Posto

 • Për miratimin e Katalogut Shqiptar të Klasifikimit të Mbetjeve


  Data e hyrjes ne fuqi: 02/18/2005


  Propozuar nga: Ministria e Mjedisit


  Data e miratimit: 02/18/2005


  Statusi i ligjit: Ne fuqi


  Data e ligjit: 02/18/2005


  Numri i fletores zyrtare: 15


  Data e fletores zyrtare: 03/24/2005


  Fushat e veprimit te aktit: Mbetjet


  Faqja e fletores zyrtare: 559


  Numri i ligjit: 99  VENDIM
  Nr. 99, datë 18.2.2005

  PËR MIRATIMIN E KATALOGUT SHQIPTAR TË KLASIFIKIMIT TË MBETJEVE

  Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 3 të nenit 3 të ligjit nr.9010, datë 13.2.2003 "Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta", me propozimin e Ministrit të Mjedisit, Këshilli i Ministrave

  VENDOSI:

  1. Miratimin e Katalogut Shqiptar të Klasifikimit të Mbetjeve, në përputhje me Katalogun Europian të Mbetjeve, sipas aneksit A që i bashkëlidhet këtij vendimi, dhe është pjesë përbërëse e tij, e që përmbledh shtojcat I, II, III dhe IV, në të cilat jepen përkatësisht:
  a) Shtojca I: Klasifikimi i mbetjeve;
  b) Shtojca II: Vetitë dhe karakteristikat e mbetjeve të rrezikshme;
  c) Shtojca III: Kategoritë e mbetjeve të gjeneruara, të listuara sipas natyrës së tyre (III.A)
  dhe veprimtarisë që i gjeneron ato (III.B);
  ç) Shtojca IV: Përbërësit e mbetjeve të shtojcës III.B që i bëjnë ato të rrezikshme, kur paraqesin vetitë e përshkruara në shtojcën II.
  2. Në kuptim të këtij vendimi vlerësohen si të rrezikshme:
  a) mbetjet e shtojcës I, të shënuara me "*", të cilat paraqesin njërën apo më shumë nga vetitë e listuara në shtojcën II ose kanë një apo më shumë substanca të listuara në shtojcën IV;
  b) mbetjet e rrezikshme, të përcaktuara si të tilla nga konventa e Baselit "Për kontrollin e
  lëvizjeve ndërkufitare të mbetjeve të rrezikshme dhe asgjësimin e tyre".
  3. Katalogu Shqiptar i Klasifikimit të Mbetjeve të rishikohet dhe të plotësohet sipas ndryshimeve përkatëse të Katalogut Europian të Mbetjeve.
  Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

  KRYEMINISTRI
  Fatos Nano

  SHTOJCA I
  Hyrje
  1. Tipet e ndryshme të mbetjeve në katalog janë të përcaktuara me një kod 6-shifror, ndërsa sektorët ekonomikë dhe nënndarjet përkatëse që i gjenerojnë këto mbetje, jepen përkatësisht me kode 2-shifrorë dhe 4-shifrorë.
  2. Numrat 6-shifrorë të kodeve të mbetjeve, në rastet kur nuk ka pasur ndryshime në klasifikimin e mbetjeve sipas Katalogut përkatës Europian kanë mbetur po ato. Në rastet kur në amendimet e herëpashershme klasifikimi ka ndryshuar, kodet e vjetra janë fshirë si të papërdorshme, për të shmangur konfuzionet që mund të vijnë nga ndryshimet në renditje.
  3. Tipet e mbetjeve në katalog emërtohen si më poshtë:
  01. mbetje që dalin nga kërkimet dhe shfrytëzimi i minierave dhe karrierave, si edhe nga
  trajtimet fiziko-kimike të mineraleve;
  02. mbetje që dalin nga bujqësia (agrikultura), kopshtaria (hortikikultura) ujërat, pylltaria
  (silvikultura), gjuetia dhe peshkimi, si edhe përgatitja dhe përpunimet e ushqimeve;
  03. mbetje që dalin nga përpunimi i drurit dhe prodhimi i paneleve dhe mobilieve, brumit të
  letrës, letrës dhe kartonit;
  04. mbetje që dalin nga industria e lëkurëve, peliçeritë dhe tekstili;
  05. mbetje të dala nga rafinimi i naftës nga pastrimi i gazit natyror dhe nga trajtime
  pirolotike të karbonit;
  06. mbetje të kimisë minerale;
  07. mbetje nga proceset e kimisë organike;
  08 mbetje nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi i lëndëve të veshjes (bojëra,
  llaqe dhe emalime të tejdukshme), ngjitëse, stukove dhe bojëra stampimi;
  09. mbetje të industrisë fotografike;
  10. mbetje nga proceset termike;
  11. mbetje nga trajtimi kimik i sipërfaqeve dhe veshjeve të metaleve dhe materialeve të
  tjerë; hidrometalurgjia e metaleve joferrore;
  12. mbetje nga trajtimi fiziko-mekanik dhe dhënia e formës së metaleve dhe plastikave;
  13. mbetje vajrash dhe mbetje të karburanteve të lëngshëm (përveç vajrave ushqimore dhe
  ato në kapitullin 05 12 19;
  14. tretës të mbetjeve organike ftohës dhe pompues (përveç 07 dhe 08) ;
  15. paketime mbeturinash; absorbente, rroba fshirëse, materiale të filtrave dhe rroba
  mbrojtëse të paspecifikuara ndryshe;
  16. mbetje të paspecifikuara në listë;
  17. mbetje nga ndërtimet dhe prishjet (përfshi dhera të gërmuara nga zona të kontaminuara); 18. mbetje nga kujdesi shëndetësor njerëzor ose shtazor dhe kërkime që lidhen me to (me përjashtim të mbetjeve të kuzhinave dhe restoranteve që nuk lidhen drejtpërdrejt me kujdesin shëndetësor);
  19. mbetje nga impiantet e trajtimit të mbetjeve, të ujërave të ndotur (jo në vend) dhe përgatitja e ujit për përdorim njerëzor dhe industrial;
  20. mbetjet urbane (mbetjet shtëpiake dhe tregtare, mbetje industriale e institucionale të
  ngjashme) përfshirë fraksionet e mbledhura veçmas.
  01 MBETJE QË DALIN NGA KËRKIMET E SHFRYTËZIMI I MINIERAVE
  DHE KARRIERAVE, SI EDHE NGA TRAJTIMET FIZIKO - KIMIKE TË
  MINERALEVE
  01 01 Mbetje që dalin nga nxjerrja e mineraleve
  01 01 01 Mbetje që dalin nga nxjerrja e mineraleve metalore
  01 01 02 Mbetje që dalin nga nxjerrja e mineraleve jometalore
  01 03 Mbetje që dalin nga përpunimi fiziko-kimik i mineraleve metalore
  01 03 04 * Sterile acide që vijnë nga përpunimi i xeherorëve me përmbajtje të squfurit
  01 03 05 * Sterile të tjera që përmbajnë substanca të rrezikshme
  01 03 06 Sterile të tjera nga ato të përmendura në 01 03 04 dhe 01 03 05
  01 03 07 * Mbetje të tjera që përmbajnë substanca të rrezikshme që dalin nga përpunimet fiziko-kimike të mineraleve metalore
  01 03 08 Mbetje pluhurash, përveç atyre të përmendura në rubrikën 01 03 07
  01 03 09 Mbetje (në formë balte të kuqe) e dalë nga prodhimi i aluminit, të tjera nga ato të përmendura në 01 03 07
  01 03 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  01 04 Mbetje që dalin nga përpunimet fiziko-kimike të mineraleve jometalore
  01 04 07 * Mbetje që përmbajnë substanca të rrezikshme që vijnë nga përpunimet fizik-kimike të mineraleve jometalore
  01 04 08 Mbetje zhavorri dhe mbetje gurësh të tjera nga ato të përmendura në 01 03 07
  01 04 09 Mbetje rërash dhe argjilash
  01 04 10 Mbetje pluhurash, të tjera nga ato të përmendura në 01 04 07
  01 04 11 Mbetje nga përpunimi i kripërave të potasit, të tjera nga ato të përmendura në 01 04 07
  01 04 12 Sterile dhe mbetje të tjera që vijnë nga larja dhe pastrimi i mineraleve, të tjera nga ato të përmendura në 01 04 07 dhe 01 04 11
  01 04 13 Mbetje që vijnë nga prerja dhe sharrimi i gurëve, të tjera nga ato të përmendura në 01 04 07
  01 04 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  01 05 Balta nga shpimet dhe mbetje të tjera nga shpimet
  01 05 04 Balta dhe mbetje të tjera nga shpimet për ujë të ëmbël
  01 05 05 * Baltë dhe mbetje të tjera nga shpimet për naftë hidrokarbure
  01 05 06 * Baltë dhe mbetje të tjera nga shpimet që përmbajnë substanca të rrezikshme
  01 05 07 Baltë dhe mbetje të tjera nga shpimet të cilat përmbajnë kripëra të bariumit, të tjera nga ato të përmendura në 01 05 05 dhe 01 05 06
  01 05 08 Baltë dhe mbetje të tjera nga shpimet të cilat përmbajnë klorure, të tjera nga ato të përmendura në 01 05 06
  01 05 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  02 MBETJE QË DALIN NGA BUJQËSIA (AGRIKULTURA), KOPSHTARIA (HORTIKULTURA), UJËRAT, PYLLTARIA (SILVIKULTURA),GJUETIA DHE PESHKIMI, SI EDHE PËRGATITJA DHE PËRPUNIMET E USHQIMEVE
  02 01 Mbetjet që vijnë nga bujqësia, nga kopshtaria, nga gjuetia dhe peshkimi
  02 01 01 Llumra që vijnë nga larja dhe pastrimi
  02 01 02 Mbetje nga indet e kafshëve
  02 01 03 Mbetje të indeve bimore
  02 01 04 Mbetje të lëndëve plastike (me përjashtim të ambalazheve)
  02 01 06 Fekale, urinë dhe pleh (duke futur këtu dhe pleh kashtë të prishur), rrjedhje, mbeturina të ndara dhe të trajtuara jashtë qendrës së trajtimit
  02 01 07 Mbetje që vijnë nga pylltaria (silvikultura)
  02 01 08 * Mbetje bujqësore që përmbajnë substanca të rrezikshme
  02 01 09 Mbetje bujqësore, përveç atyre të paraqitura në rubrikën 02 01 08
  02 01 10 Mbetje metalike
  02 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  02 02 Mbetje që vijnë nga përgatitja dhe përpunimi i mishit, peshkut dhe ushqimeve të tjera me origjinë shtazore
  02 02 01 Llumra që vijnë nga larja dhe pastrimi
  02 02 02 Mbetje që vijnë nga indet shtazore
  02 02 03 Materiale të papërshtatshme për konsum apo për përpunim
  02 02 04 Llumra që vijnë nga trajtimi në vend i rrjedhjeve
  02 02 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  02 03 Mbetje që vijnë nga përgatitja dhe përpunimi i frutave, perimeve, drithërave, vajrave ushqimore, i kakaos, kafesë, çajit, duhanit, të prodhimit të konservave, të prodhimit të majasë dhe të ekstrakteve të majasë, të përgatitjes dhe të fermentimit të melasës
  02 03 01 Llumra që vijnë nga larja, nga pastrimi, nga qërimi, nga centrifugimi dhe nga ndarja
  02 03 02 Mbetje të agjentëve të konservimit
  02 03 03 Mbetje nga ekstraktimi me solvent
  02 03 04 Lëndë të papërshtatshme për konsum apo përpunim
  02 03 05 Llumra që vijnë nga trajtimi në vend i rrjedhjeve
  02 03 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  02 04 Mbetje nga përpunimi i sheqerit
  02 04 01 Dhera me prejardhje nga larja dhe pastrimi i panxharit të sheqerit
  02 04 02 Karbonat kalciumi i precipituar
  02 04 03 Baltra që vijnë nga trajtimi në qendër i rrjedhjeve
  02 04 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  02 05 Mbetje që vijnë nga industria e prodhimit të qumështit
  02 05 01 Lëndë të papërshtatshme për konsum apo përpunim
  02 05 02 Llumra që vijnë nga trajtimi në vend i rrjedhjeve
  02 05 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  02 06 Mbetje të industrisë së bukës, ëmbëlsirave
  02 06 01 Lëndë të papërshtatshme për konsum apo përpunim
  02 06 02 Mbetje të agjentëve të konservimit
  02 06 03 Llumra që vijnë nga trajtimi në vend i rrjedhjeve
  02 06 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  02 07 Mbetje që vijnë nga prodhimi i pijeve alkoolike dhe joalkoolike (përveç kafesë, çajit, dhe kakaos)
  02 07 01 Mbetje që vijnë nga larja, pastrimi dhe përpunimi mekanik i lëndëve të para
  02 07 02 Mbetje nga distilimi i alkoolit
  02 07 03 Mbetje nga trajtimet kimike
  02 07 04 Lëndë të papërshtatshme për konsum apo përpunim
  02 07 05 Llumra që vijnë nga trajtimi në vend i rrjedhjeve
  02 07 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  03 MBETJE QË DALIN NGA PËRPUNIMI I DRURIT DHE PRODHIMI I PANELEVE DHE MOBILJEVE, BRUMIT TË LETRËS, LETRËS DHE KARTONIT
  03 01 Mbetje që dalin nga përpunimi i drurit dhe prodhimi i paneleve dhe mobilieve
  03 01 01 Mbetje të lëvores dhe të tapës
  03 01 04* Pluhur sharrë, ashklat, copa prej druri, panele me materiale grimcore dhe me pllaka që përmbajnë materiale të rrezikshme
  03 01 05 Pluhur sharre, ashklat, copa prej druri, panele me materiale grimcore dhe me pllaka, të tjera nga ato të përmendura në 03 01 04
  03 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  03 02 Mbetje të produkteve që përdoren në staxhionimin e drurëve
  03 02 01* Komponime organike jo të halogjenuara që përdoren për staxhionimin e drurëve
  03 02 02* Komponime organike të kloruara që përdoren për staxhionimin e drurëve
  03 02 03* Komponime organometalike që përdoren për staxhionimin e drurëve
  03 02 05* Komponime inorganike që përdoren për staxhionimin e drurëve
  03 02 05* Komponime të tjera që përdoren për staxhionimin e drurëve që përmbajnë substanca të rrezikshme
  03 02 99 Staxhionues të tjerë të paspecifikuar
  03 03 Mbetje që dalin nga prodhimi dhe përpunimi i letrës, kartonit dhe brumit të letrës
  03 03 01 Mbetje të lëvoreve dhe drurit
  03 03 02 Llumra të lëngshme të gjelbra (që vijnë nga rikuperimi i lëngjeve të zierjes)
  03 03 05 Llumra të çngjyrosura që dalin nga riciklimi i letrës
  03 03 07 Mbetje skarco të ndara mekanikisht që vijnë nga pulpëzimi i mbetjeve të letrës dhe kartonit
  03 03 08 Mbetje që dalin nga seleksionimi i letrave dhe kartonëve të destinuara për riciklim
  03 03 09 Baltë që del nga trajtimi me gëlqere
  03 03 10 Mbetje skarco fibroze, llumra të mbushjeve dhe të veshjeve të dala nga ndarjet mekanike
  03 03 11 Mbetje të dala nga trajtimi në vend i rrjedhjeve, të tjera nga ato të përmendura në 03 03 10
  03 03 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  04 MBETJE QË DALIN NGA INDUSTRIA E LËKURËVE, PELIÇERITË DHE TEKSTILI
  04 01 Mbetje që dalin nga industria e lëkurëve dhe peliçeve
  04 01 01 Mbetje nga rrjepjet dhe prerjet
  04 01 02 Mbetje gëlqerore
  04 01 03* Mbetjet nga heqja e yndyrave që përmbajnë tretës pa fazë të lëngët
  04 01 04 Lëngje nga regjia e lëkurëve që përmbajnë kromi
  04 01 05 Lëngje nga regjia e lëkurëve që nuk përmbajnë krom
  04 01 06 Llumra që vijnë kryesisht nga trajtimi në vend i rrjedhjeve që përmbajnë krom
  04 01 07 Llumra që vijnë kryesisht nga trajtimi në vend i rrjedhjeve që nuk përmbajnë krom
  04 01 08 Mbetje të lëkurës së regjur (preje, kanale, mostrime, pluhura nga përpunimi) që përmbajnë krom
  04 01 09 Mbetje që vijnë nga veshjet dhe lustrimet
  04 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  04 02 Mbetje të industrisë së tekstilit
  04 02 09 Materiale të përziera (tekstile të imprenjuara, elastomere, plastomere)
  04 02 10 Lëndë organike të dala nga produkte natyrore (p.sh. dhjamra, dyllra)
  04 02 14* Mbetje që dalin nga përpunimet e fundit me tretës organike
  04 02 15 Mbetje që dalin nga përpunimet e tjera, përveç ato të përmendura në 04 02 14
  04 02 16* Ngjyrosës dhe pigmente që përmbajnë substancë të rrezikshme
  04 02 17 Ngjyrosës dhe pigmente, përveç atyre të përmendura në 04 02 16
  04 02 19* Mbetje të dala nga trajtimet në vend të rrjedhjeve që përmbajnë substanca të rrezikshme
  04 02 20 Mbetje të dala nga trajtimet në vend, përveç atyre të përmendura në 04 0219 04 02 21 Mbetje të fibrave tekstile të papërpunuara
  04 02 22 Mbetje të fibrave tekstile të përpunuara
  04 02 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  05 MBETJE TË DALA NGA RAFINIMI I NAFTËS NGA PASTRIMI I GAZIT NATYROR DHE NGA TRAJTIME PIROLOTIKE TË KARBONIT
  05 01 Mbetje që vijnë nga rafinimi i naftës
  05 01 02* Llumra të shkripëzimit
  05 01 03* Llumra të fundit të depozitave
  05 01 04* Llumra të alkileve acide
  05 01 05* Derdhje naftë të shpërndarë aksidentalisht
  05 01 06* Llumra të naftës që dalin nga operacionet e mirëmbajtjes së impiantit apo pajisjeve
  05 01 07* Mbetje zifti acide
  05 01 08* Mbetje zifti të tjera dhe bitume
  05 01 09* Llumra që vijnë nga trajtimi në vend i rrjedhjeve që përmbajnë substanca të rrezikshme
  05 01 10 Llumra që vijnë nga trajtimi në vend i rrjedhjeve të tjera nga ato të përmendura në 05 01 09
  05 01 11* Mbetjet që vijnë nga pastrimi i lëndëve djegëse me baza (alkale)
  05 01 12* Nafta që përmbajnë acide
  05 01 13 Llumra të dala nga trajtimi i ujit ushqyes të kaldajave
  05 01 14 Mbetjet që vijnë nga kolonat e ftohjes
  05 01 15* Argjila që dalin nga filtrimet

