Back

Për miratimin e Katalogut Shqiptar të Klasifikimit të Mbetjeve

VENDIM
Nr. 99, datë 18.2.2005

PËR MIRATIMIN E KATALOGUT SHQIPTAR TË KLASIFIKIMIT TË MBETJEVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 3 të nenit 3 të ligjit nr.9010, datë 13.2.2003 "Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta", me propozimin e Ministrit të Mjedisit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e Katalogut Shqiptar të Klasifikimit të Mbetjeve, në përputhje me Katalogun Europian të Mbetjeve, sipas aneksit A që i bashkëlidhet këtij vendimi, dhe është pjesë përbërëse e tij, e që përmbledh shtojcat I, II, III dhe IV, në të cilat jepen përkatësisht:
a) Shtojca I: Klasifikimi i mbetjeve;
b) Shtojca II: Vetitë dhe karakteristikat e mbetjeve të rrezikshme;
c) Shtojca III: Kategoritë e mbetjeve të gjeneruara, të listuara sipas natyrës së tyre (III.A)
dhe veprimtarisë që i gjeneron ato (III.B);
ç) Shtojca IV: Përbërësit e mbetjeve të shtojcës III.B që i bëjnë ato të rrezikshme, kur paraqesin vetitë e përshkruara në shtojcën II.
2. Në kuptim të këtij vendimi vlerësohen si të rrezikshme:
a) mbetjet e shtojcës I, të shënuara me "*", të cilat paraqesin njërën apo më shumë nga vetitë e listuara në shtojcën II ose kanë një apo më shumë substanca të listuara në shtojcën IV;
b) mbetjet e rrezikshme, të përcaktuara si të tilla nga konventa e Baselit "Për kontrollin e
lëvizjeve ndërkufitare të mbetjeve të rrezikshme dhe asgjësimin e tyre".
3. Katalogu Shqiptar i Klasifikimit të Mbetjeve të rishikohet dhe të plotësohet sipas ndryshimeve përkatëse të Katalogut Europian të Mbetjeve.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Fatos Nano

SHTOJCA I
Hyrje
1. Tipet e ndryshme të mbetjeve në katalog janë të përcaktuara me një kod 6-shifror, ndërsa sektorët ekonomikë dhe nënndarjet përkatëse që i gjenerojnë këto mbetje, jepen përkatësisht me kode 2-shifrorë dhe 4-shifrorë.
2. Numrat 6-shifrorë të kodeve të mbetjeve, në rastet kur nuk ka pasur ndryshime në klasifikimin e mbetjeve sipas Katalogut përkatës Europian kanë mbetur po ato. Në rastet kur në amendimet e herëpashershme klasifikimi ka ndryshuar, kodet e vjetra janë fshirë si të papërdorshme, për të shmangur konfuzionet që mund të vijnë nga ndryshimet në renditje.
3. Tipet e mbetjeve në katalog emërtohen si më poshtë:
01. mbetje që dalin nga kërkimet dhe shfrytëzimi i minierave dhe karrierave, si edhe nga
trajtimet fiziko-kimike të mineraleve;
02. mbetje që dalin nga bujqësia (agrikultura), kopshtaria (hortikikultura) ujërat, pylltaria
(silvikultura), gjuetia dhe peshkimi, si edhe përgatitja dhe përpunimet e ushqimeve;
03. mbetje që dalin nga përpunimi i drurit dhe prodhimi i paneleve dhe mobilieve, brumit të
letrës, letrës dhe kartonit;
04. mbetje që dalin nga industria e lëkurëve, peliçeritë dhe tekstili;
05. mbetje të dala nga rafinimi i naftës nga pastrimi i gazit natyror dhe nga trajtime
pirolotike të karbonit;
06. mbetje të kimisë minerale;
07. mbetje nga proceset e kimisë organike;
08 mbetje nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi i lëndëve të veshjes (bojëra,
llaqe dhe emalime të tejdukshme), ngjitëse, stukove dhe bojëra stampimi;
09. mbetje të industrisë fotografike;
10. mbetje nga proceset termike;
11. mbetje nga trajtimi kimik i sipërfaqeve dhe veshjeve të metaleve dhe materialeve të
tjerë; hidrometalurgjia e metaleve joferrore;
12. mbetje nga trajtimi fiziko-mekanik dhe dhënia e formës së metaleve dhe plastikave;
13. mbetje vajrash dhe mbetje të karburanteve të lëngshëm (përveç vajrave ushqimore dhe
ato në kapitullin 05 12 19;
14. tretës të mbetjeve organike ftohës dhe pompues (përveç 07 dhe 08) ;
15. paketime mbeturinash; absorbente, rroba fshirëse, materiale të filtrave dhe rroba
mbrojtëse të paspecifikuara ndryshe;
16. mbetje të paspecifikuara në listë;
17. mbetje nga ndërtimet dhe prishjet (përfshi dhera të gërmuara nga zona të kontaminuara); 18. mbetje nga kujdesi shëndetësor njerëzor ose shtazor dhe kërkime që lidhen me to (me përjashtim të mbetjeve të kuzhinave dhe restoranteve që nuk lidhen drejtpërdrejt me kujdesin shëndetësor);
19. mbetje nga impiantet e trajtimit të mbetjeve, të ujërave të ndotur (jo në vend) dhe përgatitja e ujit për përdorim njerëzor dhe industrial;
20. mbetjet urbane (mbetjet shtëpiake dhe tregtare, mbetje industriale e institucionale të
ngjashme) përfshirë fraksionet e mbledhura veçmas.
01 MBETJE QË DALIN NGA KËRKIMET E SHFRYTËZIMI I MINIERAVE
DHE KARRIERAVE, SI EDHE NGA TRAJTIMET FIZIKO - KIMIKE TË
MINERALEVE
01 01 Mbetje që dalin nga nxjerrja e mineraleve
01 01 01 Mbetje që dalin nga nxjerrja e mineraleve metalore
01 01 02 Mbetje që dalin nga nxjerrja e mineraleve jometalore
01 03 Mbetje që dalin nga përpunimi fiziko-kimik i mineraleve metalore
01 03 04 * Sterile acide që vijnë nga përpunimi i xeherorëve me përmbajtje të squfurit
01 03 05 * Sterile të tjera që përmbajnë substanca të rrezikshme
01 03 06 Sterile të tjera nga ato të përmendura në 01 03 04 dhe 01 03 05
01 03 07 * Mbetje të tjera që përmbajnë substanca të rrezikshme që dalin nga përpunimet fiziko-kimike të mineraleve metalore
01 03 08 Mbetje pluhurash, përveç atyre të përmendura në rubrikën 01 03 07
01 03 09 Mbetje (në formë balte të kuqe) e dalë nga prodhimi i aluminit, të tjera nga ato të përmendura në 01 03 07
01 03 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
01 04 Mbetje që dalin nga përpunimet fiziko-kimike të mineraleve jometalore
01 04 07 * Mbetje që përmbajnë substanca të rrezikshme që vijnë nga përpunimet fizik-kimike të mineraleve jometalore
01 04 08 Mbetje zhavorri dhe mbetje gurësh të tjera nga ato të përmendura në 01 03 07
01 04 09 Mbetje rërash dhe argjilash
01 04 10 Mbetje pluhurash, të tjera nga ato të përmendura në 01 04 07
01 04 11 Mbetje nga përpunimi i kripërave të potasit, të tjera nga ato të përmendura në 01 04 07
01 04 12 Sterile dhe mbetje të tjera që vijnë nga larja dhe pastrimi i mineraleve, të tjera nga ato të përmendura në 01 04 07 dhe 01 04 11
01 04 13 Mbetje që vijnë nga prerja dhe sharrimi i gurëve, të tjera nga ato të përmendura në 01 04 07
01 04 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
01 05 Balta nga shpimet dhe mbetje të tjera nga shpimet
01 05 04 Balta dhe mbetje të tjera nga shpimet për ujë të ëmbël
01 05 05 * Baltë dhe mbetje të tjera nga shpimet për naftë hidrokarbure
01 05 06 * Baltë dhe mbetje të tjera nga shpimet që përmbajnë substanca të rrezikshme
01 05 07 Baltë dhe mbetje të tjera nga shpimet të cilat përmbajnë kripëra të bariumit, të tjera nga ato të përmendura në 01 05 05 dhe 01 05 06
01 05 08 Baltë dhe mbetje të tjera nga shpimet të cilat përmbajnë klorure, të tjera nga ato të përmendura në 01 05 06
01 05 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
02 MBETJE QË DALIN NGA BUJQËSIA (AGRIKULTURA), KOPSHTARIA (HORTIKULTURA), UJËRAT, PYLLTARIA (SILVIKULTURA),GJUETIA DHE PESHKIMI, SI EDHE PËRGATITJA DHE PËRPUNIMET E USHQIMEVE
02 01 Mbetjet që vijnë nga bujqësia, nga kopshtaria, nga gjuetia dhe peshkimi
02 01 01 Llumra që vijnë nga larja dhe pastrimi
02 01 02 Mbetje nga indet e kafshëve
02 01 03 Mbetje të indeve bimore
02 01 04 Mbetje të lëndëve plastike (me përjashtim të ambalazheve)
02 01 06 Fekale, urinë dhe pleh (duke futur këtu dhe pleh kashtë të prishur), rrjedhje, mbeturina të ndara dhe të trajtuara jashtë qendrës së trajtimit
02 01 07 Mbetje që vijnë nga pylltaria (silvikultura)
02 01 08 * Mbetje bujqësore që përmbajnë substanca të rrezikshme
02 01 09 Mbetje bujqësore, përveç atyre të paraqitura në rubrikën 02 01 08
02 01 10 Mbetje metalike
02 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
02 02 Mbetje që vijnë nga përgatitja dhe përpunimi i mishit, peshkut dhe ushqimeve të tjera me origjinë shtazore
02 02 01 Llumra që vijnë nga larja dhe pastrimi
02 02 02 Mbetje që vijnë nga indet shtazore
02 02 03 Materiale të papërshtatshme për konsum apo për përpunim
02 02 04 Llumra që vijnë nga trajtimi në vend i rrjedhjeve
02 02 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
02 03 Mbetje që vijnë nga përgatitja dhe përpunimi i frutave, perimeve, drithërave, vajrave ushqimore, i kakaos, kafesë, çajit, duhanit, të prodhimit të konservave, të prodhimit të majasë dhe të ekstrakteve të majasë, të përgatitjes dhe të fermentimit të melasës
02 03 01 Llumra që vijnë nga larja, nga pastrimi, nga qërimi, nga centrifugimi dhe nga ndarja
02 03 02 Mbetje të agjentëve të konservimit
02 03 03 Mbetje nga ekstraktimi me solvent
02 03 04 Lëndë të papërshtatshme për konsum apo përpunim
02 03 05 Llumra që vijnë nga trajtimi në vend i rrjedhjeve
02 03 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
02 04 Mbetje nga përpunimi i sheqerit
02 04 01 Dhera me prejardhje nga larja dhe pastrimi i panxharit të sheqerit
02 04 02 Karbonat kalciumi i precipituar
02 04 03 Baltra që vijnë nga trajtimi në qendër i rrjedhjeve
02 04 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
02 05 Mbetje që vijnë nga industria e prodhimit të qumështit
02 05 01 Lëndë të papërshtatshme për konsum apo përpunim
02 05 02 Llumra që vijnë nga trajtimi në vend i rrjedhjeve
02 05 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
02 06 Mbetje të industrisë së bukës, ëmbëlsirave
02 06 01 Lëndë të papërshtatshme për konsum apo përpunim
02 06 02 Mbetje të agjentëve të konservimit
02 06 03 Llumra që vijnë nga trajtimi në vend i rrjedhjeve
02 06 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
02 07 Mbetje që vijnë nga prodhimi i pijeve alkoolike dhe joalkoolike (përveç kafesë, çajit, dhe kakaos)
02 07 01 Mbetje që vijnë nga larja, pastrimi dhe përpunimi mekanik i lëndëve të para
02 07 02 Mbetje nga distilimi i alkoolit
02 07 03 Mbetje nga trajtimet kimike
02 07 04 Lëndë të papërshtatshme për konsum apo përpunim
02 07 05 Llumra që vijnë nga trajtimi në vend i rrjedhjeve
02 07 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
03 MBETJE QË DALIN NGA PËRPUNIMI I DRURIT DHE PRODHIMI I PANELEVE DHE MOBILJEVE, BRUMIT TË LETRËS, LETRËS DHE KARTONIT
03 01 Mbetje që dalin nga përpunimi i drurit dhe prodhimi i paneleve dhe mobilieve
03 01 01 Mbetje të lëvores dhe të tapës
03 01 04* Pluhur sharrë, ashklat, copa prej druri, panele me materiale grimcore dhe me pllaka që përmbajnë materiale të rrezikshme
03 01 05 Pluhur sharre, ashklat, copa prej druri, panele me materiale grimcore dhe me pllaka, të tjera nga ato të përmendura në 03 01 04
03 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
03 02 Mbetje të produkteve që përdoren në staxhionimin e drurëve
03 02 01* Komponime organike jo të halogjenuara që përdoren për staxhionimin e drurëve
03 02 02* Komponime organike të kloruara që përdoren për staxhionimin e drurëve
03 02 03* Komponime organometalike që përdoren për staxhionimin e drurëve
03 02 05* Komponime inorganike që përdoren për staxhionimin e drurëve
03 02 05* Komponime të tjera që përdoren për staxhionimin e drurëve që përmbajnë substanca të rrezikshme
03 02 99 Staxhionues të tjerë të paspecifikuar
03 03 Mbetje që dalin nga prodhimi dhe përpunimi i letrës, kartonit dhe brumit të letrës
03 03 01 Mbetje të lëvoreve dhe drurit
03 03 02 Llumra të lëngshme të gjelbra (që vijnë nga rikuperimi i lëngjeve të zierjes)
03 03 05 Llumra të çngjyrosura që dalin nga riciklimi i letrës
03 03 07 Mbetje skarco të ndara mekanikisht që vijnë nga pulpëzimi i mbetjeve të letrës dhe kartonit
03 03 08 Mbetje që dalin nga seleksionimi i letrave dhe kartonëve të destinuara për riciklim
03 03 09 Baltë që del nga trajtimi me gëlqere
03 03 10 Mbetje skarco fibroze, llumra të mbushjeve dhe të veshjeve të dala nga ndarjet mekanike
03 03 11 Mbetje të dala nga trajtimi në vend i rrjedhjeve, të tjera nga ato të përmendura në 03 03 10
03 03 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
04 MBETJE QË DALIN NGA INDUSTRIA E LËKURËVE, PELIÇERITË DHE TEKSTILI
04 01 Mbetje që dalin nga industria e lëkurëve dhe peliçeve
04 01 01 Mbetje nga rrjepjet dhe prerjet
04 01 02 Mbetje gëlqerore
04 01 03* Mbetjet nga heqja e yndyrave që përmbajnë tretës pa fazë të lëngët
04 01 04 Lëngje nga regjia e lëkurëve që përmbajnë kromi
04 01 05 Lëngje nga regjia e lëkurëve që nuk përmbajnë krom
04 01 06 Llumra që vijnë kryesisht nga trajtimi në vend i rrjedhjeve që përmbajnë krom
04 01 07 Llumra që vijnë kryesisht nga trajtimi në vend i rrjedhjeve që nuk përmbajnë krom
04 01 08 Mbetje të lëkurës së regjur (preje, kanale, mostrime, pluhura nga përpunimi) që përmbajnë krom
04 01 09 Mbetje që vijnë nga veshjet dhe lustrimet
04 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
04 02 Mbetje të industrisë së tekstilit
04 02 09 Materiale të përziera (tekstile të imprenjuara, elastomere, plastomere)
04 02 10 Lëndë organike të dala nga produkte natyrore (p.sh. dhjamra, dyllra)
04 02 14* Mbetje që dalin nga përpunimet e fundit me tretës organike
04 02 15 Mbetje që dalin nga përpunimet e tjera, përveç ato të përmendura në 04 02 14
04 02 16* Ngjyrosës dhe pigmente që përmbajnë substancë të rrezikshme
04 02 17 Ngjyrosës dhe pigmente, përveç atyre të përmendura në 04 02 16
04 02 19* Mbetje të dala nga trajtimet në vend të rrjedhjeve që përmbajnë substanca të rrezikshme
04 02 20 Mbetje të dala nga trajtimet në vend, përveç atyre të përmendura në 04 0219 04 02 21 Mbetje të fibrave tekstile të papërpunuara
04 02 22 Mbetje të fibrave tekstile të përpunuara
04 02 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
05 MBETJE TË DALA NGA RAFINIMI I NAFTËS NGA PASTRIMI I GAZIT NATYROR DHE NGA TRAJTIME PIROLOTIKE TË KARBONIT
05 01 Mbetje që vijnë nga rafinimi i naftës
05 01 02* Llumra të shkripëzimit
05 01 03* Llumra të fundit të depozitave
05 01 04* Llumra të alkileve acide
05 01 05* Derdhje naftë të shpërndarë aksidentalisht
05 01 06* Llumra të naftës që dalin nga operacionet e mirëmbajtjes së impiantit apo pajisjeve
05 01 07* Mbetje zifti acide
05 01 08* Mbetje zifti të tjera dhe bitume
05 01 09* Llumra që vijnë nga trajtimi në vend i rrjedhjeve që përmbajnë substanca të rrezikshme
05 01 10 Llumra që vijnë nga trajtimi në vend i rrjedhjeve të tjera nga ato të përmendura në 05 01 09
05 01 11* Mbetjet që vijnë nga pastrimi i lëndëve djegëse me baza (alkale)
05 01 12* Nafta që përmbajnë acide
05 01 13 Llumra të dala nga trajtimi i ujit ushqyes të kaldajave
05 01 14 Mbetjet që vijnë nga kolonat e ftohjes
05 01 15* Argjila që dalin nga filtrimet

