• Per "Miratimin e rregullave teknike per mbrojtjen nga zjarri dhe per shpetimin ne konstruksionet dhe ndertimet, qe sherbejne per veprimtari akomoduese turistike"


  Miratimin e rregullave teknike per mbrojtjen nga zjarri dhe per shpetimin ne konstruksionet dhe ndertimet, qe sherbejne per veprimtari akomoduese turistike, sipas tekstit, qe i bashkelidhet ketij vendimi.


  Data e hyrjes ne fuqi: 10/22/2004


  Propozuar nga: Ministri i Rregullimit të Territorit dhe Turizmit


  Propozuar nga: Ministri i Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit


  Data e miratimit: 10/22/2004


  Statusi: Ne fuqi


  Data: 10/22/2004


  Numri i fletores zyrtare: 83


  Data e fletores zyrtare: 11/18/2004


  Fushat e veprimit te aktit: Mbrojtja nga zjarri


  Faqja e fletores zyrtare: 6189


  Numri: 699


  Fletorja zyrtare: 80 - 89  VENDIM
  Nr.699, date 22.10.2004

  PER "MIRATIMIN E RREGULLAVE TEKNIKE PER MBROJTJEN NGA ZJARRI DHE PER SHPETIMIN NE KONSTRUKSIONET DHE NDERTIMET, QE SHERBEJNE PER VEPRIMTARI AKOMODUESE TURISTIKE"

  Ne mbështetje te nenit 100 te Kushtetutës dhe te nenit 41 te ligjit nr.8766, date 5.4.2001 "Për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin", me propozim te Ministrit te Pushtetit Vendor dhe te Decentralizimit dhe te Ministrit Rregullimit te Territorit dhe te Turizmit, Këshilli i Ministrave

  VENDOSI:

  1. Miratimin e rregullave teknike për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin ne konstruksionet dhe ndërtimet, qe shërbejnë për veprimtari akomoduese turistike, sipas tekstit, qe i bashkëlidhet këtij vendimi.
  2. Personat fizike ose juridike, qe hartojnë projekte për ndërtimin e objekteve, publike ose private, te zbatojnë rregullat teknike për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin, te miratuara sipas këtij vendimi.
  3. Këshillat e rregullimit te territorit te miratojnë lejet e ndërtimit, vetëm pasi te jete parashikuar plotësimi i normave dhe kushtet teknike te mbrojtjes nga zjarri, ne përputhje me rregullat teknike, te miratuara ne këtë vendim.
  4. Ngarkohen Ministria e Pushtetit Vendor dhe e Decentralizimit, Ministria e Rregullimit te
  Territorit dhe e Turizmit për kontrollin e zbatimin e këtij vendimi.
  Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren Zyrtare.

  KRYEMINISTRI
  Fatos Nano

  RREGULLAT TEKNIKE PER PARANDALIMIN E ZJARREVE NE KONSTRUKSIONE, NDERTIME, ME AKTIVITET AKOMODUES TURISTIK

  KREU I
  TE PERGJITHSHME

  1. OBJEKTI
  Miratimi i rregullave dhe normave teknike për parandalimin e zjarreve ka si qellim mbrojtjen
  e personave dhe te mirave materiale nga rrezja e zjarreve dhe ka për objekt kriteret e sigurisë, për t'u aplikuar ne konstruksionet ose ndërtesat e përshtatura për aktivitetet akomoduese turistike, te përcaktuara ne akte nënligjore dhe te renditura si me poshtë:
  a) hotele;
  b) motele;
  c) fshatra hotelesh;
  d) fshatra turistike;
  e) rastet e dhënieve te apartamenteve me qira;
  f) shtëpi dhe apartamente te destinuara për pushime;
  g) qendra agroturistike;
  h) rezidenca turistike;
  i) kampe alpine;
  j) qendra rezidenciale-turistike për te rinj;
  2. FUSHA E APLIKIMIT
  Kjo rregullore aplikohet për konstruksionet, ndërtesat dhe objektet e sipërcituara ne piken 1, për ato objekte qe janë ekzistuese ose qe do te ndërtohen te reja ne te ardhmen. Për ndërtesat ekzistuese, qe merren me aktivitete akomoduese turistike, aplikohen dispozitat e parashikuara për ndërtesat e reja, si dhe për rastet e rikonstruksionit te tyre me mbi 50% te vlerës.
  Ne aktivitetet respektive ekzistuese, kjo rregullore është e aplikueshme kur kërkohet një rritje te kapaciteteve akomoduese, kur sistemi i rrugëve te shpëtimit ekzistues është i përputhshëm me popullimin, si dhe me sistemin e ri plan-volumetrik te aktivitetit. Për këtë rast, mund te aplikohet kreu II pjesa II e rregullores.
  3. KLASIFIKIMI
  Aktivitetet akomoduese, për te cilat behet fjale ne piken 1, ne lidhje me kapacitetet akomoduese, numri i shtretërve ne dispozicion te te pranishmeve te ftuar ose pushues te ndërtesës ose lokaleve (ndarjeve), qe bëjnë pjese ne këto njësi ndahen ne:
  a) aktivitete akomoduese me një kapacitet me te madh se 25 shtretër, për te cilat aplikohen
  përshkrimet e kreut II;
  b) aktivitete akomoduese me kapacitet deri ne 25 shtretër, për te cilat aplikohen përshkrimet
  e kreut III.
  Për kampet alpine aplikohen përshkrimet ne kreun IV.
  4. TERMA, PERCAKTIME DHE TOLERANCA DIMENSIONALE
  Për fermat, përcaktimet dhe tolerancën dimensionale i referohemi sa është përcaktuar ne
  dispozitat e mëparshme.
  Hapësirë e qete: vend i sigurt statik (i ngjitur) dhe komunikues me e rruge braktisjeje vertikale ose ne te i përfshirë. Një hapësirë e tille nuk duhet te jete ne përbërje te rrugëve te evakuimit dhe duhet te këtë karakteristika te tilla për te garantuar qëndrimin e personave.
  Korridor i verbër: korridor ose pjese korridori, ne te cilën është i mundshëm evakuimi ne një drejtim te vetëm. Gjatësia e korridorit te verbër llogaritet nga fillimi i tij deri ne fund te kryqëzimit me një tjetër korridor, ku është i mundshëm evakuimi ne dy drejtime, deri ne vendin me i afërt e te sigurt, deri tek rruga e evakuimit vertikal.
  Kufiri i qëndrueshmërisë ndaj zjarrit: është koha ne minuta nga fillimi i provës ne qëndrueshmëri, kundrejt zjarrit sipas një regjimi te përcaktuar te temperaturave, deri ne humbjen e qëndrueshmërisë te përbërësve kryesore te elementeve te strukturave.
  Materiale te padjegshme: nen ndikimin e zjarrit, ose te temperaturave te larta nuk
  flakërohen, nuk digjen, nuk karbonizohen.
  Materiale veshtiresisht te djegshme: nen ndikimin e zjarrit, ose te temperaturave te larta flakërohen me vështirësi, digjen ose karbonizohen dhe vazhdojnë te digjen vetëm ne prani te burimit te zjarrit.
  Materiale te djegshme: nen ndikimin e zjarrit, ose te temperaturave te larta flakërohen,
  digjen pa flake dhe vazhdojnë te digjen edhe pas heqjes se zjarrit.
  R: rezistenca e pjesëve te jashtme te objektit ndaj zjarrit shprehur ne minuta (0-120 minuta). REI: rezistenca e pjesëve te brendshme te objektit shprehur ne minuta (0-120 minuta).
  RE: rezistenca e dyerve te dhomave, kjo e fundit e shprehur ne minuta.
  Lartësia antizjarr: lartësia e objekteve e shprehur ne metra, me ndarje te tille: 0-24 metër, 24
  -54 metër, mbi 54 metër.
  Rezistenca e materialeve ndaj zjarrit e përcaktuar sipas klasave:
  KLASA 0: materiale te padjegshme;
  KLASA 1: materiale vështiresisht te djegshme;
  KLASA 2: materiale te djegshme.
  KLASA 1 IM: materiale, pajisje për mobilim, qe kane si përbërës lende te tilla si druërbërësit e pambukut, leshit etj, si dhe nënproduktet e tyre dhe përdoren për mobilimet te brendshme.
  Me termin "OBJEKT" -LOKAL, ose pjese objekti, lokali: kuptohet një hapësirë me volum te përcaktuar, e ndare plotësisht ose pjesërisht nga mjedisi i jashtëm, ose nga ambiente te tjera fqinje, nëpërmjet pareteve/mureve.

  KREU II
  DISPOZITAT RELATIVE NE AKTIVITETE AKOMODUESE TURISTIKE ME KAPACITET ME TE MADH SE 25 SHTRETER

  PJESA E PARE
  AKTIVITETET NE NDERTESAT E REJA

  5. VENDNDODHJA
  5.1. Te përgjithshme
  Ndërtesat e destinuara për aktivitetet akomoduese turistike, vendosen ne mënyrë te tille, ku respektohen distancat e sigurisë, te përcaktuara nga dispozitat ne fuqi, distancat qe kërkohen nga aktivitetet e tjera, qe sjellin rreziqe shpërthimesh nga zjarret. Aktivitetet akomoduese mund te jene vendosur:
  a) ne ndërtesa te ndara e te ndërtuara, për një specifike te tille te parashikuar ne rregullore dhe te izoluar nga te tjerat.
  b) ne ndërtesa ose objekte qe janë ne vazhdim, ose ndërtesa te tjera me destinacione te ndryshme, por duke pasur parasysh normativat specifike, këto destinacione i nënshtrohen kontrolleve te strukturave te Policisë se Mbrojtjes nga Zjarri dhe për Shpëtimin, siç përcaktohet ne dispozitat ne fuqi.
  5.2 Ndarjet, komunikimi
  Duke marre ne konsiderate sa është përcaktuar ne rregullat teknike, aktivitetet akomoduese
  turistike:
  a) nuk mund te komunikojnë me aktivitetet qe nuk i përkasin atyre;
  b) mund te komunikojnë direkt me aktivitet qe u përkasin atyre, por qe nuk janë subjekt i
  kontrolleve te Policisë se Mbrojtjes nga Zjarri dhe për Shpëtimin;
  c) mund te komunikojnë nëpërmjet filtrave te provës te tymit ose hapësirave te zbuluara me aktivitetet e lejuara, subjekt i kontrolleve te strukturave te Policisë se Mbrojtjes nga Zjarri dhe për Shpëtimin;
  d) duhet te jene te ndara nga aktivitetet e treguara ne germën "a" dhe "c" te kësaj pike, nëpërmjet strukturave te karakteristikave te paktën me rezistence te pjesëve te brendshme te ndarjeve ndaj zjarrit 90 minuta (REI 90).
  5.3 Hyrja ne zone
  Për te lejuar ndërhyrjen e shërbimit zjarrfikës me (automjete) te P N SH- e, hyrjet ne
  zonat ku ngrihen ndërtesat, objekti i kësaj rregulloreje, duhet te plotësohen këto kushte specifike minimale:
  - gjerësia: 3,50 m;
  - lartësia e lire: 4 m;
  - rrezja e kthimit: 13 m;
  - pjerrësia: jo me e madhe se 10%;
  - rezistenca ndaj ngarkesës: te paktën 20 tone (8 mbi aksin e përparme, 12 mbi aksin e pasme, hapi 4 m).
  5.4 Afrimi i mjeteve te shpëtimit
  Për strukturat akomoduese turistike te vendosura ne lartësinë mbi 12 metër, duhet te
  sigurohet mundësia e afrimit te automjeteve autoshkolle, te paktën nga njëra ane, me qellim qe te arrihet nëpërmjet dritareve dhe kalimeve te brendshme ne kate, ne objekte te ndryshme. Ne çastet kur kjo kërkesë nuk është plotësuar, ndërtesat me lartësi mbi 12 metër duhet te kenë vendosur shkalle shpëtimi për evakuim, e cila me poshtë emërtohet "shkalle te provës se tymit".
  6. KARAKTERISTIKAT KONSTRUKTIVE
  6.1 Rezistenca ndaj zjarrit e strukturave
  Kërkesat e rezistencës ndaj zjarrit re elementeve strukturale, duhet te vlerësohen ne baze te përshkrimeve dhe modaliteteve te provës, te vendosura nga dispozitat ligjore dhe aktet nënligjore, ne varësi te tipit te materialit te përdorur, ne realizimin e elementeve te ndërmjetme (beton, çelik, dru masiv, dru i laminuar, elemente përbërës, etj.).
  Elementet strukturore duhet te jene te njohura ligjërisht ne një nga vendet e Komunitetit Evropian, ne baze te normave te harmonizimit ose te normave dhe rregullave teknike te huaja te njohura, ekuivalente nga vende kontraktuese te markave CEE, te cilat mund te tregtohen ne vendin tone. Për këtë qellim, përdoruesi për secilin prototip duhet te disponoje certifikatat e cilësisë, situate qe motivon aprovimin ose mosaprovimin e materialeve.
  Këto instanca, për te cilat bën fjale paragrafi i mësipërm, duhet te kenë dokumentacionin e nevojshëm për identifikimin e produktit, certifikatave relative te provës, te lëshuara ose te rinjohura nga organet kompetente te shtetit unitar te Komunitetit Evropian, ose nga vende te tjera jashtë tij.
  Dimensioni i spesoreve dhe i mbrojtjeve, për t'u adaptuar për tipe te ndryshme materialesh, si dhe klasifikimi i ndërtesave ne funksion te ngarkesave te zjarrit, përcaktohen nga përllogaritja e ngarkesave për zjarr, për objekte qe kane struktura mbrojtëse prej druri.
  Kërkesat e rezistencës ndaj zjarrit te dyerve dhe elementeve te tjera mbyllëse vlerësohen dhe
  certifikohen ne baze te dispozitave te parashikuara ne akte nënligjore te veçanta te këtyre elementeve.
  Strukturat mbrojtëse duhet te garantojnë rezistencën ndaj zjarrit (R) dhe strukturave ndarëse
  ne to (REI) (rezistenca e pjesëve te brendshme te objektit ndaj zjarrit) ne baze te tabelës se mëposhtme:

  Lartësia antizjarr R REI
  Deri 24 m 60 60
  Mbi 24 m deri ne 54 m 90 90
  Mbi 54 m 120 120

  Për strukturat ne lidhje me zonat me rrezik specifik te shtuar, duhet te aplikohen dispozitat e
  vendosura ne norma nënligjore respektive te veçanta për to.
  6.2 Reaksioni i zjarrit ndaj materialeve
  Materialet e instaluara ne strukturat akomoduese turistike duhet te kenë koeficientet specifike
  si me poshtë:
  a) ne ambiente, ne korridore, ne shkalle, ne sheshpushime shkallesh, ne kalimet ne përgjithësi, lejohet përdorimi i materialeve te klasës 1, ne masën 50% te maksimumit re sipërfaqes se tyre totale (dysheme????????? horizontal i shkalleve), kurse për pjesën e mbetur duhet te përdoren materiale te klasës 0, jo te djegshme;
  b) ne te gjitha ambientet e tjera lejohet qe dyshemetë, duke përfshirë dhe riveshjet e tyre, te jene te klasit 2 dhe te gjitha materialet e tjera te riveshjes te jene te klasit 1, ose dhe te klasit 2 ne qofte se ka impiante te shuarjes automatike, ose te sistemeve te filtrimit te tymrave, te asistuar nga sisteme te zbulimit te zjarreve.
  c) materialet e riveshjes se djegshme, si dhe materialet izoluese për te cilat bën fjale germa "f" e mëposhtme, te shpërndara neper klasa te ndryshme te reaksionit te zjarrit duhet te përdoren si elemente konstruktive te klasit 0, duke përjashtuar hapësirat boshe; duke marre parasysh kufizimet e përshkruara ne germën "a" lejohet instalimi, si dhe i materialeve te riveshjes dhe materialeve izoluese, ne pamje te vendosura te cilat kane klase te reaksionit ndaj zjarrit 1, ose 1-1 dhe janë te homologuara duke pasur parasysh kushtet efektive te përdorimit, ne lidhje me burimet e mundshme te lindjes se harkut elektrik;
  d) materiale te predispozuara te marrjes zjarr ne te dyja anët, si: (tenda, etj.) duhet te jene te
  klasës te reaksionit ndaj zjarrit me e madhe se 1;
  e) mobiliet dhe dyshekët duhet te jene te klasës se reaksionit ndaj zjarrit 1 IM;
  f) materialet izoluese ne pamje, qe duken direkt dhe ekspozohen ndaj flakëve duhet te jene te
  klasës se reaksionit ndaj zjarrit jo me te madhe se 1; ne rastin e materialeve izoluese ne pamje me komponentë izolues jo te ekspozuar direkt ndaj flakëve lejohen klasat e reaksionit ndaj zjarrit 0-1; 10; 1-1.
  Materialet qe bëjnë fjale germat e mësipërme duhet te jene te homologuara ne baze te
  dispozitave ne fuqi.
  Lejohet vendosja ne pune e riveshjes prej druri, trajtuar ne mënyrë oportune me prodhime te verifikuara, te homologuara te klasës 1 te reaksionit ndaj zjarrit. Materialet izoluese te instaluara ne brendësi te ndarjeve duhet te jene jo te djegshme.
  Lejohet instalimi i materialeve izoluese jo te djegshme ne brendësi te ndarjeve te realizuara
  nga struktura me materiale te padjegshme, qe kane rezistence ndaj zjarrit te paktën REI 30.
  6.3 Ndarjet
  Ndërtesat duhet te jene te ndara me nënndarje, sipërfaqja e te cilave nuk duhet t'i kaloje
  përmasat e tabelës A.
  Pranohet se dy kate mbi toke te ndërtesave përbejnë një pjese te vetme te ndërtimit, dhe
  sipërfaqja e përgjithshme e ndërtimit nuk duhet te jete me e madhe se 4000 m2.
  Kati i pare nëntokë, hapësirë e destinuar për te gjithë dhe ne shërbim te publikut, lejohet me
  kusht qe kjo sipërfaqe nuk duhet te tejkaloje përmasat 1000 m2.

  Tabela A

  Lartësia antizjarr Siperf. Mak e ndarjeve
  Nen 24 m 3000 m2
  Mbi 24 m dhe nen 54 m 2000 m2
  Mbi 54 m 1000 (*) m2