  ___________________________________
  1 Në rastet e përmbajtjes se Cr-6, këto mbetje konsiderohen të rrezikshme
  2 Në rastet e përmbajtjes se Cr-6, këto mbetje konsiderohen të rrezikshme


  05 01 16 Mbetjet që përmbajnë squfur të dala nga procesi i desulfurimit të naftës
  05 01 17 Përzierje bituminoze
  05 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  05 06 Mbetjet e dala nga trajtimi pirolitik i qymyreve
  05 06 01* Zifte acid
  05 06 03* Zifte të tjera
  05 06 04 Mbetje të dala nga kolonat e ftohjes
  05 06 99 Mbeturina të tjera të paspecifikuara
  05 07 Mbetje të dala nga pastrimi dhe transporti i gazit natyror
  05 07 01* Mbetje që përmbajnë merkur (Hg)
  05 07 02 Mbetje që përmbajnë squfur
  05 07 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  06 MBETJE TË KIMISË MINERALE
  06 01 Mbetje që dalin nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi (FFSHP) i acideve
  06 01 01* Acid sulfurik dhe acid sulfuror
  06 01 02* Acid klorhidrik
  06 01 03* Acid fluorhidrik
  06 01 04* Acid fosforik dhe acid fosforor
  06 01 05* Acid nitrik dhe acid nitror
  06 01 06* Acide të tjera
  06 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  06 02 Mbetje që dalin nga FFSHP i bazave
  06 02 01* Hidroksidi i kalciumit
  06 02 03* Hidroksidi i amonit
  06 02 04* Hidroksidi i natriumit dhe kaliumit
  06 02 05* Baza të tjera
  06 02 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  06 03 Mbetje që dalin nga FFSHP i kripërave dhe tretësirave të tyre dhe i oksideve metalike
  06 03 11* Kripëra të ngurta dhe tretësira që përmbajnë cianure
  06 03 13* Kripëra të ngurta dhe tretësira që përmbajnë metale të rënda
  06 03 14 Kripëra të ngurta dhe tretësira të tjera, përveç atyre të përmendura në 06 03 11 dhe 06 03 13
  06 03 15* Okside metalike që përmbajnë metale të rënda
  06 03 16 Okside metalike të tjera, përveç atyre të përmendura në 06 03 15
  06 03 99 Mbeturina të tjera të paspecifikuara
  06 04 Mbetje që përmbajnë metale, përveç atyre të përmendura në rubrikën 06 03
  06 04 03* Mbetje që përmbajnë arsenik
  06 04 04* Mbetje që përmbajnë merkur
  06 04 05 Mbetje që përmbajnë metale të tjera të rënda
  06 04 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  06 05 Llumra që dalin nga trajtimet në vend të rrjedhjeve
  06 05 02* Llumra që vijnë nga trajtimi në vend i rrjedhjeve që përmbajnë substanca të rrezikshme
  06 05 03 Llumra që vijnë nga trajtimi në vend i rrjedhjeve të tjera përveç atyre të përmendura në rubrikën 06 05 02
  06 06 Mbetje që vijnë nga FFSHP i kimikateve të squfurit, të proceseve të kimisë së squfurit dhe të proceseve të desulfurimit
  06 06 02* Mbetje që përmbajnë sulfidë të rrezikshëm
  06 06 03 Mbetje që përmbajnë sulfidë të tjera nga ato të përmendura në 06 06 02
  06 07 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  06 07 Mbetje që vijnë nga FFSHP i halogjenëve dhe nga kimia e halogjenëve
  06 07 01* Mbetje që përmbajnë asbest që vjen nga elektroliza
  06 07 02* Karbon i aktivizuar nga prodhimi i klorit
  06 07 03* Llumra të sulfatit të bariumit që përmbajnë merkur
  06 07 04* Solucione dhe acide, p.sh. acide kontakti
  06 07 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  06 08 Mbetje që vijnë nga FFSHP i silicit dhe derivateve të silicit
  06 08 02 Mbetje që përmbajnë silikone të rrezikshme
  06 08 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  06 09 Mbetje që vijnë nga FFSHP i kimikateve të fosforit dhe të proceseve të kimisë së fosforit
  06 09 02 Llumra fosforike
  06 09 03* Mbetje të reaksioneve me bazë kalciumin që përmbajnë ose janë të kontaminuara me substanca të rrezikshme
  06 09 04 Mbetje të reaksioneve me bazë kalciumi, të tjera nga ato të përmendura në 06 09 03
  06 09 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  06 10 Mbetje që vijnë nga FFSHP i kimikateve të azotit, nga proceset kimike të azotit dhe nga prodhimi i plehrave azotike
  06 10 02* Mbetje që përmbajnë substanca të rrezikshme
  06 10 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  06 11 Mbetje që dalin nga prodhimi i pigmenteve dhe turbullirave inorganike
  06 11 01 Mbetje të reaksioneve me bazë kalciumi, që dalin nga prodhimi i dyoksidit të titanit
  06 11 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  06 13 Mbetje që dalin nga proceset kimike inorganike të paspecifikuara
  06 13 01* Produkte inorganike, të mbrojtjes së bimëve, konservues të drurit dhe biocide të tjera
  06 13 02* Karbon aktiv i përdorur (përjashtuar 060702)
  06 13 03 Karbon i zi
  06 13 04* Mbetje që vijnë nga transformimi i asbestit
  06 13 05* Bloza
  06 13 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  07 MBETJE NGA PROCESET E KIMISË ORGANIKE
  07 01 Mbetje që dalin nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi (FFSHP) i kimikateve organike bazë
  07 01 01* Lëngje ujore të larjes dhe lëngje meme ujore
  07 01 03* Tretës, lëngje larës dhe lëngje meme organike të halogjenuar
  07 01 04* Tretës, lëngje larës dhe lëngje meme organike të tjerë
  07 01 07* Mbetje të halogjenuara të distilimit dhe mbetje të halogjenuara të reaksioneve
  07 01 08* Mbetje të tjera të distilimit dhe mbetje të tjera të reaksioneve
  07 01 09* Shtresa filtri dhe absorbentë të përdorur të halogjenuar
  07 01 10* Shtresa filtri dhe absorbentë të përdorur të tjerë
  07 01 11* Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve (derdhjeve) që përmbajnë substanca të rrezikshme
  07 01 12 Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve të tjera nga ato të përmendura në 07 01 11
  07 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  07 02 Mbetje nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi (FFSHP) i plastikëve, gomave sintetike dhe fibrave të bëra nga njeriu
  07 02 01* Lëngje ujore të larjes dhe lëngje mëmë ujore
  07 02 03* Tretës, lëngje larës dhe lëngje mëmë organike të halogjenuar
  07 02 04* Tretës, lëngje larës dhe lëngje mëmë organike të tjerë
  07 02 07* Mbetje të halogjenuara të distilimit dhe mbetje të halogjenuara të reaksioneve
  07 02 08* Mbetje të tjera të distilimit dhe mbetje të tjera të reaksioneve
  07 02 09* Shtresa filtri dhe absorbentë të përdorur të halogjenuar
  07 02 10* Shtresa filtri dhe absorbentë të përdorur të tjerë
  07 02 11* Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve (derdhjeve) që përmbajnë substanca të rrezikshme
  07 02 12 Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve të tjera nga ato të përmendura në 07 02 11
  07 02 13 Mbetje plastike
  07 02 14* Mbetje nga materialet shtesë që përmbajnë substanca të rrezikshme
  07 02 15 Mbetje nga materialet shtesë të tjera nga ato të përmendura në 07 02 14
  07 02 16* Mbetje që përmbajnë silikonë të rrezikshëm
  07 02 17 Mbetje që përmbajnë silikonë të tjerë nga ato të përmendura në 07 02 16
  07 02 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  07 03 Mbetje nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi (FFSHP) i ngjyruesve organikë dhe pigmenteve (përveç 06 11)
  07 03 01* Lëngje ujore të larjes dhe lëngje mëmë ujore
  07 03 03* Tretës, lëngje larëse dhe lëngje mëmë organike të halogjenuar
  07 03 04* Tretës, lëngje larëse dhe lëngje mëmë organike të tjerë
  07 03 07* Mbetje të halogjenuara të distilimit dhe mbetje të halogjenuara të reaksioneve
  07 03 08* Mbetje të tjera të distilimit dhe mbetje të tjera të reaksioneve
  07 03 09* Shtresa filtri dhe absorbente të përdorur të halogjenuar
  07 03 10* Shtresa filtri dhe absorbente të përdorur të tjerë
  07 03 11* Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve (derdhjeve) që përmbajnë substanca të rrezikshme
  07 03 12 Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve të tjera nga ato të përmendura në 07 03 11
  07 03 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  07 04 Mbetje nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi (FFSHP) i produkteve organike të mbrojtjes së bimëve (përveç 02 01 08 dhe 02 01 09), agjentëve të ruajtjes (konservimit) së drurit (përveç 03 02) dhe biocideve të tjera
  07 04 01* Lëngje ujore të larjes dhe lëngje mëmë ujore
  07 04 03* Tretës, lëngje larëse dhe lëngje mëmë organike të halogjenuar
  07 04 04* Tretës, lëngje larëse dhe lëngje mëmë organike të tjerë
  07 04 07* Mbetje të halogjenuara të distilimit dhe mbetje të halogjenuara të reaksioneve
  07 04 08* Mbetje të tjera të distilimit dhe mbetje të tjera të reaksioneve
  07 04 09* Shtresa filtri dhe absorbente të përdorur të halogjenuar
  07 04 10* Shtresa filtri dhe absorbente të përdorur të tjerë
  07 04 11* Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve (derdhjeve) që përmbajnë substanca të rrezikshme
  07 04 12 Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve të tjera nga ato të përmendura në 07 04 11
  07 04 13* Mbetje të ngurta që përmbajnë substanca të rrezikshme
  07 04 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  07 05 Mbetje nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi (FFSHP) i lëndëve farmaceutike
  07 05 01* Lëngje ujore të larjes dhe lëngje mëmë ujore
  07 05 03* Tretës, lëngje larëse dhe lëngje mëmë organike të halogjenuar
  07 04 04* Tretës, lëngje larëse dhe lëngje mëmë organike të tjerë
  07 05 04* Tretës, lëngje larëse dhe lëngje mëmë organike të tjerë
  07 05 07* Mbetje të halogjenuara të distilimit dhe mbetje të halogjenuara të reaksioneve
  07 05 08* Mbetje të tjera të distilimit dhe mbetje të tjera të reaksioneve
  07 05 09* Shtresa filtri dhe absorbente të përdorur të halogjenuar
  07 05 10* Shtresa filtri dhe absorbente të përdorur të tjerë
  07 05 11* Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve (derdhjeve) që përmbajnë substanca të rrezikshme
  07 05 12 Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve të tjera nga ato të përmendura ne 07 05 11
  07 05 13* Mbetje të ngurta që përmbajnë substanca të rrezikshme
  07 05 14 Mbetje të ngurta të tjera nga ato të përmendura në 07 05 13
  07 05 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  07 06 Mbetje nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi (FFSHP) i lëndëve yndyrore, grasos, sapunëve, detergjenteve, disifektantëve dhe të kozmetikës