___________________________________
1 Në rastet e përmbajtjes se Cr-6, këto mbetje konsiderohen të rrezikshme
2 Në rastet e përmbajtjes se Cr-6, këto mbetje konsiderohen të rrezikshme


05 01 16 Mbetjet që përmbajnë squfur të dala nga procesi i desulfurimit të naftës
05 01 17 Përzierje bituminoze
05 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
05 06 Mbetjet e dala nga trajtimi pirolitik i qymyreve
05 06 01* Zifte acid
05 06 03* Zifte të tjera
05 06 04 Mbetje të dala nga kolonat e ftohjes
05 06 99 Mbeturina të tjera të paspecifikuara
05 07 Mbetje të dala nga pastrimi dhe transporti i gazit natyror
05 07 01* Mbetje që përmbajnë merkur (Hg)
05 07 02 Mbetje që përmbajnë squfur
05 07 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
06 MBETJE TË KIMISË MINERALE
06 01 Mbetje që dalin nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi (FFSHP) i acideve
06 01 01* Acid sulfurik dhe acid sulfuror
06 01 02* Acid klorhidrik
06 01 03* Acid fluorhidrik
06 01 04* Acid fosforik dhe acid fosforor
06 01 05* Acid nitrik dhe acid nitror
06 01 06* Acide të tjera
06 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
06 02 Mbetje që dalin nga FFSHP i bazave
06 02 01* Hidroksidi i kalciumit
06 02 03* Hidroksidi i amonit
06 02 04* Hidroksidi i natriumit dhe kaliumit
06 02 05* Baza të tjera
06 02 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
06 03 Mbetje që dalin nga FFSHP i kripërave dhe tretësirave të tyre dhe i oksideve metalike
06 03 11* Kripëra të ngurta dhe tretësira që përmbajnë cianure
06 03 13* Kripëra të ngurta dhe tretësira që përmbajnë metale të rënda
06 03 14 Kripëra të ngurta dhe tretësira të tjera, përveç atyre të përmendura në 06 03 11 dhe 06 03 13
06 03 15* Okside metalike që përmbajnë metale të rënda
06 03 16 Okside metalike të tjera, përveç atyre të përmendura në 06 03 15
06 03 99 Mbeturina të tjera të paspecifikuara
06 04 Mbetje që përmbajnë metale, përveç atyre të përmendura në rubrikën 06 03
06 04 03* Mbetje që përmbajnë arsenik
06 04 04* Mbetje që përmbajnë merkur
06 04 05 Mbetje që përmbajnë metale të tjera të rënda
06 04 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
06 05 Llumra që dalin nga trajtimet në vend të rrjedhjeve
06 05 02* Llumra që vijnë nga trajtimi në vend i rrjedhjeve që përmbajnë substanca të rrezikshme
06 05 03 Llumra që vijnë nga trajtimi në vend i rrjedhjeve të tjera përveç atyre të përmendura në rubrikën 06 05 02
06 06 Mbetje që vijnë nga FFSHP i kimikateve të squfurit, të proceseve të kimisë së squfurit dhe të proceseve të desulfurimit
06 06 02* Mbetje që përmbajnë sulfidë të rrezikshëm
06 06 03 Mbetje që përmbajnë sulfidë të tjera nga ato të përmendura në 06 06 02
06 07 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
06 07 Mbetje që vijnë nga FFSHP i halogjenëve dhe nga kimia e halogjenëve
06 07 01* Mbetje që përmbajnë asbest që vjen nga elektroliza
06 07 02* Karbon i aktivizuar nga prodhimi i klorit
06 07 03* Llumra të sulfatit të bariumit që përmbajnë merkur
06 07 04* Solucione dhe acide, p.sh. acide kontakti
06 07 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
06 08 Mbetje që vijnë nga FFSHP i silicit dhe derivateve të silicit
06 08 02 Mbetje që përmbajnë silikone të rrezikshme
06 08 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
06 09 Mbetje që vijnë nga FFSHP i kimikateve të fosforit dhe të proceseve të kimisë së fosforit
06 09 02 Llumra fosforike
06 09 03* Mbetje të reaksioneve me bazë kalciumin që përmbajnë ose janë të kontaminuara me substanca të rrezikshme
06 09 04 Mbetje të reaksioneve me bazë kalciumi, të tjera nga ato të përmendura në 06 09 03
06 09 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
06 10 Mbetje që vijnë nga FFSHP i kimikateve të azotit, nga proceset kimike të azotit dhe nga prodhimi i plehrave azotike
06 10 02* Mbetje që përmbajnë substanca të rrezikshme
06 10 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
06 11 Mbetje që dalin nga prodhimi i pigmenteve dhe turbullirave inorganike
06 11 01 Mbetje të reaksioneve me bazë kalciumi, që dalin nga prodhimi i dyoksidit të titanit
06 11 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
06 13 Mbetje që dalin nga proceset kimike inorganike të paspecifikuara
06 13 01* Produkte inorganike, të mbrojtjes së bimëve, konservues të drurit dhe biocide të tjera
06 13 02* Karbon aktiv i përdorur (përjashtuar 060702)
06 13 03 Karbon i zi
06 13 04* Mbetje që vijnë nga transformimi i asbestit
06 13 05* Bloza
06 13 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
07 MBETJE NGA PROCESET E KIMISË ORGANIKE
07 01 Mbetje që dalin nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi (FFSHP) i kimikateve organike bazë
07 01 01* Lëngje ujore të larjes dhe lëngje meme ujore
07 01 03* Tretës, lëngje larës dhe lëngje meme organike të halogjenuar
07 01 04* Tretës, lëngje larës dhe lëngje meme organike të tjerë
07 01 07* Mbetje të halogjenuara të distilimit dhe mbetje të halogjenuara të reaksioneve
07 01 08* Mbetje të tjera të distilimit dhe mbetje të tjera të reaksioneve
07 01 09* Shtresa filtri dhe absorbentë të përdorur të halogjenuar
07 01 10* Shtresa filtri dhe absorbentë të përdorur të tjerë
07 01 11* Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve (derdhjeve) që përmbajnë substanca të rrezikshme
07 01 12 Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve të tjera nga ato të përmendura në 07 01 11
07 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
07 02 Mbetje nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi (FFSHP) i plastikëve, gomave sintetike dhe fibrave të bëra nga njeriu
07 02 01* Lëngje ujore të larjes dhe lëngje mëmë ujore
07 02 03* Tretës, lëngje larës dhe lëngje mëmë organike të halogjenuar
07 02 04* Tretës, lëngje larës dhe lëngje mëmë organike të tjerë
07 02 07* Mbetje të halogjenuara të distilimit dhe mbetje të halogjenuara të reaksioneve
07 02 08* Mbetje të tjera të distilimit dhe mbetje të tjera të reaksioneve
07 02 09* Shtresa filtri dhe absorbentë të përdorur të halogjenuar
07 02 10* Shtresa filtri dhe absorbentë të përdorur të tjerë
07 02 11* Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve (derdhjeve) që përmbajnë substanca të rrezikshme
07 02 12 Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve të tjera nga ato të përmendura në 07 02 11
07 02 13 Mbetje plastike
07 02 14* Mbetje nga materialet shtesë që përmbajnë substanca të rrezikshme
07 02 15 Mbetje nga materialet shtesë të tjera nga ato të përmendura në 07 02 14
07 02 16* Mbetje që përmbajnë silikonë të rrezikshëm
07 02 17 Mbetje që përmbajnë silikonë të tjerë nga ato të përmendura në 07 02 16
07 02 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
07 03 Mbetje nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi (FFSHP) i ngjyruesve organikë dhe pigmenteve (përveç 06 11)
07 03 01* Lëngje ujore të larjes dhe lëngje mëmë ujore
07 03 03* Tretës, lëngje larëse dhe lëngje mëmë organike të halogjenuar
07 03 04* Tretës, lëngje larëse dhe lëngje mëmë organike të tjerë
07 03 07* Mbetje të halogjenuara të distilimit dhe mbetje të halogjenuara të reaksioneve
07 03 08* Mbetje të tjera të distilimit dhe mbetje të tjera të reaksioneve
07 03 09* Shtresa filtri dhe absorbente të përdorur të halogjenuar
07 03 10* Shtresa filtri dhe absorbente të përdorur të tjerë
07 03 11* Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve (derdhjeve) që përmbajnë substanca të rrezikshme
07 03 12 Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve të tjera nga ato të përmendura në 07 03 11
07 03 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
07 04 Mbetje nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi (FFSHP) i produkteve organike të mbrojtjes së bimëve (përveç 02 01 08 dhe 02 01 09), agjentëve të ruajtjes (konservimit) së drurit (përveç 03 02) dhe biocideve të tjera
07 04 01* Lëngje ujore të larjes dhe lëngje mëmë ujore
07 04 03* Tretës, lëngje larëse dhe lëngje mëmë organike të halogjenuar
07 04 04* Tretës, lëngje larëse dhe lëngje mëmë organike të tjerë
07 04 07* Mbetje të halogjenuara të distilimit dhe mbetje të halogjenuara të reaksioneve
07 04 08* Mbetje të tjera të distilimit dhe mbetje të tjera të reaksioneve
07 04 09* Shtresa filtri dhe absorbente të përdorur të halogjenuar
07 04 10* Shtresa filtri dhe absorbente të përdorur të tjerë
07 04 11* Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve (derdhjeve) që përmbajnë substanca të rrezikshme
07 04 12 Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve të tjera nga ato të përmendura në 07 04 11
07 04 13* Mbetje të ngurta që përmbajnë substanca të rrezikshme
07 04 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
07 05 Mbetje nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi (FFSHP) i lëndëve farmaceutike
07 05 01* Lëngje ujore të larjes dhe lëngje mëmë ujore
07 05 03* Tretës, lëngje larëse dhe lëngje mëmë organike të halogjenuar
07 04 04* Tretës, lëngje larëse dhe lëngje mëmë organike të tjerë
07 05 04* Tretës, lëngje larëse dhe lëngje mëmë organike të tjerë
07 05 07* Mbetje të halogjenuara të distilimit dhe mbetje të halogjenuara të reaksioneve
07 05 08* Mbetje të tjera të distilimit dhe mbetje të tjera të reaksioneve
07 05 09* Shtresa filtri dhe absorbente të përdorur të halogjenuar
07 05 10* Shtresa filtri dhe absorbente të përdorur të tjerë
07 05 11* Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve (derdhjeve) që përmbajnë substanca të rrezikshme
07 05 12 Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve të tjera nga ato të përmendura ne 07 05 11
07 05 13* Mbetje të ngurta që përmbajnë substanca të rrezikshme
07 05 14 Mbetje të ngurta të tjera nga ato të përmendura në 07 05 13
07 05 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
07 06 Mbetje nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi (FFSHP) i lëndëve yndyrore, grasos, sapunëve, detergjenteve, disifektantëve dhe të kozmetikës