  (*) ndarjet lejohen për t'u zgjeruar vetëm ne një kat.
  6.4 Kate nëntokësore
  Sipërfaqja e lire ne shërbim te publikut lejohet te vendoset vetëm deri ne kuotat minus (-)
  10,00 metër.
  Për sa me sipër, zona e vendosur ne kuotat -7,50 dhe -10,00 m, duhet te jene te mbrojtur nga impiante automatike te fikjes se zjarreve me ujë, te ndara dhe te komanduara nga impiante zbulimi dhe sinjalizimi antizjarr.
  6.5 Korridoret
  Ndarjet e dhomave dhe te korridoreve duhet te kenë karakteristikat e rezistencës ndaj zjarrit
  jo me vogël se REI 30. Dyert e dhomave duhet te kenë karakteristika te rezistencës ndaj zjarrit REI 30, si dhe te jene pajisur me udhëzues për rastet e vetmbylljes.
  6.6 Shkallet
  Karakteristikat e rezistencës ndaj zjarrit për shkallet duhet te përputhet me kërkesat, sa është
  parashikuar përshkrimet e pikës 6.1.
  Shkallet e shërbimit, për ndarjet ne me shume se dy kate mbi toke, duhet te jene te tipit te
  mbrojtur.
  Shkallet e shërbimit, për ndarjet ne me shume se gjashte kate, duhet te jene te tipit te provës
  se tymit.
  Gjerësia e shkalleve nuk mund te jete me e vogël se 1,20 metër.
  Basamakët e shkalleve duhet te jene ne linje te drejte, ne mënyrë te tille, por jo me pak se tri
  shkalle dhe jo me shume se pesëmbëdhjete te tilla. Shkallet duhet te jene drejtkëndore, duhet te kenë lartësinë jo me te vogël se 17 cm dhe jo me te madhe se 30 cm. Janë lejuar basamakë shkallesh jo ne linje te drejte, ne kondicione te tilla qe janë sheshpushime ne çdo pesëmbëdhjete shkalle. Përmasat e shkalles mund edhe te jene 30 cm deri ne 40 cm te paretit te brendshëm.
  Kafazet e shkalleve nuk duhet t'i kenë përmasat e ajrimit me te vogla se 1 m2. Ne kafazet e
  ajrimit këshillohet te instalohen dhe te aplikohen dispozitivat për mbrojtjen nga agjentet atmosferike.
  6.7 Ashensorët dhe ashensorët për ngarkesa
  Ashensorët, ashensorët për ngarkesa nuk janë te dobishëm për t'u përdorur për rastet e
  zjarreve, për këtë qellim bëjnë pjese ashensorët antizjarr, sipas përcaktimeve te pikës 6.8. Ashensorët dhe ashensorët për ngarkesa, qe nuk janë instaluar nga brenda ne një shkalle te tipit te mbrojtur, duhet te jene te tipit me kafaz te mbrojtur, me karakteristikat dhe rezistencat nga zjarri sipas përcaktimeve te pikës 6.1.
  Karakteristikat e ashensorëve dhe te ashensorëve për ngarkesa duhet te përputhen me
  specifikimet e dispozitave ne fuqi për parandalimin e zjarreve.
  6.8 Ashensorët antizjarr
  Ne strukturat e objekteve akomoduese turistike me lartësi mbi 54 metër, duhet te vendosen
  dhe te jene parashikuar qe ne projekt ashensor antizjarr, i cili është i dobishëm për rastet e zjarreve ne operacione te ndihmës për evakuim te pranishmeve i cili realizohet si me poshtë:
  1. Hapësirat e strukturave te këtyre objekteve, ku vendosen këto pajisje duhet te kenë rezistencën ndaj zjarrit REI 120; hyrjet për zbritjet nga katet duhet te kenë kaluar provën filtrave te tymit, me rezistence ndaj zjarrit REI 120; hyrja ne objekte te këtyre pajisjeve duhet te jene vendosur direkt nga jashtë, nëpërmjet filtrit te provës se tymit, kjo e realizuar me materiale strukturore me rezistence ndaj zjarrit REI 120;
  2. Ashensorët antizjarr ndërtohen ne mënyrë te tille qe te kenë dopio sistem ushqimor elektrik, ku njëra është për siguri;
  3. Për rastet e zjarreve duhet realizuar kalimi automatik i ushqimit normal dhe i ushqimit për
  siguri;
  4. Ne rastet e zjarreve, këta ashensorë i rezervohen personelit te strukturave te shërbimit
  zjarrfikës dhe atyre te shpëtimit;
  5. Montimi i ushqimit elektrik normal, për sigurimin e këtyre objekteve te pajisjeve ashensor
  antizjarr duhet te jene te mbrojtur kundër zjarreve dhe te ndara qarte;
  6. Ashensorët antizjarr duhet te jene pajisur me sistem citofonie ne kabine; .
  7. Për ashensorët antizjarr duhet te parashikohen hapësira te veçanta ne këto objekte.
  7. PERMASAT PER EVAKUIM NE RAST EMERGJENCE
  7.1 Përqendrimi i personave
  Përqendrimi i personave te caktuar ne:
  - zona te destinuara për dhoma: sipas numrit te vendeve te shtretërve;
  - zona ne shërbim te publikut: destinuar për grumbullime për 0,4 persona/m2, përcaktuar sipas pikës 8.4.4;
  - zona te destinuara për shërbim: persona pranishëm te grumbulluar, me pak se 20%.
  7.2 Kapaciteti i daljeve (fluksit)
  Ne fund te dimensioneve te daljeve, kapacitetet e fluksit te daljeve duhet te jene jo me te
  mëdha se vlerat pasuese:
  - 50 persona për kate tokësore;
  - 37,5 persona për kate nëntokësore;
  - 37,5 persona për objekte deri ne tre kate;
  - 33 persona për objekte mbi tre kate.
  7.3 Sistemet e rrugëve te daljes
  Për objekte ose pjese objektesh, qe janë te destinuara për veprimtari akomoduese turistike, duhet te jete i parashikuar rezerve një sistem i organizuar rruge daljeje, dimensionuar ne baze te maksimumit te fluksit te parashikuar ne funksion te kapaciteteve te fluksit, qe parashtron një vend i sigurt.
  Rrugëkalimet përfshijnë korridoret, hapësirat e shkalleve dhe daljet e jashtme, shkallet,
  sheshpushimet midis shkalleve etj.
  Duhet te jete parashikuar te paktën një hapësirë e qete për çdo kat, ku kane hyre persona me kapacitet te pakësuar ose te penguar. Hapësirat e qeta duhet te jene te dimensioneve te ulëta ne numër, te dobishme dhe te parashikuara ne aktet normative ne fuqi.
  Largësia e nevojshme duhet te jete e përmasave te deduksionit te ngarkesës se mundshme, si
  elemente te data ekskluzivisht sipas pajisjeve te fikësve te zjarrit.
  Ndërmjet elementeve te data nuk janë konsideruar këto përmasa, lartësia e lejuar është
  maksimumi 2 m dhe mundësisht druri i paretit te shkalleve nuk duhet te kaloje përmasat mbi 8 cm.
  Duhet te evitohet vendosja sipërfaqësore ose e penguar e drejtimit te daljes.
  Portat e hyrjes për ne shkalle kur hyn nga jashtë, për ne vendin e mbrojtur, duhen te jene te
  vendosura për t'u hapur ne krahun e daljes për jashtë, me një shtyrje te thjeshte.
  Dyert e dhomave për te ftuarit duhet te jene te pajisura me një brave qe zhbllokohet
  automatikisht nga brenda duke e shtyre lehtësisht ne rast rreziku.
  Dyert qe hapen ne drejtim te rrugëve te daljes duhet te jene ndërtuar ne mënyrë te tille qe te
  kenë largësinë e nevojshme te po atij drejtimi.
  7.4 Gjerësia e rrugëve te daljes
  Gjerësia e nevojshme e rrugëve te daljes duhet te jete shumëfishi i modulit te daljeve, por jo
  me pak se dy dalje për çdo objekt moduli (1,20 m). Përmasat e largësisë se daljes duhet te jene realizuar ne piken me te ngushte te dritës.
  Ben përjashtim largësia e korridoreve te brendshme ne apartamente qe ushtrojnë veprimtari
  akomoduese dhe e dyerve te dhomave.
  7.5 Gjatësia e rrugëve te daljes
  Nga dyert e çdo dhome, nga çdo pike e objektit, duhet te jete e mundur për t'u kapur një
  dalje, për te vendi i sigurt ose te shkallet e jashtme te sigurisë, me një rruge te përshkruar, por jo me te gjate se 40 m.
  Është pranuar për objektet deri ne 6 (gjashte) kate, rruga e përshkruar e arritur drejt daljes për ne shkallen e mbrojtur, nuk duhet te jete me shume se 30 m, me kusht qe i njëjti drejtim te futet direkt për ne vendin e sigurt.
  Gjerësia e korridorit te verbër nuk mund t'i kaloje te 15 m.
  7.6 Gjerësia totale e daljeve
  Gjerësia totale, ne çdo kat, shprehur ne numër modulesh, është e përcaktuar nga raporti ne
  mes maksimumit te grumbullimeve parashikuar ne kapacitetet e fluksit te kateve.
  Për strukturat qe kryejnë veprimtari akomoduese dhe qe zënë me shume se dy kate mbi toke, gjerësia totale e rrugëve te daljes qe vendosen ne hyrje, vjen e llogaritur duke shtuar maksimumin e grumbullimeve te parashikuara ne dy kate pasuese, me referimin e vlerave te mbivendosjes.
  Ne brendësi te gjerësisë se daljes janë mbështetur portat e hyrjes, kur këto janë te hapshme
  ne drejtim te daljes.
  Është e këshillueshme te instalohen këto lloj portash hyrjeje:
  a) tip i rrotullueshëm, nëse pranë është instaluar një porte e hapshme, e shtytshme ne drejtim
  te jashtëm me karakteristikat e daljes.
  b) tip i rrëshqitshëm me lëvizje automatike, veçanërisht te jene te hapshme me te shtyre, kur
  mungon ushqimi elektrik.
  Shkallet e lëvizjes nuk duhet te parashikohen ne gjerësinë e daljes.
  7.7 Numri i daljeve
  Numri i daljeve ne ndërtesat njëkatëshe nuk duhet te jete me pak se dy. Ato shkojnë ne mënyrë te tille qe te jene ne krah te kundërt. Është e këshillueshme qe ndërtesat me mbi dy kate te jene te ndërtuara vetëm nga një shkalle e vetme, sepse thellësia e korridorit qe përshkohet, nuk i kalon 15 m dhe ndalen duke qëndruar ne shikimin e pikës 7,5 m ne drejtimin e pare.
  Ne strukturat akomoduese njëkatëshe ne te gjitha dhomat qe kane hyrjet direkt me daljet, nuk
  është e nevojshme realizimi i një daljeje te dyte eksodi brenda zonës se rezervuar te dhomës.
  8. ZONA DHE IMPIANTE ME RREZIK TE VEÇANTE
  8.1 Objekte te përcaktuara për depozita
  8.1.1 Objekte me sipërfaqe jo me te vogël se 12 m2, destinuar për magazinimin e materialeve te djegshme
  Ndarje te tilla mund te jene te vendosura edhe ne sipërfaqe te brendshme (dhome). Strukturat ndarëse duhet te kenë te paktën karakteristika REI 60, si dhe te jene te pajisura me pajisje vetkycese ne raste rreziku. Ngarkesa e flakës duhet te jete kufizuar ne 60 kg/m2 dhe duhet te jete instaluar ne to një impiant automatik diktimi e alarmi për zjarret. Ventilimi natyral nuk duhet te jete me pak se 1/40 e sipërfaqes te objektit.
  Ne qofte se nuk është e mundur te arrihet ajrimi natyral i raportit te mësipërm, realizohen dy ajrime mekanike, ne prurjen e dy orareve te garantuara edhe ne rastet e emergjencave, deri sa te sigurohet një sipërfaqe ajrimi e barabarte me 25 % te asaj te parashikuar.
  Pranë dyerve te dhomave, duhet te jete instaluar një fikese zjarri.
  8.1.2 Objekte me sipërfaqe maksimumi 500 m2, destinuar për magazinimin e materialeve te djegshme
  Mund te jene te vendosura edhe ne sipërfaqe nëntokësore ne brendësi te ndërtesës duke përjashtuar sipërfaqet e dhomave. Strukturat ndarëse duhet te paktën te kenë karakteristika REI 90 dhe te jene te pajisura me pajisje vetkycese për rastet e rrezikut. Ngarkesa e flakës duhet te jete e kufizuar ne 60 kg/m2 dhe duhet te jete instaluar ne te një impiant automatik alarmi për lajmërimin e zjarrit. Ventilimi natyral nuk duhet te jete me pak se 1/40 e sipërfaqes te objektit.
  8.1.3 Depozitat e substancave te lendeve te djegshme
  Duhet te jene te vendosura ne me pak se volumi i fabrikuar. Është e këshillueshme te sistemohen ne brendësi te ndërtesës neper dollapë metalike te përshtatur ne rezervuare me lende antizjarr, ne kushte te përshtatshme higjeno-sanitare.
  Dollapë te tille duhet te jene vendosur ne objektet magazine.
  8.2 Shërbime teknologjike
  8.2.1 Impiante te prodhimit te nxehtësisë
  Impiantet e prodhimit te nxehtësisë duhet te jene te tipit te përqendruar (qendror). Impiante te tilla duhet te jene realizuar sipas rregullave te përpikta, duke respektuar specifikimet teknike për parandalimin e zjarrit. Ne fshatrat turistike dhe ne rezidenca me veprimtari akomoduese, është e këshillueshme, sipas destinacionit specifik, qe grumbullimet e veçanta te banesave te jene shoqëruar nga impiante individuale për ngrohje ambienti ose gatimi ushqimesh me gaz djegës, për te mundësuar kontrollin e kushteve te poshtëshënuara:
  a) aparatet dhe impiantet e gazit, sipërfaqet e ajrimit dhe kanalizimet e shkarkimeve te gazrave duhet te jene realizuar sipas rregullave te përcaktuara te përpikta, konform rregullave te sigurisë ne fuqi;
  b) aparatet e ngrohjes se ambientit dhe te prodhimit te ujit te ngrohte ushqyer me gaz duhet
  te vendosen jashtë;
  c) çdo vatër djegëse e gazit duhet te jete e pajisur me dubel saraçineske për ndërprerjen e
  fluksit te gazit për rastet e fikjes se flakës;
  d) kontaktoret ose bombolat e ushqimit me gaz te djegshëm duhet te jene vendosur jashtë
  godinave te përcaktuara ne objektin e kësaj rregulloreje;
  e) depozitat me gaz te djegshëm për ushqimin e pajisjeve te përdorimit me gaz ne objekte, te vendosura mbi sipërfaqen e tokës me kapacitet deri ne 3 metër kub, duhet te respektojnë distanca te tilla nga objekti me largësi mbi 7.5 metër; për depozita me kapacitet deri ne 5 metër kub, distanca nga objekti nuk duhet te jete me e vogël se 10 metër largësi (shih përcaktimet e figurës B):
  f) bombolat e ushqimit me gaz te djegshëm, qe vendosen brenda ndarjeve te objektit për pajisjet qe ushqehen me gaz mbushen me me pak se 80 % e volumit te fabrikuar, si dhe pesha e tyre nuk duhet t'i kaloje 25 kg;
  g) fuqia termike qe sjellin aparatet e ushqimit me gaz duhet te jene kufizuar ne vlerën e
  34,89 kW (30000 Kcal/h);
  h) aparatet duhet te jene objekt i një mirëmbajtjeje te rregullt dhe instruktimesh edhe për
  përdoruesit e tyre këto rregulla duhet te jene te qarta;
  i) largësitë e depozitave te gazit te djegshëm nga objektet e tjera qe nuk janë objekt i kësaj
  rregulloreje përcaktohen nga tabela e mëposhtme A dhe nga figura B.
  Tabela A dhe figura B paraqesin largësinë midis depozitave sipas madhësisë se tyre ne volum
  dhe llojit te objektit nga objektet e klasifikuara sipas përcaktimeve te pikës 1 te rregullores.