  07 06 01* Lëngje ujore të larjes dhe lëngje mëmë ujore
  07 06 03* Tretës, lëngje larëse dhe lëngje mëmë organike të halogjenuar
  07 06 04* Tretës, lëngje larëse dhe lëngje mëmë organike të tjera
  07 06 07* Mbetje të halogjenuara të distilimit dhe mbetje të halogjenuara të reaksioneve
  07 06 08* Mbetje të tjera të distilimit dhe mbetje të tjera të reaksioneve
  07 06 09* Shtresa filtri dhe absorbente të përdorur të halogjenuar
  07 06 10* Shtresa filtri dhe absorbente të përdorur të tjerë
  07 06 11* Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve (derdhjeve) që përmbajnë substanca të rrezikshme
  07 06 12 Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve të tjera nga ato të përmendura në 07 06 11
  07 06 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  07 07 Mbetje nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi (FFSHP) i kimikateve të pastra dhe produkteve kimike jo të specifikuara diku tjetër
  07 07 01* Lëngje ujore të larjes dhe lëngje mëmë ujore
  07 07 03* Tretës, lëngje larëse dhe lëngje mëmë organike të halogjenuar
  07 07 04* Tretës, lëngje larëse dhe lëngje mëmë organike të tjerë
  07 07 07* Mbetje të halogjenuara të distilimit dhe mbetje të halogjenuara të reaksioneve
  07 07 08* Mbetje të tjera të distilimit dhe mbetje të tjera të reaksioneve
  07 07 09* Shtresa filtri dhe absorbente të përdorur të halogjenuar
  07 07 10* Shtresa filtri dhe absorbente të përdorur të tjerë
  07 07 11* Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve (derdhjeve) qe përmbajnë substance te rrezikshme
  07 07 12 Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve të tjera nga ato të përmendura në 07 07 11
  07 07 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  08 MBETJE NGA FABRIKIMI, FORMULIMI, SHPËRNDARJA DHE PËRDORIMI (FFSHP) I LËNDËVE TË VESHJES (BOJËRA, LLAQE DHE EMALIME TË TEJDUKSHME), NGJITËS STUKOVE DHE BOJRA STAMPIMI
  08 01 Mbetje nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi (FFSHP) dhe heqja e bojërave dhe llaqeve
  08 01 11* Mbetje të bojërave dhe llaqeve që përmbajnë tretës organikë ose substanca të tjera të rrezikshme
  08 01 12 Mbetje të bojërave dhe llaqeve, të tjera nga ato të përmendura në 08 01 11
  08 01 13* Llumra nga bojërat dhe llaqet që përmbajnë tretës organikë ose substanca të tjera të rrezikshme
  08 01 14 Llumra nga bojërat dhe llaqet, të tjera nga ato të përmendura në 08 01 13
  08 01 15* Llumra ujorë të bojërave dhe llaqeve që përmbajnë tretës organikë ose substanca të tjera të rrezikshme
  08 01 16 Llumra ujore të bojërave dhe llaqeve të tjera nga ato të përmendura në 08 01 15
  08 01 17* Mbetje nga heqja e bojërave dhe llaqeve që përmbajnë tretës organikë ose substanca të tjera të rrezikshme
  08 01 18 Mbetje nga heqja e bojërave dhe llaqeve të tjera nga ato të përmendura në 08 01 17
  08 01 19* Suspensione ujore të bojërave dhe llaqeve që përmbajnë tretës organikë ose substanca të tjera të rrezikshme
  08 01 20 Suspensione ujore të bojërave dhe llaqeve, të tjera nga ato të përmendura në 08 01 19
  08 01 21* Mbetje të pastrimit të bojërave dhe llaqeve
  08 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  08 02 Mbetje nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi (FFSHP) të veshjeve të tjera (përfshirë materialet qeramike)
  08 02 01 Mbetje të pudrave veshëse
  08 02 02 Llumra ujore që përmbajnë materiale qeramike
  08 02 03 Suspensione ujore që përmbaj ne materiale qeramike
  08 02 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  08 03 Mbetje nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi (FFSHP) i bojërave të printimit
  08 03 07 Llumra ujore që përmbajnë bojëra
  08 03 08 Mbetje të lëngjeve ujore që përmbajnë bojëra
  08 03 12* Mbetje të bojërave që përmbajnë substancë të rrezikshme
  08 03 13 Mbetje të bojërave të tjera nga ato të përmendura në 08 03 12
  08 03 14* Llumra të bojërave që përmbajnë substancë të rrezikshme
  08 03 15 Llumra të bojërave të tjera nga ato të përmendura në 08 03 14
  08 03 16* Mbetje të solucioneve gërryes
  08 03 17* Mbetje nga bojë printi që përmbajnë substancë të rrezikshme
  08 03 18 Mbetje nga bojë printi, të tjera nga ato të përmendura në 08 03 17
  08 03 19* Vajra dispërse
  08 03 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  08 04 Mbetje nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi (FFSHP) i ngjitësve dhe stukove (përfshi produktet e mbrojtjes nga uji)
  08 04 09* Mbetje të ngjitësve dhe stukove që përmbajnë tretës organikë ose substanca të tjera të rrezikshme
  08 04 10 Mbetje të ngjitësve dhe stukove të tjera nga ato të përmendura në 08 04 09
  08 04 11* Llumra të ngjitësve dhe stukove që përmbajnë tretësa organikë ose substanca të tjera të rrezikshme
  08 04 12 Llumra të ngjitësve dhe stukove të tjera nga ato të përmendura në 08 04 11
  08 04 13* Llumra ujore të ngjitësve dhe stukove që përmbajnë tretës organikë ose substanca të tjera të rrezikshme
  08 04 14 Llumra ujore të ngjitësve dhe stukove të tjera nga ato të përmendura në 08 04 13
  08 04 15* Lëngje ujore të ngjitësve dhe stukove që përmbajnë tretës organikë ose substanca të tjera të rrezikshme
  08 04 16 Lëngje ujore të ngjitësve dhe stukove të tjera nga ato të përmendura në 08 04 15
  08 04 17* Vajra rezinë
  08 04 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  08 05 Mbetje të tjera të paspecifikuara në 08
  08 05 01* Mbetje të izocianiteve
  09 MBETJE TË INDUSTRISË FOTOGRAFIKE
  09 01 Mbetje nga industria fotografike
  09 01 01* Tretësira zhvillimi me bazë ujore dhe tretësira aktivizuese
  09 01 02* Tretësira zhvillimi me bazë ujore të pllakave të kundërpeshës (zhvendosjes)
  09 01 03* Tretësira zhvillimi me bazë tretësish
  09 01 04* Tretësira fiksuese
  09 01 05* Tretësira zbardhuese dhe tretësira zbardhuese fiksuese
  09 01 06* Mbetje që përmbajnë argjend nga trajtimi në vend i mbetjeve fotografike
  09 01 07 Filma dhe letër fotografike që përmban argjend apo komponime të argjendit
  09 01 08 Filma dhe letër fotografike që nuk përmban argjend apo komponime të argjendit
  09 01 10 Aparat fotografik me njëpërdorim pa bateri
  09 01 11* Aparat fotografik me njëpërdorim që ka bateri të përfshira në 16 06 01, 16 06 02 ose 16 06 03
  09 01 12 Aparat fotografik me një-përdorim që ka bateri të tjera nga ato të përmendura në 09 01 11
  09 01 13* Mbetje të lëngshme ujore të dala nga tharja në vend e argjendit, të tjera nga ato të përmendura në 09 01 06
  09 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  10 MBETJE NGA PROCESET TERMIKE
  10 01 Mbetje nga stacionet elektrike dhe impiantet e djegies së brendshme (përveç 19)
  10 01 01 Hi nga fundi, skorje dhe pluhur kaldajash (përjashtuar pluhurin e kaldajave të përmendur në 1001 04)
  10 01 02 Hi fluturues
  10 01 03 Hi fluturues nga torfat dhe druri i patrajtuar
  10 01 04* Hi fluturues nafte dhe pluhur kaldajash
  10 01 05 Mbetje të reaksioneve me bazë ka1ciumi nga desulfurimi i gazit të oxhakëve në gjendje të ngurtë
  10 01 07 Mbetje të reaksioneve me bazë kalciumi nga desulfurimi i gazit të oxhakëve në gjendje llumi
  10 01 09* Acid sulfuric
  10 01 13* Hi fluturues nga emulsionet e hidrokarbureve të përdorura si lëndë djegëse
  10 01 14* Hi nga fundi, skorje dhe pluhur kaldajash që përmbajnë substanca të rrezikshme si rezultat i bashkëdjegies
  10 01 15 Hi nga fundi, skorje dhe pluhur kaldajash si rezultat i bashkëdjegies, të tjera nga ato të përmendura në 10 01 14
  10 01 16* Hi fluturues nga co-icenerimi, që përmbajnë substanca të rrezikshme
  10 01 17 Hi fluturues nga co-icenerimi, të tjera nga ato të përmendura në 10 01 16
  10 01 18* Mbetje nga pastrimi i gazit që përmban substanca të rrezikshme
  10 01 19 Mbetje nga pastrimi i gazit, të tjera nga ato të përmendura në 10 01 05, 10 01 07 dhe 10 01 18
  10 01 20* Llumra nga trajtimi në vend i derdhjeve që përmbajnë substanca të rrezikshme
  10 01 21 Llumra nga trajtimi në vend i derdhjeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 01 20
  10 01 22* Llumra ujore nga pastrami i kaldajave që përmban substanca të rrezikshme
  10 01 23 Llumra ujore nga pastrami i kaldajave, të tjera nga ato të përmendura në 10 01 22
  10 01 24 Rërë nga shtresat vluese
  10 01 25 Mbetje nga magazinimi i lëndëve djegëse dhe TEC me qymyr
  10 01 26 Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës
  10 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  10 02 Mbetje nga industria e hekurit dhe e çelikut
  10 02 01 Mbetje nga përpunimi i skorieve
  10 02 02 Skorie e papërpunuar
  10 02 07* Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve, që përmbajnë substanca të rrezikshme
  10 02 08 Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 02 07
  10 02 10 Smerc nga mulliri
  10 02 11* Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës që përmbajnë naftë
  10 02 12 Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës, të tjera nga ato të përmendura në 10 02 11
  10 02 13* Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve, që përmbajnë substanca të rrezikshme
  10 02 14 Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 02 13
  10 02 15 Llumra dhe shtresa filtri të tjera
  10 02 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  10 03 Mbetje nga metalurgjia termike e aluminit
  10 03 02 Skrape anodike
  10 03 04* Skrape të prodhimit primar
  10 03 05 Mbetje të aluminit
  10 03 08* Zgjyra kripore nga prodhimi dytësor
  10 03 09* Zgjyra të zeza nga prodhimi dytësor
  10 03 15* Shkuma që janë të djegshme ose emetojnë në rast kontakti me ujin gaze të djegshme në sasi të rrezikshme
  10 03 16 Shkuma, të tjera nga ato të përmendura në 10 03 15
  10 03 17* Mbetje nga prodhimi i anodave që përmbajnë zift
  10 03 18 Mbetje nga prodhimi i anodave që përmbajnë karbon, të tjera nga ato të përmendura në 10 03 17
  10 03 19* Pluhur nga oxhakët e gazeve që përmbajnë substanca të rrezikshme
  10 03 20 Pluhur nga oxhakët e gazeve të tjera nga ato të përmendura
  në 10 03 19