07 06 01* Lëngje ujore të larjes dhe lëngje mëmë ujore
07 06 03* Tretës, lëngje larëse dhe lëngje mëmë organike të halogjenuar
07 06 04* Tretës, lëngje larëse dhe lëngje mëmë organike të tjera
07 06 07* Mbetje të halogjenuara të distilimit dhe mbetje të halogjenuara të reaksioneve
07 06 08* Mbetje të tjera të distilimit dhe mbetje të tjera të reaksioneve
07 06 09* Shtresa filtri dhe absorbente të përdorur të halogjenuar
07 06 10* Shtresa filtri dhe absorbente të përdorur të tjerë
07 06 11* Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve (derdhjeve) që përmbajnë substanca të rrezikshme
07 06 12 Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve të tjera nga ato të përmendura në 07 06 11
07 06 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
07 07 Mbetje nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi (FFSHP) i kimikateve të pastra dhe produkteve kimike jo të specifikuara diku tjetër
07 07 01* Lëngje ujore të larjes dhe lëngje mëmë ujore
07 07 03* Tretës, lëngje larëse dhe lëngje mëmë organike të halogjenuar
07 07 04* Tretës, lëngje larëse dhe lëngje mëmë organike të tjerë
07 07 07* Mbetje të halogjenuara të distilimit dhe mbetje të halogjenuara të reaksioneve
07 07 08* Mbetje të tjera të distilimit dhe mbetje të tjera të reaksioneve
07 07 09* Shtresa filtri dhe absorbente të përdorur të halogjenuar
07 07 10* Shtresa filtri dhe absorbente të përdorur të tjerë
07 07 11* Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve (derdhjeve) qe përmbajnë substance te rrezikshme
07 07 12 Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve të tjera nga ato të përmendura në 07 07 11
07 07 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
08 MBETJE NGA FABRIKIMI, FORMULIMI, SHPËRNDARJA DHE PËRDORIMI (FFSHP) I LËNDËVE TË VESHJES (BOJËRA, LLAQE DHE EMALIME TË TEJDUKSHME), NGJITËS STUKOVE DHE BOJRA STAMPIMI
08 01 Mbetje nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi (FFSHP) dhe heqja e bojërave dhe llaqeve
08 01 11* Mbetje të bojërave dhe llaqeve që përmbajnë tretës organikë ose substanca të tjera të rrezikshme
08 01 12 Mbetje të bojërave dhe llaqeve, të tjera nga ato të përmendura në 08 01 11
08 01 13* Llumra nga bojërat dhe llaqet që përmbajnë tretës organikë ose substanca të tjera të rrezikshme
08 01 14 Llumra nga bojërat dhe llaqet, të tjera nga ato të përmendura në 08 01 13
08 01 15* Llumra ujorë të bojërave dhe llaqeve që përmbajnë tretës organikë ose substanca të tjera të rrezikshme
08 01 16 Llumra ujore të bojërave dhe llaqeve të tjera nga ato të përmendura në 08 01 15
08 01 17* Mbetje nga heqja e bojërave dhe llaqeve që përmbajnë tretës organikë ose substanca të tjera të rrezikshme
08 01 18 Mbetje nga heqja e bojërave dhe llaqeve të tjera nga ato të përmendura në 08 01 17
08 01 19* Suspensione ujore të bojërave dhe llaqeve që përmbajnë tretës organikë ose substanca të tjera të rrezikshme
08 01 20 Suspensione ujore të bojërave dhe llaqeve, të tjera nga ato të përmendura në 08 01 19
08 01 21* Mbetje të pastrimit të bojërave dhe llaqeve
08 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
08 02 Mbetje nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi (FFSHP) të veshjeve të tjera (përfshirë materialet qeramike)
08 02 01 Mbetje të pudrave veshëse
08 02 02 Llumra ujore që përmbajnë materiale qeramike
08 02 03 Suspensione ujore që përmbaj ne materiale qeramike
08 02 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
08 03 Mbetje nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi (FFSHP) i bojërave të printimit
08 03 07 Llumra ujore që përmbajnë bojëra
08 03 08 Mbetje të lëngjeve ujore që përmbajnë bojëra
08 03 12* Mbetje të bojërave që përmbajnë substancë të rrezikshme
08 03 13 Mbetje të bojërave të tjera nga ato të përmendura në 08 03 12
08 03 14* Llumra të bojërave që përmbajnë substancë të rrezikshme
08 03 15 Llumra të bojërave të tjera nga ato të përmendura në 08 03 14
08 03 16* Mbetje të solucioneve gërryes
08 03 17* Mbetje nga bojë printi që përmbajnë substancë të rrezikshme
08 03 18 Mbetje nga bojë printi, të tjera nga ato të përmendura në 08 03 17
08 03 19* Vajra dispërse
08 03 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
08 04 Mbetje nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi (FFSHP) i ngjitësve dhe stukove (përfshi produktet e mbrojtjes nga uji)
08 04 09* Mbetje të ngjitësve dhe stukove që përmbajnë tretës organikë ose substanca të tjera të rrezikshme
08 04 10 Mbetje të ngjitësve dhe stukove të tjera nga ato të përmendura në 08 04 09
08 04 11* Llumra të ngjitësve dhe stukove që përmbajnë tretësa organikë ose substanca të tjera të rrezikshme
08 04 12 Llumra të ngjitësve dhe stukove të tjera nga ato të përmendura në 08 04 11
08 04 13* Llumra ujore të ngjitësve dhe stukove që përmbajnë tretës organikë ose substanca të tjera të rrezikshme
08 04 14 Llumra ujore të ngjitësve dhe stukove të tjera nga ato të përmendura në 08 04 13
08 04 15* Lëngje ujore të ngjitësve dhe stukove që përmbajnë tretës organikë ose substanca të tjera të rrezikshme
08 04 16 Lëngje ujore të ngjitësve dhe stukove të tjera nga ato të përmendura në 08 04 15
08 04 17* Vajra rezinë
08 04 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
08 05 Mbetje të tjera të paspecifikuara në 08
08 05 01* Mbetje të izocianiteve
09 MBETJE TË INDUSTRISË FOTOGRAFIKE
09 01 Mbetje nga industria fotografike
09 01 01* Tretësira zhvillimi me bazë ujore dhe tretësira aktivizuese
09 01 02* Tretësira zhvillimi me bazë ujore të pllakave të kundërpeshës (zhvendosjes)
09 01 03* Tretësira zhvillimi me bazë tretësish
09 01 04* Tretësira fiksuese
09 01 05* Tretësira zbardhuese dhe tretësira zbardhuese fiksuese
09 01 06* Mbetje që përmbajnë argjend nga trajtimi në vend i mbetjeve fotografike
09 01 07 Filma dhe letër fotografike që përmban argjend apo komponime të argjendit
09 01 08 Filma dhe letër fotografike që nuk përmban argjend apo komponime të argjendit
09 01 10 Aparat fotografik me njëpërdorim pa bateri
09 01 11* Aparat fotografik me njëpërdorim që ka bateri të përfshira në 16 06 01, 16 06 02 ose 16 06 03
09 01 12 Aparat fotografik me një-përdorim që ka bateri të tjera nga ato të përmendura në 09 01 11
09 01 13* Mbetje të lëngshme ujore të dala nga tharja në vend e argjendit, të tjera nga ato të përmendura në 09 01 06
09 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
10 MBETJE NGA PROCESET TERMIKE
10 01 Mbetje nga stacionet elektrike dhe impiantet e djegies së brendshme (përveç 19)
10 01 01 Hi nga fundi, skorje dhe pluhur kaldajash (përjashtuar pluhurin e kaldajave të përmendur në 1001 04)
10 01 02 Hi fluturues
10 01 03 Hi fluturues nga torfat dhe druri i patrajtuar
10 01 04* Hi fluturues nafte dhe pluhur kaldajash
10 01 05 Mbetje të reaksioneve me bazë ka1ciumi nga desulfurimi i gazit të oxhakëve në gjendje të ngurtë
10 01 07 Mbetje të reaksioneve me bazë kalciumi nga desulfurimi i gazit të oxhakëve në gjendje llumi
10 01 09* Acid sulfuric
10 01 13* Hi fluturues nga emulsionet e hidrokarbureve të përdorura si lëndë djegëse
10 01 14* Hi nga fundi, skorje dhe pluhur kaldajash që përmbajnë substanca të rrezikshme si rezultat i bashkëdjegies
10 01 15 Hi nga fundi, skorje dhe pluhur kaldajash si rezultat i bashkëdjegies, të tjera nga ato të përmendura në 10 01 14
10 01 16* Hi fluturues nga co-icenerimi, që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 01 17 Hi fluturues nga co-icenerimi, të tjera nga ato të përmendura në 10 01 16
10 01 18* Mbetje nga pastrimi i gazit që përmban substanca të rrezikshme
10 01 19 Mbetje nga pastrimi i gazit, të tjera nga ato të përmendura në 10 01 05, 10 01 07 dhe 10 01 18
10 01 20* Llumra nga trajtimi në vend i derdhjeve që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 01 21 Llumra nga trajtimi në vend i derdhjeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 01 20
10 01 22* Llumra ujore nga pastrami i kaldajave që përmban substanca të rrezikshme
10 01 23 Llumra ujore nga pastrami i kaldajave, të tjera nga ato të përmendura në 10 01 22
10 01 24 Rërë nga shtresat vluese
10 01 25 Mbetje nga magazinimi i lëndëve djegëse dhe TEC me qymyr
10 01 26 Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës
10 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
10 02 Mbetje nga industria e hekurit dhe e çelikut
10 02 01 Mbetje nga përpunimi i skorieve
10 02 02 Skorie e papërpunuar
10 02 07* Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve, që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 02 08 Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 02 07
10 02 10 Smerc nga mulliri
10 02 11* Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës që përmbajnë naftë
10 02 12 Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës, të tjera nga ato të përmendura në 10 02 11
10 02 13* Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve, që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 02 14 Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 02 13
10 02 15 Llumra dhe shtresa filtri të tjera
10 02 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
10 03 Mbetje nga metalurgjia termike e aluminit
10 03 02 Skrape anodike
10 03 04* Skrape të prodhimit primar
10 03 05 Mbetje të aluminit
10 03 08* Zgjyra kripore nga prodhimi dytësor
10 03 09* Zgjyra të zeza nga prodhimi dytësor
10 03 15* Shkuma që janë të djegshme ose emetojnë në rast kontakti me ujin gaze të djegshme në sasi të rrezikshme
10 03 16 Shkuma, të tjera nga ato të përmendura në 10 03 15
10 03 17* Mbetje nga prodhimi i anodave që përmbajnë zift
10 03 18 Mbetje nga prodhimi i anodave që përmbajnë karbon, të tjera nga ato të përmendura në 10 03 17
10 03 19* Pluhur nga oxhakët e gazeve që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 03 20 Pluhur nga oxhakët e gazeve të tjera nga ato të përmendura
në 10 03 19