  Tabela A

  Nr. Kapaciteti ne m3 Emërtimi i objektit
  3 5
  10 m 15 m Shkolla te çdo lloji
  10 m 15 m Hotele e motele etj.
  10 m 15 m Kinema, teatro, palestra
  10 m 15 m Fabrika e punishte
  10 m 15 m Godina banimi e administrative
  10 m 15 m Rruge (nga buza e brendshme e trotuarit)
  15 m 20 m Hekurudhe (nga buza e trasesë)
  15 m 20 m Linje ajrore elektrike
  D1 D2
  2 D1 D2
  2 Midis dy depozitave


  Figura B

  8.2.1.1 Shpërndarja e gazit te djegshëm
  Tubacionet qendrore te gazit te djegshëm duhet te jene vendosur ne pamje te jashtme e te dukshme te ndërtesës. Ne alternative, për rastet e gazit me përqendrim relativ me te vogël se 0,8, është lejuar sistemimi i drejte ne zonën me piken me te larte.
  Ne objekte duhet pranuar qe tubacionet duhet te jene te reaksionit ndaj zjarrit te klasit zero,
  me diametër superior te paktën 2 cm, si dhe duke respektuar përmasat e tubacioneve te brendshme.
  Tubacionet kryesore te gazit duhet te jene sipas parametrave te përcaktuar, si dhe me
  vetmbyllje automatike ne situate rrjedhjeje.
  Gjithashtu tubacionet duhet te kenë instaluar sinjalistike treguese për praninë e gazit.
  8.2.2 Impiante te kondicionimit dhe ventilimit
  Impiantet e kondicionimit dhe te ventilimit mund te jene qendrore ose te lokalizuara. Te tilla impiante duhet te kenë te nevojshme respektimin e kushteve, qe te garantojnë arritjen e këtyre
  objektivave:
  a) te mbajnë ne eficence ndarjet e objektit;
  b) te evitojnë riciklimin e produkteve te djegshme ose gazrave te tjerë te rrezikshëm;
  e) te mos shkaktojnë probleme avarie ose prishje te ajrit, si dhe te mos e përhapin atë ne
  objektet ngjitur;
  d) te mos krijojnë elemente përhapje te tymit ose te flakës ne fazën e fillimit te zjarreve.
  Te tilla objektiva konsiderohen te drejta për impiantet si këshilla specifike.
  8.2.2.1 Impiante qendrore
  Pjesët ne trajtim te hapësirave dhe te grupeve frigoriferike nuk mund te jene instaluar ne te njëjtat ndarje te objekteve ku janë instaluar impiante te prodhimit te nxehtësisë.
  Grupet frigoriferike duhet te jene instaluar ne shtesa objektesh te ndërtuara ne struktura te veçanta te karakteristikave me rezistence ndaj zjarrit jo me te vogël se REI 60, me dalje te drejtpërdrejte nga jashtë ose nëpërmjet rrugëve te shkarkimit te zonave te daljes me karakteristika analoge te paktën, ku dyert e kane rezistencën ndaj zjarrit REI 60 dhe te jene te pajisura me sistem vet'hapes nga brenda.
  Hapësirat ne objekte ku janë instaluar grupet frigoriferike me sipërfaqet minimale qe ato zënë, nuk duhet te jene me pak se 1/20 e sipërfaqes te përgjithshme te objektit. Grupet frigogjene duhet te shfrytëzojnë si lëngje rrjedhëse prodhime jo te te djegshme dhe johelmuese.
  Grupet frigoriferike qe prodhojnë solucione ujore te amoniakut, mund te jene te instaluara vetëm jashtë objektit ose ne objekte ngjitur me karakteristika analoge te centraleve termike te ushqyer me burime gazi.
  Centralet frigoriferike te destinuara për mbajtje grupesh termofrigoriferike me thithje te nxehtësisë direkte, duhet te respektojnë dispozitat për parandalimin e zjarreve ne fuqi, për impiantet e prodhimit te nxehtësisë, referuar tipeve te djegshme ne përdorim.
  Nuk është pranuar shfrytëzimi i ajrit te ricikluar ne kuzhine, garazhe dhe çdo hapësirë me
  rrezik specifik.
  8.2.2.2 Ujësjellësi
  Ujësjellësi duhet te jete realizuar me materiale te klasës 0 (zero) te reaksionit ndaj zjarrit.
  Tubacionet freksibel dhe rekordet duhet te jene te klasës te reaksionit ndaj zjarrit jo me te madhe se klasi 22.
  Ujësjellësi nuk duhet te përshkojë:
  - vende te pasigurta, qe janë ne qiell te hapur;
  - hapësirat e shkalleve dhe hapësirat e përcaktuara për ashensorë;
  - objekte qe paraqesin rrezik për zjarr, shpërthime dhe plasje.
  Ujësjellësit duhet te përshkojnë struktura rezistente te zjarrit te klasës te paktën te barabarte
  me këto hapësira qe përmenden me sipër.
  Ujësjellësit duhet te jene mbyllur me materiale te rezistencës ndaj zjarrit te klasës 0, pa
  pengesa te tere objektin dhe me zgjerim te njëjtë.
  8.2.2.3 Sistemi i kontrollit
  Çdo impiant duhet te jete pajisur me sistemin e komandimit manual, situate e një pike
  lehtësisht te kuptueshme, për ndalimin e ventilatorëve ne rast rreziku.
  Gjithashtu, impiantet qe riciklojnë ajrin, ne shërbim te me shume pjesëve ndarëse te objektit te pajisur ne brendësi te ujësjellësit me tregues te tymit qe komandon automatikisht ndalimin e ventilatorëve dhe mbyll (brezin kundër zjarrit). Ndërhyrja e treguesit duhet te jete sinjalizuese ne qendrën e kontrollit, siç përshkruhet ne piken 12.2.
  Ndërhyrja ne sistem, qofte sistemi manual ose sistemi automatik, nuk duhet te pranoje
  rivënien e prishur te ventilatorëve ne pune pa ndërhyrë manuali i operatorit.
  8.2.2.4 Skemat funksionale
  Për çdo impiant, duhet te jete parapërgatitur një skeme funksionale, ne te cilën shpjegohen:
  - vendkalimet e strukturave rezistente ndaj zjarrit;
  - vendndodhjet ne brendësi te zjarrpenguesve (brezat kundër zjarrit);
  - vendndodhja e ventilatorëve te tymit, si dhe komandat manuale (automatike);
  - skemat e fluksit te ajrit parësore, si dhe sekondare;
  - logjika momentale e manovrimit te veprimeve ne rastet e emergjencave.
  8.2.2.5 Impiantet lokale
  Është pranuar si kushtëzim qe ajri ne gjysme te kondicionimit, ne kondensim gazi frigoriferik te mos jete i ndezshëm. Ky është ekskluzivisht detyrim, qe aparaturat te ndërhyjnë ne zjarr te lire.
  8.3 Garazhet
  Garazhet ne shërbim te veprimtarisë turistike duhet te jene realizuar ne përputhje me limitet
  e parandalimit te zjarreve, parashikuar sipas dispozitave ne fuqi.
  8.4 Hapësirat për mbledhje, argëtim, pritje dhe te ngjashme me to
  Ne objekte me te tilla hapësira, te frekuentuara nga publiku, te ftuarit ose jo ne aktivitete
  akomoduese, hapur brenda caqeve te një objekti ose kompleksi turistik te destinuar për dëfrim, argëtim pritje apo mbledhje, aplikohen normat pasuese për parandalimin e zjarreve. Titulli i ilustruar me sipër sipas situatës mund te përfshijë:
  - konferenca,
  - takime,
  - sfilata mode,
  - mbledhje gostie,
  - pak spektatore për kabare,
  - festa vallëzimi,
  - ekspozita arti, merceologjie etj.
  8.4.1 Vendndodhja
  Objektet (lokalet) e dëfrimit mund te ndodhen pothuajse ne kuotat e mbikatit te nivelit te
  rrugës dhe te kateve te poshtme, jo me ulet se thellësia -10 metër nga kati i rrugës.
  8.4.2 Komunikimi
  Objektet (lokalet) e dëfrimit me kapacitet me te vogël se 100 persona mund te komunikojnë direkt me ambientet qe ushtrojnë aktivitet akomodues turistik, sipas normave me tregues te zonave me rrezik specifik.
  Për objektet e tjera te treguara ne komunikim me ambiente te tjera te aktivitetit turistik, duhet te jene vendosur nëpërmjet dyerve me rezistence ndaj zjarrit REI 30. Sepse një situate e tille nuk bie ne kundërshtim me normat për parandalimin e zjarreve relative, ne zonat me rrezik specifik.
  8.4.3 Strukturat e materialeve
  Ne lidhje me kushtet e rezistencës ndaj zjarrit te elementeve strukturore dhe te karakteristikave te reaksionit ndaj zjarrit te materialeve te përdorura, si dhe mobilieve, duhet te përputhen me përshkrimet e përcaktimeve te pikave 6.1, 6.2.
  8.4.4 Përmasat për evakuim ne çaste emergjencash
  Grumbullimet maksimale te hipotezuara ne këto objekte, ne te cilën publiku gjendet ne vende te tilla i pranishëm, ose i ulur dhe i shpërndarë ne grupe e sektorë, vjen e fiksuar se pari nga numri i vendeve te karrigeve.
  Ne çaste te tjera vjen e fiksuar barabarte kur rezultati i ulet dhe përqendrimi i grumbullimit nuk është me i madh se 0,7 persona për m2 dhe ne çdo rast duhet te jete deklaruar nen përgjegjësinë direkte te titullarit te aktivitetit. Objektet duhet te jene vendosur ne një sistem organizimi te rrugëve te eksodit për personat sipas rregullave ne fuqi dhe këtyre përshkrimeve te mëposhtme:
  a) Objekte me kapacitet mbi 100 persona: duhet te jene plotësuar kriteret për te dale, qe për numër e dimension janë konform normave ne fuqi mbi këto objekte për spektakle dhe aktivitete ngjashme me to; te paktën gjysma e daljes duhet te tregoje direkt se jashtmi vendin e qete, te sigurt e dinamik; ndërsa te tjerët mund te futen ne sistemin e rrugëve te daljes se evakuimit te katit.
  b) Objekte me kapacitet te përgjithshëm midis 50 dhe 100 persona: duhet te jene te pajisur te paktën me dy dalje, me thellësi konform normave ne fuqi për parandalimin e zjarreve, për objektet ne përdorim te publikut për spektakle, qe futen ne sistemin e rrugëve te evakuimit te daljeve ne kat.
  c) Objektet me kapacitet me te vogël se 50 persona: është e lejuar qe këto objekte te jene ne shërbim me një dalje te vetme për evakuim, gjerësia e daljeve nuk duhet te jete me e vogël se 0,90 m, gjerësi qe përfshihet ne sistemin e rrugëve te daljes ne kat.
  8.4.5 Vendosja e vendeve për t'u ulur
  Vendosja e vendeve për t'u ulur duhet te jete konform normave ne fuqi, me përjashtim te
  objekteve te destinuara për kërcime festive, mbledhje te përbashkëta etj., për te cilat është e këshillueshme qe karriget te mos jene te bashkuara midis tyre dhe ne situata te tjera te jene te ndara sipas nevojave te rastit, me kusht qe te mos përbejnë pengese për daljen e personave ne raste emergjence dhe evakuimi.
  9. IMPIANTET ELEKTRIKE
  Impianti elektrik duhet te jete realizuar konform akteve ligjore dhe normave te sigurisë teknike ne fuqi.
  Ne veçanti, për parandalimin e zjarreve, impiantet elektrike:
  - nuk duhet te krijojnë premise për zjarr dhe shpërthim;
  - nuk duhet te krijojnë burime ose rruge ushqimi, qe favorizojnë shpërndarjen e zjarrit; ndarjet (e mbulesës) e zjarrit duhet te jene ndare me destinacion specifik te përcaktuar përdorimi te objektit;
  - mund te jene te mbindare, ne mënyrë te tille qe një prishje e mundshme e impiantit te mos