  10 03 21* Mbetje të tjera të imëta dhe pluhur (përfshirë pluhurin e guzhinetave të mullirit) që përmbajnë substanca të rrezikshme
  10 03 22 Mbetje të tjera të imëta dhe pluhur (përfshirë pluhurin e guzhinetave të mullirit) të tjera nga ato të përmendura në 10 03 21
  10 03 23* Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve, që përmbajnë substanca të rrezikshme
  10 03 24 Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 03 23
  10 03 25* Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve që përmbajnë substanca të rrezikshme
  10 03 26 Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 03 25
  10 03 27* Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës që përmbajnë vajra
  10 03 28 Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës të tjera nga ato të përmendura në 10 03 27
  10 03 29* Mbetje nga trajtimet e zgjyrave të kripës dhe zgjyrave të zeza që përmbajnë substanca të rrezikshme
  10 03 30 Mbetje nga trajtimet e zgjyrave të kripës dhe zgjyrave të zeza të tjera nga ato të përmendura në 10 03 29
  10 03 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  10 04 Mbetje nga metalurgjia termike e plumbit
  10 04 01* Zgjyra nga prodhimi primar dhe dytësor
  10 04 02* Shkuma nga prodhimi primar dhe dytësor
  10 04 03* Arsenat kalciumi
  10 04 04* Pluhur nga oxhakët e gazeve
  10 04 05* Mbetje të tjera të imëta dhe pluhur
  10 04 06* Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve
  10 04 07* Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve
  10 04 09* Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës që përmbajnë naftë
  10 04 10 Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës, të tjera nga ato të përmendura në 10 04 09
  10 04 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  10 05 Mbetje nga metalurgjia termike e zinkut
  10 05 01 Zgjyra nga prodhimi primar dhe dytësor
  10 05 03* Pluhur nga oxhakët e gazeve
  10 05 04 Mbetje të tjera të imëta dhe pluhur
  10 05 05* Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve
  10 05 06* Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve
  10 05 08* Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës, që përmbajnë naftë
  10 05 09 Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës, të tjera nga ato të përmendura në 10 05 08
  10 05 10* Zgjyra dhe shkuma që janë të djegshme ose emetojnë në rast kontakti me ujin gaze të djegshme në sasi të rrezikshme
  10 05 11 Zgjyra dhe shkuma, të tjera nga ato të përmendura në 10 05 10
  10 05 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  10 06 Mbetje nga metalurgjia termike e bakrit
  10 06 01 Zgjyra nga prodhimi primar dhe dytësor
  10 06 02 Zgjyra dhe shkuma nga prodhimi primar dhe dytësor
  10 06 03* Pluhur nga oxhakët e gazit
  10 06 04 Mbetje të tjera të imëta dhe pluhur
  10 06 06* Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve
  10 06 07* Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve
  10 06 09* Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës, që përmbajnë vajra
  10 06 10 Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës, të tjera nga ato të përmendura në 10 06 09
  10 06 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  10 07 Mbetje nga metalurgjia termike e argjendit, e arit dhe e platinit
  10 07 01 Zgjyra nga prodhimi primar dhe dytësor
  10 07 02 Zgjyra dhe ajka nga prodhimi primar dhe dytësor
  10 07 03 Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve
  10 07 04 Zbutje të tjera të imëta dhe pluhur
  10 07 05 Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve
  10 07 07* Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës, që përmbajnë naftë
  10 07 08 Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës, të tjera nga ato të përmendura në 10 07 07
  10 07 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  10 08 Mbetje nga metalurgjitë e tjera termike joferrore
  10 08 04 Mbetje të tjera të imëta dhe pluhur
  10 08 08* Zgjyrë kripë nga prodhimi primar dhe dytësor
  10 08 09 Zgjyra të tjera
  10 08 10* Zgjyra dhe shkuma që janë të djegshme ose emetojnë në rast kontakti me ujin gaze të djegshme në sasi të rrezikshme
  10 08 11 Zgjyra dhe shkuma, të tjera nga ato të përmendura në 10 08 10
  10 08 12* Mbetje nga prodhimi i anodave që përmbajnë zift
  10 08 13 Mbetje nga prodhimi i anodave që përmbajnë karbon, të tjera nga ato të përmendura në 10 08 12
  10 08 14 Skrape të anodave
  10 08 15* Pluhur nga oxhakët e gazit që përmbajnë substanca të rrezikshme
  10 08 16 Pluhur nga oxhakët e gazit, të tjera nga ato të përmendura në 10 08 15
  10 08 17* Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve të oxhaqeve që përmbajnë substanca të rrezikshme
  10 08 18 Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve të oxhaqeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 08 17
  10 08 19* Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës, që përmbajnë vajra
  10 08 20 Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës, të tjera nga ato të përmendura e 10 08 19
  10 08 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  10 09 Mbetje nga derdhjet e pjesëve të hekurit
  10 09 03 Zgjyrë furrnalte
  10 09 05* Bërthamat dhe kallëpet e derdhjeve të cilat nuk i janë nënshtruar derdhjeve dhe me përmbajtje substancash të rrezikshme
  10 09 06 Bërthamat dhe kallëpet e derdhjeve të cilat nuk i janë nënshtruar derdhjeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 09 05
  10 09 07* Bërthamat dhe kallëpet e derdhjeve të cilat i janë nënshtruar derdhjeve dhe me përmbajtje substancash të rrezikshme
  10 09 08 Bërthamat dhe kallëpet e derdhjeve të cilat i janë nënshtruar derdhjeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 09 07
  10 09 09* Pluhur nga oxhakët e gazit që përmbajnë substanca të rrezikshme
  10 09 10 Pluhur nga oxhakët e gazit, të tjera nga ato të përmendura në 10 09 09
  10 09 11* Mbetje të tjera të imëta që përmbajnë substanca të rrezikshme
  10 09 12 Mbetje të tjera të imëta të tjera nga ato të përmendura në 10 09 11
  10 09 13* Mbetje të lidhjeve që përmbajnë substanca të rrezikshme
  10 09 14 Mbetje të lidhjeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 09 13
  10 09 15* Mbetje të agjentëve tregues që përmbajnë substanca të rrezikshme
  10 09 16 Mbetje të agjentëve tregues, të tjera nga ato të përmendura në 10 09 15
  10 09 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  10 10 Mbetje nga derdhjet e pjesëve joferrore
  10 10 03 Zgjyrë furrnalte
  10 10 05* Bërthamat dhe kallëpet e derdhjeve të cilat nuk i janë nënshtruar derdhjeve dhe me përmbajtje substancash të rrezikshme
  10 10 06 Bërthamat dhe kallëpet e derdhjeve të cilat nuk i janë nënshtruar derdhjeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 10 05
  10 10 07* Bërthamat dhe kallëpet e derdhjeve të cilat i janë nënshtruar derdhjeve dhe me përmbajtje substancash të rrezikshme
  10 10 08 Bërthamat dhe kallëpet e derdhjeve të cilat i janë nënshtruar derdhjeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 10 07
  10 10 09* Pluhur nga oxhakët e gazit që përmbajnë substanca të rrezikshme
  10 10 10 Pluhur nga oxhakët e gazit, të tjera nga ato të përmendura në 10 10 09
  10 10 11* Mbetje të tjera të imëta që përmbajnë substanca të rrezikshme
  10 10 12 Mbetje të tjera të imëta të tjera nga ato të përmendura në 10 10 11
  10 10 13* Mbetje të lidhjeve që përmbajnë substanca të rrezikshme
  10 10 14 Mbetje të lidhjeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 10 13
  10 10 15* Mbetje të agjentëve tregues që përmbajnë substanca të rrezikshme
  10 10 16 Mbetje të agjentëve tregues, të tjera nga ato të përmendura në 10 10 15
  10 10 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  10 11 Mbetje nga prodhimi i qelqit dhe produkteve të qelqit
  10 11 03 Mbetje të materialeve me fibra qelqi
  10 11 05 Pjesë të imëta dhe pluhura
  10 11 09* Mbetje të përzierjeve të përgatitura përpara përpunimit termik, që përmbajnë substanca të rrezikshme
  10 11 10 Mbetje të përzierjeve të përgatitura përpara përpunimit termik, të tjera nga ato të përmendura në 10 11 09
  10 11 11* Mbetje qelqi në pjesë të imëta dhe pudër qelqi që përmbajnë metale të rënda (nga tubat e rrezeve katodike)
  10 11 12 Mbetje qelqi, të tjera nga ato të përmendura në 10 11 11
  10 11 13* Llumra të lustrimit dhe bluarjes(grimcimit) të qelqit, që përmbajnë substanca të rrezikshme
  10 11 14 Llumra të lustrimit dhe bluarjes(grimcimit) të qelqit, të tjera nga ato të përmendura në 10 11 13
  10 11 15* Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazit të oxhaqeve, që përmbajnë substanca të rrezikshme
  10 11 16 Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazit të oxhaqeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 11 15
  10 11 17* Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve të oxhaqeve, që përmbajnë substanca të rrezikshme
  10 11 18 Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve të oxhaqeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 11 17
  10 11 19* Mbetje të ngurta nga trajtimi në vend i derdhjeve, që përmbajnë substanca të rrezikshme
  10 11 20 Mbetje të ngurta nga trajtimi në vend i derdhjeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 11 19
  10 11 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  10 12 Mbetje nga prodhimi i qeramikave, tullave, tjegullave, pllakave dhe prodhimeve të ndërtimit
  10 12 01 Mbetje nga përzierjet e përgatitura përpara përpunimit termik
  10 12 03 Pjesë të imëta dhe pluhura
  10 12 05 Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve
  10 12 06 Kallëpe skarco
  10 12 08 Mbetje qeramike, të tullave, tjegullave, pllakave dhe produkteve të ndërtimit (pas përpunimit termik)
  10 12 09* Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve, që përmbajnë substanca të rrezikshme
  10 12 10 Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve të tjera nga ato të përmendura në 10 12 09
  10 12 11* Mbetje nga emalimi dhe smaltimi, që përmbajnë metale të rënda
  10 12 12 Mbetje nga emalimi dhe smaltimi, të tjera nga ato të përmendura në 10 12 11