10 03 21* Mbetje të tjera të imëta dhe pluhur (përfshirë pluhurin e guzhinetave të mullirit) që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 03 22 Mbetje të tjera të imëta dhe pluhur (përfshirë pluhurin e guzhinetave të mullirit) të tjera nga ato të përmendura në 10 03 21
10 03 23* Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve, që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 03 24 Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 03 23
10 03 25* Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 03 26 Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 03 25
10 03 27* Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës që përmbajnë vajra
10 03 28 Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës të tjera nga ato të përmendura në 10 03 27
10 03 29* Mbetje nga trajtimet e zgjyrave të kripës dhe zgjyrave të zeza që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 03 30 Mbetje nga trajtimet e zgjyrave të kripës dhe zgjyrave të zeza të tjera nga ato të përmendura në 10 03 29
10 03 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
10 04 Mbetje nga metalurgjia termike e plumbit
10 04 01* Zgjyra nga prodhimi primar dhe dytësor
10 04 02* Shkuma nga prodhimi primar dhe dytësor
10 04 03* Arsenat kalciumi
10 04 04* Pluhur nga oxhakët e gazeve
10 04 05* Mbetje të tjera të imëta dhe pluhur
10 04 06* Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve
10 04 07* Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve
10 04 09* Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës që përmbajnë naftë
10 04 10 Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës, të tjera nga ato të përmendura në 10 04 09
10 04 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
10 05 Mbetje nga metalurgjia termike e zinkut
10 05 01 Zgjyra nga prodhimi primar dhe dytësor
10 05 03* Pluhur nga oxhakët e gazeve
10 05 04 Mbetje të tjera të imëta dhe pluhur
10 05 05* Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve
10 05 06* Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve
10 05 08* Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës, që përmbajnë naftë
10 05 09 Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës, të tjera nga ato të përmendura në 10 05 08
10 05 10* Zgjyra dhe shkuma që janë të djegshme ose emetojnë në rast kontakti me ujin gaze të djegshme në sasi të rrezikshme
10 05 11 Zgjyra dhe shkuma, të tjera nga ato të përmendura në 10 05 10
10 05 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
10 06 Mbetje nga metalurgjia termike e bakrit
10 06 01 Zgjyra nga prodhimi primar dhe dytësor
10 06 02 Zgjyra dhe shkuma nga prodhimi primar dhe dytësor
10 06 03* Pluhur nga oxhakët e gazit
10 06 04 Mbetje të tjera të imëta dhe pluhur
10 06 06* Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve
10 06 07* Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve
10 06 09* Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës, që përmbajnë vajra
10 06 10 Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës, të tjera nga ato të përmendura në 10 06 09
10 06 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
10 07 Mbetje nga metalurgjia termike e argjendit, e arit dhe e platinit
10 07 01 Zgjyra nga prodhimi primar dhe dytësor
10 07 02 Zgjyra dhe ajka nga prodhimi primar dhe dytësor
10 07 03 Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve
10 07 04 Zbutje të tjera të imëta dhe pluhur
10 07 05 Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve
10 07 07* Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës, që përmbajnë naftë
10 07 08 Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës, të tjera nga ato të përmendura në 10 07 07
10 07 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
10 08 Mbetje nga metalurgjitë e tjera termike joferrore
10 08 04 Mbetje të tjera të imëta dhe pluhur
10 08 08* Zgjyrë kripë nga prodhimi primar dhe dytësor
10 08 09 Zgjyra të tjera
10 08 10* Zgjyra dhe shkuma që janë të djegshme ose emetojnë në rast kontakti me ujin gaze të djegshme në sasi të rrezikshme
10 08 11 Zgjyra dhe shkuma, të tjera nga ato të përmendura në 10 08 10
10 08 12* Mbetje nga prodhimi i anodave që përmbajnë zift
10 08 13 Mbetje nga prodhimi i anodave që përmbajnë karbon, të tjera nga ato të përmendura në 10 08 12
10 08 14 Skrape të anodave
10 08 15* Pluhur nga oxhakët e gazit që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 08 16 Pluhur nga oxhakët e gazit, të tjera nga ato të përmendura në 10 08 15
10 08 17* Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve të oxhaqeve që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 08 18 Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve të oxhaqeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 08 17
10 08 19* Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës, që përmbajnë vajra
10 08 20 Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës, të tjera nga ato të përmendura e 10 08 19
10 08 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
10 09 Mbetje nga derdhjet e pjesëve të hekurit
10 09 03 Zgjyrë furrnalte
10 09 05* Bërthamat dhe kallëpet e derdhjeve të cilat nuk i janë nënshtruar derdhjeve dhe me përmbajtje substancash të rrezikshme
10 09 06 Bërthamat dhe kallëpet e derdhjeve të cilat nuk i janë nënshtruar derdhjeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 09 05
10 09 07* Bërthamat dhe kallëpet e derdhjeve të cilat i janë nënshtruar derdhjeve dhe me përmbajtje substancash të rrezikshme
10 09 08 Bërthamat dhe kallëpet e derdhjeve të cilat i janë nënshtruar derdhjeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 09 07
10 09 09* Pluhur nga oxhakët e gazit që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 09 10 Pluhur nga oxhakët e gazit, të tjera nga ato të përmendura në 10 09 09
10 09 11* Mbetje të tjera të imëta që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 09 12 Mbetje të tjera të imëta të tjera nga ato të përmendura në 10 09 11
10 09 13* Mbetje të lidhjeve që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 09 14 Mbetje të lidhjeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 09 13
10 09 15* Mbetje të agjentëve tregues që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 09 16 Mbetje të agjentëve tregues, të tjera nga ato të përmendura në 10 09 15
10 09 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
10 10 Mbetje nga derdhjet e pjesëve joferrore
10 10 03 Zgjyrë furrnalte
10 10 05* Bërthamat dhe kallëpet e derdhjeve të cilat nuk i janë nënshtruar derdhjeve dhe me përmbajtje substancash të rrezikshme
10 10 06 Bërthamat dhe kallëpet e derdhjeve të cilat nuk i janë nënshtruar derdhjeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 10 05
10 10 07* Bërthamat dhe kallëpet e derdhjeve të cilat i janë nënshtruar derdhjeve dhe me përmbajtje substancash të rrezikshme
10 10 08 Bërthamat dhe kallëpet e derdhjeve të cilat i janë nënshtruar derdhjeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 10 07
10 10 09* Pluhur nga oxhakët e gazit që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 10 10 Pluhur nga oxhakët e gazit, të tjera nga ato të përmendura në 10 10 09
10 10 11* Mbetje të tjera të imëta që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 10 12 Mbetje të tjera të imëta të tjera nga ato të përmendura në 10 10 11
10 10 13* Mbetje të lidhjeve që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 10 14 Mbetje të lidhjeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 10 13
10 10 15* Mbetje të agjentëve tregues që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 10 16 Mbetje të agjentëve tregues, të tjera nga ato të përmendura në 10 10 15
10 10 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
10 11 Mbetje nga prodhimi i qelqit dhe produkteve të qelqit
10 11 03 Mbetje të materialeve me fibra qelqi
10 11 05 Pjesë të imëta dhe pluhura
10 11 09* Mbetje të përzierjeve të përgatitura përpara përpunimit termik, që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 11 10 Mbetje të përzierjeve të përgatitura përpara përpunimit termik, të tjera nga ato të përmendura në 10 11 09
10 11 11* Mbetje qelqi në pjesë të imëta dhe pudër qelqi që përmbajnë metale të rënda (nga tubat e rrezeve katodike)
10 11 12 Mbetje qelqi, të tjera nga ato të përmendura në 10 11 11
10 11 13* Llumra të lustrimit dhe bluarjes(grimcimit) të qelqit, që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 11 14 Llumra të lustrimit dhe bluarjes(grimcimit) të qelqit, të tjera nga ato të përmendura në 10 11 13
10 11 15* Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazit të oxhaqeve, që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 11 16 Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazit të oxhaqeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 11 15
10 11 17* Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve të oxhaqeve, që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 11 18 Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve të oxhaqeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 11 17
10 11 19* Mbetje të ngurta nga trajtimi në vend i derdhjeve, që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 11 20 Mbetje të ngurta nga trajtimi në vend i derdhjeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 11 19
10 11 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
10 12 Mbetje nga prodhimi i qeramikave, tullave, tjegullave, pllakave dhe prodhimeve të ndërtimit
10 12 01 Mbetje nga përzierjet e përgatitura përpara përpunimit termik
10 12 03 Pjesë të imëta dhe pluhura
10 12 05 Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve
10 12 06 Kallëpe skarco
10 12 08 Mbetje qeramike, të tullave, tjegullave, pllakave dhe produkteve të ndërtimit (pas përpunimit termik)
10 12 09* Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve, që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 12 10 Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve të tjera nga ato të përmendura në 10 12 09
10 12 11* Mbetje nga emalimi dhe smaltimi, që përmbajnë metale të rënda