  provokoje nxjerrjen e impiantit jashtë shërbimi ne te gjithë sistemin;
  - te jene vendosur e pajisur me aparatura te manovrueshme te vendosura ne pozicion "mbrojtjeje", ku duhet te vendosen qarte treguesit e qarqeve qe i përkasin (këto te fundit te
  shënuara).
  Rregullat e mëposhtme duhet te shoqërojnë impiantet e sigurimit:
  a) ndriçimi;
  b) alarmi;
  c) zbulim, tregim te papritur;
  d) impiantet e fikjes se zjarreve;
  e) pajisjet kundër zjarrit.
  Ushqimi i siguresave duhet te jete me shkëputje automatike te shkurtra, me te vogla ose te barabarta me 0,5 sekonda për impiantet e shpërndarjes, alarmit, ndriçimit dhe ndërprerja mesatare me e vogël dhe e barabarte se 15 sekonda për pajisjet antizjarr dhe impiantet hidrike antizjarr.
  Mekanizmi i karikimit te baterive (akumulatorëve) duhet te jete i tipit automatik, i tille qe te
  shpërndaje karikimin komplet brenda 12 orësh.
  Pavarësia e ushqimit te siguresave duhet te përmbajë përmbushjen e sigurt te ndihmës se
  shpejte dhe te fikjes ne kohen e nevojshme.
  Për çdo rast, pavarësia minimale vjen e stabilizuar për çdo impiant si me poshtë:
  - lajmërimi, zbulimi, diktimi, alarmi: 30 minuta;
  - ndriçimi i sigurimit: 1 ore;
  - pajisjet antizjarr: 1 ore;
  - impiantet hidrike antizjarr: 1 ore.
  Instalimet e grupeve elektrogjene duhet te jene sipas normave teknike te përcaktuara ne fuqi. Impiantet e ndriçimit te sigurimit duhet te sigurojnë një nivel ndriçimi jo me te vogël se 5
  luks ne një metër lartësi, nga kati i shkelur ne rrugët e daljes.
  Vendosen llamba teke me ushqim te pavarur, por qe sigurojnë ndriçim me funksionimin te
  paktën një ore.
  Kuadri elektrik i përgjithshëm duhet te jete vendosur ne pozicion te dukshëm, lehtësisht te
  përdorshëm, sinjalizuar me tregues dhe i mbrojtur nga zjarri.
  9.1 Rrufepritësit:
  a) Për te evituar rrezikun e zjarrit qe mund te vije nga shkarkimet atmosferike, objektet e klasifikuara ne dispozitën 1 te këtij vendimi, detyrimisht, duhet te pajisen me sistemin mbrojtës për shkarkimet atmosferike.
  b) Ndërtohet mbi baze te një studimi, i cili është pjese e projektit teknik qe shoqëron dokumentacionin e objektit.
  c) Këtij sistemi i behet kontrolli çdo 6 muaj për gjendjen teknike, ku te dhënat pasqyrohen ne regjistrin e kontrolleve, pacaktuar sipas përshkrimeve te pikës 16 te kësaj rregulloreje.
  10. SISTEMI I ALARMIT
  Objektet apo pjese te tilla te destinuara për aktivitetet akomoduese pritëse, duhet te jene te
  mbrojtura nga një sistem alarmi akustik, ne gjendje te paralajmërojë te ftuarit dhe personelin prezent ne kushtet e rrezikut te rënies se zjarrit.
  Pajisjet zanore duhet te kenë karakteristika dhe vendosje te tille, qe te mund te sinjalizoje
  rrezikun për te gjithë punonjësit te pranishëm, ose pjesëve qe përfshihen nga zjarri.
  Komandimi i funksioneve te njëkohshëm i te gjitha pajisjeve zanore duhet te jete vendosur ne një ambient mbizotërues, nen kontrollin e vazhdueshëm te personelit përkatës, mund te jete parashikuar një komande e dyte e centralizuar e vendosur ne një ambient qe nuk ka rreziqe te veçanta zjarri.
  Për ndarjet e impianteve fikse te diktimit dhe sinjalizimit te zjarrit, sistemi i alarmit duhet te
  funksionoje automatikisht, si ne rastin e përshkruar ne piken 12 te rregullores.
  Funksionimi i sistemit te alarmit duhet te jete i garantuar edhe ne rastin mungesës se ushqimit elektrik kryesor, për një kohe jo me te vogël se 30 minuta.
  11. MJETET DHE IMPIANTET E FIKJES SE ZJARRIT
  11.1 Te përgjithshme
  Aparaturat e impianteve te fikjes se zjarrit duhet te jene realizuar sipas normativave standarde te miratuara, si dhe normave ndërkombëtare te konformitetit ne fuqi.
  11.2 Fikësit e zjarrit
  Gjithë aktiviteti akomodues turistik duhet te jete pajisur, ne mënyrë te tille dhe ne përputhje
  me numrin e fikseve te lëvizshme.
  Fikësit e zjarrit duhet te jene te harmonizuar dhe te certifikuar konform kritereve te
  përcaktuar ne një nga vendet e Komunitetit Evropian.
  Fikësit e zjarrit duhet te jene shpërndarë ne mënyrë uniforme ne hapësirë për mbrojtje, ku
  sidoqoftë te paktën njeri nga fikësit duhet te gjendet:
  - përbri pajisjeve qe mund te shërbejnë si ndezës zjarri;
  - afër zonave me potencial rreziku zjarri.
  Fikësit e zjarrit duhet te ndodhen ne pozicione lehtësisht te arritshëm dhe te kapshëm, si dhe
  te shikueshem nga te pranishmit.
  Mbishkrimi i udhëzuesit tregues ne fikësin e zjarrit duhet te jete lehtësisht i lexueshëm ne distance. Fikësit portative duhet te jene instaluar ne proporcion te çdo 200 metrave katror te
  dyshemesë, ose pjese fraksioni me një minimum një fikës për çdo kat.
  Fikësit e zjarrit portative duhet te kenë kapacitet shuarje jo me te vogël se 13A-89B.
  Për mbrojtjen e hapësirave dhe impianteve me rrezik specifik, duhet te jene parashikuar fikës
  zjarri te tipit te përshtatshëm.
  Për aktivitetet akomoduese deri ne 25 shtretër është i mjaftueshëm instalimi i një fikësi zjarri
  te vetëm.
  11.3 Impiante hidrike antizjarr
  Hidrantët hidrike duhet te jene përgjithësisht te pajisur:
  - shpërndarë ne mënyrë te pranuar për te ndërhyrë ne te gjitha hapësirat e aktivitetit akomodues;
  - vendosur ne çdo kat ne hapësirat me shume kate;
  - dislokuar ne pozicione lehtësisht te arritshme e te kapshme;
  - mbishkrimi i udhëzimit tregues te jete i lexueshëm me lehtësi ne distance.
  Hidrantët nuk duhet te jene vendosur ne vende brenda shkalleve, ne mënyrë qe te mos pengoje eksodin e personave. Prezenca e shkalleve te brendshme te tipit te provës se tymit te mund te lejoje lehtësisht operacionin e ndërhyrjes se strukturave te zjarrfikësve. Hidrantët duhet te ndodhen brenda filtrit te provës se tymit.
  11.3.1 HIDRANT DN 20
  Aktivitetet me numër shtretërish mbi 25 dhe nen 100 duhet te jene te paktën te pajisur me hidrantë DN 20.
  Çdo hidrant duhet te jete pajisur me një tubacion te gjate 20 m, realizuar sipas rregullave dhe normave ne fuqi. Hidrantët duhet te jene lidhur me një rrjet hidrik normal, sepse kështu mund te mbahen ne çdo moment ne te njëjtën kohe ne përdorim normal. Dy hidrantë ne pozicione hidraulike te kundërta, duhet te sigurojnë ne çdo dalje prurje jo me te vogël se 35 l/min, me një presion jo me te vogël se 1.5 bar, kur kemi hyre ne fazën e shkarkimit.
  Çdonjëri prej tyre duhet te siguroje një pavarësi jo me te vogël se 60 minuta. Kur rrjeti hidrik nuk siguron përshkrimet e mësipërme, duhet përdorur ushqim rezerve, me kapacitet te njëjtë aftësie dhe te furnizoje te njëjtin presion.
  11.3.2 Hidrantë DN 45
  Aktivitetet me kapacitet mbi 100 shtretër duhet te jene pajisur me hidrate DN 45.
  Çdo hidrantë duhet te jete pajisur me një tub fleksibel te gjate 20 m.
  11.3.2.1 Rrjeti i tubacionit
  Impianti hidrik antizjarr duhet te jete krijuar nga një rrjet tubacioni, realizuar (preferohet
  unaze rreth) për montimin, për vendosjen ne shkalle.
  Për çdo montim qe i korrespondon çdo kati, duhet te jete derivat i tubacioneve me diametër
  te brendshëm, jo me te vogël se 40 mm, një pengese për hidrantët DN 45.
  Rrjeti i tubacionit te hidrantit duhet te jete i pavarur nga rrjeti hidrik për shërbim sanitar.
  Tubacionet duhet te jene te mbrojtura nga ngrirja, nga zënia e skorrjeve metalike, ndaj zjarrit.
  11.3.2.2 Karakteristikat hidraulike
  Hidranti duhet te këtë karakteristika hidraulike qe te garantoje një prurje prej 360 l/min për
  çdo "shtylle" te montuar.
  Rrjeti duhet te jete ne gjendje te garantoje te paktën qe 3 hidrantë ne pozicion hidraulik me te favorshëm, te sigurojnë qe çdonjëra nga prurjet te mos jete me pak se 120 l/min, me një presion dalje uji prej 2 bar.
  Tubacioni hidrik duhet te paktën te siguroje autonominë prej 60 minutash.
  11.3.2.3 Prurja
  Impianti duhet te këtë prurje normale furnizimi nga ujësjellësi publik. Kur ky ujësjellës nuk garanton kushtet dhe kondicionet e parashikuara me lart, duhet te realizohet një rezerve hidrike me te njëjtin kapacitet.
  Grupi i pompimit te prurjeve te rrjetit antizjarr duhet te jete realizuar nga elektropompa me ushqim elektrik me rezerve (grup etrogjen ndërhyrës automatik), nga një motopompe me ndezje automatike.
  11.3.2.4 Prurje me shume besueshmëri
  Për aktivitetet akomoduese me me shume se 500 shtretër dhe për këtë vendosje te objekteve me lartësi antizjarr me te mëdha se 32 m, prurja e rrjetit antizjarr duhet te jete e tipit me shume besueshmëri.
  Qe prurja te konsiderohet me shume besueshmëri duhet te jete realizuar me një nga mënyrat
  e mëposhtme:
  - një rezerve potenciale e pashtershme;
  - dy sebratore ose vaska për akumulim, me kapacitet te veçante te minimumit qe kërkon
  impianti pajisur me rezerve;
  - dy "këputje" ujësjellësi qe nuk interferojne ndërmjet tyre, pra nuk janë prurje te te njëjtit
  burim, realizuar me mundësi potenciale te pashtershme;
  Këto prurje duhet te jene lidhur ne një rrjet antizjarr ndërmjet tyre, me dy grupe pompash te përbëra nga një ose me shume pompa. Çdonjëra nga këto pompa është ne gjendje te siguroje
  prezencën e kërkuar sipas këtyre kërkesave:
  - një elektropompe dhe një motopompe, njëra rezerve e tjetrës;
  - dy elektropompa, çdonjëra çon barabarte me gjysmën e nevojës dhe një tjetër motopompe rezerve, me fuqi ngjitjeje te barabarte me nevojën e përgjithshme;
  - dy motopompa, njëra rezerve e tjetrës;
  - dy elektropompa, njëra rezerve e tjetrës, me prurje elektrike te pavarur.
  Çdonjëra nga pompat duhet te punoje automatikisht.
  11.3.3 Hidranti DN 70
  Ne strukturat me veprimtari akomuduese me mbi 500 shtretër te këtyre vendndodhjeve te objekteve me lartësi antizjarr mbi 32 m, duhet asistuar nga jashtë ne pozicionin me te arritshëm, ne kohen e duhur te sinjalizimit, te paktën një hidrant DN 70 i dobishëm për ndërhyrjen e strukturave te zjarrfikësve.
