• Për disa ndryshime e plotësime në ligjin nr. 7609, datë 22.09.1992 "Për tarifat doganore", ndryshuar me ligjin nr. 7675, datë 02.03.1993.

  nga Për tarifat doganore.

  Për disa ndryshime e plotësime në ligjin nr. 7609, datë 22.09.1992 "Për tarifat doganore", ndryshuar me ligjin nr. 7675, datë 02.03.1993. Ndryshon neni 3, shfuqizohet neni 4 dhe ndryshojnë listat 1 dhe 2 që i bashkëlidhen ligjit.


  Data e hyrjes ne fuqi: 08/22/1993


  Numri i neneve: 5


  Propozuar nga: Këshilli i Ministrave


  Data e miratimit: 07/20/1993


  Statusi: I shfuqizuar


  Data: 07/20/1993


  Numri i fletores zyrtare: 10


  Data e fletores zyrtare: 08/07/1993


  Fushat e veprimit te aktit: Perjashtimi nga taksat


  Fushat e veprimit te aktit: Komisioni Ekonomi,Finance,Privatizimi


  Fushat e veprimit te aktit: Tarifë Doganore


  Faqja e fletores zyrtare: 648


  Numri: 7733


  Fletorja zyrtare: 10 - 19  REPUBLIKA E SHQIPERISE
  KUVENDI POPULLOR

  L I G J

  PER DISA NDRYSHIME E PLOTESIME NE LIGJIN NR.7609,
  DATE 22.9.1992 "PER TARIFAT DOGANORE", NDRYSHUAR
  ME LIGJIN NR.7675, DATE 2.3.1993


  Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991
  "Për dispozitat kryesore kushtetuese", me propoziim të Këshillit
  të Ministrave,

  KUVENDI POPULLOR
  I REPUBLIKES SE SHQIPERISE

  V E N D O S I :

  Neni l

  Në emërtesën e mallrave niveli i taksave doganore ndryshohet
  sipas listës nr.2 të bashkëlidhur.

  Neni 2

  Në ligjin nr.7675, datë 2.3.l993, neni 4 shfuqizohet.

  Neni 3

  Neni 3, shkronja "ç" e ligjit 7675, datë 2.3.1993,
  ndryshohet si vijon :
  "Për mallrat e importuara në Republikën e Shqipërisë në
  përputhje me marrëveshjet qeveritare dhe ato ndërkombëtare,këto
  të fundit të miratuara nga Republika e Shqipërisë, ku të
  theksohen shprehimisht përjashtimet nga taksat doganore".

  Neni 4
  Në nenin 3 të ligjit nr.7675, datë 2.3.1993 ,për shkronjën
  "gj", lista nr.1 zëvendësohet me atë të bashkëngjitur këtij
  ligji.

  Neni 5
  Ky ligj hyn në fuqi l5 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

  Tiranë, më 20.7.1993
  Nr. ligjit :7733
  Shpallur me dekretin nr. 606, date 29.7.1993 te Presidentit te Republikes se Shqiperise, Sali Berisha.


