Për disa ndryshime e plotësime në ligjin nr. 7609, datë 22.09.1992 "Për tarifat doganore", ndryshuar me ligjin nr. 7675, datë 02.03.1993.

klinikaeuromedica
nga Për tarifat doganore.

Për disa ndryshime e plotësime në ligjin nr. 7609, datë 22.09.1992 "Për tarifat doganore", ndryshuar me ligjin nr. 7675, datë 02.03.1993. Ndryshon neni 3, shfuqizohet neni 4 dhe ndryshojnë listat 1 dhe 2 që i bashkëlidhen ligjit.

Data e hyrjes ne fuqi: 08/22/1993
Numri i neneve: 5
Propozuar nga: Këshilli i Ministrave
Data e miratimit: 07/20/1993
Statusi: I shfuqizuar
Data: 07/20/1993
Numri i fletores zyrtare: 10
Data e fletores zyrtare: 08/07/1993
Fushat e veprimit te aktit: Perjashtimi nga taksat
Fushat e veprimit te aktit: Komisioni Ekonomi,Finance,Privatizimi
Fushat e veprimit te aktit: Tarifë Doganore
Faqja e fletores zyrtare: 648
Numri: 7733

Fletorja zyrtare: 10 - 19
REPUBLIKA E SHQIPERISE
KUVENDI POPULLOR

L I G J

PER DISA NDRYSHIME E PLOTESIME NE LIGJIN NR.7609,
DATE 22.9.1992 "PER TARIFAT DOGANORE", NDRYSHUAR
ME LIGJIN NR.7675, DATE 2.3.1993


Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991
"Për dispozitat kryesore kushtetuese", me propoziim të Këshillit
të Ministrave,

KUVENDI POPULLOR
I REPUBLIKES SE SHQIPERISE

V E N D O S I :

Neni l

Në emërtesën e mallrave niveli i taksave doganore ndryshohet
sipas listës nr.2 të bashkëlidhur.

Neni 2

Në ligjin nr.7675, datë 2.3.l993, neni 4 shfuqizohet.

Neni 3

Neni 3, shkronja "ç" e ligjit 7675, datë 2.3.1993,
ndryshohet si vijon :
"Për mallrat e importuara në Republikën e Shqipërisë në
përputhje me marrëveshjet qeveritare dhe ato ndërkombëtare,këto
të fundit të miratuara nga Republika e Shqipërisë, ku të
theksohen shprehimisht përjashtimet nga taksat doganore".

Neni 4
Në nenin 3 të ligjit nr.7675, datë 2.3.1993 ,për shkronjën
"gj", lista nr.1 zëvendësohet me atë të bashkëngjitur këtij
ligji.

Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi l5 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 20.7.1993
Nr. ligjit :7733
Shpallur me dekretin nr. 606, date 29.7.1993 te Presidentit te Republikes se Shqiperise, Sali Berisha.