10 12 12 Mbetje nga emalimi dhe smaltimi, të tjera nga ato të përmendura në 10 12 11
10 12 13 Llumra nga trajtimi i derdhjeve
10 12 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
10 13 Mbetje nga prodhimi i çimentos, gëlqeres, allçisë dhe prodhimeve të përftuara prej tyre
10 13 01 Mbetje nga përzierjet e përgatitura përpara përpunimit termik
10 13 04 Mbetje nga kalcinimi dhe hidratimi i gëlqeres
10 13 06 Pjesë të imëta dhe pluhura (përjashtuar 10 13 12 dhe 10 13 13)
10 13 07 Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve
10 13 09* Mbetje nga prodhimi i çimentos e asbestit që përmbajnë asbest
10 13 10 Mbetje nga prodhimi i çimentos e asbestit, të tjera nga ato të përmendura në 10 13 09
10 13 11 Mbetje nga prodhimi i materialeve të përbëra me bazë çimentoje, të tjera nga ato të përmendura 10 13 09 dhe 10 13 10
10 13 12* Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve, që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 13 13 Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve, të tjera nga ato të përmendura në 11 13 12
10 13 14 Mbetje të betonit dhe numra të betonit
10 13 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
10 14 Mbetje nga krematorët
10 14 01* Mbetje nga pastrimi i gazeve që përmbajnë mërkur
11 MBETJE NGA TRAJTIMI KIMIK I SIPËRFAQEVE DHE VESHJEVE TË METALEVE DHE MATERIALEVE TË TJERA; HIDROMETALURGJIA E METALEVE JOFERRORE
11 01 Mbetje nga trajtimi kimik i sipërfaqeve dhe veshjeve të metaleve me materiale të tjerë (P.sh. procesi galvanik, procesi i veshjeve me Zn, proceset për heqjen e skorieve, fosfatet,delubrifikimi alkalin,anodizimi e tje)
11 01 05* Shëllira acide për heqjen e skorieve
11 01 06* Acide të tjera të paspecifikuara
11 01 07* Shëllira bazike për heqjen e skorieve
11 01 08* Llumra fosfatike
11 01 09* Llumra dhe shtresa filtri, që përmbajnë substancë të rrezikshme
11 01 10 Llumra dhe shtresa filtri, të tjera nga ato të përmendura në 11 01 09
11 01 11* Lëngje ujore të shpëlarjes, që përmbajnë substanca të rrezikshme
11 01 12 Lëngje ujore të shpëlarjes, të tjera nga ato të përmendura në 11 01 11
11 01 13* Mbetje të delubrifikimit që përmbajnë substanca të rrezikshme
11 01 14 Mbetje të delubrifikimit, të tjera nga ato të përmendura në 14 01 13
11 01 15* Tretësa dhe numra nga sistemet e membranave ose nga sisteme të jonoshkëmbyesve që përmbajnë substanca të rrezikshme
11 01 16* Rezina të ngopura ose të shpenzuara gjatë jonoshkëmbimit
11 01 98* Mbetje të tjera që përmbajnë substanca të rrezikshme
11 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
11 02 Mbetje nga procese hidrometalurgjike joferrore
11 02 02* Llumra nga hidrometalurgjia e zinkut
11 02 03 Mbetjet nga prodhimi i anodave për proceset elektrolitike ujore
11 02 05* Mbetjet nga proceset hidrometalurgjike të bakrit që përmbajnë substanca të rrezikshme
11 02 06 Mbetje nga procese hidrometalurgjike të bakrit, të tjera nga ato të 05 11 02
11 02 07* Mbetje të tjera që përmbajnë substanca të rrezikshme
11 02 09 Mbetje të tjera të paspecifikuara
11 03 Llumra dhe mbetje të ngurta nga proceset e temperimit
11 03 01* Mbetje që përmbajnë cianid
11 03 02* Mbetje të tjera të paspecifikuara
11 05 Mbetje nga procese të galvanizimit në të nxehtë
11 05 01 Zinku i rëndë
11 05 02 Hi zinku
11 05 03* Mbetje të ngurta nga trajtimi i gazeve
11 05 04* Shkrirësi i harxhuar
11 05 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
12 MBETJE NGA TRAJTIMI FIZIKO-MEKANIK DHE DHËNIA E FORMËS SË METALEVE DHE PLASTIKAVE
12 01 Mbetjet nga derdhjet dhe trajtimi sipërfaqësor fiziko-mekanik i metaleve dhe plastikave
12 01 01 Tallash të metaleve ferrore
12 01 02 Pluhur dhe pjesë të imëta të metaleve ferrore
12 01 03 Tallash të metaleve joferrore
12 01 04 Pluhur dhe pjesë të imëta të metaleve joferrore
12 01 05 Mbetje plastike nga format dhe tornimet
12 01 06* Vajrat minerale të makinerive që përmbajnë halogjenë (përveç emulsioneve dhe solucioneve)
12 01 07* Vajrat minerale të makinerive që nuk përmbajnë halogjenë, (përveç emulsioneve dhe solucioneve)
12 01 08* Solucione dhe emulsione të makinerive që përmbajnë halogjenë
12 01 09* Solucione dhe emulsione të makinerive që nuk përmbajnë halogjenë
12 01 10* Vajrat sintetik të makinerive
12 01 12* Parafinat dhe yndyrat e shpenzuara
12 01 13 Mbetjet nga saldimet
12 01 14* Llumrat të makinerive që përmbajnë substancë të rrezikshme
12 01 15 Llumra të makinerive që përmbajnë substancë, të tjera nga ato të përmendura në 12 01 14
12 01 16* Mbetje të materialeve shpërthyese që përmbajnë substanca të rrezikshme
12 01 17 Mbetje të materialeve shpërthyese, të tjera nga ato të përmendura në 12 01 16
12 01 18* Llumra metalore (të grirjeve dhe bluarjeve) që përmbajnë vajra ose naftë
12 01 19* Vajra makine lehtësisht të biodegradueshëm
12 01 20* Trupat dhe materialet e grirë të shpenzuar që përmbajnë substanca të rrezikshme
12 01 21 Trupat dhe materialet e grirë të shpenzuar, të tjera nga ato të përmendura në
12 01 20
12 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
12 03 Mbetje nga procesi i degrasatimit me anë të ujit dhe avullit, (përveç 11)
12 03 01* Lëngje larës ujore
12 03 02* Mbetje të degrasatimit me avull
13 MBETJE VAJRASH DHE MBETJE TE KARBURANTEVE TE LËNGSHME, (përveç vajrave ushqimore dhe ato në kapitullin 05 12 19)
13 01 Mbetje vajrash hidraulike
13 01 01* Vajra hidraulike që përmbajnë PCB
13 01 04* Tretsa të kloruar
13 01 05* Tretsa të paklorinuar
13 01 09* Vaj hidraulik i klorinuar me bazë minerale
13 01 10* Vaj hidraulik i paklorinuar me bazë minerale
13 01 11* Vajra hidraulike sintetike
13 01 12* Vajra hidraulike lehtësisht të biodegraduar
13 01 13* Vajra të tjerë hidraulikë
13 02 Mbetje vaji ingranazhesh, motori dhe lubrifikante
13 02 04* Vajra motori ingranazhesh dhe lubrifikues të klorinuar me bazë minerale
13 02 05* Vajra motori, ingranazhesh dhe lubrifikues të pa klorinuar me bazë minerale
13 02 06* Vaj sintetik motori, ingranazhi dhe lubrifikues
13 02 07* Vajra lehtësisht të biodegradueshme: motori, ingranazh i dhe lubrifikant.
13 02 08* Vajra të tjera motori, ingranazhi delubrifikante
13 03 Mbetje vajrash izolues dhe përcjellës nxehtësie
13 03 01* Mbetje vajrash izolues dhe përcjellës nxehtësie që përmbajnë PCB
13 03 06* Mbetje vajrash izolues dhe përcjellës të nxehtësisë të klorinuar me bazë minerale, të tjerë nga ato të përmendura në 13 03 01
13 03 07* Vajra izolues dhe përcjellës të paklorinuar me bazë minerale
13 03 08* Vajra izolues, përcjellës nxehtësie dhe sintetik
13 03 09* Vajra lehtësisht të biodegradueshme izolues dhe përcjellës nxehtësie
13 03 10* Vajra të tjerë izolues dhe përcjellës nxehtësie
13 04 Vajra të ndotur anijesh
13 04 01* Vajra të ndotur anijesh nga lundrimi pranë tokës
13 04 02* Vajra nga ujëra të zeza të bankinave
13 04 03* Vajra të ndotur nga lundrime të tjera
13 05 Përbërës të seperatoreve ujit/naftë
13 05 01* Pjesë të ngurta nga seperatoret ujë/naftë
13 05 02* Llumra nga seperatoret ujë/naftë
13 05 03* Llumra ndërmjetës
13 05 06* Naftë nga seperatorët ujë/naftë
13 05 07* Ujë me naftë nga seperatorët ujë/naftë
13 05 08* Përzierje mbetjesh nga seperatorët ujë/naftë
13 07 Mbetje të karburanteve të lëngshme
13 07 01* Naftë dhe diezel
13 07 02* Benzinë
13 07 03* Lëndë të tjera djegëse përfshi edhe përzierjet
13 08 Mbetje naftë të paspecifikuara diku tjetër
13 08 01* Llumra nga shkripëzimet ose emulsionet
13 08 02* Emulsione të tjerë
13 08 03* Mbetje të tjera të paspecifikuara
14 TRETËS TË MBETJEVE ORGANIKE FTOHËS DHE POMPUES (përveç 07 dhe 08)
14 06 Mbetje të tretsave organike të ftohësave dhe pompuesve (shkuma aerosole)
14 06 01* Kloroflour karbonet, HCFC, HEC.
14 06 02* Tretës të tjerë ose përzierje tretësish të halogjenizuar
14 06 03* Tretës ose përzierje tretësish të tjerë
14 06 04* Llumra ose mbetje të ngurta që përmbajnë tretës të halogjenizuar
14 06 05* Mbeturina ose mbetje të ngurta që përmbajnë tretës të tjerë
15 PAKETIME MBETURINASH, ABSORBENTE, RROBA FSHIRËSE, MATERIALE TË FILTRAVE DHE RROBA MBROJTËSE TË PASPECIFIKUARA NDRYSHE
15 01 Ambalazhe (duke përfshirë mbetjet e paketuara urbane)
15 01 01 Mbetje ambalazhi letre dhe kartoni
15 01 02 Mbetje ambalazh i plastike
15 01 03 Mbetje ambalazhi druri
15 01 04 Mbetje ambalazhi metalike
15 01 05 Mbetje ambalazhi të përbëra
15 01 06 Mbetje ambalazhi
15 01 07 Mbetje ambalazhi qelqi
15 01 09 Mbetje ambalazhi tekstili
15 01 10* Mbetje ambalazhi që përmbajnë ose janë të kontaminuara me substanca të rrezikshme
15 01 11* Mbetje ambalazhi metalike që përmbajnë materiale poroze (p.sh. azbest), duke përfshirë kontenieret bosh të presioneve
15 02 Absorbente, materiale filtrues, copa/rroba fshirëse dhe rroba mbrojtëse
15 02 02* Absorbente, material filtrues (duke përfshirë filtra naftë të paspecifikuar) dhe rroba mbrojtëse të kontaminuara nga substanca të rrezikshme
15 02 03 Absorbente, materiale filtrues, copa rroba thithëse, të tjera nga ato të përmendura në 15 02 02
16 MBETJE TË PASPECIFIKUARA NË LISTË
16 01 Mjete jashtë përdorimit nga mënyrat e ndryshme të transportit (duke përfshirë mjete jorrugore) dhe mbetje nga çmontimi i mjeteve jashtë përdorimit dhe të mirëmbajtjes, (përveç 13, 14, 16 06 dhe 16 08)
16 01 03 Goma jashtë përdorimit
16 01 04* Mjete jashtë përdorimit
16 01 06 Mjete jashtë përdorimit që nuk përmbajnë lëngje apo komponente të tjera të rrezikshme
16 01 07* Filtra vaji, naftë
16 01 08* Komponente që përmbajnë mërkur
16 01 09* Komponentë që përmbajnë PCBs
16 01 10* Komponente shpërthyes (p.sh. jastëk ajri)
16 01 11* Tampon frenash që përmbajnë azbest
16 01 12 Tampon frenash, të tjera nga ato të përmendura në 16 01 11
16 01 13* Lëngje frenash
16 01 14* Lëngje antingrirës që përmbajnë substanca të rrezikshme
16 01 15 Lëngje antigrirës, të tjera nga ato në 16 01 14
16 01 16 Tankera për gaze të lëngshme
16 01 17 Metale ferrore
16 01 18 Metale joferrore
16 01 19 Plastika
16 01 20 Qelq
16 01 21* Përbërës të rrezikshme, të tjera nga ato të përmendura në 16 01 07 deri 16 01 11 ,16 01 13 dhe 16 01 14