  Lista nr.1

  LISTA E MALLRAVE USHQIMORE TE PERJASHTUARA NGA
  TAKSAT DOGANORE

  Numri i kreut Emërtimi i mallit

  10.00 grurë
  11.00 miell
  Lista nr.2

  Nr. Përshkrimi Tarifa doganore në përqindje
  Ishte Bëhet

  01.00 Kafshë të gjalla ........... 10 5
  02.00 Mishi dhe të brendshmet e ngrënshme 10 5
  03.00 Peshku dhe kafshët guaskore të nën-
  ujshme, molusqet dhe jovertebrorët 10 5
  04.00 Bulmetet, vezët e shpendëve, mja
  ti, produktet me origjinë kafshësh,
  të paspecifikuara diku tjetër.... 10 5
  05.00 Produktet me origjinë kafshësh, të
  përfshira dikur tjetër .......... 10 5
  06.00 Pemët dhe bimët e tjera të gjalla,
  lulet dhe gjethnajat zbukuruese ... 10 20
  07.00 Zrzavatet e ngrënshme dhe rrënjët e
  tyre, si dhe filizat ........... 10 5
  08.00 Frutat dhe arrat e ngrënshme, lë-
  kurët e agrumeve e të pjeprave 10 5
  09.00 Kafe,çaj,mate dhe barna........ 15 20
  10.00 Drithërat........................ 5 5
  11.00 Produktet e industrisë bluajtëse maja
  niseshte............................ 10 5
  12.00 Farat vajore dhe frutat me përmbajtje
  vajore,bimët industriale e medicinale,
  kashta e tagjia..................... 5 5
  13.00 Gome, rreshire, ngjites, lëngje dhe
  ekstrate te tjera ................. 20 20
  14.00 Materiale me origjine bimore qe per-
  doren per thurje, produktet e paspe
  cifikuara diku tjeter.............. 10 20
  15.00 Yndyrnat shtazore ose vegjetale.... 10 5
  16,00 Ushqimet e përgatitura prej mishit a
  peshkut, molusqeve e kafsheve te
  tjera te nenujshme.................. 15 20
  17.00 Sheqeri dhe ëmbëlsirat.............. 15 5
  18.00 Kakao dhe produktet e saj........... 15 20
  19.00 Ushqimet e përgatitura prej drithe -
  rave, produktet e pasticerise ose te
  brumit ............................. 15 20
  20.00 Ushqimet e pergatitura prej zarza -
  vateve, frutave, arrave dhe pjeseve
  te tjera te bimëve.................. 15 20
  21.00 Pergatitjet e ndryshme te ngrënshme 15 20
  22.00 Pijet, alkoolet dhe uthullat ....... 20 30
  23.00 Mbetjet dhe mbeturinat e industrise
  ushqimore, tagjia e përgatitur për
  kafshët ............................ 10 5
  24.00 Duhani dhe zëvendësuesit e prodhuar
  prej tij ........................... 20 30
  25.00 Kripërat, sulfuret, oksidet dhe gurët
  materialet suvatore, gëlqere, cimento 10 5
  26.00 Xeherorët, hiri dhe zgjyrat.......... 10 5
  27.00 Lëndët djegëse minerale, vajrat mine-
  rale dhe produktet e destilimit të
  tyre, substancat bituminoze ......... 10 5
  28.00 Kimikatet inorganike ................ 10 5
  29.00 Kimikatet organike .................. 10 5
  30.00 Produktet farmaceutike .............. 0 0
  31.00 Plehrat kimike ...................... 30 30
  32.00 Ekstratet ngjyrosese, bojrat, stuko
  dhe masticet, bojrat e shkrimit...... 20 20
  33.00 Vajrat thelbësore dhe rrëshirat, pre-
  paratet kozmetike të parfumerisë dhe
  tualetit ............................ 40 30
  34.00 Sapuni, preparatet larese, preparate
  lubrifikuese, dyllet, artificiale,
  preparatet pastruese ose lustruese
  dentare me baze allcie............... 15 20
  35.00 Substancat albuminoidale, produktet
  me baze amidoni ose niseshte,tutka -
  llet dhe enzimat..................... 20 20
  36.00 Eksplozive, shkrepset, përgatitjet e
  caktuara te djegshme................. 20 20
  37.00 mallrat fotografike dhe kinematogra -
  fike................................. 15 20
  38.00 Produkte te ndryshme kimike.......... 20 20
  39.00 Plastika dhe artikuj të tyre......... 20 20
  40.00 Gomat dhe artikujt e tyre ........... 20 20
  41.00 Lëkurët (si lëndë e parë, përvec
  gëzofit) dhe lëkurët e përpunuara.... 15 5
  42.00 Artikujt prej lëkure ................ 40 30
  43.00 Gëzofet dhe qimet artificiale, pro -
  dhimet e tyre........................ 40 30
  44.00 Druri dhe artikujt prej duri, qymyri
  i drurit............................. 30 30
  45.00 Tapat dhe artikujt prej tape......... 10 5
  46.00 Prodhimet e kashtes, prodhimi i
  shportave dhe prodhimeve të tjera prej
  xunkthi.............................. 40 30
  47.00 Brumi i drurit, materialet fibroze ,
  celulozike. Mbeturinat e letrës dhe
  kartonit............................. 10 20
  48.00 Letra dhe kartoni,artikujt e brumit
  të letrës ose të kartonit............ 10 5
  49.00 Librat, revistat, fotografitë dhe
  produktet e industrisë së shtypit,
  dorëshkrimet dhe projektet........... 10 5
  50.00 Mëndafshi............................ 10 5
  51.00 Leshi, qimet e kafsheve, fijet e
  flokëve të kalit dhe pëlhurat e
  thurura.............................. 5 5
  52.00 Pambuku.............................. 5 5