  10 12 13 Llumra nga trajtimi i derdhjeve
  10 12 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  10 13 Mbetje nga prodhimi i çimentos, gëlqeres, allçisë dhe prodhimeve të përftuara prej tyre
  10 13 01 Mbetje nga përzierjet e përgatitura përpara përpunimit termik
  10 13 04 Mbetje nga kalcinimi dhe hidratimi i gëlqeres
  10 13 06 Pjesë të imëta dhe pluhura (përjashtuar 10 13 12 dhe 10 13 13)
  10 13 07 Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve
  10 13 09* Mbetje nga prodhimi i çimentos e asbestit që përmbajnë asbest
  10 13 10 Mbetje nga prodhimi i çimentos e asbestit, të tjera nga ato të përmendura në 10 13 09
  10 13 11 Mbetje nga prodhimi i materialeve të përbëra me bazë çimentoje, të tjera nga ato të përmendura 10 13 09 dhe 10 13 10
  10 13 12* Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve, që përmbajnë substanca të rrezikshme
  10 13 13 Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve, të tjera nga ato të përmendura në 11 13 12
  10 13 14 Mbetje të betonit dhe numra të betonit
  10 13 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  10 14 Mbetje nga krematorët
  10 14 01* Mbetje nga pastrimi i gazeve që përmbajnë mërkur
  11 MBETJE NGA TRAJTIMI KIMIK I SIPËRFAQEVE DHE VESHJEVE TË METALEVE DHE MATERIALEVE TË TJERA; HIDROMETALURGJIA E METALEVE JOFERRORE
  11 01 Mbetje nga trajtimi kimik i sipërfaqeve dhe veshjeve të metaleve me materiale të tjerë (P.sh. procesi galvanik, procesi i veshjeve me Zn, proceset për heqjen e skorieve, fosfatet,delubrifikimi alkalin,anodizimi e tje)
  11 01 05* Shëllira acide për heqjen e skorieve
  11 01 06* Acide të tjera të paspecifikuara
  11 01 07* Shëllira bazike për heqjen e skorieve
  11 01 08* Llumra fosfatike
  11 01 09* Llumra dhe shtresa filtri, që përmbajnë substancë të rrezikshme
  11 01 10 Llumra dhe shtresa filtri, të tjera nga ato të përmendura në 11 01 09
  11 01 11* Lëngje ujore të shpëlarjes, që përmbajnë substanca të rrezikshme
  11 01 12 Lëngje ujore të shpëlarjes, të tjera nga ato të përmendura në 11 01 11
  11 01 13* Mbetje të delubrifikimit që përmbajnë substanca të rrezikshme
  11 01 14 Mbetje të delubrifikimit, të tjera nga ato të përmendura në 14 01 13
  11 01 15* Tretësa dhe numra nga sistemet e membranave ose nga sisteme të jonoshkëmbyesve që përmbajnë substanca të rrezikshme
  11 01 16* Rezina të ngopura ose të shpenzuara gjatë jonoshkëmbimit
  11 01 98* Mbetje të tjera që përmbajnë substanca të rrezikshme
  11 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  11 02 Mbetje nga procese hidrometalurgjike joferrore
  11 02 02* Llumra nga hidrometalurgjia e zinkut
  11 02 03 Mbetjet nga prodhimi i anodave për proceset elektrolitike ujore
  11 02 05* Mbetjet nga proceset hidrometalurgjike të bakrit që përmbajnë substanca të rrezikshme
  11 02 06 Mbetje nga procese hidrometalurgjike të bakrit, të tjera nga ato të 05 11 02
  11 02 07* Mbetje të tjera që përmbajnë substanca të rrezikshme
  11 02 09 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  11 03 Llumra dhe mbetje të ngurta nga proceset e temperimit
  11 03 01* Mbetje që përmbajnë cianid
  11 03 02* Mbetje të tjera të paspecifikuara
  11 05 Mbetje nga procese të galvanizimit në të nxehtë
  11 05 01 Zinku i rëndë
  11 05 02 Hi zinku
  11 05 03* Mbetje të ngurta nga trajtimi i gazeve
  11 05 04* Shkrirësi i harxhuar
  11 05 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  12 MBETJE NGA TRAJTIMI FIZIKO-MEKANIK DHE DHËNIA E FORMËS SË METALEVE DHE PLASTIKAVE
  12 01 Mbetjet nga derdhjet dhe trajtimi sipërfaqësor fiziko-mekanik i metaleve dhe plastikave
  12 01 01 Tallash të metaleve ferrore
  12 01 02 Pluhur dhe pjesë të imëta të metaleve ferrore
  12 01 03 Tallash të metaleve joferrore
  12 01 04 Pluhur dhe pjesë të imëta të metaleve joferrore
  12 01 05 Mbetje plastike nga format dhe tornimet
  12 01 06* Vajrat minerale të makinerive që përmbajnë halogjenë (përveç emulsioneve dhe solucioneve)
  12 01 07* Vajrat minerale të makinerive që nuk përmbajnë halogjenë, (përveç emulsioneve dhe solucioneve)
  12 01 08* Solucione dhe emulsione të makinerive që përmbajnë halogjenë
  12 01 09* Solucione dhe emulsione të makinerive që nuk përmbajnë halogjenë
  12 01 10* Vajrat sintetik të makinerive
  12 01 12* Parafinat dhe yndyrat e shpenzuara
  12 01 13 Mbetjet nga saldimet
  12 01 14* Llumrat të makinerive që përmbajnë substancë të rrezikshme
  12 01 15 Llumra të makinerive që përmbajnë substancë, të tjera nga ato të përmendura në 12 01 14
  12 01 16* Mbetje të materialeve shpërthyese që përmbajnë substanca të rrezikshme
  12 01 17 Mbetje të materialeve shpërthyese, të tjera nga ato të përmendura në 12 01 16
  12 01 18* Llumra metalore (të grirjeve dhe bluarjeve) që përmbajnë vajra ose naftë
  12 01 19* Vajra makine lehtësisht të biodegradueshëm
  12 01 20* Trupat dhe materialet e grirë të shpenzuar që përmbajnë substanca të rrezikshme
  12 01 21 Trupat dhe materialet e grirë të shpenzuar, të tjera nga ato të përmendura në
  12 01 20
  12 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  12 03 Mbetje nga procesi i degrasatimit me anë të ujit dhe avullit, (përveç 11)
  12 03 01* Lëngje larës ujore
  12 03 02* Mbetje të degrasatimit me avull
  13 MBETJE VAJRASH DHE MBETJE TE KARBURANTEVE TE LËNGSHME, (përveç vajrave ushqimore dhe ato në kapitullin 05 12 19)
  13 01 Mbetje vajrash hidraulike
  13 01 01* Vajra hidraulike që përmbajnë PCB
  13 01 04* Tretsa të kloruar
  13 01 05* Tretsa të paklorinuar
  13 01 09* Vaj hidraulik i klorinuar me bazë minerale
  13 01 10* Vaj hidraulik i paklorinuar me bazë minerale
  13 01 11* Vajra hidraulike sintetike
  13 01 12* Vajra hidraulike lehtësisht të biodegraduar
  13 01 13* Vajra të tjerë hidraulikë
  13 02 Mbetje vaji ingranazhesh, motori dhe lubrifikante
  13 02 04* Vajra motori ingranazhesh dhe lubrifikues të klorinuar me bazë minerale
  13 02 05* Vajra motori, ingranazhesh dhe lubrifikues të pa klorinuar me bazë minerale
  13 02 06* Vaj sintetik motori, ingranazhi dhe lubrifikues
  13 02 07* Vajra lehtësisht të biodegradueshme: motori, ingranazh i dhe lubrifikant.
  13 02 08* Vajra të tjera motori, ingranazhi delubrifikante
  13 03 Mbetje vajrash izolues dhe përcjellës nxehtësie
  13 03 01* Mbetje vajrash izolues dhe përcjellës nxehtësie që përmbajnë PCB
  13 03 06* Mbetje vajrash izolues dhe përcjellës të nxehtësisë të klorinuar me bazë minerale, të tjerë nga ato të përmendura në 13 03 01
  13 03 07* Vajra izolues dhe përcjellës të paklorinuar me bazë minerale
  13 03 08* Vajra izolues, përcjellës nxehtësie dhe sintetik
  13 03 09* Vajra lehtësisht të biodegradueshme izolues dhe përcjellës nxehtësie
  13 03 10* Vajra të tjerë izolues dhe përcjellës nxehtësie
  13 04 Vajra të ndotur anijesh
  13 04 01* Vajra të ndotur anijesh nga lundrimi pranë tokës
  13 04 02* Vajra nga ujëra të zeza të bankinave
  13 04 03* Vajra të ndotur nga lundrime të tjera
  13 05 Përbërës të seperatoreve ujit/naftë
  13 05 01* Pjesë të ngurta nga seperatoret ujë/naftë
  13 05 02* Llumra nga seperatoret ujë/naftë
  13 05 03* Llumra ndërmjetës
  13 05 06* Naftë nga seperatorët ujë/naftë
  13 05 07* Ujë me naftë nga seperatorët ujë/naftë
  13 05 08* Përzierje mbetjesh nga seperatorët ujë/naftë
  13 07 Mbetje të karburanteve të lëngshme
  13 07 01* Naftë dhe diezel
  13 07 02* Benzinë
  13 07 03* Lëndë të tjera djegëse përfshi edhe përzierjet
  13 08 Mbetje naftë të paspecifikuara diku tjetër
  13 08 01* Llumra nga shkripëzimet ose emulsionet
  13 08 02* Emulsione të tjerë
  13 08 03* Mbetje të tjera të paspecifikuara
  14 TRETËS TË MBETJEVE ORGANIKE FTOHËS DHE POMPUES (përveç 07 dhe 08)
  14 06 Mbetje të tretsave organike të ftohësave dhe pompuesve (shkuma aerosole)
  14 06 01* Kloroflour karbonet, HCFC, HEC.
  14 06 02* Tretës të tjerë ose përzierje tretësish të halogjenizuar
  14 06 03* Tretës ose përzierje tretësish të tjerë
  14 06 04* Llumra ose mbetje të ngurta që përmbajnë tretës të halogjenizuar
  14 06 05* Mbeturina ose mbetje të ngurta që përmbajnë tretës të tjerë
  15 PAKETIME MBETURINASH, ABSORBENTE, RROBA FSHIRËSE, MATERIALE TË FILTRAVE DHE RROBA MBROJTËSE TË PASPECIFIKUARA NDRYSHE
  15 01 Ambalazhe (duke përfshirë mbetjet e paketuara urbane)
  15 01 01 Mbetje ambalazhi letre dhe kartoni
  15 01 02 Mbetje ambalazh i plastike
  15 01 03 Mbetje ambalazhi druri
  15 01 04 Mbetje ambalazhi metalike
  15 01 05 Mbetje ambalazhi të përbëra
  15 01 06 Mbetje ambalazhi
  15 01 07 Mbetje ambalazhi qelqi
  15 01 09 Mbetje ambalazhi tekstili
  15 01 10* Mbetje ambalazhi që përmbajnë ose janë të kontaminuara me substanca të rrezikshme
  15 01 11* Mbetje ambalazhi metalike që përmbajnë materiale poroze (p.sh. azbest), duke përfshirë kontenieret bosh të presioneve
  15 02 Absorbente, materiale filtrues, copa/rroba fshirëse dhe rroba mbrojtëse
  15 02 02* Absorbente, material filtrues (duke përfshirë filtra naftë të paspecifikuar) dhe rroba mbrojtëse të kontaminuara nga substanca të rrezikshme
  15 02 03 Absorbente, materiale filtrues, copa rroba thithëse, të tjera nga ato të përmendura në 15 02 02
  16 MBETJE TË PASPECIFIKUARA NË LISTË
  16 01 Mjete jashtë përdorimit nga mënyrat e ndryshme të transportit (duke përfshirë mjete jorrugore) dhe mbetje nga çmontimi i mjeteve jashtë përdorimit dhe të mirëmbajtjes, (përveç 13, 14, 16 06 dhe 16 08)
  16 01 03 Goma jashtë përdorimit
  16 01 04* Mjete jashtë përdorimit
  16 01 06 Mjete jashtë përdorimit që nuk përmbajnë lëngje apo komponente të tjera të rrezikshme
  16 01 07* Filtra vaji, naftë
  16 01 08* Komponente që përmbajnë mërkur
  16 01 09* Komponentë që përmbajnë PCBs
  16 01 10* Komponente shpërthyes (p.sh. jastëk ajri)
  16 01 11* Tampon frenash që përmbajnë azbest
  16 01 12 Tampon frenash, të tjera nga ato të përmendura në 16 01 11
  16 01 13* Lëngje frenash
  16 01 14* Lëngje antingrirës që përmbajnë substanca të rrezikshme
  16 01 15 Lëngje antigrirës, të tjera nga ato në 16 01 14
  16 01 16 Tankera për gaze të lëngshme
  16 01 17 Metale ferrore
  16 01 18 Metale joferrore