  Këto hidrantë duhet te sigurojnë te paktën një prurje jo me te vogël se 460 l/min për te
  paktën 60 minuta.
  Ne rastet e te njëjtit rrjet ushqimi, ku hidrantët e brendshëm janë te njëjtë me ato te jashtëm,
  prurja e ushqimit duhet te sigurohet te paktën si nevoje me përshtatje, si dhe me përdorim kompleks.
  11.3.4 Lidhja me autopompen e automjetit zjarrfikës.
  Ne këmbët e kolonave ne hyrje te objektit me me shume se tre kate mbi toke, montohet dhe
  duhet te jete instaluar një autopompe e tipit te përmasave qe përdorin automjetet e shërbimit
  zjarrfikës.
  11.3.5 Impianti i fikjes automatike
  Një tjetër rrjet hidranti montohet ne strukturat akomoduese turistike deri ne 1000 shtretër, ku
  duhet te jete prezent impianti i fikjes automatike me shi (forme dushimi) ne te gjithë sipërfaqen e aktivitetit akomodues turistik.
  12. IMPIANTI I ZBULIMIT (DIKTIMIT) DHE I SINJALIZIMIT TE ZJARREVE
  12.1 Te përgjithshme
  Ne aktivitetet akomoduese turistike me kapacitet 100 shtretër duhet te jete parashikuar instalimi i një impianti i cili bën te mundur te zbuloje e te diktoje dhe te sinjalizoje automatikisht praninë e zjarreve. Me aftësi te zbuloje e sinjalizoje ne distance dhe qe ne fillese një rrezik, qe sapo ka ndodhur ne ambientet e aktivitetit.
  Ne ambientet e depozitave magazine ne mënyrë te pavarur nga numri i shtretërve, duhet te
  instalohet ne çdo një prej tyre, impiante si parashikohet ne piken 8.1 te kësaj rregulloreje.
  12.2 Karakteristikat
  Impiantet duhet te jene te mbrojtur sipas dispozitave dhe rregulloreve ne fuqi.
  Sinjalizimi i alarmit duhet te vije si rezultat i zbulimit, diktimit i cili duhet te jete gjithmonë një sinjalizim pamor (optik) dhe zanor (akustik) i alarmit antizjarr ne centralin e komandimit e te kontrollit te sinjalizimit, ku ai duhet te jete vendosur ne një vend te dukshëm.
  Impianti i sipërcituar duhet te pranoje e te lejoje vënien ne lëvizje automatikisht te alarmit ne vende, ne këto aktivitete:
  a) 2 minuta te lëshojë sinjal alarmi si rezultat i dy a me tepër zbuluesish, ose te lëshojë
  pulsime te njëtrajtshme sinjali antizjarr;
  b) 5 minuta te lëshojë një sinjal alarmi si rezultat i zbuluesve ose sinjalizuesve, ne qendrën e
  alarmit (central qendror), qe nuk duhet te preket nga personat e pranishëm.
  Kohet e sipërcituara mund te modifikohen ne konsiderate me tipologjinë e aktivitetit dhe te
  riskut dhe te numrit te fikseve te zjarrit.
  Kur janë parashikuar rregullat teknike te pranishme, ose mbrojtje te aktivitetit akomodues, impianti i zbulimit duhet te pranoje automatikisht aktivizimin nga një apo me shume ndikime, ne mënyrë te tille qe:
  - mbyllja automatike e pengesave eventuale te zjarrit, normalisht te hapura te pjesëve te tyre antizjarr, ne çdo rast te tille duhet te vije sinjalizimi ne rrugët e kalimit te aktivitetit sipas normave për mbylljen;
  - çaktivizimi elektrik i mundshëm i impiantit te ventilatorit ose kondicionerit ekziston;
  - aktivizimi i mundshëm i filtrave ne mbi presion;
  - mbyllja e mundshme e "pengesave" për ndalim zjarri, ekzistojnë vende ne kanalizimet e
  impianteve te ventilimit ose kondicionimit, duke iu referuar ndarjeve nga vjen sinjalizimi;
  - mundësia e transferimit ne distance te sinjalizimit te alarmit ne vende te dukshme, ne një
  kat operativ te brendshëm te emergjencës;
  Ne aktivitetet akomoduese me me pak se 300 shtretër ose me shume se 100 shtretër, vendndodhja ne brendësi e ndarjeve ne lartësinë mbi 24 m duhet te jete instaluar sistem optik, qe përsërit alarmin ne gjatësinë e gjithë korridorit për zbuluesit ne vendndodhje ne kamera, si dhe për ruajtje.
  Çdonjëri nga zbuluesit duhet te jete parashikuar për te zbuluar dhe treguar hapësirën (zonën),
  qe nuk shihet direkt ne mënyrë vizive.
  13. SINJALISTIKA E SIGURISE
  Sinjalistika e sigurisë duhet te jete konform akteve dhe normave teknike ne fuqi. Pozicioni
  dhe funksioni i hapësirave te qeta duhet te jete kategorikisht e sinjalizueshme.
  14. ADMINISTRIMI I SIGURISE
  14.1 Te përgjithshme
  Përgjegjësit e aktivitetit kujdesen qe rruga e drejtimit nuk vjen ne kundërshtim me kushtet e
  sigurisë dhe ne veçanti me:
  - ne sistemin e rrugëve te daljes nuk janë lidhur pengesa (depozita, mobilie etj.) qe vështirësojnë evakuimin e personave, e cila kthen largësinë qe përbën rrezik për paraqitjen e zjarreve;
  - mbahen ne eficence mjetet ne impiantet antizjarr, si dhe janë realizuar ne kohen e duhur te
  mundshme mirëmbajtja e nevojshme e ujësjellësve ne mënyrë periodike, me rritem çdo 6 muaj;
  - janë rrethana te mundshme te sigurisë ne raste te situatave te veçanta, si për shembull:
  mirëmbajtja, risistemimi etj.;
  - janë mbajtës te konstatimit ne eficence impiantet e ventilimit, kondensimit, te ngrohjes; ne rast kontrolli duhet te jete sinjalizuar siguria antizjarr dhe duhet te jete parashikuar një prove rreziku e njëjtë me skadimin, jo me larg se 1 vit; centralet termike duhet te jene te besueshme dhe te certifikuara kualifikisht, te konfirmuara dhe homologuara ne baze te akteve ligjore ne fuqi dhe te rregullave teknike ndërkombëtare;
  - janë mbajtës konstatimi ne eficence, impiantet elektrike ne konformitet, siç është parashikuar ne dispozitat ne fuqi.
  14.2 Thirrja e shërbimit te ndihmës
  Shërbimi i ndihmës duhet te jete lajmërim i thjeshte, me rrjet telefonik. Procedura e
  lajmërimit duhet te jete direkte, nëpërmjet aparatit telefonik kur është e mundshme. Ne rast te rrjetit telefonik publik, numri i lajmërimit te zjarrfikësve duhet te jete i vendosur mire qe te shihet qarte ne aparaturën e telefonit te shërbimit.
  15. STERVITJE MESIMORE E PERSONELIT
  15.1 Ndërhyrja e pare dhe vënia ne lëvizje te sistemit te alarmit
  Përgjegjësi i aktivitetit duhet te pranoje me qellim qe, ne rastet e zjarreve, personeli te jete ne gjendje te kryeje ne mënyrë korrekte me pajisjet te disponueshme operacionin për ndërhyrjen e pare, për me tepër te veje ne lëvizje sistemin e alarmit dhe sistemin e thirrjes se ndihmës.
  Këto operacione duhet te jene te qarta dhe tregues te personave te ngarkuar ne forme te
  shkruar.
  Personeli i aktivitetit, te paktën 2 here ne vit, duhet te thërritet ne mbledhje për përdorim te instruksioneve te alarmit dhe te thirrjes se ndihmës, për me tepër për ushtrimin e evakuimit për lëvizjen ne kate dhe ne emergjenca te mundshme te parashikuara.
  15.2 PI ani i lëvizjes (zbatimi)
  Ne rastet e zjarreve, personeli i aktivitetit akomodues duhet te jete detyruar te zbatoje
  udhëzimet e lëvizjes dhe konkretisht:
  - aplikimin e instruksioneve qe janë shkruar mbi pajisjet;
  - kontribuim te efektshëm për evakuimin te gjithë te pranishmeve ne aktivitetin turistik.
  15.3 Aktiviteti me kapacitet mbi 500 shtretër
  Ne aktivitetet akomoduese me kapacitet mbi 500 shtretër duhet te jete parashikuar një shërbim sigurimi i nevojshëm i mireorganizuar ne përbërje te një përgjegjësie te ngarkuar për stërvitjen. Për te qene gati për ndërhyrje dhe te jete pajisur me ekip te përshtatshëm dhe te kualifikuar.
  16. REGJISTRI I KONTROLLEVE
  Duhet te jete parashikuar një regjistër i kontrolleve periodike ne dispozicion te veprimtarisë akomoduese, ku shënohen te gjitha ndërhyrjet, kontrollet realisht dhe efektivisht te impianteve elektrike, ndriçimit, sinjalizimit, sigurisë dhe te antizjarrit.
  Ne këto regjistra shënohen dispozitat e sigurisë, te kontrollit ne zonat me rrezik specifik, te vëzhgimit te kufijve te karikimeve antizjarr ne këto ambiente te aktivitetit, për me tepër mbledhja e stërvitjes dhe ushtrimit te evakuimit.
  Këto regjistra duhet te jene gjithmonë te konstatuara me kontrolle te dispozitave për
  mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin, nga ana e strukturave te shërbimit zjarrfikës.
  17. INSTRUKSIONI I SIGURISE
  17.1 Instruksioni i paraqitur ne hyrje
  Ne hyrje te veprimtarisë akomoduese duhet te jene ekspozuar dukshëm ne pamje, pjese instruktuese relative te objektit për personelin dhe publikun, ne mënyrë te shkurtuar e te thjeshte, si dhe planimetria e objektit. Gjithashtu, për skuadrat e shpëtimit, këto instruksione duhet te tregojnë pozicionet:
  - te shkalleve dhe rrugëve te evakuimit;
  - te pjesëve te impianteve fikse disponibel;
  - te rregullave te ndalimit te impianteve te depozitave te gazit, si dhe te impiantit elektrik;
  - rregullave te ndalimit te sistemit te ventilimit;
  - te kabinës qendrore te sistemit te zbulimit (diktimit) dhe te alarmit;
  - impiantet e pjesëve te objektit me rrezik specifik;
  - te hapësirës se qete.
  17.2 Instruksioni i paraqitur ne çdo kat
  Ne çdo kat duhet te jete i paraqitur planimetria e orientimit te rrugëve për evakuim. Pozicioni dhe funksionimi i hapësirës se qete duhet te jete qartësisht e sinjalizuar.
  17.3 Instruksioni i paraqitur ne çdo dhome
  Ne çdonjërën nga dhomat ne mënyrë precize vendoset instruksioni i paraqitur ne mënyrë te qarte dhe duhet te tregoje pjesët qe janë potencialisht raste për zjarr.
  Instruksionet duhet te jene te shkruara ne disa gjuhe, ku dominon gjuha e klienteles qe
  frekuenton veprimtarinë akomoduese.
  Këto instruksione duhet te jene shoqëruar nga një planimetri e thjeshtëzuar e katit, ku
  tregohet skematikisht pozicioni i dhomës respektive, rrugët e evakuimit, te shkalleve dhe te daljeve.
  Instruksionet gjithashtu duhet te tërheqin vëmendjen për te ndaluar përdorimin e ashensorin
  ne rast zjarri.
  Gjithashtu instruksionet duhet te tregojnë ndalim:
  - te zënies te vatrave te ndonjë lloj pajisjeje për ngrohje e gatim, stufat dhe aparatet te
  nxehtësisë ose te ndriçimit, ne përgjithësi te funksionimit elektrik me rezistence ne pamje, ose pajisje me mbushje te lendeve te djegshme te gazta.
  - te mbajtjes se depozitave ne mënyrë modeste, substancave te djegshme ne objekte, te cilat
  janë pjese e punës se volumit te destinuar për aktivitetin.