16 01 22 Përbërës të tjerë të paspecifikuar
16 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
16 02 Mbetje nga pajisjet elektrike dhe elektronike
16 02 09* Transformatorë dhe kondesatorë që përmbajnë PCBs
16 02 10* Pajisje skarco që kanë ose janë të kontaminuar me PCBs, të tjera nga ato në 16 02 09
16 02 11* Pajisje skarco që përmbajnë kloroflorkarbon, HCFC, HFC
16 02 12* Pajisje skarco që kanë azbest të lirë
16 02 13* Pajisje skarco që kanë përbërës të rrezikshëm 16 02 09 deri 16 02 12
16 02 14 Pajisje skarco, të tjera nga ato të përmendura në 16 02 09 deri 16 02 13
16 02 15* Komponentë të rrezikshëm të hequra nga pajisjet skarco
16 02 16 Komponentë të rrezikshëm të hequra nga pajisjet skarco, të tjera nga ato të përmendura në 16 02 15
16 03 Grupime të paspecifikuara dhe produkte të papërdorshme
16 03 03* Mbetje inorganike që përmbajnë substanca të rrezikshme
16 03 04 Mbetje inorganike që përmbajnë substanca ndryshe nga ato të 16 03 03
16 03 05* Mbetje organike që përmbajnë substanca të rrezikshme
16 03 06 Mbetje organike që përmbajnë, të tjera nga ato të përmendura në 16 03 05
16 04 Eksplozivë të mbetur
16 04 01* Mbetje të municioneve
16 04 02* Mbetje nga fishekzjarrët
16 04 03* Mbetje të tjera eksplozive
16 05 Gaze në kontenierët e presionit dhe kimikate të skaduara
16 05 04* Gaze në kontenierët e presionit (përfshirë halonet) që përmbajnë substanca të rrezikshme
16 05 05 Gaze në kontenierët e presionit me presion, të tjera nga ato të përmendura në 16 05 04
16 05 06* Kimikate laboratori qe konsistojnë ose permbajne substanca të rrezikshme përfshire përzierje të kimikatëve laboratorike
16 05 07* Kimikate të skaduara inorganike, që konsistojne ose përmbajnë substanca të rrezikshme
16 05 08* Kimikate të skaduara organike, që konsistojnë ose përmbajnë substanca të rrezikshme
16 05 09 Kimikate të skaduara, të tjera nga ato të përmendura në 16 05 06, 16 05 07 dhe 16 05 08
16 06 Bateri dhe akumulatorë
16 06 01* Bateri plumbi
16 06 02* Bateri Ni-Cd
16 06 03* Bateri që kanë mërkur
16 06 04 Bateri alkaline (përveç 16 06 03)
16 06 05 Bateri dhe akumulatorë të tjerë
16 06 06* Elektrolite të ndara të mbledhur nga bateri dhe akumulatorë të tjerë
16 07 Mbetje nga tankerat e transportit, tankera magazinues dhe të pastrimit të fuqive (përveç 05 dhe 13)
16 07 08* Mbetje që kanë naftë
16 07 09* Mbetje që kanë substanca të tjera të rrezikshme
16 07 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
16 08 Katalizatorë të harxhuar
16 08 01 Katalizatorë të harxhuar që kanë ar, argjend, renium, radium, paladium, iridium, ose platinium (përveç 1608 07)
16 08 02* Katalizatorë të harxhuar që përmbajnë metale transitë të rrezikshëm ose komponime të metaleve tranzite të rrezikshëm
16 08 03 Katalizatorë të harxhuar që përmbajnë metale transitë ose komponime të metaleve të transitëve të tjera
16 08 04 Katalizatorë fluidë të harxhuar (përveç 16 08 07)
16 08 05* Katalizatorë të harxhuar që kanë acid fosforik
16 08 06* Lëngje të harxhuar të përdorur si katalizatorë
16 08 07* Katalizatorë të harxhuar të kontaminuar me substanca të rrezikshme
16 09 Substanca oksiduese
16 09 01* Përmaganate p.sh. permaganati i kaliumit
16 09 02* Kromate p.sh. kromat kaliumi ose bikromati i kaliumit ose i natriumit
16 09 03* Perokside, peroksid hidrogjeni
16 09 04* Substanca të tjera të paspecifikuara
16 10 Mbetje të lëngshme ujore të destinuara për trajtim jashtë zone
16 10 01* Mbetje të lëngshme ujore, që kanë substanca të rrezikshme
16 10 02 Mbetje të lëngshme ujore, të tjera nga ato të përmendura në 16 10 01
16 10 03* Koncentrime ujore që kanë substanca të rrezikshme
16 10 04 Koncentrime ujore, të tjera nga ato të përmendura në 16 10 03
16 11 Mbetje të veshjeve të brendshme dhe materialeve zjarrduruese
16 11 01* Mbetje të veshjeve të brendshme me bazë karboni dhe materialeve zjarrduruese nga procese metalurgjike që përmbajnë substanca të rrezikshme
16 11 02 Mbetje të veshjeve të brendshme me bazë karboni dhe materialeve zjarrduruese nga procese metalurgjike, të tjera nga ato të përmendura në 16 11 01
16 11 03* Mbetje të veshjeve të brendshme dhe materialeve zjarrduruese nga procese metalurgjike që përmbajnë substanca të rrezikshme
16 11 04 Mbetje të veshjeve të brendshme dhe materialeve zjarrduruese nga procese metalurgjike, të tjera nga ato të përmendura në 16 11 03
16 11 05* Mbetje të veshjeve të brendshme dhe materialeve zjarrduruese nga proceset jometalugjike që përmbajnë substanca të rrezikshme
16 11 06 Mbetje të veshjeve të brendshme dhe materialeve zjarrduruese nga proceset jometalugjike, të tjera nga ato të përmendura ne 16 11 05
17 MBETJE NGA NDËRTIMET DHE PRISHJET (PËRFSHI DHERA TË GËRMUARA NGA ZONA TË KONTAMINUARA)
17 01 Beton, tulla, tjegulla dhe qeramika
17 01 01 Beton
17 01 02 Tulla
17 01 03 Tjegulla dhe qeramika
17 01 06* Përzierje ose fraksione të ndara betoni, tullash, tjegulla dhe qeramikës që përmbajnë substance të rrezikshme
17 01 07 Përzierje të betonit, tullave, tjegullave dhe qeramikës, të tjera nga ato të përmendura në 17 01 06
17 02 Dru, qelqe dhe plastika
17 02 01 Dru
17 02 02 Qelqe
17 02 03 Plastikë
17 02 04* Dru, qelq dhe plastika që përmbajnë substancë të rrezikshme
17 03 Përzierje bituminoze, bitumi dhe produkte të tjera të ziftit
17 03 01* Përzierje bituminoze që përmbajnë zifte qymyri
17 03 02 Përzierje bituminoze, të tjera nga ato të përmendura në 17 03 01
17 03 03* Zifte qymyri dhe katrane
17 04 Metale (përfshi dhe aliazhet e metaleve)
17 04 01 Bakër, bronx, tunxh
17 04 02 Alumin
17 04 03 Alumb
17 04 04 Zink
17 04 05 Hekur dhe çelik
17 04 06 Kallaj
17 04 07 Metale të përziera
17 04 09* Mbetje metalore të kontaminuara me substanca të rrezikshme
17 04 10* Kabllo që përmbajnë naftë, bitum apo substanca të tjera të rrezikshme
17 04 11 Kabllo të tjera nga ato të përmendura në 17 04 10
17 05 Dhera (duke përfshirë dhera të gërmuara nga toka të kontaminuara, gurë dhe balta të tjera)
17 05 03* Dhera dhe gurë që përmbajnë substancë të rrezikshme
17 05 04 Dhera dhe gurë, të tjera nga ato të përmendura në 17 05 03
17 05 05* Balta që përmbajnë lëndë të rrezikshme
17 05 06 Balta, të tjera nga ato të përmendura në 17 05 05
17 05 07* Çakëll që përmban substanca të rrezikshme
17 05 08 Çakëll, të tjera nga ato të përmendura në 17 05 07
17 06 Materiale izoluese dhe materiale ndërtimi me azbest
17 06 01* Material izolimi që përmban azbest
17 06 03* Material izolimi që konsistojnë ose përmbajnë substanca të rrezikshme
17 06 04 Materiale izolimi të tjera nga ato të përmendura në 17 06 01 dhe 17 06 03
17 06 05* Materiale ndërtimi që përmbajnë asbest
17 08 Materiale ndërtimi me gips
17 08 01 Materiale ndërtimi me gips që janë të kontaminuara me substanca të rrezikshme
17 08 02 Materiale ndërtimi me gips, të tjera nga ato të përmendura në 17 08 01
17 09 Mbetje të tjera ndërtimi dhe të prishjeve
17 09 01* Mbetje ndërtimi dhe të prishjeve që përmbajnë merkur
17 09 02* Mbetje ndërtimi dhe të prishjeve që përmbajnë PCB
17 09 03* Mbetje nga ndërtimi dhe të prishjeve, duke përfshirë mbetjet e përziera që përmbajnë substanca të rrezikshme
17 09 04 Mbetje të përziera nga ndërtimi dhe të prishjeve, të tjera nga ato të përmendura në 17 09 01, 17 09 02 dhe 17 09 03
18 MBETJE NGA KUJDESI SHËNDETËSOR NJERËZOR OSE SHTAZOR DHE KËRKIME QË LIDHEN ME TO (me përjashtim të mbetjeve të kuzhinave dhe restoranteve që nuk lidhen drejtpërdrejt me kujdesin shëndetësor)
18 01 Mbetjet nga kujdesi shëndetësor që nga lindja, diagnostikimi, trajtimi dhe/ose parandalimi i sëmundjeve në njerëzit
18 01 01 Bisturitë, shiringa, instrumente të mprehta (përveç 18 01 03)
18 01 02 Pjesë të trupit dhe organe, përfshirë qeset dhe konservuesit e gjakut dhe rezervat e gjakut (përveç 18 01 03)
18 01 03 Mbetjet, grumbullimi dhe asgjësimi i të cilave kërkon trajtim të veçantë për të parandaluar infeksionet
18 01 04 Mbetjet, grumbullimi dhe asgjësimi i të cilave nuk kërkon trajtim të veçantë për të parandaluar infeksionet (p.sh. veshje, hedhurinat e leukoplasteve, ndërresat, veshje për të asgjësuar, pelena etj.)
18 01 06 Kimikate që konsistojnë ose përmbajnë substanca të rrezikshme
18 01 07 Kimikate të tjera nga ato të përmendura në 18 01 06
18 01 08 Medikamente citostatika dhe citotoksike
18 01 09 Medikamente të tjera përveç atyre të përmendura në 18 01 08
18 01 10 Mbetje amalgame nga kujdesi dentar
18 02 Mbetje nga kërkimet, diagnostikimet, trajtimet dhe parandalimi i sëmundjeve te kafshët
18 02 01 Bisturitë, shiringa, instrumente të mprehta (përveç 18 01 02)
18 02 02 Mbetjet, grumbullimi dhe asgjësimi i të cilave kërkon trajtim të veçantë për të parandaluar infeksionet
18 02 03 Mbetjet, grumbullimi dhe asgjësimi i të cilave nuk kërkon trajtim të veçantë për të parandaluar infeksionet
18 02 05 Kimikate që konsistojnë ose përmbajnë substanca të rrezikshme
18 02 06 Kimikate të tjera nga ato të përmendura në 18 02 05
18 02 07 Medikamente citostatika dhe citotoksike
18 02 08 Medikamente të tjera përveç atyre të përmendura në 18 01 07
19. MBETJE NGA IMPIANTET E TRAJTIMIT TË MBETJEVE, TË UJËRAVE TË NDOTURA (JO NË VEND) DHE PËRGATITJA E UJIT PËR PËRDORIM NJERËZOR DHE INDUSTRIAL
19 01 Mbetje nga iceneratorët ose piroliza e mbetjeve
19 01 02 Materiale ferrore të dala nga hiret fundore
19 01 05* Shtresa filtri nga trajtimi i gazeve
19 01 06* Mbetjet e lëngshme ujore nga trajtimi i gazeve dhe mbetje të tjera të lëngshme ujore
19 01 07* Mbetjet e ngurta nga trajtimi i gazeve
19 01 10* Karboni i aktivizuar i harxhuar nga trajtimi i gazeve
19 01 11* Hira fundore dhe numra që përmbajnë substanca të rrezikshme
19 01 12 Hira fundore dhe numra, të tjera nga ato të përmendura në 19 01 11
19 01 13* Hi fluturues që përmban substanca të rrezikshme
19 01 14 Hi fluturues tjetër nga ato të përmendura në 19 01 13
19 01 15* Pluhur kaldajash që përmbajnë substanca të rrezikshme
19 01 16 Pluhur kaldajash, të tjera nga ato të përmendura në 19 01 15