  16 01 19 Plastika
  16 01 20 Qelq
  16 01 21* Përbërës të rrezikshme, të tjera nga ato të përmendura në 16 01 07 deri 16 01 11 ,16 01 13 dhe 16 01 14
  16 01 22 Përbërës të tjerë të paspecifikuar
  16 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  16 02 Mbetje nga pajisjet elektrike dhe elektronike
  16 02 09* Transformatorë dhe kondesatorë që përmbajnë PCBs
  16 02 10* Pajisje skarco që kanë ose janë të kontaminuar me PCBs, të tjera nga ato në 16 02 09
  16 02 11* Pajisje skarco që përmbajnë kloroflorkarbon, HCFC, HFC
  16 02 12* Pajisje skarco që kanë azbest të lirë
  16 02 13* Pajisje skarco që kanë përbërës të rrezikshëm 16 02 09 deri 16 02 12
  16 02 14 Pajisje skarco, të tjera nga ato të përmendura në 16 02 09 deri 16 02 13
  16 02 15* Komponentë të rrezikshëm të hequra nga pajisjet skarco
  16 02 16 Komponentë të rrezikshëm të hequra nga pajisjet skarco, të tjera nga ato të përmendura në 16 02 15
  16 03 Grupime të paspecifikuara dhe produkte të papërdorshme
  16 03 03* Mbetje inorganike që përmbajnë substanca të rrezikshme
  16 03 04 Mbetje inorganike që përmbajnë substanca ndryshe nga ato të 16 03 03
  16 03 05* Mbetje organike që përmbajnë substanca të rrezikshme
  16 03 06 Mbetje organike që përmbajnë, të tjera nga ato të përmendura në 16 03 05
  16 04 Eksplozivë të mbetur
  16 04 01* Mbetje të municioneve
  16 04 02* Mbetje nga fishekzjarrët
  16 04 03* Mbetje të tjera eksplozive
  16 05 Gaze në kontenierët e presionit dhe kimikate të skaduara
  16 05 04* Gaze në kontenierët e presionit (përfshirë halonet) që përmbajnë substanca të rrezikshme
  16 05 05 Gaze në kontenierët e presionit me presion, të tjera nga ato të përmendura në 16 05 04
  16 05 06* Kimikate laboratori qe konsistojnë ose permbajne substanca të rrezikshme përfshire përzierje të kimikatëve laboratorike
  16 05 07* Kimikate të skaduara inorganike, që konsistojne ose përmbajnë substanca të rrezikshme
  16 05 08* Kimikate të skaduara organike, që konsistojnë ose përmbajnë substanca të rrezikshme
  16 05 09 Kimikate të skaduara, të tjera nga ato të përmendura në 16 05 06, 16 05 07 dhe 16 05 08
  16 06 Bateri dhe akumulatorë
  16 06 01* Bateri plumbi
  16 06 02* Bateri Ni-Cd
  16 06 03* Bateri që kanë mërkur
  16 06 04 Bateri alkaline (përveç 16 06 03)
  16 06 05 Bateri dhe akumulatorë të tjerë
  16 06 06* Elektrolite të ndara të mbledhur nga bateri dhe akumulatorë të tjerë
  16 07 Mbetje nga tankerat e transportit, tankera magazinues dhe të pastrimit të fuqive (përveç 05 dhe 13)
  16 07 08* Mbetje që kanë naftë
  16 07 09* Mbetje që kanë substanca të tjera të rrezikshme
  16 07 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  16 08 Katalizatorë të harxhuar
  16 08 01 Katalizatorë të harxhuar që kanë ar, argjend, renium, radium, paladium, iridium, ose platinium (përveç 1608 07)
  16 08 02* Katalizatorë të harxhuar që përmbajnë metale transitë të rrezikshëm ose komponime të metaleve tranzite të rrezikshëm
  16 08 03 Katalizatorë të harxhuar që përmbajnë metale transitë ose komponime të metaleve të transitëve të tjera
  16 08 04 Katalizatorë fluidë të harxhuar (përveç 16 08 07)
  16 08 05* Katalizatorë të harxhuar që kanë acid fosforik
  16 08 06* Lëngje të harxhuar të përdorur si katalizatorë
  16 08 07* Katalizatorë të harxhuar të kontaminuar me substanca të rrezikshme
  16 09 Substanca oksiduese
  16 09 01* Përmaganate p.sh. permaganati i kaliumit
  16 09 02* Kromate p.sh. kromat kaliumi ose bikromati i kaliumit ose i natriumit
  16 09 03* Perokside, peroksid hidrogjeni
  16 09 04* Substanca të tjera të paspecifikuara
  16 10 Mbetje të lëngshme ujore të destinuara për trajtim jashtë zone
  16 10 01* Mbetje të lëngshme ujore, që kanë substanca të rrezikshme
  16 10 02 Mbetje të lëngshme ujore, të tjera nga ato të përmendura në 16 10 01
  16 10 03* Koncentrime ujore që kanë substanca të rrezikshme
  16 10 04 Koncentrime ujore, të tjera nga ato të përmendura në 16 10 03
  16 11 Mbetje të veshjeve të brendshme dhe materialeve zjarrduruese
  16 11 01* Mbetje të veshjeve të brendshme me bazë karboni dhe materialeve zjarrduruese nga procese metalurgjike që përmbajnë substanca të rrezikshme
  16 11 02 Mbetje të veshjeve të brendshme me bazë karboni dhe materialeve zjarrduruese nga procese metalurgjike, të tjera nga ato të përmendura në 16 11 01
  16 11 03* Mbetje të veshjeve të brendshme dhe materialeve zjarrduruese nga procese metalurgjike që përmbajnë substanca të rrezikshme
  16 11 04 Mbetje të veshjeve të brendshme dhe materialeve zjarrduruese nga procese metalurgjike, të tjera nga ato të përmendura në 16 11 03
  16 11 05* Mbetje të veshjeve të brendshme dhe materialeve zjarrduruese nga proceset jometalugjike që përmbajnë substanca të rrezikshme
  16 11 06 Mbetje të veshjeve të brendshme dhe materialeve zjarrduruese nga proceset jometalugjike, të tjera nga ato të përmendura ne 16 11 05
  17 MBETJE NGA NDËRTIMET DHE PRISHJET (PËRFSHI DHERA TË GËRMUARA NGA ZONA TË KONTAMINUARA)
  17 01 Beton, tulla, tjegulla dhe qeramika
  17 01 01 Beton
  17 01 02 Tulla
  17 01 03 Tjegulla dhe qeramika
  17 01 06* Përzierje ose fraksione të ndara betoni, tullash, tjegulla dhe qeramikës që përmbajnë substance të rrezikshme
  17 01 07 Përzierje të betonit, tullave, tjegullave dhe qeramikës, të tjera nga ato të përmendura në 17 01 06
  17 02 Dru, qelqe dhe plastika
  17 02 01 Dru
  17 02 02 Qelqe
  17 02 03 Plastikë
  17 02 04* Dru, qelq dhe plastika që përmbajnë substancë të rrezikshme
  17 03 Përzierje bituminoze, bitumi dhe produkte të tjera të ziftit
  17 03 01* Përzierje bituminoze që përmbajnë zifte qymyri
  17 03 02 Përzierje bituminoze, të tjera nga ato të përmendura në 17 03 01
  17 03 03* Zifte qymyri dhe katrane
  17 04 Metale (përfshi dhe aliazhet e metaleve)
  17 04 01 Bakër, bronx, tunxh
  17 04 02 Alumin
  17 04 03 Alumb
  17 04 04 Zink
  17 04 05 Hekur dhe çelik
  17 04 06 Kallaj
  17 04 07 Metale të përziera
  17 04 09* Mbetje metalore të kontaminuara me substanca të rrezikshme
  17 04 10* Kabllo që përmbajnë naftë, bitum apo substanca të tjera të rrezikshme
  17 04 11 Kabllo të tjera nga ato të përmendura në 17 04 10
  17 05 Dhera (duke përfshirë dhera të gërmuara nga toka të kontaminuara, gurë dhe balta të tjera)
  17 05 03* Dhera dhe gurë që përmbajnë substancë të rrezikshme
  17 05 04 Dhera dhe gurë, të tjera nga ato të përmendura në 17 05 03
  17 05 05* Balta që përmbajnë lëndë të rrezikshme
  17 05 06 Balta, të tjera nga ato të përmendura në 17 05 05
  17 05 07* Çakëll që përmban substanca të rrezikshme
  17 05 08 Çakëll, të tjera nga ato të përmendura në 17 05 07
  17 06 Materiale izoluese dhe materiale ndërtimi me azbest
  17 06 01* Material izolimi që përmban azbest
  17 06 03* Material izolimi që konsistojnë ose përmbajnë substanca të rrezikshme
  17 06 04 Materiale izolimi të tjera nga ato të përmendura në 17 06 01 dhe 17 06 03
  17 06 05* Materiale ndërtimi që përmbajnë asbest
  17 08 Materiale ndërtimi me gips
  17 08 01 Materiale ndërtimi me gips që janë të kontaminuara me substanca të rrezikshme
  17 08 02 Materiale ndërtimi me gips, të tjera nga ato të përmendura në 17 08 01
  17 09 Mbetje të tjera ndërtimi dhe të prishjeve
  17 09 01* Mbetje ndërtimi dhe të prishjeve që përmbajnë merkur
  17 09 02* Mbetje ndërtimi dhe të prishjeve që përmbajnë PCB
  17 09 03* Mbetje nga ndërtimi dhe të prishjeve, duke përfshirë mbetjet e përziera që përmbajnë substanca të rrezikshme
  17 09 04 Mbetje të përziera nga ndërtimi dhe të prishjeve, të tjera nga ato të përmendura në 17 09 01, 17 09 02 dhe 17 09 03
  18 MBETJE NGA KUJDESI SHËNDETËSOR NJERËZOR OSE SHTAZOR DHE KËRKIME QË LIDHEN ME TO (me përjashtim të mbetjeve të kuzhinave dhe restoranteve që nuk lidhen drejtpërdrejt me kujdesin shëndetësor)
  18 01 Mbetjet nga kujdesi shëndetësor që nga lindja, diagnostikimi, trajtimi dhe/ose parandalimi i sëmundjeve në njerëzit
  18 01 01 Bisturitë, shiringa, instrumente të mprehta (përveç 18 01 03)
  18 01 02 Pjesë të trupit dhe organe, përfshirë qeset dhe konservuesit e gjakut dhe rezervat e gjakut (përveç 18 01 03)
  18 01 03 Mbetjet, grumbullimi dhe asgjësimi i të cilave kërkon trajtim të veçantë për të parandaluar infeksionet
  18 01 04 Mbetjet, grumbullimi dhe asgjësimi i të cilave nuk kërkon trajtim të veçantë për të parandaluar infeksionet (p.sh. veshje, hedhurinat e leukoplasteve, ndërresat, veshje për të asgjësuar, pelena etj.)
  18 01 06 Kimikate që konsistojnë ose përmbajnë substanca të rrezikshme
  18 01 07 Kimikate të tjera nga ato të përmendura në 18 01 06
  18 01 08 Medikamente citostatika dhe citotoksike
  18 01 09 Medikamente të tjera përveç atyre të përmendura në 18 01 08
  18 01 10 Mbetje amalgame nga kujdesi dentar
  18 02 Mbetje nga kërkimet, diagnostikimet, trajtimet dhe parandalimi i sëmundjeve te kafshët
  18 02 01 Bisturitë, shiringa, instrumente të mprehta (përveç 18 01 02)
  18 02 02 Mbetjet, grumbullimi dhe asgjësimi i të cilave kërkon trajtim të veçantë për të parandaluar infeksionet
  18 02 03 Mbetjet, grumbullimi dhe asgjësimi i të cilave nuk kërkon trajtim të veçantë për të parandaluar infeksionet
  18 02 05 Kimikate që konsistojnë ose përmbajnë substanca të rrezikshme
  18 02 06 Kimikate të tjera nga ato të përmendura në 18 02 05
  18 02 07 Medikamente citostatika dhe citotoksike
  18 02 08 Medikamente të tjera përveç atyre të përmendura në 18 01 07
  19. MBETJE NGA IMPIANTET E TRAJTIMIT TË MBETJEVE, TË UJËRAVE TË NDOTURA (JO NË VEND) DHE PËRGATITJA E UJIT PËR PËRDORIM NJERËZOR DHE INDUSTRIAL
  19 01 Mbetje nga iceneratorët ose piroliza e mbetjeve
  19 01 02 Materiale ferrore të dala nga hiret fundore
  19 01 05* Shtresa filtri nga trajtimi i gazeve
  19 01 06* Mbetjet e lëngshme ujore nga trajtimi i gazeve dhe mbetje të tjera të lëngshme ujore
  19 01 07* Mbetjet e ngurta nga trajtimi i gazeve
  19 01 10* Karboni i aktivizuar i harxhuar nga trajtimi i gazeve
  19 01 11* Hira fundore dhe numra që përmbajnë substanca të rrezikshme
  19 01 12 Hira fundore dhe numra, të tjera nga ato të përmendura në 19 01 11