  53.00 Fibrat tekstile me origjine vegjetale
  fijet prej letre dhe pëlhurë të thu -
  rura prej tyre....................... 5 5
  54.00 Filamentet e bëra nga njerëzit....... 10 5
  55.00 Fibrat kryesore të bëra nga njerëzit 10 5
  56.00 Vatina, leshi i presuar dhe pëlhurat
  e tjera të pathurura, fijet speciale,
  litarët, spangot, artikujt e tyre.... 10 20
  57.00 Qilimat dhe mbuluesit e tjerë të
  dyshemesë............................ 40 30
  58.00 Pëlhurat speciale të thurura, pëlhura
  tekstile me push, dantellat,tapiceritë
  zbukurimet dhe qëndismat............. 40 30
  59.00 Pëlhurat, tekstile të ngopura, të
  veshura ose të mbuluara, artikuj tek-
  stile për përdorim industrial........ 30 30
  60.00 Pëlhurat e thurura ose kroshetet..... 20 20
  61.00 Artikujt e veshjes dhe rroba të tjera
  të thurura ose kroshe................ 30 30
  62.00 Artikujt e veshjes dhe rroba të tjera
  jo të thurrura....................... 30 30
  63.00 Artikuj të tjerë tekstile, rrobat e
  përdorura, lecka, mbeturina.......... 30 30
  64.00 Veshjet e këmbëve, gjynjakët dhe
  artikuj të tjerë tëngjashme me to.... 15 20
  65.00 Veshjet e kokës dhe pjesët e tyre.... 40 30
  66.00 Çadrat, çadrat e diellit, bastunet,
  kamzhikët............................ 40 30
  67.00 Puplat dhe pushi dhe artikujt e tjerë
  të bërë nga puplat, lulet artificiale
  artikujt e bërë nga flokët e njerëzve 40 30
  68.00 Artikujt prej gruri, allçie, çimento,
  mike etj. ........................... 10 20
  69.00 Produkte prej qeramike .............. 10 20
  70.00 Qelqi dhe qelqurinat ................ 15 5
  71.01 Perlat natyrale ose të kultivuara,
  gurët e çmuar, metalet e çmuara...... 10 5
  71.02 Mallra të tjera të bizhuterisë së
  argjendarëve, të armëpunuesve etj.... 40 30
  72.00 Giza, hekuri dhe çeliku ............. 20 20
  73.00 Artikujt e gizës e të çelikut........ 20 20
  74.00 Bakri dhe artikujt e tjerë .......... 20 20
  75.00 Nikeli dhe artikujt prej tij ........ 10 5
  76.00 Alumini dhe artikujt prej tij ....... 10 5
  77.00 Rezervuar............................ - -
  78.00 Plumbi dhe artikujt prej tij ....... 10 5
  79.00 Zinku dhe artikujt prej tij ......... 10 5
  80.00 Kallai dhe artikujt prej tij ........ 10 5
  81.00 Metle të tjera bazë e qeramikë dhe
  artikujt prej tyre .................. 10 5
  82.00 Veglat e punës, pajisjet, takëmet e
  ngrënies lugë dhe pirunj pjesët e
  tyre prej metali ................. 20 20
  83.00 Artikuj të ndryshëm me metale bazë 20 20
  84.01 Makineri bujqësore ............... 0 0
  84.02 Ngrohësit e ujit, pajisjet mekanike,
  makineritë mekanike dhe pjesët e tyre 20 20
  85.01 Pjesët dhe makineritë elektrike, apa-
  ratet e regjistrimit ose riprodhimit
  të tingullit e të figurës .......... 20 20
  85.02 Pjesët dhe plotësuesit e kreut 85.01
  kur ato përdoren për prodhimin e tyre. 0 5
  86.00 Lokomotivat, vagonët e pjesët e tyre,
  sinjalet dhe pajisjet e kontrollit me-
  kanik ............................ 10 5
  87.01 Traktorët ........................ 0 0
  87.02 Mjetet e transportit , veç vagonëve
  të hekurudhave e tramvajeve dhe veç
  traktorëve. Pjesët dhe plotësuesit
  e tyre ........................... 10 5
  88.00 Avionët, anijet kozmike dhe pjesët
  e tyre ........................... 5 5
  89.00 Anijet, varkat dhe strukturat e flo-
  tës detare. 10 5
  90.00 Instrumentet dhe aparaturat optike,
  fotografike, kinematografike, matë-
  se, kontrolli, precize mjekësore,
  si dhe pjesët e tyre .............. 10 20
  91.00 Orët dhe pjesët e tyre ............ 40 30
  92.00 Instrumentet muzikore dhe pjesët e
  tyre ............................. 30 30
  93.00 Armët dhe municionet dhe pjesët e
  tyre ........................... 30 30
  94.00 Mobiljet, pajisjet e fjetjes dhe
  dyshekët ; llampat dhe pajisjet
  e dritës të papërmendura diku tje-
  tër, shenjat ndriçuese ......... 30 30
  94.00 Parafabrikatet .................. l0 5
  95.00 Lodrat, pajisjet e sportit dhe të
  lojërave të ndryshme ............ 30 30
  96.00 Artikuj të ndryshëm të prodhuar . 40 30
  97.00 Veprat e artit, pjesët e mbledhura
  nga koleksionistët dhe antikat... 0 0


  Shënim :
  Disa nga taksat fikse për automjetet e përdorura, kreu
  87.02 ndryshojnë si më poshtë :
  - autoveturat mbi 10.000 km 45 mijë lekë
  - motoçikletat e triçiklet e
  të gjitha llojeve mbi 5
  mijë km 3 mijë lekë
  Komente

  Nuk ka asnje koment.
  • Emri:
    
   Email:
      
   Përmbajtja:
    
      Postuar nga: admin

  Data: 20/07/1993

  ikub#: 307200002

  Shfleto artikuj te tjere per: PERJASHTIM, TARIFA DOGANORE,

Versioni i plote | Publicitet | Kontakt

©2015 ikub.al