19 01 17* Mbetje të pirolizës që përmbajnë substanca të rrezikshme
19 01 18 Mbetje të pirolizës të tjera nga ato të përmendura në 19 01 17
19 01 19 Rërat nga shtratet vluese
19 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
19 02 Mbetjet nga trajtimi fiziko-kimik i mbetjeve (përfshirë dekromatizimin, decianizimin dhe neutralizimin)
19 02 03 Mbetje të përziera paraprakisht, të kompozuara vetëm nga mbetje të parrezikshme
19 02 04* Mbetje të përziera paraprakisht, të kompozuara nga të paktën një rrezikshme
19 02 05* Llumrat nga trajtimi fiziko-kimik që përmbajnë substanca të rrezikshme
19 02 06 Llumrat nga trajtimi fiziko-kimik, të tjera të përmendura në 19 02 05
19 02 07* Vajra dhe koncentrate nga seperimi
19 02 08* Mbetje të lëngshme të djegshme që përmbajnë substanca të rrezikshme
19 02 09* Mbetje të ngurta të djegshme përfshirë substancat e rrezikshme
19 02 10 Mbetje të djegshme të tjera nga ato të përmendura në 19 02 08 dhe 19 02 09
19 02 11* Mbetje të tjera që përmbajnë substanca të rrezikshme
19 02 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
19 03 Mbetje të stabilizuara të ngurtësuara
19 03 04* Mbetje të përcaktuara si të rrezikshme, pjesërisht të stabilizuara
19 03 05 Mbetje të stabilizuara të tjera nga ato të përmendura në 19 03 04
19 03 06* Mbetjet e përcaktuara si të rrezikshme, e ngurtësuar
19 03 07 Mbetje të ngurtësuara, të tjera nga ato të përmendura në 19 03 06
19 04 Mbetje të qelqëzuara dhe mbetje nga qelqëzimet
19 04 01 Mbetje të qelqëzuara
19 04 02* Hi fluturues dhe mbetje të tjera nga trajtimi i gazeve
19 04 03* Faza të ngurta të paqelqëzuara
19 04 04 Mbetjet e lëngshme ujore nga temperimi i mbetjeve të qelqëzuara
19 05 Mbetjet nga trajtimi aerobik i mbetjeve të ngurta
19 05 01 Fraksione të pakompostuara të mbetjeve urbane dhe mbetjeve të tjera të ngjashme
19 05 02 Fraksione të pakompostuara të mbetjeve bimore dhe shtazore
19 05 03 Kompost jashtë specifikimit
19 05 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
19 06 Mbetjet nga trajtimi anaerobik i mbetjeve
19 06 03 Lëngje nga trajtimi anaerobik i mbetjeve urbane
19 06 04 Mbetje të tretshme nga trajtimi anaerobik i mbetjeve urbane
19 06 05 Lëngje nga trajtimi anaerobik i mbetjeve shtazore dhe bimore
19 06 06 Mbetje të tretshme nga trajtimi anaerobik mbetjeve shtazore dhe bimore
19 06 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
19 07 Rrjedhjet nga landfillët
19 07 02* Rrjedhje nga landfillët që përmbajnë substanca të rrezikshme
19 07 03 Rrjedhje nga landfillët, të tjera nga ato të përmendura në 19 07 02
19 08 Mbetje nga impiantet e trajtimit të mbetjeve ujore, të paspecifikuara
19 08 01 Ekzaminimet
19 08 02 Mbetje nga çranizimi
19 08 05 Llumrat nga trajtimi i ujërave të zeza urbane
19 08 06* Rezina jonoshkëmbyese të ngopura ose të harxhuara
19 08 07* Solucione dhe numra nga regjenerimi i jonokëmbyesve
19 08 08* Sisteme të membranave që përmbajnë metalet e rënda
19 08 09 Graso dhe përzierje të tjera vajore nga seperatorët vaj/ujë që përmbajnë vetëm yndyra dhe vajra ushqimore
19 08 10* Graso dhe përzierje të tjera vajore nga seperatorët vaj/ujë, të tjera nga ato të
përmendura në 19 08 09
19 08 11* Llumra që përmbajnë substanca të rrezikshme nga trajtimi biologjik i ujërave të ndotura industriale
19 08 12 Llumra nga trajtimi biologjik i ujërave të ndotura industriale të tjera nga ato të përmendura në 19 08 11
19 08 13* Llumra që përmbajnë substanca të rrezikshme nga trajtime të tjera të ujërave të ndotura industriale
19 08 14 Llumra nga trajtime të tjera të ujërave të ndotura industriale të tjera nga ato të përmendura në 19 08 13
19 08 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
19 09 Mbetje nga përgatitja e ujit për konsumim njerëzor dhe përdorim industrial
19 09 01 Mbetje të ngurta nga filtrimet primare dhe ekzaminimet
19 09 02 Llumra nga qartësimi i ujit
19 09 03 Llumra nga dekarbonizimi
19 09 04 Karbon i aktivizuar i harxhuar
19 09 05 Rezina jonoshkëmbyese të ngopura ose të harxhuara
19 09 06 Solucione dhe numra nga rigjenerimi i jonoshkëmbyesve
19 09 99 Mbetjet të tjera të paspecifikuara
19 10 Mbetje nga copëzimi i mbetjeve që përmbajnë metale
19 10 01 Hekur dhe mbetje çeliku
19 10 02 Mbetje joferrore
19 10 03* Fraksione të lehta dhe pluhura që përmbajnë substanca të rrezikshme
19 10 04 Fraksione të lehta dhe pluhura të tjera nga ato të përmendura në 19 10 03
19 10 05* Fraksione të tjera që përmbajnë substanca të rrezikshme
19 10 06 Fraksione të tjera nga ato të përmendura në 19 10 05
19 11 Mbetje nga rigjenerimi i naftës
19 11 01* Filtra argjile të shpenzuara
19 11 02* Zifte acide
19 11 03* Mbetje të lëngshme ujore
19 11 04* Mbetje nga pastrimi i lëndëve djegëse me baza
19 11 05* Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve që përmbajnë substanca të rrezikshme
19 11 06 Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve të tjera nga ato të përmendura në 19 11 05
19 11 07* Mbetje nga pastrimi i oxhakëve të gazit
19 11 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
19 12 Mbetje nga trajtimi mekanik i mbetjeve (p.sh. ndarja, kompaktimi, ngjeshja) të paspecifikuara diku tjetër
19 12 01 Letër e karton
19 12 02 Metale ferrore
19 12 03 Metale joferrore
19 12 04 Plastik dhe gomë
19 12 05 Qelq
19 12 06* Dru që përmbajnë substanca të rrezikshme
19 12 07 Drurë të tjerë nga ato të përmendura në 19 12 06
19 12 08 Tekstilet
19 12 09 Mineralet (p.sh. rërë, gurë)
19 12 10 Mbetjet e djegshme (skarcitetet e lëndëve djegëse)
19 12 11* Të tjera mbetje (përfshirë materiale të përziera) nga trajtimi mekanik i mbetjeve që përmbajnë substancë të rrezikshme
19 12 12 Mbetje të tjera (përfshirë materiale të përziera) nga trajtimi mekanik i mbetjeve, të tjera nga ato të përmendura në 19 12 11
19 13 Mbetjet nga rehabilitimi i tokës dhe i ujërave nëntokësore
19 13 01* Mbetjet e ngurta nga rehabilitimi i tokës që përmbajnë substanca të rrezikshme
19 13 02 Mbetjet e ngurta nga rehabilitimi i tokës, të tjera nga ato të përmendura në 19 13 01
19 13 03* Llumrat nga rehabilitimi i tokës që përmbajnë substanca të rrezikshme
19 13 04 Llumrat nga rehabilitimi i tokës, të tjera nga ato të përmendura në 19 13 03
19 13 05* Llumrat nga rehabilitimi i ujërave nëntokësore që përmbajnë substanca të rrezikshme
19 13 06 Llumrat nga rehabilitimi i ujërave nëntokësore, të tjera nga ato të përmendura në 19 13 05
19 13 07* Mbetje të lëngshme ujore dhe koncentratet ujore nga rehabilitimi i ujërave nëntokësore që përmbajnë substanca të rrezikshme
19 13 08 Mbetje të lëngshme ujore dhe koncentratet ujore nga rehabilitimi i ujërave nëntokësore, të tjera nga ato të përmendura në 19 13 07
20 MBETJET URBANE (MBETJET SHTËPIAKE DHE TREGTARE, MBETJE INDUSTRIALE E INSTITUCIONALE TË NGJASHME) PËRFSHIRË FRAKSIONET E MBLEDHURA VEÇMAS
20 01 Fraksionet e ndara (përveç 15 01)
20 01 01 Letër dhe karton
20 01 02 Qelq
20 01 08 Mbetje të biodegradueshme nga kuzhinat dhe mensat
20 01 10 Veshjet
20 01 11 Tekstilet
20 01 13* Tretësit
20 01 14* Acidet
20 01 15* Bazat
20 01 17* Fotokimikatet
20 01 19* Pesticidet
20 01 21* Mbetje të tubave fluoreshente dhe mbetje të tjera që përmbajnë merkur
20 01 23* Pajisje skarco që përmbajnë klorofluorokarbone
20 01 25 Vajra dhe dhjamna ushqimore
20 01 26* Vajra dhe dhjamna, të tjera nga ato të përmendura në 20 01 25
20 01 27* Bojëra, ngjyra, ngjitës etj, që përmbajnë substanca të rrezikshme
20 01 28 Bojëra, ngjyra, ngjitës etj, të tjera nga ato të përmendura në 20 01 27
20 01 29* Detergjent që përmbajnë substanca të rrezikshme
20 01 30 Detergjent të tjerë nga ato të përmendur në 20 01 29
20 01 31* Medikamente citotoksike dhe citostatike
20 01 32 Medikamente të tjera nga ato të përmendura në 20 01 31
20 01 33* Bateritë dhe akumulatorët të përfshirë në 16 06 01, 16 06 02 ose 16 06 03 dhe bateritë e akumulatorët e pandarë
20 01 34 Bateritë dhe akumulatorët e tjerë nga ato të përmendur në 20 01 33
20 01 35* Pajisjet e skaduara elektrike dhe elektronike, të tjera nga ato të përmendura në 20 01 21 dhe 20 01 23 që përmbajnë komponentë të rrezikshëm
20 01 36 Pajisjet e skaduara elektrike dhe elektronike, të tjera nga ato të përmendura në 20 01 21, 20 01 23 dhe 20 01 35
20 01 37* Mbetje druri që përmbajnë substanca të rrezikshme
20 01 38 Mbetje druri të tjera nga ato të përmendura në 20 01 37
20 01 39 Plastikët
20 01 40 Metalet
20 01 41 Mbetjet nga pastrimi i oxhaqeve
20 01 99 Fraksione të tjera të paspecifikuara
20 02 Mbetjet e kopshteve dhe parqeve (përfshirë mbetjet e varrezave)
20 02 01 Mbetje të biodegradueshme
20 02 02 Dhera dhe gurë
20 02 03 Mbetje të tjera të pabiodegradueshme
20 03 Mbetje të tjera urbane
20 03 01 Mbetjet e përziera urbane
20 03 02 Mbetje nga tregjet
20 03 03 Mbetje nga pastrimi i rrugëve
20 03 04 Llumra nga gropat septike
20 03 06 Mbetje nga pastrimi i ujërave të zeza
20 03 07 Mbetjet të vëllimshme
20 03 99 Mbetjet urbane të paspecifikuara
SHTOJCA II
KARAKTERISTIKAT E MBETJEVE QË I BËJNË ATO TË RREZIKSHME
Mbetjet janë të rrezikshme:
nëse manifestojnë një ose më shumë nga vetitë e paraqitura më poshtë nga H1 deri H14:
H1 "Eksplozive": substancat dhe preparatet të cilat mund të shpërthejnë nën efektin e flakës
ose të cilat janë më të ndjeshme nga goditja apo fërkimi se dinitrobenzeni.
H2 "Oksiduese": substancat dhe preparatet të cilat kanë reaksione të fuqishme ekzotermioke kur bien në kontakt me substanca të tjera, veçanërisht me substanca të djegshme.
H3-A "Shumë të djegshme":
- substancat dhe preparatet e lëngshme të cilat kanë një pikë flakërimi më poshtë se 21 C
(duke përfshirë lëngjet ekstremisht të djegshme (të përflakshme);
- substancat dhe preparatet të cilat mund të nxehen dhe të ndizen në kontakt me ajrin në
temperaturën e ambientit pa praninë e ndonjë energjie të jashtme;
- substancat dhe preparatet e ngurta të cilat mund të marrin flakë menjëherë pas një kontakti të shkurtër me një burim ndezës dhe mund të vazhdojnë të digjen ose të konsumohen edhe pas largimit të burimit ndezës;