  19 01 13* Hi fluturues që përmban substanca të rrezikshme
  19 01 14 Hi fluturues tjetër nga ato të përmendura në 19 01 13
  19 01 15* Pluhur kaldajash që përmbajnë substanca të rrezikshme
  19 01 16 Pluhur kaldajash, të tjera nga ato të përmendura në 19 01 15
  19 01 17* Mbetje të pirolizës që përmbajnë substanca të rrezikshme
  19 01 18 Mbetje të pirolizës të tjera nga ato të përmendura në 19 01 17
  19 01 19 Rërat nga shtratet vluese
  19 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  19 02 Mbetjet nga trajtimi fiziko-kimik i mbetjeve (përfshirë dekromatizimin, decianizimin dhe neutralizimin)
  19 02 03 Mbetje të përziera paraprakisht, të kompozuara vetëm nga mbetje të parrezikshme
  19 02 04* Mbetje të përziera paraprakisht, të kompozuara nga të paktën një rrezikshme
  19 02 05* Llumrat nga trajtimi fiziko-kimik që përmbajnë substanca të rrezikshme
  19 02 06 Llumrat nga trajtimi fiziko-kimik, të tjera të përmendura në 19 02 05
  19 02 07* Vajra dhe koncentrate nga seperimi
  19 02 08* Mbetje të lëngshme të djegshme që përmbajnë substanca të rrezikshme
  19 02 09* Mbetje të ngurta të djegshme përfshirë substancat e rrezikshme
  19 02 10 Mbetje të djegshme të tjera nga ato të përmendura në 19 02 08 dhe 19 02 09
  19 02 11* Mbetje të tjera që përmbajnë substanca të rrezikshme
  19 02 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  19 03 Mbetje të stabilizuara të ngurtësuara
  19 03 04* Mbetje të përcaktuara si të rrezikshme, pjesërisht të stabilizuara
  19 03 05 Mbetje të stabilizuara të tjera nga ato të përmendura në 19 03 04
  19 03 06* Mbetjet e përcaktuara si të rrezikshme, e ngurtësuar
  19 03 07 Mbetje të ngurtësuara, të tjera nga ato të përmendura në 19 03 06
  19 04 Mbetje të qelqëzuara dhe mbetje nga qelqëzimet
  19 04 01 Mbetje të qelqëzuara
  19 04 02* Hi fluturues dhe mbetje të tjera nga trajtimi i gazeve
  19 04 03* Faza të ngurta të paqelqëzuara
  19 04 04 Mbetjet e lëngshme ujore nga temperimi i mbetjeve të qelqëzuara
  19 05 Mbetjet nga trajtimi aerobik i mbetjeve të ngurta
  19 05 01 Fraksione të pakompostuara të mbetjeve urbane dhe mbetjeve të tjera të ngjashme
  19 05 02 Fraksione të pakompostuara të mbetjeve bimore dhe shtazore
  19 05 03 Kompost jashtë specifikimit
  19 05 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  19 06 Mbetjet nga trajtimi anaerobik i mbetjeve
  19 06 03 Lëngje nga trajtimi anaerobik i mbetjeve urbane
  19 06 04 Mbetje të tretshme nga trajtimi anaerobik i mbetjeve urbane
  19 06 05 Lëngje nga trajtimi anaerobik i mbetjeve shtazore dhe bimore
  19 06 06 Mbetje të tretshme nga trajtimi anaerobik mbetjeve shtazore dhe bimore
  19 06 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  19 07 Rrjedhjet nga landfillët
  19 07 02* Rrjedhje nga landfillët që përmbajnë substanca të rrezikshme
  19 07 03 Rrjedhje nga landfillët, të tjera nga ato të përmendura në 19 07 02
  19 08 Mbetje nga impiantet e trajtimit të mbetjeve ujore, të paspecifikuara
  19 08 01 Ekzaminimet
  19 08 02 Mbetje nga çranizimi
  19 08 05 Llumrat nga trajtimi i ujërave të zeza urbane
  19 08 06* Rezina jonoshkëmbyese të ngopura ose të harxhuara
  19 08 07* Solucione dhe numra nga regjenerimi i jonokëmbyesve
  19 08 08* Sisteme të membranave që përmbajnë metalet e rënda
  19 08 09 Graso dhe përzierje të tjera vajore nga seperatorët vaj/ujë që përmbajnë vetëm yndyra dhe vajra ushqimore
  19 08 10* Graso dhe përzierje të tjera vajore nga seperatorët vaj/ujë, të tjera nga ato të
  përmendura në 19 08 09
  19 08 11* Llumra që përmbajnë substanca të rrezikshme nga trajtimi biologjik i ujërave të ndotura industriale
  19 08 12 Llumra nga trajtimi biologjik i ujërave të ndotura industriale të tjera nga ato të përmendura në 19 08 11
  19 08 13* Llumra që përmbajnë substanca të rrezikshme nga trajtime të tjera të ujërave të ndotura industriale
  19 08 14 Llumra nga trajtime të tjera të ujërave të ndotura industriale të tjera nga ato të përmendura në 19 08 13
  19 08 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  19 09 Mbetje nga përgatitja e ujit për konsumim njerëzor dhe përdorim industrial
  19 09 01 Mbetje të ngurta nga filtrimet primare dhe ekzaminimet
  19 09 02 Llumra nga qartësimi i ujit
  19 09 03 Llumra nga dekarbonizimi
  19 09 04 Karbon i aktivizuar i harxhuar
  19 09 05 Rezina jonoshkëmbyese të ngopura ose të harxhuara
  19 09 06 Solucione dhe numra nga rigjenerimi i jonoshkëmbyesve
  19 09 99 Mbetjet të tjera të paspecifikuara
  19 10 Mbetje nga copëzimi i mbetjeve që përmbajnë metale
  19 10 01 Hekur dhe mbetje çeliku
  19 10 02 Mbetje joferrore
  19 10 03* Fraksione të lehta dhe pluhura që përmbajnë substanca të rrezikshme
  19 10 04 Fraksione të lehta dhe pluhura të tjera nga ato të përmendura në 19 10 03
  19 10 05* Fraksione të tjera që përmbajnë substanca të rrezikshme
  19 10 06 Fraksione të tjera nga ato të përmendura në 19 10 05
  19 11 Mbetje nga rigjenerimi i naftës
  19 11 01* Filtra argjile të shpenzuara
  19 11 02* Zifte acide
  19 11 03* Mbetje të lëngshme ujore
  19 11 04* Mbetje nga pastrimi i lëndëve djegëse me baza
  19 11 05* Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve që përmbajnë substanca të rrezikshme
  19 11 06 Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve të tjera nga ato të përmendura në 19 11 05
  19 11 07* Mbetje nga pastrimi i oxhakëve të gazit
  19 11 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
  19 12 Mbetje nga trajtimi mekanik i mbetjeve (p.sh. ndarja, kompaktimi, ngjeshja) të paspecifikuara diku tjetër
  19 12 01 Letër e karton
  19 12 02 Metale ferrore
  19 12 03 Metale joferrore
  19 12 04 Plastik dhe gomë
  19 12 05 Qelq
  19 12 06* Dru që përmbajnë substanca të rrezikshme
  19 12 07 Drurë të tjerë nga ato të përmendura në 19 12 06
  19 12 08 Tekstilet
  19 12 09 Mineralet (p.sh. rërë, gurë)
  19 12 10 Mbetjet e djegshme (skarcitetet e lëndëve djegëse)
  19 12 11* Të tjera mbetje (përfshirë materiale të përziera) nga trajtimi mekanik i mbetjeve që përmbajnë substancë të rrezikshme
  19 12 12 Mbetje të tjera (përfshirë materiale të përziera) nga trajtimi mekanik i mbetjeve, të tjera nga ato të përmendura në 19 12 11
  19 13 Mbetjet nga rehabilitimi i tokës dhe i ujërave nëntokësore
  19 13 01* Mbetjet e ngurta nga rehabilitimi i tokës që përmbajnë substanca të rrezikshme
  19 13 02 Mbetjet e ngurta nga rehabilitimi i tokës, të tjera nga ato të përmendura në 19 13 01
  19 13 03* Llumrat nga rehabilitimi i tokës që përmbajnë substanca të rrezikshme
  19 13 04 Llumrat nga rehabilitimi i tokës, të tjera nga ato të përmendura në 19 13 03
  19 13 05* Llumrat nga rehabilitimi i ujërave nëntokësore që përmbajnë substanca të rrezikshme
  19 13 06 Llumrat nga rehabilitimi i ujërave nëntokësore, të tjera nga ato të përmendura në 19 13 05
  19 13 07* Mbetje të lëngshme ujore dhe koncentratet ujore nga rehabilitimi i ujërave nëntokësore që përmbajnë substanca të rrezikshme
  19 13 08 Mbetje të lëngshme ujore dhe koncentratet ujore nga rehabilitimi i ujërave nëntokësore, të tjera nga ato të përmendura në 19 13 07
  20 MBETJET URBANE (MBETJET SHTËPIAKE DHE TREGTARE, MBETJE INDUSTRIALE E INSTITUCIONALE TË NGJASHME) PËRFSHIRË FRAKSIONET E MBLEDHURA VEÇMAS
  20 01 Fraksionet e ndara (përveç 15 01)
  20 01 01 Letër dhe karton
  20 01 02 Qelq
  20 01 08 Mbetje të biodegradueshme nga kuzhinat dhe mensat
  20 01 10 Veshjet
  20 01 11 Tekstilet
  20 01 13* Tretësit
  20 01 14* Acidet
  20 01 15* Bazat
  20 01 17* Fotokimikatet
  20 01 19* Pesticidet
  20 01 21* Mbetje të tubave fluoreshente dhe mbetje të tjera që përmbajnë merkur
  20 01 23* Pajisje skarco që përmbajnë klorofluorokarbone
  20 01 25 Vajra dhe dhjamna ushqimore
  20 01 26* Vajra dhe dhjamna, të tjera nga ato të përmendura në 20 01 25
  20 01 27* Bojëra, ngjyra, ngjitës etj, që përmbajnë substanca të rrezikshme
  20 01 28 Bojëra, ngjyra, ngjitës etj, të tjera nga ato të përmendura në 20 01 27
  20 01 29* Detergjent që përmbajnë substanca të rrezikshme
  20 01 30 Detergjent të tjerë nga ato të përmendur në 20 01 29
  20 01 31* Medikamente citotoksike dhe citostatike
  20 01 32 Medikamente të tjera nga ato të përmendura në 20 01 31
  20 01 33* Bateritë dhe akumulatorët të përfshirë në 16 06 01, 16 06 02 ose 16 06 03 dhe bateritë e akumulatorët e pandarë
  20 01 34 Bateritë dhe akumulatorët e tjerë nga ato të përmendur në 20 01 33
  20 01 35* Pajisjet e skaduara elektrike dhe elektronike, të tjera nga ato të përmendura në 20 01 21 dhe 20 01 23 që përmbajnë komponentë të rrezikshëm
  20 01 36 Pajisjet e skaduara elektrike dhe elektronike, të tjera nga ato të përmendura në 20 01 21, 20 01 23 dhe 20 01 35
  20 01 37* Mbetje druri që përmbajnë substanca të rrezikshme
  20 01 38 Mbetje druri të tjera nga ato të përmendura në 20 01 37
  20 01 39 Plastikët
  20 01 40 Metalet
  20 01 41 Mbetjet nga pastrimi i oxhaqeve
  20 01 99 Fraksione të tjera të paspecifikuara
  20 02 Mbetjet e kopshteve dhe parqeve (përfshirë mbetjet e varrezave)
  20 02 01 Mbetje të biodegradueshme
  20 02 02 Dhera dhe gurë
  20 02 03 Mbetje të tjera të pabiodegradueshme
  20 03 Mbetje të tjera urbane
  20 03 01 Mbetjet e përziera urbane
  20 03 02 Mbetje nga tregjet
  20 03 03 Mbetje nga pastrimi i rrugëve
  20 03 04 Llumra nga gropat septike
  20 03 06 Mbetje nga pastrimi i ujërave të zeza
  20 03 07 Mbetjet të vëllimshme
  20 03 99 Mbetjet urbane të paspecifikuara
  SHTOJCA II
  KARAKTERISTIKAT E MBETJEVE QË I BËJNË ATO TË RREZIKSHME
  Mbetjet janë të rrezikshme:
  nëse manifestojnë një ose më shumë nga vetitë e paraqitura më poshtë nga H1 deri H14:
  H1 "Eksplozive": substancat dhe preparatet të cilat mund të shpërthejnë nën efektin e flakës
  ose të cilat janë më të ndjeshme nga goditja apo fërkimi se dinitrobenzeni.
  H2 "Oksiduese": substancat dhe preparatet të cilat kanë reaksione të fuqishme ekzotermioke kur bien në kontakt me substanca të tjera, veçanërisht me substanca të djegshme.
  H3-A "Shumë të djegshme":
  - substancat dhe preparatet e lëngshme të cilat kanë një pikë flakërimi më poshtë se 21 C