Lista nr.1

LISTA E MALLRAVE USHQIMORE TE PERJASHTUARA NGA
TAKSAT DOGANORE

Numri i kreut Emërtimi i mallit

10.00 grurë
11.00 miell
Lista nr.2

Nr. Përshkrimi Tarifa doganore në përqindje
Ishte Bëhet

01.00 Kafshë të gjalla ........... 10 5
02.00 Mishi dhe të brendshmet e ngrënshme 10 5
03.00 Peshku dhe kafshët guaskore të nën-
ujshme, molusqet dhe jovertebrorët 10 5
04.00 Bulmetet, vezët e shpendëve, mja
ti, produktet me origjinë kafshësh,
të paspecifikuara diku tjetër.... 10 5
05.00 Produktet me origjinë kafshësh, të
përfshira dikur tjetër .......... 10 5
06.00 Pemët dhe bimët e tjera të gjalla,
lulet dhe gjethnajat zbukuruese ... 10 20
07.00 Zrzavatet e ngrënshme dhe rrënjët e
tyre, si dhe filizat ........... 10 5
08.00 Frutat dhe arrat e ngrënshme, lë-
kurët e agrumeve e të pjeprave 10 5
09.00 Kafe,çaj,mate dhe barna........ 15 20
10.00 Drithërat........................ 5 5
11.00 Produktet e industrisë bluajtëse maja
niseshte............................ 10 5
12.00 Farat vajore dhe frutat me përmbajtje
vajore,bimët industriale e medicinale,
kashta e tagjia..................... 5 5
13.00 Gome, rreshire, ngjites, lëngje dhe
ekstrate te tjera ................. 20 20
14.00 Materiale me origjine bimore qe per-
doren per thurje, produktet e paspe
cifikuara diku tjeter.............. 10 20
15.00 Yndyrnat shtazore ose vegjetale.... 10 5
16,00 Ushqimet e përgatitura prej mishit a
peshkut, molusqeve e kafsheve te
tjera te nenujshme.................. 15 20
17.00 Sheqeri dhe ëmbëlsirat.............. 15 5
18.00 Kakao dhe produktet e saj........... 15 20
19.00 Ushqimet e përgatitura prej drithe -
rave, produktet e pasticerise ose te
brumit ............................. 15 20
20.00 Ushqimet e pergatitura prej zarza -
vateve, frutave, arrave dhe pjeseve
te tjera te bimëve.................. 15 20
21.00 Pergatitjet e ndryshme te ngrënshme 15 20
22.00 Pijet, alkoolet dhe uthullat ....... 20 30
23.00 Mbetjet dhe mbeturinat e industrise
ushqimore, tagjia e përgatitur për
kafshët ............................ 10 5
24.00 Duhani dhe zëvendësuesit e prodhuar
prej tij ........................... 20 30
25.00 Kripërat, sulfuret, oksidet dhe gurët
materialet suvatore, gëlqere, cimento 10 5
26.00 Xeherorët, hiri dhe zgjyrat.......... 10 5
27.00 Lëndët djegëse minerale, vajrat mine-
rale dhe produktet e destilimit të
tyre, substancat bituminoze ......... 10 5
28.00 Kimikatet inorganike ................ 10 5
29.00 Kimikatet organike .................. 10 5
30.00 Produktet farmaceutike .............. 0 0
31.00 Plehrat kimike ...................... 30 30
32.00 Ekstratet ngjyrosese, bojrat, stuko
dhe masticet, bojrat e shkrimit...... 20 20
33.00 Vajrat thelbësore dhe rrëshirat, pre-
paratet kozmetike të parfumerisë dhe
tualetit ............................ 40 30
34.00 Sapuni, preparatet larese, preparate
lubrifikuese, dyllet, artificiale,
preparatet pastruese ose lustruese
dentare me baze allcie............... 15 20
35.00 Substancat albuminoidale, produktet
me baze amidoni ose niseshte,tutka -
llet dhe enzimat..................... 20 20
36.00 Eksplozive, shkrepset, përgatitjet e
caktuara te djegshme................. 20 20
37.00 mallrat fotografike dhe kinematogra -
fike................................. 15 20
38.00 Produkte te ndryshme kimike.......... 20 20
39.00 Plastika dhe artikuj të tyre......... 20 20
40.00 Gomat dhe artikujt e tyre ........... 20 20
41.00 Lëkurët (si lëndë e parë, përvec
gëzofit) dhe lëkurët e përpunuara.... 15 5
42.00 Artikujt prej lëkure ................ 40 30
43.00 Gëzofet dhe qimet artificiale, pro -
dhimet e tyre........................ 40 30
44.00 Druri dhe artikujt prej duri, qymyri
i drurit............................. 30 30
45.00 Tapat dhe artikujt prej tape......... 10 5
46.00 Prodhimet e kashtes, prodhimi i
shportave dhe prodhimeve të tjera prej
xunkthi.............................. 40 30
47.00 Brumi i drurit, materialet fibroze ,
celulozike. Mbeturinat e letrës dhe
kartonit............................. 10 20
48.00 Letra dhe kartoni,artikujt e brumit
të letrës ose të kartonit............ 10 5
49.00 Librat, revistat, fotografitë dhe
produktet e industrisë së shtypit,
dorëshkrimet dhe projektet........... 10 5
50.00 Mëndafshi............................ 10 5
51.00 Leshi, qimet e kafsheve, fijet e
flokëve të kalit dhe pëlhurat e
thurura.............................. 5 5
52.00 Pambuku.............................. 5 5
53.00 Fibrat tekstile me origjine vegjetale
