• Për miratimin e kostos të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave, të vlerave të tregut të lirë të banesave dhe të koeficentit "K""


  Kostoja mesatare e ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave, për vitin 2001, të jetë 30 867 (tridhjetë mijë e tetëqindegjashtëdhjeteshtatë) lekë/M2, për sipërfaqe shfrytëzimi, sipas tabelës, "Kosto mesatare për vitin 2000", që i bashkëlidhet këtij udhëzimi.


  Data e hyrjes ne fuqi: 05/31/2001


  Propozuar nga: Ministri i Punëve Publike


  Data e miratimit: 05/31/2001


  Statusi: Ne fuqi


  Data: 05/31/2001


  Numri i fletores zyrtare: 36


  Data e fletores zyrtare: 06/19/2001


  Fushat e veprimit te aktit: Strehimi


  Faqja e fletores zyrtare: 1154


  Numri: 5


  Fletorja zyrtare: 30 - 39  UDHEZIM

  Nr. 5 datë 31.5.2001

  PER MIRATIMIN E KOSTOS MESATARE TE NDERTIMIT TE BANESAVE NGA ENTI KOMBETAR I BANESAVE, TE VLERAVE TE TREGUT TE LIRE TE BANESAVE DHE TE KOEFICIENTIT "K"'

  Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 3 dhe 13, të ligjit nr.8030, datë 15.11.1995, "Për kontributin e shtetit për familjet e pastreha". Me propozimin e ministrit të Punëve Publike, Këshilli i Ministrave

  UDHEZON:

  1. Kostoja mesatare e ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave, për
  vitin 2001, të jetë 30 867 (tridhjetë mijë e tetëqindegjashtëdhjeteshtatë)
  lekë/M2, për sipërfaqe shfrytëzimi, sipas tabelës, "Kosto mesatare për vitin
  2000", që i bashkëlidhet këtij udhëzimi.

  2. Vlera mesatare e apartamenteve në tregun e lirë të banesave, në shkallë
  qarku, për vitin 2001, të jetë sipas tabelës, "Të dhëna për tregun e lirë të
  apartamenteve, për vitin 2001, që i bashkëlidhet këtij udhëzimi.

  3. Vlera e koeficientit "k", në zbatim të nenit 3, të ligjit nr.8030, datë
  15.11.1995, "Për kontributin e shtetit për familjet e pastreha", të jetë sipas
  tabelës përkatëse që i bashkëlidhet këtij udhëzimi.

  Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në "Fletoren zyrtare".

  KRYEMINISTRI

  IILIR META


  Komente

  Nuk ka asnje koment.
  • Emri:
    
   Email:
      
   Përmbajtja:
    
      Postuar nga: admin

  Data: 31/05/2001

  ikub#: 105310003

  Shfleto artikuj te tjere per: STREHIMI,

Versioni i plote | Publicitet | Kontakt

©2015 ikub.al