  PJESA E DYTE
  AKTIVITETE AKOMODUESE NE OBJEKTE EKZISTUESE

  18. VENDNDODHJA
  Vendndodhja e aktiviteteve akomoduese ekzistuese duhet te respektoje përcaktimet ne pikat 5.1 dhe 5.2, realizuar sipas përshkrimeve te pikës 20.5.
  5. VENDNDODHJA
  5.1. Te përgjithshme
  Ndërtesat e destinuara për aktivitetet akomoduese turistike vendosen ne mënyrë te tille, ku respektohen distancat e sigurisë, te përcaktuara nga dispozitat ne fuqi, distancat qe kërkohen nga aktivitetet e tjera, qe sjellin rreziqe shpërthimesh nga zjarret. Aktivitetet akomoduese mund te jene vendosur:
  c) ne ndërtesa te ndara e te ndërtuara, për një specifike te tille te parashikuar ne rregullore dhe te izoluar nga te tjerat.
  d) Ne ndërtesa ose objekte qe janë ne vazhdim, ose ndërtesa te tjera me destinacione te ndryshme, por duke pasur parasysh normativat specifike, këto destinacione i nënshtrohen kontrolleve te strukturave te Policisë se Mbrojtjes nga Zjarri dhe për Shpëtimin, siç përcaktohet ne dispozitat ne fuqi.
  5.2 Ndarjet, komunikimi
  Duke marre ne konsiderate sa është përcaktuar ne rregullat teknike, aktivitetet akomoduese
  turistike:
  e) nuk mund te komunikojnë me aktivitetet qe nuk i përkasin atyre.
  f) mund te komunikojnë direkt me aktivitetet qe u përkasin atyre, por qe nuk janë subjekt i
  kontrolleve te PMNZSH-se.
  g) mund te komunikojnë nëpërmjet filtrave te provës te tymit ose hapësirave te zbuluara me
  aktivitetet e lejuara, subjekt i kontrolleve te strukturave te PMNZSH-se.
  h) duhet te jene te ndara nga aktivitetet e treguara ne germën "a" dhe "c" te kësaj pike, nëpërmjet strukturave te karakteristikave te paktën me rezistence te pjesëve te brendshme te ndarjeve ndaj zjarrit 90 minuta (REI 90).
  19. KARAKTERISTIKAT KONSTRUKTIVE
  19.1 Rezistenca e zjarrit e strukturave
  Kërkesat e rezistencës ndaj zjarrit te elementeve te objektit vlerësohen siç është parashikuar ne përcaktimet e pikës 6.1, me aplikim te vlerës minimale sipas tabelës:

  Lartësia antizjarr e ndërtesës
  (m) Rezistenca e objektit ndaj zjarrit (R) Rezistenca e pjesëve te brendshme te objektit (REI)
  Deri ne 12 m 30 30
  Mbi 12 m deri ne 54m 60 60
  Mbi 54 m 90 90

  Ne alternative është pranuar qe elementet strukturale mbajtës dhe te ndare te garantojnë një rezistence ndaj zjarrit R/REI sipas përcaktimeve te tabelës se mëposhtme:

  Lartësia antizjarr
  e ndërtesës ne (m) R/REI (*) R/REI (**)
  Deri ne 24 m 45 30
  Mbi 24 m deri ne 54 m 45
  Mbi 54 m 60

  (*) prezenca e impiantit te zbulimit dhe te sinjalizimit te zjarreve është e përhapur ne brendësi ne aktivitetin akomodues turistik.
  (**) prezenca e impiantit te zbulimit dhe sinjalizimit antizjarr e shtrire ne brendësi te aktivitetit dhe një shërbim i brendshëm sigurimi permanent i pranishëm ne harkun e njëzet e katër orëve.
  6.1 Rezistenca ndaj zjarrit e strukturave
  Kërkesat e rezistencës ndaj zjarrit te elementeve strukturale, duhet te vlerësohen ne baze te
  përshkrimeve dhe modaliteteve te provës, te vendosura nga dispozitat ligjore dhe aktet nënligjore, ne varësi te tipit te materialit te përdorur, ne realizimin e elementeve te ndërmjetëm (beton, çelik, dru masiv, dru i laminuar, elemente përbërës, etj.).
  Elementet struktuturore duhet te jene njohur ligjërisht ne një nga vendet e Komunitetit Evropian, ne baze te normave te harmonizimit ose te normave dhe rregullave teknike te huaja te njohura, ekuivalente nga vende kontraktuese te markave CEE, te cilat mund te tregtohen ne vendin tone. Për këtë qellim përdoruesi për secilin prototip duhet te paraqesë kur i kërkohen nga instancat përkatëse certifikatat e cilësisë, duke i motivuar aprovimin ose mosaprovimin e materialeve.
  Kjo instance qe bën fjale paragrafi i mësipërm duhet te këtë dokumentacionin e nevojshëm, për identifikimin e produktit, certifikatave relative te provës, te lëshuara ose te rinjohura nga organet kompetente te shtetit unitar te Komunitetit Evropian.
  Dimensioni i spesoreve dhe i mbrojtjeve, për t'u adaptuar për tipe te ndryshme materialesh, si dhe klasifikimi i ndërtesave ne funksion te ngarkesave te zjarrit, përcaktohen nga përllogaritja e ngarkesave për zjarr, për objekte qe kane struktura mbrojtëse prej druri. Kërkesat e rezistencës ndaj zjarrit te dyerve dhe elementeve te tjerë mbyllëse vlerësohen dhe certifikohen ne baze te dispozitave te te parashikuara ne akte nënligjore.
  Strukturat mbrojtëse duhet te garantojnë rezistencën ndaj zjarrit (R) dhe strukturave ndarëse ne to, (REI) rezistenca e pjesëve te brendshme te objektit ndaj zjarrit) ne baze te tabelës se mëposhtme:

  Lartësia antizjarr R REI
  Deri 24 m 60 60
  Mbi 24 m deri ne 54 m 90 90
  Mbi 54 m 120 120

  Për strukturat ne lidhje me zonat me rrezik specifik te shtuar, duhet te aplikohen dispozitat e
  vendosura ne normativa nënligjore respektive.
  19.2 Reaksioni i zjarrit ndaj materialeve
  Kërkohet respektimi i përcaktimeve te pikës 6.2 te kësaj rregulloreje me përjashtim te pikës
  "e", realisht mobiliet dhe materialet prej cope jorgan, dyshek, kolltuk etj.
  6.2 Reaksioni i zjarrit ndaj materialeve
  Materialet e instaluara ne strukturat akomoduese turistike duhet te kenë koficientetet
  specifike, si me poshtë:
  a) ne ambiente, ne korridore, ne shkalle, ne sheshpushime shkallesh, ne kalimet ne përgjithësi, lejohet përdorimi i materialeve te klasës 1, ne masën 50% te maksimumit te sipërfaqes te tyre totale (dysheme????????? horizontal i shkalleve), kurse për pjesën e mbetur duhet te përdoren materiale te klasës 0, jo te djegshme.
  b) ne te gjitha ambientet e tjera lejohet qe dyshemetë duke përfshirë dhe riveshjet e tyre te jene te klasit 2 dhe te gjithë materialet e tjera te riveshjes te jene te klasit l ose dhe te klasit 2, nëse ka impiante te shuarjes automatike, ose te sistemeve te filtrimit te tymrave, te asistuar nga sisteme te zbulimit te zjarreve.
  c) materialet e riveshjes se djegshme, si dhe materialet izoluese, për te cilat bën fjale germa "f" e mëposhtme, te shpërndara neper klasa te ndryshme te reaksionit te zjarrit duhet te përdoren si elemente konstruktive te klasit 0, duke përjashtuar hapësirat boshe; duke marre parasysh kufizimet e përshkruara ne germën "a" lejohet instalimi, si dhe i materialeve te riveshjes dhe materialeve izoluese, ne pamje te vendosura, te cilat kane klase te reaksionit ndaj zjarrit l ose 1-1 dhe janë te homologuara duke pasur parasysh kushtet efektive te përdorimit ne lidhje me burimet e mundshme te lindjes se harkut elektrik.
  d) materiale te predispozuara te marrjes zjarr ne te dyja anët, si: (tenda, etj.) duhet te jene te
  klasit te reaksionit ndaj zjarrit, me te madhe se 1;
  e) mobiliet dhe dyshekët duhet te jene te klasit 1 IM;
  f) materialet izoluese ne pamje, qe duken direkt dhe ekspozohen ndaj flakëve duhet te jene te
  klasit se reaksionit ndaj zjarrit jo me te madhe se 1; ne rastin e materialeve izoluese ne pamje me konponente izolues jo te ekspozuar direkt ndaj flakëve lejohen klasat e reaksionit ndaj zjarrit 0-1; 10; 1-1.
  Materialet qe bëjnë fjale ne germat e mësipërme duhet te jene te homologuara ne baze te dispozitave ne fuqi.
  Lejohet vendosja ne pune e riveshjes prej druri, trajtuar ne mënyrë opurtune me prodhime te verifikuara, te homologuara te klasës 1 te reaksionit ndaj zjarrit. Materialet izoluese te instaluara ne brendësi te ndarjeve duhet te jene jo te djegshme. Lejohet instalimi i materialeve izoluese jo te djegshme ne brendësi te ndarjeve te realizuara nga struktura, te realizuara me materiale te padjegshme, qe kane rezistence ndaj zjarrit te paktën REI 30.
  19.3 Ndarjet
  Ndërtesat duhet te jene nënndarje te ndarjeve (te ndërtuara ne masën e dy kateve) si është
  parashikuar ne piken 6.3 te kësaj rregulloreje.
  6.3 Ndarjet
  Ndërtesat duhet te jene te ndara me nënndarje, sipërfaqja e te cilave nuk duhet t'i kaloje përmasat e tabelës A.
  Pranohet se dy kate mbi toke te ndërtesave përbejnë një pjese te vetme te ndërtimit, dhe sipërfaqja e përgjithshme e ndërtimit nuk duhet te jete me e madhe se 4000 m2. Kati i pare nëntokë, hapësirë e destinuar për te gjithë ne shërbim te publikut, me kusht qe kjo sipërfaqe nuk duhet te tejkaloje përmasat 1000 m2.