fijet prej letre dhe pëlhurë të thu -
rura prej tyre....................... 5 5
54.00 Filamentet e bëra nga njerëzit....... 10 5
55.00 Fibrat kryesore të bëra nga njerëzit 10 5
56.00 Vatina, leshi i presuar dhe pëlhurat
e tjera të pathurura, fijet speciale,
litarët, spangot, artikujt e tyre.... 10 20
57.00 Qilimat dhe mbuluesit e tjerë të
dyshemesë............................ 40 30
58.00 Pëlhurat speciale të thurura, pëlhura
tekstile me push, dantellat,tapiceritë
zbukurimet dhe qëndismat............. 40 30
59.00 Pëlhurat, tekstile të ngopura, të
veshura ose të mbuluara, artikuj tek-
stile për përdorim industrial........ 30 30
60.00 Pëlhurat e thurura ose kroshetet..... 20 20
61.00 Artikujt e veshjes dhe rroba të tjera
të thurura ose kroshe................ 30 30
62.00 Artikujt e veshjes dhe rroba të tjera
jo të thurrura....................... 30 30
63.00 Artikuj të tjerë tekstile, rrobat e
përdorura, lecka, mbeturina.......... 30 30
64.00 Veshjet e këmbëve, gjynjakët dhe
artikuj të tjerë tëngjashme me to.... 15 20
65.00 Veshjet e kokës dhe pjesët e tyre.... 40 30
66.00 Çadrat, çadrat e diellit, bastunet,
kamzhikët............................ 40 30
67.00 Puplat dhe pushi dhe artikujt e tjerë
të bërë nga puplat, lulet artificiale
artikujt e bërë nga flokët e njerëzve 40 30
68.00 Artikujt prej gruri, allçie, çimento,
mike etj. ........................... 10 20
69.00 Produkte prej qeramike .............. 10 20
70.00 Qelqi dhe qelqurinat ................ 15 5
71.01 Perlat natyrale ose të kultivuara,
gurët e çmuar, metalet e çmuara...... 10 5
71.02 Mallra të tjera të bizhuterisë së
argjendarëve, të armëpunuesve etj.... 40 30
72.00 Giza, hekuri dhe çeliku ............. 20 20
73.00 Artikujt e gizës e të çelikut........ 20 20
74.00 Bakri dhe artikujt e tjerë .......... 20 20
75.00 Nikeli dhe artikujt prej tij ........ 10 5
76.00 Alumini dhe artikujt prej tij ....... 10 5
77.00 Rezervuar............................ - -
78.00 Plumbi dhe artikujt prej tij ....... 10 5
79.00 Zinku dhe artikujt prej tij ......... 10 5
80.00 Kallai dhe artikujt prej tij ........ 10 5
81.00 Metle të tjera bazë e qeramikë dhe
artikujt prej tyre .................. 10 5
82.00 Veglat e punës, pajisjet, takëmet e
ngrënies lugë dhe pirunj pjesët e
tyre prej metali ................. 20 20
83.00 Artikuj të ndryshëm me metale bazë 20 20
84.01 Makineri bujqësore ............... 0 0
84.02 Ngrohësit e ujit, pajisjet mekanike,
makineritë mekanike dhe pjesët e tyre 20 20
85.01 Pjesët dhe makineritë elektrike, apa-
ratet e regjistrimit ose riprodhimit
të tingullit e të figurës .......... 20 20
85.02 Pjesët dhe plotësuesit e kreut 85.01
kur ato përdoren për prodhimin e tyre. 0 5
86.00 Lokomotivat, vagonët e pjesët e tyre,
sinjalet dhe pajisjet e kontrollit me-
kanik ............................ 10 5
87.01 Traktorët ........................ 0 0
87.02 Mjetet e transportit , veç vagonëve
të hekurudhave e tramvajeve dhe veç
traktorëve. Pjesët dhe plotësuesit
e tyre ........................... 10 5
88.00 Avionët, anijet kozmike dhe pjesët
e tyre ........................... 5 5
89.00 Anijet, varkat dhe strukturat e flo-
tës detare. 10 5
90.00 Instrumentet dhe aparaturat optike,
fotografike, kinematografike, matë-
se, kontrolli, precize mjekësore,
si dhe pjesët e tyre .............. 10 20
91.00 Orët dhe pjesët e tyre ............ 40 30
92.00 Instrumentet muzikore dhe pjesët e
tyre ............................. 30 30
93.00 Armët dhe municionet dhe pjesët e
tyre ........................... 30 30
94.00 Mobiljet, pajisjet e fjetjes dhe
dyshekët ; llampat dhe pajisjet
e dritës të papërmendura diku tje-
tër, shenjat ndriçuese ......... 30 30
94.00 Parafabrikatet .................. l0 5
95.00 Lodrat, pajisjet e sportit dhe të
lojërave të ndryshme ............ 30 30
96.00 Artikuj të ndryshëm të prodhuar . 40 30
97.00 Veprat e artit, pjesët e mbledhura
nga koleksionistët dhe antikat... 0 0


Shënim :
Disa nga taksat fikse për automjetet e përdorura, kreu
87.02 ndryshojnë si më poshtë :
- autoveturat mbi 10.000 km 45 mijë lekë
- motoçikletat e triçiklet e
të gjitha llojeve mbi 5
mijë km 3 mijë lekë


GoTaxi
Digicom

Komente

Nuk ka asnje koment.
 • Emri:
   
  Email:
     
  Përmbajtja:
   
   
Postuar nga: admin
Data: 20/07/1993
ikub#: 307200002
Shfleto artikuj te tjere per: PERJASHTIM, TARIFA DOGANORE,
Reklame
Ventouris


Reklame
Rfz

ReklameReklame
Cineplexx

Reklame
Radika

©2016 ikub.al