  (duke përfshirë lëngjet ekstremisht të djegshme (të përflakshme);
  - substancat dhe preparatet të cilat mund të nxehen dhe të ndizen në kontakt me ajrin në
  temperaturën e ambientit pa praninë e ndonjë energjie të jashtme;
  - substancat dhe preparatet e ngurta të cilat mund të marrin flakë menjëherë pas një kontakti të shkurtër me një burim ndezës dhe mund të vazhdojnë të digjen ose të konsumohen edhe pas largimit të burimit ndezës;
  - substancat dhe preparatet e gazta, të cilat janë të djegshme në ajër në trysni normale;
  - substancat dhe preparatet e gazta, të cilat në kontakt me ujin apo me ajrin e lagësht, evoluojnë në gaze të djegshme, në sasi të rrezikshme.
  H3-B "Të djegshme": substancat dhe preparatet e lëngshme, që kanë një pikë flakërimi të
  barabartë ose më të madhe se 21*C dhe më pak ose të barabartë me 55*C;
  H4 "Irrituese": substancat dhe preparatet jokorrozive, të cilat nëpërmjet një kontakti të menjëhershëm, të zgjatur apo të përsëritur me lëkurën apo me membranat mukoze, mund të shkaktojnë inflamacione.
  H5 "E rrezikshme": substancat dhe preparatet, të cilat nëse thithen nëpërmjet frymëmarrjes,
  injektohen ose penetrojnë në lëkurë mund të shkaktojnë rrezik të kufizuar të shëndetit.
  H6 "Toksike": substancat dhe preparatet, të cilat nëse thithen nëpërmjet frymëmarrjes, injektohen ose penetrojnë në lëkurë mund të shkaktojnë rrezik serioz, akut ose kronik të shëndetit, të cilat mund të shkaktojnë edhe vdekjen.
  H7 "Kancerogjene": substancat dhe preparatet, të cilat nëse thithen nëpërmjet frymëmarrjes, injektohen ose penetrojnë në lëkurë mund të shkaktojnë kancer ose të rrisë mundësinë e shfaqjes së tij.
  H8 "Korrozive": substancat dhe preparatet, të cilat mund të shkaktojnë dëmtime pas kontaktit në indet e gjalla.
  H9 "Infektive": substancat që përmbajnë mikro organizma mbijetuese ose toksinat e tyre, të
  cilat janë të njohura ose besohet të shkaktojnë sëmundje në njerëzit ose në organizmat e gjalla.
  H10 "Teratogjenike"(toksike për riprodhimin): substancat dhe preparatet, të cilat nëse thithen nëpërmjet frymëmarrjes, injektohen ose penetrojnë në lëkurë mund të shkaktojnë keqformime të lindura, jo të trashëgueshme ose të rrisin mundësinë e shfaqjes së tyre.
  H11 "Mutagjenike": substancat dhe preparatet, të cilat nëse thithen nëpërmjet frymëmarrjes, injektohen ose penetrojnë në lëkurë mund të shkaktojnë defekte gjenetike të trashëgueshme ose të rrisin mundësinë e shfaqjes së tyre.
  H12 Substancat dhe preparatet, të cilat shkarkojnë gaz toksik në kontakt me ujin, ajrin ose
  me ndonjë acid.
  H13 Substancat dhe preparatet, të afta që pas asgjësimit ose prodhimit të ndonjë substance
  tjetër (p.sh. ujërat kulluese pas trajtimit), që zotërojnë ndonjë nga karakteristikat e listuara më sipër.
  H14 "Ekotoksike": substancat dhe preparatet, të cilat paraqesin ose mund të paraqesin
  rrezik të menjëhershëm ose të mëvonshëm në një ose më shumë komponentë të mjedisit.
  2. Dhe për substancat që i përkasin H3 deri H8, H10 dhe H11, nëse paraqesin një ose më
  shumë nga karakteristikat e mëposhtme:
  - pika e flakërimit ? 55 C;
  - një ose më shumë substanca, të klasifikuara si shumë toksike në përqendrim total ? 0,1 %;
  - një ose më shumë substanca, të klasifikuara si të rrezikshme në përqendrim total ? 0,25 %;
  - një ose më shumë substanca korrozive, të klasifikuara si R15 në përqendrim total ? 5 %;
  - një ose më shumë substanca korrozive, të klasifikuara si R34 në përqendrim total ? 10%;
  - një ose më shumë substanca irrituese, të klasifikuara si R36, R37, R38 në përqendrim total ? 20%;
  - një substancë të njohur si kancerogjene të kategorisë 1 ose 2, në përqendrim total ? 0,1 %;
  - një substancë të njohur si kancerogjene të kategorisë 3, në përqendrim total ? 1 %;
  - një substancë toksike për riprodhimin të kategorisë 1 ose 2, të klasifikuara si R60, R61 në
  përqendrim total ? 0,5%;
  - një substancë toksike për riprodhimin të kategorisë 3, të klasifikuar si R62, R63 në
  përqendrim total ? 5 % ;
  - një substancë mutagjene të kategorisë 1 ose 2, të klasifikuar si R46 në përqendrim total ? 0,1 %;
  - një substancë mutagjene të kategorisë 3, të klasifikuar si R40 në përqendrim total ? 1%. SHTOJCA III
  KATEGORITË E MBETJEVE TË RREZIKSHME TË GJENERUARA, TË LISTUARA
  SIPAS NATYRËS SË TYRE, APO AKTIVITETIT QË I GJENERON ATO
  (Mund të jenë në gjendje të lëngshme, llumi ose të ngurtë)
  Shtojca III.A.
  Mbetjet që paraqesin një ose më shumë nga vetitë e listuara ne shtojcën II dhe të cilat konsistojnë në:
  1. Substanca anatomike, spitalore dhe mbetje të tjera klinike;
  2. Komponime farmaceutike mjekësore dhe veterinare;
  3. Konservues druri;
  4. Biocide dhe substanca fito-farmaceutike;
  5. Mbetje nga substanca të përdorura si tretës;
  6. Substanca organike të halogjenuara jo të përdorura si solvente, duke përjashtuar
  materialet e tyre inerte të polimerizuara;
  7. Kripëra temperimi që përmbajnë cianide;
  8. Vajra minerale dhe substanca vajore;
  9. Përzjerje, emulsione naftë/ujë dhe hidrokarbon /ujë;
  10. Substanca që përmbajnë bifenile të poliklorinuara-PCB dhe/ose trifenile të poliklorinuara PCT;
  11. Materiale bituminoze të dala nga rafinimi, distilimi dhe nga trajtimet pirolitike;
  12. Bojëra, ngjyrosët, pigmente, llaqe, varak;
  13. Rezina, lateksi, plastifikatorë, ngjitës/adezivë;
  14. Substancat kimike që dalin nga aktivitetet kërkimore, zhvilluese dhe të mësimdhënies, të cilat nuk janë të identifikuara dhe/ose janë të reja dhe efekti i të cilave mbi njeriun dhe/ose mjedisin nuk është i njohur (p.sh. mbetjet e laboratorëve);
  15. Materiale piroteknike dhe materiale të tjera eksplozive;
  16. Kimikate fotografike dhe materiale të procesit të zhvillimit të filmave fotografikë;
  17. Çdo material i kontaminuar me ndonjë të ngjashëm të dibenzo-furaneve të poliklorinuara;
  18. Çdo material i kontaminuar me ndonjë të ngjashëm të dibenzo-p-dioksinave të polikloruara.
  Shtojca III. B.
  19. Mbetjet që përmbajnë një prej përbërësve në shtojcën IV dhe kanë një nga vetitë e listuara në shtojcën II dhe të cilat konsistojnë në:
  20. Sapunë, vajra, parafina bimore ose shtazore;
  21. Substanca organike jo të halogjenuara, që nuk përdoren si solvente;
  22. Substanca inorganike pa metale apo komponime të metaleve;
  23. Hi dhe jose thëngjij
  24. Dhera, rëra, argjilë, përfshirë shllamin e shpimit;
  25. Kripërat e temperimit jocianide;
  26. Pluhura dhe pudra metalike;
  27. Materiale katalitike të përdorura;
  28. Lëngje dhe llumra që përmbajnë metale ose komponime metalike;
  29. Mbetje nga operacionet e kontrollit të ndotjes, përjashtuar 29, 30 dhe 33.
  30. Llumra fërkimi;
  31. Llumra nga impiantet e pastrimit të ujit;
  32. Mbetje te dekarbonizuara;
  33. Mbetje nga kolonat jonokëmbyese;
  34. Llumra të ujërave të zeza të patrajtuara ose të të papërshtatshme për përdorim në
  bujqësi;
  35. Mbetje nga pastrimi i cisternave(autobotëve) dhe pajisjeve;
  36. Pajisje të kontaminuara;
  37. Kontenierë të kontaminuar (edhe cilindra gazi etj.), të cilët përmbajnë një ose më shumë
  përbërës të listuar në shtojcën III A;
  38. Bateri ose elemente elektrike të tjera;
  39. Vajra bimore;
  40. Materiale që rezultojnë nga mbledhja selektive e mbetjeve shtëpiake dhe të cilat paraqesin një nga karakteristikat e listuara në shtojcën II;
  41. Mbetje të tjera të cilat përmbajnë një prej përbërësve të listuar në aneksin IV dhe paraqesin një nga vetitë e listuara në shtojcën II.
  SHTOJCA IV
  PËRBËRËSIT E MBETJEVE TË SHTOJCËS IIIB, TË CILAT I BËJNË ATO TË RREZIKSHME, KUR ATO PARAQESIN VETITË E PËRSHKRUARA NË SHTOJCËN II 1. Berilium; përbërje të beriliumit
  2. Përbërje të vanadit;
  3. Përbërje të kromit(6-valent);
  4. Përbërje të kobaltit;
  5. Përbërje të nikelit;
  6. Përbërje të bakrit;
  7. Përbërje të zinkut;
  8. Arsenik; përbërje të arsenikut;
  9. Selen; përbërje të selenit;
  10. Përbërje të argjendit;
  11. Admium; përbërje të kadmiumit;
  12. Përbërje të kallaj it;
  13. Antimon; përbërje të antimonit;
  14. Teluri; përbërje të telurit;
  15. Përbërje të bariumit; përjashtuar sulfatin e bariumit;
  16. Mërkuri; përbërje të mërkurit;
  17. Taliumi; përbërje të taliumit;
  18. Plumbi; përbërje të plumbit;
  19. Sulfure inorganike;
  20. Përbërje inorganike të florit, përjashtuar florurin e kalciumit;
  21. Cianure inorganike;
  22. Metalet alkaline të mëposhtme: litiumi, natriumi, kaliumi, kalciumi, magnezi në formë
  elementare (jo përbërje);
  23. Solucione acide ose acide në gjendje të ngurtë;
  24. Solucione bazike ose baza në gjendje të ngurtë;
  25. Asbesti (pluhur ose fibër);
  26. Fosfori, komponimet e fosforit, përjashtuar fosfatet e mineraleve;
  27. Karbonilet metalike (të metaleve);
  28. Peroksidet;
  29. Kloratet;
  30. Perkloratet;
  31. Azide (përbërje organike me bazë azoti);
  32. PCBs dhe/ose PCTs;
  33. Komponime farmaceutike ose veterinare;
  34. Biocide dhe substanca fito-farmaceutike (p.sh. pesticidet etj.);
  35. Substanca infektive;
  36. Kreosote, katran;
  37. Izocianate; tiocianate;
  38. Cianide organike (p.sh. nitrilet etj.);
  39. Fenolet; komponime të fenoleve;
  40. Solvente të halogjenuar;
  41. Tretës organikë, përjashtuar tretësit e halogjenuar;
  42. Komponime halogjenorganike, përjashtuar materialet inerte të polimerizuara dhe
  substanca të tjera që i referohen kësaj liste;
  43. Komponime aromantike; komponime organike policiklike dhe heterociklike;
  44. Aminat alifatike;
  45. Aminat aromantike;
  46. Eteret;
  47. Substancat me natyrë eksplozive, përjashtuar ato të listuara diku tjetër në këtë shtojcë;
  48. Komponime sulfur organike;
  49. Ndonjë i ngjashëm i dibenzo-furaneve të poliklorinuar;
  50. Ndonjë i ngjashëm i dibenzo-p-dioksinave të poliklorinuar;
  51. Hidrokarbonet dhe oksidet e tyre; nitrogjen dhe/ose sulfur komponimet, jo të përmendura në këtë shtojcë.


  Share:  Postuar nga: admin

  Data: 18/02/2005

  ikub#: 502180001

  Shfleto artikuj te tjere per:

Versioni i plote | Publicitet | Kontakt

©2014 ikub.al