Back

Për miratimin e kostos të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave, të vlerave të tregut të lirë të banesave dhe të koeficentit "K""

UDHEZIM

Nr. 5 datë 31.5.2001

PER MIRATIMIN E KOSTOS MESATARE TE NDERTIMIT TE BANESAVE NGA ENTI KOMBETAR I BANESAVE, TE VLERAVE TE TREGUT TE LIRE TE BANESAVE DHE TE KOEFICIENTIT "K"'

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 3 dhe 13, të ligjit nr.8030, datë 15.11.1995, "Për kontributin e shtetit për familjet e pastreha". Me propozimin e ministrit të Punëve Publike, Këshilli i Ministrave

UDHEZON:

1. Kostoja mesatare e ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave, për
vitin 2001, të jetë 30 867 (tridhjetë mijë e tetëqindegjashtëdhjeteshtatë)
lekë/M2, për sipërfaqe shfrytëzimi, sipas tabelës, "Kosto mesatare për vitin
2000", që i bashkëlidhet këtij udhëzimi.

2. Vlera mesatare e apartamenteve në tregun e lirë të banesave, në shkallë
qarku, për vitin 2001, të jetë sipas tabelës, "Të dhëna për tregun e lirë të
apartamenteve, për vitin 2001, që i bashkëlidhet këtij udhëzimi.

3. Vlera e koeficientit "k", në zbatim të nenit 3, të ligjit nr.8030, datë
15.11.1995, "Për kontributin e shtetit për familjet e pastreha", të jetë sipas
tabelës përkatëse që i bashkëlidhet këtij udhëzimi.

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në "Fletoren zyrtare".

KRYEMINISTRI

IILIR METAData postimit :31/05/2001
Ikub# :105310003
Tags: STREHIMI
Lexuar :520 here

Detaje te tjera Komente Harta Artikuj te ngjashem
Share:
Versioni i plote | Publicitet | Kontakt
©2014 ikub.al

Detaje te tjera

Data e hyrjes ne fuqi:05/31/2001
Propozuar nga:Ministri i Punëve Publike
Data e miratimit:05/31/2001
Statusi i ligjit:Ne fuqi
Data e ligjit:05/31/2001
Numri i fletores zyrtare:36
Data e fletores zyrtare:06/19/2001
Fushat e veprimit te aktit:Strehimi
Faqja e fletores zyrtare:1154
Numri i ligjit:5

Versioni i plote | Publicitet | Kontakt
©2014 ikub.al

Harta


Te ngjashem


Versioni i plote | Publicitet | Kontakt
©2014 ikub.al

Gallery

Versioni i plote | Publicitet | Kontakt
©2014 ikub.al