- substancat dhe preparatet e gazta, të cilat janë të djegshme në ajër në trysni normale;
- substancat dhe preparatet e gazta, të cilat në kontakt me ujin apo me ajrin e lagësht, evoluojnë në gaze të djegshme, në sasi të rrezikshme.
H3-B "Të djegshme": substancat dhe preparatet e lëngshme, që kanë një pikë flakërimi të
barabartë ose më të madhe se 21*C dhe më pak ose të barabartë me 55*C;
H4 "Irrituese": substancat dhe preparatet jokorrozive, të cilat nëpërmjet një kontakti të menjëhershëm, të zgjatur apo të përsëritur me lëkurën apo me membranat mukoze, mund të shkaktojnë inflamacione.
H5 "E rrezikshme": substancat dhe preparatet, të cilat nëse thithen nëpërmjet frymëmarrjes,
injektohen ose penetrojnë në lëkurë mund të shkaktojnë rrezik të kufizuar të shëndetit.
H6 "Toksike": substancat dhe preparatet, të cilat nëse thithen nëpërmjet frymëmarrjes, injektohen ose penetrojnë në lëkurë mund të shkaktojnë rrezik serioz, akut ose kronik të shëndetit, të cilat mund të shkaktojnë edhe vdekjen.
H7 "Kancerogjene": substancat dhe preparatet, të cilat nëse thithen nëpërmjet frymëmarrjes, injektohen ose penetrojnë në lëkurë mund të shkaktojnë kancer ose të rrisë mundësinë e shfaqjes së tij.
H8 "Korrozive": substancat dhe preparatet, të cilat mund të shkaktojnë dëmtime pas kontaktit në indet e gjalla.
H9 "Infektive": substancat që përmbajnë mikro organizma mbijetuese ose toksinat e tyre, të
cilat janë të njohura ose besohet të shkaktojnë sëmundje në njerëzit ose në organizmat e gjalla.
H10 "Teratogjenike"(toksike për riprodhimin): substancat dhe preparatet, të cilat nëse thithen nëpërmjet frymëmarrjes, injektohen ose penetrojnë në lëkurë mund të shkaktojnë keqformime të lindura, jo të trashëgueshme ose të rrisin mundësinë e shfaqjes së tyre.
H11 "Mutagjenike": substancat dhe preparatet, të cilat nëse thithen nëpërmjet frymëmarrjes, injektohen ose penetrojnë në lëkurë mund të shkaktojnë defekte gjenetike të trashëgueshme ose të rrisin mundësinë e shfaqjes së tyre.
H12 Substancat dhe preparatet, të cilat shkarkojnë gaz toksik në kontakt me ujin, ajrin ose
me ndonjë acid.
H13 Substancat dhe preparatet, të afta që pas asgjësimit ose prodhimit të ndonjë substance
tjetër (p.sh. ujërat kulluese pas trajtimit), që zotërojnë ndonjë nga karakteristikat e listuara më sipër.
H14 "Ekotoksike": substancat dhe preparatet, të cilat paraqesin ose mund të paraqesin
rrezik të menjëhershëm ose të mëvonshëm në një ose më shumë komponentë të mjedisit.
2. Dhe për substancat që i përkasin H3 deri H8, H10 dhe H11, nëse paraqesin një ose më
shumë nga karakteristikat e mëposhtme:
- pika e flakërimit ? 55 C;
- një ose më shumë substanca, të klasifikuara si shumë toksike në përqendrim total ? 0,1 %;
- një ose më shumë substanca, të klasifikuara si të rrezikshme në përqendrim total ? 0,25 %;
- një ose më shumë substanca korrozive, të klasifikuara si R15 në përqendrim total ? 5 %;
- një ose më shumë substanca korrozive, të klasifikuara si R34 në përqendrim total ? 10%;
- një ose më shumë substanca irrituese, të klasifikuara si R36, R37, R38 në përqendrim total ? 20%;
- një substancë të njohur si kancerogjene të kategorisë 1 ose 2, në përqendrim total ? 0,1 %;
- një substancë të njohur si kancerogjene të kategorisë 3, në përqendrim total ? 1 %;
- një substancë toksike për riprodhimin të kategorisë 1 ose 2, të klasifikuara si R60, R61 në
përqendrim total ? 0,5%;
- një substancë toksike për riprodhimin të kategorisë 3, të klasifikuar si R62, R63 në
përqendrim total ? 5 % ;
- një substancë mutagjene të kategorisë 1 ose 2, të klasifikuar si R46 në përqendrim total ? 0,1 %;
- një substancë mutagjene të kategorisë 3, të klasifikuar si R40 në përqendrim total ? 1%. SHTOJCA III
KATEGORITË E MBETJEVE TË RREZIKSHME TË GJENERUARA, TË LISTUARA
SIPAS NATYRËS SË TYRE, APO AKTIVITETIT QË I GJENERON ATO
(Mund të jenë në gjendje të lëngshme, llumi ose të ngurtë)
Shtojca III.A.
Mbetjet që paraqesin një ose më shumë nga vetitë e listuara ne shtojcën II dhe të cilat konsistojnë në:
1. Substanca anatomike, spitalore dhe mbetje të tjera klinike;
2. Komponime farmaceutike mjekësore dhe veterinare;
3. Konservues druri;
4. Biocide dhe substanca fito-farmaceutike;
5. Mbetje nga substanca të përdorura si tretës;
6. Substanca organike të halogjenuara jo të përdorura si solvente, duke përjashtuar
materialet e tyre inerte të polimerizuara;
7. Kripëra temperimi që përmbajnë cianide;
8. Vajra minerale dhe substanca vajore;
9. Përzjerje, emulsione naftë/ujë dhe hidrokarbon /ujë;
10. Substanca që përmbajnë bifenile të poliklorinuara-PCB dhe/ose trifenile të poliklorinuara PCT;
11. Materiale bituminoze të dala nga rafinimi, distilimi dhe nga trajtimet pirolitike;
12. Bojëra, ngjyrosët, pigmente, llaqe, varak;
13. Rezina, lateksi, plastifikatorë, ngjitës/adezivë;
14. Substancat kimike që dalin nga aktivitetet kërkimore, zhvilluese dhe të mësimdhënies, të cilat nuk janë të identifikuara dhe/ose janë të reja dhe efekti i të cilave mbi njeriun dhe/ose mjedisin nuk është i njohur (p.sh. mbetjet e laboratorëve);
15. Materiale piroteknike dhe materiale të tjera eksplozive;
16. Kimikate fotografike dhe materiale të procesit të zhvillimit të filmave fotografikë;
17. Çdo material i kontaminuar me ndonjë të ngjashëm të dibenzo-furaneve të poliklorinuara;
18. Çdo material i kontaminuar me ndonjë të ngjashëm të dibenzo-p-dioksinave të polikloruara.
Shtojca III. B.
19. Mbetjet që përmbajnë një prej përbërësve në shtojcën IV dhe kanë një nga vetitë e listuara në shtojcën II dhe të cilat konsistojnë në:
20. Sapunë, vajra, parafina bimore ose shtazore;
21. Substanca organike jo të halogjenuara, që nuk përdoren si solvente;
22. Substanca inorganike pa metale apo komponime të metaleve;
23. Hi dhe jose thëngjij
24. Dhera, rëra, argjilë, përfshirë shllamin e shpimit;
25. Kripërat e temperimit jocianide;
26. Pluhura dhe pudra metalike;
27. Materiale katalitike të përdorura;
28. Lëngje dhe llumra që përmbajnë metale ose komponime metalike;
29. Mbetje nga operacionet e kontrollit të ndotjes, përjashtuar 29, 30 dhe 33.
30. Llumra fërkimi;
31. Llumra nga impiantet e pastrimit të ujit;
32. Mbetje te dekarbonizuara;
33. Mbetje nga kolonat jonokëmbyese;
34. Llumra të ujërave të zeza të patrajtuara ose të të papërshtatshme për përdorim në
bujqësi;
35. Mbetje nga pastrimi i cisternave(autobotëve) dhe pajisjeve;
36. Pajisje të kontaminuara;
37. Kontenierë të kontaminuar (edhe cilindra gazi etj.), të cilët përmbajnë një ose më shumë
përbërës të listuar në shtojcën III A;
38. Bateri ose elemente elektrike të tjera;
39. Vajra bimore;
40. Materiale që rezultojnë nga mbledhja selektive e mbetjeve shtëpiake dhe të cilat paraqesin një nga karakteristikat e listuara në shtojcën II;
41. Mbetje të tjera të cilat përmbajnë një prej përbërësve të listuar në aneksin IV dhe paraqesin një nga vetitë e listuara në shtojcën II.
SHTOJCA IV
PËRBËRËSIT E MBETJEVE TË SHTOJCËS IIIB, TË CILAT I BËJNË ATO TË RREZIKSHME, KUR ATO PARAQESIN VETITË E PËRSHKRUARA NË SHTOJCËN II 1. Berilium; përbërje të beriliumit
2. Përbërje të vanadit;
3. Përbërje të kromit(6-valent);
4. Përbërje të kobaltit;
5. Përbërje të nikelit;
6. Përbërje të bakrit;
7. Përbërje të zinkut;
8. Arsenik; përbërje të arsenikut;
9. Selen; përbërje të selenit;
10. Përbërje të argjendit;
11. Admium; përbërje të kadmiumit;
12. Përbërje të kallaj it;
13. Antimon; përbërje të antimonit;
14. Teluri; përbërje të telurit;
15. Përbërje të bariumit; përjashtuar sulfatin e bariumit;
16. Mërkuri; përbërje të mërkurit;
17. Taliumi; përbërje të taliumit;
18. Plumbi; përbërje të plumbit;
19. Sulfure inorganike;
20. Përbërje inorganike të florit, përjashtuar florurin e kalciumit;
21. Cianure inorganike;
22. Metalet alkaline të mëposhtme: litiumi, natriumi, kaliumi, kalciumi, magnezi në formë
elementare (jo përbërje);
23. Solucione acide ose acide në gjendje të ngurtë;
24. Solucione bazike ose baza në gjendje të ngurtë;
25. Asbesti (pluhur ose fibër);
26. Fosfori, komponimet e fosforit, përjashtuar fosfatet e mineraleve;
27. Karbonilet metalike (të metaleve);
28. Peroksidet;
29. Kloratet;
30. Perkloratet;
31. Azide (përbërje organike me bazë azoti);
32. PCBs dhe/ose PCTs;
33. Komponime farmaceutike ose veterinare;
34. Biocide dhe substanca fito-farmaceutike (p.sh. pesticidet etj.);
35. Substanca infektive;
36. Kreosote, katran;
37. Izocianate; tiocianate;
38. Cianide organike (p.sh. nitrilet etj.);
39. Fenolet; komponime të fenoleve;
40. Solvente të halogjenuar;
41. Tretës organikë, përjashtuar tretësit e halogjenuar;
42. Komponime halogjenorganike, përjashtuar materialet inerte të polimerizuara dhe
substanca të tjera që i referohen kësaj liste;
43. Komponime aromantike; komponime organike policiklike dhe heterociklike;
44. Aminat alifatike;
45. Aminat aromantike;
46. Eteret;
47. Substancat me natyrë eksplozive, përjashtuar ato të listuara diku tjetër në këtë shtojcë;
48. Komponime sulfur organike;
49. Ndonjë i ngjashëm i dibenzo-furaneve të poliklorinuar;
50. Ndonjë i ngjashëm i dibenzo-p-dioksinave të poliklorinuar;
51. Hidrokarbonet dhe oksidet e tyre; nitrogjen dhe/ose sulfur komponimet, jo të përmendura në këtë shtojcë.

Data postimit :18/02/2005
Ikub# :502180001
Tags:
Lexuar :1,034 here

Detaje te tjera Komente Harta Artikuj te ngjashem
Share:
Versioni i plote | Publicitet | Kontakt
©2014 ikub.al

Detaje te tjera

Data e hyrjes ne fuqi:02/18/2005
Propozuar nga:Ministria e Mjedisit
Data e miratimit:02/18/2005
Statusi i ligjit:Ne fuqi
Data e ligjit:02/18/2005
Numri i fletores zyrtare:15
Data e fletores zyrtare:03/24/2005
Fushat e veprimit te aktit:Mbetjet
Faqja e fletores zyrtare:559
Numri i ligjit:99

Versioni i plote | Publicitet | Kontakt
©2014 ikub.al

Harta


Te ngjashem

Versioni i plote | Publicitet | Kontakt
©2014 ikub.al

Gallery

Versioni i plote | Publicitet | Kontakt
©2014 ikub.al