave - e matur ne perputhje me ASTM-D 1003-16 nga Gardner Hazemeter (Shiko si Hazefaktor)- eshte me pak se 2%

7) Per kushtet speciale qe lidhen me produktet e prodhuara si nje perzierje e materjaleve tekstile, shiko noten spjeguese No.5

8) Perdorimi i ketij materiali eshte i kufizuar per prodhimin e pelhurave te endura te nje lloji te perdorur ne makinerite per prodhim letre.

9) Shiko noten shpjeguese No.6

10) Per artikujt e thurura ose thurura me grep, jo elastike ose te gomezuara, te perfuara nga qepja ose bashkimi i pjeseve te fabrikuara te thurura ose te thurura me grep (te prera ose te thurura drejtepersedrejti ne forme), shiko noten shpjeguese No.6

11) SEMII- Instituti i pajisjeve dhe materialeve gjysemperçuese te trupezuara

12) Ky rregull aplikohet deri me 31.12.2005ANEKSI III I PROTOKOLLIT B

KOPJA E ÇERTIFIKATES SE ORIGJINES EUR.l DHE APLIKIMI PER
ÇERTIFIKATE ORIGJINE EUR.l

Itruksion per shtypjen:

1. Çdo kerkese duhet te kete permasat 2l0 x 297 mm, me nje deri ne plus 8 mm ose ne
minus 8 mm ne gjatesi mund te lejohet. Letra e perdorur duhet te jete flete letre e bardhe,
brenda permasave te siperpermendura, te mos permbaje brum mekanik dhe te peshoje me
pak se 25 g/m2. Ajo duhet te kete nje sfond jeshil-guillche qe ben te dukshem per syrin
çdo fallsifikim mekanik ose kimik.

2. Autoritetet kompetente te paleve rezervojne te drejten te shtypin vete formularin ose mund
ta shtypin ne shtypshkronja te aprovuara. Ne rastin e fundit, seicili formular mund te
perfshihet ne nje proces miratimi. Seicili formular mund te kete emrin dhe adresen e
shtypshkronjes ose nje marke me te cilen shtypshkronja mund te identifikohet. Kjo mund
te behet gjithshtu me nje seri numrash, kushdo i shtypur ose jo, por i cili mund te
identifikohet.ÇERTIFIKATE E QARKULLIMIT TE MALLRAVE EUR.l
1. Eksportuesi (emri. adresa e plote, vendi)EUR.l No A 000.000
Perpara se te plotesohet formulari duhet te konsultohen me kujdes shenimet e bera prapa kesaj flete
2. Çertifikate qe perdoret ne shkembimet preferenciale ndermjet
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
dhe
................¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
(Vendor vendet ose grupet e vendeve ose territoret e pershtateshme)
3. Marresi (emri, adresa e plote, vendi) (Plotesohet ne menyre fakultative)
4. Vendi, grupi i vendeve apo territori ku konsiderohet se mallrat kane origjinen 5. Vendi, grupi i vendeve apo territori i destinacionit

6. Informacione qe lidhen me transportin (Plotesohet ne menyre fakultative) 7. Verejtje
8. Nr. rendor; markat, numrat; Numri dhe natyra e kolive (1) ; Pershkrimi i mallrave

9. Pesha bruto (kg) ose ndonje madhesi tjeter (litra, m3., etj.) 1. Faturat
(Plotesohet ne menyre fakutative)
. Kontrolli i autoriteteve doganore
Deklarate e vertetuar ne perputhje me
Dokumenti i eksportimit (2)
Model¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿. Nr ........
Zyra doganore : ....................................
Vendi ku eshte leshuar çertifikata:.............................
...................................................................
Ne¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, me......................

......................................................
(Firma) 12. Deklarimi i eksportuesit

Une i nenshkruari, deklaroj qe mallrat e sipershenuara plotesojne te gjitha kushtet e kerkuara per te perfituar kete çertifikate.


Bere me .......................,date .......................

..........................................................................
(Firma)

____________________________
(1) Ne qoftese mallrat nuk jane te paketuar, vendosni numrin e artikujve ose deklaroni "ne total" ne menyre te pershtateshme
(2) Kompletlohet veten kur rregulloret e vendit te ekportimit ose territori jane plotesuar

13. KERKESA PER KONTROLL :14. RESULTATI I KONTROLLI
Kontrolli i kryer ka bere te mundur te konstatohet se kjo certifikate1)

eshte leshuar faktikisht nga Zyra Doganore e treguar dhe te dhenat qe permbahen aty jane te sakta.

nuk i pergjigjet kushteve te vertetesise dhe rregullueshmerise se kerkuar (shiko verejtjet bashkelidhur

Bere ne..........................., me .................................


Vula

.......................................................
(Firma)
____________________
(1) Vendos X ne kutine e pershtatshme

Kerkohet kontrolli i vertetesise dhe rregullshmerise se kesaj certifikate.

Bere ne..........................., me .................................


