Posto

 • klinikaeuromedica
 • Për pajisjen me targa dhe leje qarkullimi të automjeteve të trupit diplomatik të huaj.


  Data e hyrjes ne fuqi: 03/28/2006


  Propozuar nga: Ministria e Punëve Publike dhe Transportit


  Data e miratimit: 03/28/2006


  Statusi i ligjit: Ne fuqi


  Data e ligjit: 03/28/2006


  Numri i fletores zyrtare: 26


  Data e fletores zyrtare: 04/10/2006


  Fushat e veprimit te aktit: Kodi Rrugor


  Faqja e fletores zyrtare: 872


  Numri i ligjit: 2193  UDHËZIM
  Nr. 2193, datë 28.3.2006

  PËR PAJISJEN ME TARGA DHE LEJE QARKULLIMI TË AUTOMJETEVE TË TRUPIT DIPLOMATIK TË HUAJ

  Në mbështetje të pikës 4 të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë dhe pikës 2 të nenit 129 të ligjit nr.8378, datë 22.7.1998 "Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë", Ministri i Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit,

  UDHËZON:

  1. Targat e veçanta të njohjes dhe lejet e qarkullimit për automjetet e trupit diplomatik të huaj, të akredituar në Republikën e Shqipërisë, lëshohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Tiranë, sipas kërkesës zyrtare të Protokollit të Shtetit në Ministrinë e Punëve të Jashtme.
  2. Kërkesa e Protokollit të Shtetit në Ministrinë e Punëve të Jashtme duhet të përmbajë:
  - tipin e automjetit,
  - numrin e shasisë,
  - ngjyrën e mjetit,
  - emrin e pronarit.
  - llojin e targës me të cilën do të pajiset mjeti.
  3. Kërkesës së Protokollit të Shtetit në Ministrinë e Punëve të Jashtme duhet t'i bashkëlidhen (fotokopje):
  - vërtetim zhdoganimi;
  - faturë zhdoganimi;
  - dokumenti i hyrjes së automjetit, lëshuar nga organet përkatëse kufitare;
  - dokumenti me të dhënat teknike te mjetit;
  - fotokopje të kartës së identitetit, në rastin kur mjeti është për përdorim personal.
  4. Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Tiranë, sektori përkatës, bën kontrollin fizik të mjetit dhe lëshon "Certifikatën e kontrollit fizik".
  5. Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Tiranë, sektori i regjistrimit, pas verifikimit të dokumenteve, bën regjistrimin e mjetit dhe lëshon targat dhe lejen e qarkullimit, sipas kërkesës së Protokollit të Shtetit në Ministrinë e Punëve të Jashtme.
  6. Për gjithë praktikën e zbatuar për targat e veçanta të njohjes dhe lejet e qarkullimit, për automjetet e trupit diplomatik të huaj, të akredituar në Republikën e Shqipërisë, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Tiranë, mban arkiv të veçantë.
  7. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, Drejtoria Rajonale e Shërbimeve të Transportit Tiranë, për targat e veçanta të njohjes dhe lejet e qarkullimit, të lëshuara për automjetet e trupit diplomatik të huaj, të akredituar në Republikën e Shqipërisë, njofton zyrtarisht Protokollin e Shtetit në Ministrinë e Punëve të Jashtme.
  8. Targat për automjetet e trupit diplomatik të akredituar në Republikën e Shqipërisë, të përcaktuara në kërkesën zyrtare të Protokollit të Shtetit në Ministrinë e Punëve të Jashtme sipas Ceremonialit Zyrtar të Republikës së Shqipërisë, do të jenë të ndara si më poshtë:
  - Targa me shkronjat TD me ngjyrë jeshile;
  - Targa me shkronjat TK me ngjyrë jeshile;
  - Targa me shkronjat TR me ngjyrë jeshile.
  9. Udhëzimi nr.1927, datë 15.6.2000 "Për pajisjen me targa të mjeteve të trupit diplomatik" shfuqizohet.
  Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

  MINISTRI I PUNËVE PUBLIKE, TRANSPORTIT
  DHE TELEKOMUNIKACIONIT
  LULZIM BASHA

  Share:
  Postuar nga: admin

  Data: 28/03/2006

  ikub#: 603280011

  Shfleto artikuj te tjere per: KODI RRUGOR,

Versioni i plote | Publicitet | Kontakt

©2015 ikub.al