Vula

.......................................................
(Firma)


SHENIME

1. Çertifikata nuk duhet te kete as fshirje as korigjime. Te gjitha modifikimet e mundeshme duhet te kryhen duke u hequr vize te dhenave te gabuara, nese jane te nevojeshme te dhena te reja. Çdo modifikim i bere ne kete menyre duhet te firmoset nga ai qe e ka plotesuar çertitikaten dhe duhet te miratohet nga autoritetet doganore te vendit ku leshohet.
2. Ndermjet artikujve ne çertifikate nuk duhet te lihen rreshta te zbrazet dhe cdo artikull duhet te paraprihet me nje numer rendor. Menjehere pas shenimit te fundit duhet te hiqet nje vize horizontale. Hapesirat e paperdorura duhet te vijezohen ne menyre te tille qe te bejne te pamundur cdo shtese te mevoneshme.
3. Mallrat duhet te pershkruhen sipas perdorimit tregtar dhe me saktesime te tjera qe lejojne identifikimin e tyre

KERKESA PER MARRJEN E ÇERTIFIKATES SE QARKULLIMIT TE MALLRAVE EUR.l
1. Eksportuesi (emri. adresa e plote, vendi)EUR.l No A 000.000
Perpara se te plotesohet formulari duhet te konsultohen me kujdes shenimet e bera prapa kesaj flete
2. Çertifikate qe perdoret ne shkembimet preferenciale ndermjet
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
dhe
................¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
(Vendor vendet ose grupet e vendeve ose territoret e pershtateshme)
3. Marresi (emri, adresa e plote, vendi) (Plotesohet ne menyre fakultative)
4. Vendi, grupi i vendeve apo territori ku konsiderohet se mallrat kane origjinen 5. Vendi, grupi i vendeve apo territori i destinacionit

6. Informacione qe lidhen me transportin (Plotesohet ne menyre fakultative) 7. Verejtje
8. Nr. rendor; markat, numrat; Numri dhe natyra e kolive (1) ; Pershkrimi i mallrave


9. Pesha bruto (kg) ose ndonje madhesi tjeter (litra, m3., etj.) 1. Faturat
(Plotesohet ne menyre fakutative)


DEKLARATA E EKSPORTUESIT

Une, i nenshkruari, eksportuesi i mallrave te pershkruara ne faqen prapa,

Deklaroj qe mallrat plotesojne kushtet e kerkuara per leshimin e çertifikates bashkelidhur.

Specifikoj sa me poshte rrethanat qe kane mundesuar qe keto produkte te plotesojne kushtet e mesiperme:
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.

Paraqes dokumentat mbeshtetese te meposhteme (1) :
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.

Marr persiper te paraqes, me kerkese te autoriteteve te ngarkuara, çdo evidence mbeshtetese qe keto autoritete mund te kerkojne per qellim te leshimit te çertifikates bashkelidhur, dhe marr persiper, nese kerkohet, te bie dakort me çdo verifikim te llogarise time financiare dhe te çdo kontrolli ne proçesin e prodhimit te mallrave te mesiperme, te kryera nga keto autoritete;

Kerkoj leshimin e çertifikates bashkelidhur, per keto mallra:
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
(vendi dhe data)

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
(firma)

_______________________________

__________________________________________________________________________

(1) Per shembull, dokumenta importi, çertifikata qarkullimi mallrash, fatura, deklarate prodhuese, te tjera, referuar produkteve te perdorura ne prodhim ose mallrave te rieskportuara ne te njejtin shtet.


ANEKSI IV I PROTOKOLLIT B

Deklarate fature

Deklarata fature, teksti i te ciles jepet me poshte, duhet te behet ne perputhje me shenimet ne fund te faqes. Sidoqofte, shenimet ne fund te faqes nuk kane nevoje qe te riprodhohen.

Versioni Shqip:

Eksportuesi i produkteve te perfshira ne kete dokument (autorizim doganor Nr¿¿...(1 ))
deklaron qe perveç rasteve kur tregohet qartesisht ndryshe, keto produkte jane me origjine
preferenciale¿¿¿¿¿¿¿.. (2).

Versioni Anglisht:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ¿¿¿(1) )
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ¿¿¿
preferential origin (2).

Versioni Serbisht

???????? ????????? ??????????? ???? ???????? (???????? ????????? ??¿¿¿(1) )
??ja????? ?? cy, oc?? a?? jo ?? ?py?a???? ??p????? ?a?e?e?o, o?? ?????????¿¿¿(2)
??e?epe??ja??o? ?ope??a.
or

Izovoznik proizvoda obuhva?enih ovom ispravom (carinsko ovla??enje br¿¿¿(1) )
Izjavljuje da su, osim ako je druga?ije navedeno, ovi proizvodi¿¿¿¿¿¿¿¿(2) ) preferencijalnog porekla.


3
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
(Vendi dhe data)

4
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
(Firma e eksportuesit, e shoqeruar me
emrin i person it i cili nenshkruan deklaraten
te shkruar me germa te qarta)

-----------------------------------------
(1) Kur deklarimi i fatures eshte bere nga nje eksportues i aprovuar numri I autorizimit te eksportuesit te aprovuar duhet te shkruhet ne kete vend. Kur deklarimi i fatures nuk eshte bere nga nje eksportues i autorizuar, fjalet ne kllapa nuk jane te nevojshme te vendosen ose hapesira duhet te lihet bosh.
(2) Duhet te percaktohet origjina e mallit.

(3) Keto te dhena nuk jane te nevojshme te vendosen ne rast se ky informacion percaktohet ne vete dokumentin.

(4) Ne rastet kur eksportuesit nuk i kerkohet qe te nenshkruaje, perjashtimi i firmes perfshin gjithashtu edhe perjashtimin e shkruajtjes se emrit te vete nenshkruesit.ANEKSI V PROTOKOLLIT B

Vazhdimi i zbatimit te rregullave preferenciale te harmonizuara te origjines

Palet kontraktuese bien dakord te ndjekin vazhdimin e zbatimit te rregullave preferenciale te harmonizuara te origjines, ne perputhje me praktiken e Komunitetit Europian.

Ventouris
Chez Moi

Komente

Nuk ka asnje koment.
 • Emri:
   
  Email:
     
  Përmbajtja:
   
   

AlbtelecomPostuar nga: admin
Data: 29/07/2003
ikub#: 307290005
Shfleto artikuj te tjere per: MARREVESHJE, RATIFIKIM,


Cineplexx

Njoftime

©2017 ikub.al