  Tabela A

  Lartësia antizjarr Siperf. Mak e ndarjeve
  Nen 24 m 3000 m2
  Mbi 24 m dhe nen 54 m 2000 m2
  Mbi 54 m 1000 (*) m2

  (*) ndarjet lejohen për tu zgjeruar vetëm ne një kat.
  Janë lejuar ndarjet ne një sipërfaqe te përgjithshme jo me te madhe se 4000 m2, ne objekte me shume kate ne kushtet e ngarkesës antizjarr ne çdo kat, jo mbi vlerën 30 kg/m2, si dhe ku është instaluar një impiant automatik diktimi dhe alarmi antizjarr ne te gjithë ambientin e objektit.
  Është lejuar qe ndarjet qe kane një sipërfaqe mbi 4000 m2 dhe nen 8000 m2 me kondicione te
  mëtejshme, si dhe te jete instaluar ne to një impiant fikje automatik i përhapur ne ndarjen e interesuar.
  Elementet konstruktive qe përbejnë ndarjet, duhet te plotësojnë kushtet e rezistencës ndaj
  zjarrit parashikuar ne përcaktimet e pikës 19.1.
  Pjesët dhe komunikimet me objektet me rrezik specifik duhet te jene konform parashikimeve dhe specifikimeve te normave te parashikuara ne akte nënligjore.
  19.4 Kate nëntokësore
  Kërkohet respektimi sa është parashikuar ne përshkrimet e pikës 6.4 te kësaj rregulloreje.
  6.4 Kate nëntokësore
  Sipërfaqja e lire ne shërbim te publikut mund te jene vendosur vetëm ne kuotat minus 10,00
  metër.
  Për sa me sipër, zona e vendosur ne kuotat -7,50 dhe -10,00 m, duhet te jete e mbrojtur nga impiante automatike te fikjes se zjarreve me ujë, te ndara dhe te komanduara nga impiante zbulimi antizjarr.
  19.5 Korridoret
  Është kërkesë respektimi i përshkrimeve te pikës 6.5 me përjashtim te dyerve te dhomave, qe duhet te kenë karakteristika jo me te vogla se RE 15 me sistem vetmbylljeje.
  Përshkrimet relative te instalimeve te dyerve RE 15 nuk aplikohen ne aktivitetet akomoduese qe ndodhen ne objekte jo me shume se 3 kate mbi toke, me një kapacitet jo me te madh se 40 shtretër dhe me e ngarkese ne çdo kat, jo me shume se 20 kg/m2 është lejuar, si alternative, qe dyert e dhomave nuk kane karakteristika RE 15, kur aktiviteti është i mbrojtur nga një impiant automatik diktues dhe alarmi antizjarr, ky i fundit instaluar ne korridor dhe ne dhomat e te ftuarve.
  6.5 Korridoret
  Ndarjet e dhomave dhe korridoreve duhet te kenë karakteristikat e rezistencës ndaj zjarrit jo me vogël se REI 30. Dyert e dhomave duhet te jene te karakteristikave te rezistencave ndaj zjarrit REI 30, me udhëzues për rastet e vetmbylljes.
  19.6 Shkallet
  Ne objekte me me shume se dy kate mbi toke dhe me lartësi antizjarr nen 32 m, shkallet ekskluzivisht duhet te jene te tipit te mbrojtur. Ne objektet me lartësi te larta, shkallet duhet te jene te tipit te provës se tymit.
  Karakteristikat e rezistencës ndaj zjarrit te hapësirës se shkalleve dhe te portës te hyrjes ne
  shkalle duhet te jene konform parashikimeve te pikës 19.1.
  Çdo hapësirë duhet te këtë një sipërfaqe te mjaftueshme, siç është parashikuar ne piken 6.6
  me minimum (1 m2).
  Dhomat e te ftuarve duhet te komunikojnë me hapësirën e shkalleve përmes korridorit.
  Komunikim direkt ne te tilla dhoma me hapësirat e shkalleve është e lejuar, sepse rruga e
  përshkruar me dyer me rezistence ndaj zjarrit te mjaftueshme me përcaktimet e parashikuara ne piken 19.1.
  Ne alternative është lejuar komunikimi direkt me dhomat, me hapësirën e shkalleve sepse ngarkesa antizjarr e njëjtë, por jo me madhe se 20 kg/m2 dhe me karakteristika te rezistencës ndaj zjarrit te portave te hyrjes janë te tilla me ato te hapësirave te shkalleve.
  Për hapësirat e shkalleve te përdorimit te përzier me rikthim, duhet te respektohet sa është
  përcaktuar ne piken 20.5 (struktura akomoduese me një rruge dalje nga një drejtim).
  19.7 Ashensorët dhe ashensorët për ngarkese
  Duhet te respektohen kërkesat e pikës 6.7 te kësaj rregulloreje.
  Karakteristika e rezistencës ndaj zjarrit duhet te jete e tille si te përcaktimet e pikës 19.1.
  6.7 Ashensorët dhe ashensorët për ngarkesa
  Ashensorët, ashensorët për ngarkesa nuk mund te jene te dobishëm për rastet e zjarreve, për
  këtë qellim bëjnë pjese ashensorët antizjarr, sipas përcaktimeve te pikës 6.8. Ashensorët dhe ashensorët për ngarkesa, qe nuk janë instaluar nga brenda ne një shkalle te tipit te mbrojtur, duhet te jene te tipit me kafaz te mbrojtur, me karakteristikat dhe rezistencat nga zjarri sipas përcaktimeve te pikës 6.1.
  Karakteristikat e ashensorëve dhe te ashensorëve për ngarkesa duhet te përputhen me
  specifikimet e dispozitave ne fuqi për parandalimin e zjarreve.
  20. PERMASAT PER EVAKUIMIN NE RASTE ZJARRI
  Karakteristikat e rrugëve te eksodit duhet te jene vende ne raport me karakteristikat e
  strukturave akomoduese dhe objekteve brenda këtyre vendndodhjeve, për sa është parashikuar ne dispozitat e mëpasshme.
  20.1 Grumbullimet, kapaciteti i daljeve
  Duhet te respektohen kërkesat e pikave 7.1 dhe 7.2, realizuar ne raste zjarresh, sipas
  përshkrimeve te pikës 20.5 (rruge dalje me një drejtim).
  7.1 Përqendrim i personave
  Përqendrimi i personave te caktuar ne:
  - zona te destinuara për dhoma: numri i vendeve te shtretërve;
  - zona ne shërbim te publikut: destinuar për grumbullime për 0,4 persona/m2, shpëtuar sipas
  pikës 8.4.4;
  - zona te destinuara për shërbim: persona te grumbulluar prezent për me pak se 20 % .
  7.2 Kapaciteti i daljeve (fluksit)
  Ne fund te dimensioneve te daljeve, kapaciteti i fluksit duhet te jete jo me i madh se vlerat
  pasuese:
  - 50 persona për kate tokësore;
  - 37,5 persona për kate nëntokësore;
  - 37,5 persona për objekte deri ne tre kate;
  - 33 persona për objekte mbi tre kate.
  Ne alternative është lejuar adaptimi me kapacitet daljeje, për jo me shume se 37,5 persona për mbi tre kate mbi toke, me prezence te treguesve dhe sinjalizuesve antizjarr e njëjtë për gjithë aktivitetin, me përjashtim qe ne dhomat e hoteleve deri ne 100 shtretër te jene pajisur me dyer RE 15 me karakteristika e pajisje vetmbyllese.
  Lejohet te adaptohet, për çdo kat ndryshe nga katet nëntokësore, kapaciteti i daljeve, për jo
  me shume se 50 shtretër, pas plotësimit te këtyre kushteve:
  a) te instalohet një impiant tregues, diktues dhe sinjalizues antizjarr i njëjtë brenda aktivitetit
  akomodues;
  b) adaptimi i shkalleve te mbrojtura;
  c) dalje e ndryshme e jashtme direkt nga shkalla e mbrojtur.
  20.2 Gjerësia e rrugëve te daljes
  Është e nevojshme qe ne fund te daljes, shkallet dhe sheshpushimet te kenë largësinë minimale 0,90 m, llogaritur me modulin ne fund te përllogaritjeve te fluksit te daljeve.
  Janë lejuar ngushtime te hapësirave ne objekt, sepse largësia minimale e plote, kuptimi i tolerancës, te mos jete nen 0,80 m, me kondicionet qe gjatësia e rrugëve te daljes te jene pranishme vetëm me materiale te klasit 0 te reaksionit ndaj zjarrit. Dhe është lejuar si përjashtim vetëm rruga e ecjes qendrore, e cila lejohet me materiale te klasit 1 ndaj reaksionit te zjarrit.
  Zonat ku janë parashikuar prania e personave me reduktim ose bllokime me kapacitete motorike duhet te jene parashikuar rruge, te cilat duhet te përputhen me rregullat ne fuqi për materialet e përdorura, si dhe me eliminimin e barrierave arkitektonike.
  20.3 Gjerësia totale e daljeve
  Gjerësia totale e daljeve duhet te verifikohet sipas parashikimeve te pikës 7.6 me përjashtim
  te strukturave akomoduese qe kane një shkalle për përdorim.
  7.6 Gjerësia totale e daljeve
  Gjerësia totale ne çdo kat shprehur ne numër modulesh, është e përcaktuar nga raporti ne
  mes maksimumit te grumbullimeve parashikuar ne kapacitetet e fluksit te kateve.
  Për strukturat qe kryejnë veprimtari akomoduese dhe qe zënë me shume se dy kate mbi toke, gjerësia totale e rrugëve te daljes qe vendosen ne hyrje, vjen e llogaritur duke shtuar maksimumin e grumbullimeve te parashikuar ne dy kate pasuese, me referimin e vlerave madhore te mbivendosjes.
  Ne brendësi te gjerësisë se daljes janë mbështetur portat e hyrjes, kur këto janë te hapshme
  ne drejtim te daljes.
  Është e këshillueshme te instalohen këto lloj portash hyrjeje:
  c) tip i rrotullueshëm, nëse pranë është instaluar një porte e hapshme, e shtytshme ne drejtim
  te jashtëm me karakteristikat e daljes.
  d) tip i reshqitshem me lëvizje automatike, veçanërisht te jene te hapshme me te shtyre kur
  mungon ushqimi elektrik.
  Shkallet e lëvizjes nuk duhet te parashikohen ne gjerësinë e daljes.
  20.4 Rrugët e daljes dhe përdorimi përjashtues
  20.4.1 Objekte qe shërbejnë me dy ose me shume shkalle
  Përshkrimi i daljeve, kjo e llogaritur nga nisja, nga dera e çdo dhome ne çdo pike te gjithë
  objektit nuk duhet te jete me shume se:
  a) 40 m: për arritjen e një daljeje ne hapësirën e qete ose ne shkallen te sigurisë se jashtme.
  b) 30 m: për arritjen e një shkalle te mbrojtur, qe bën pjese ne sistemin e rrugëve te daljes. Thellësia e korridorit te verbër nuk mund te jete mbi 15 m.
  Sa me sipër, thellësia mund te shtohet me 5 m kur janë realizuar dhe respektuar këto rregulla
  shtese qe korrespondojnë me rrugën e interesuar:
  - materialet e instaluara ne muret ndarës dhe tavane janë te klasës 0 te reaksionit ndaj zjarrit,
  dhe jo materiale qe marrin dhe janë te djegshme ne njërën ane.
  - janë instaluar gjate rrugëve te daljes dhe ne dhoma, një impiant automatik diktimi dhe
  alarmi antizjarr.
  Rruga e daljes e llogaritur nga nisja e çdo dere te dhomave ne do pike te objektit, nuk mund
  te jete me pak se 5 m dhe me përjashtim te korridorit te verbër me kushtet qe:
  - te gjitha materialet e instaluara ne te tilla rruge janë te klasit 0 te reaksionit ndaj zjarrit,
  përjashtim mund te beje rruga e ecjes qendrore, qe për te lejohet klasa 1 te reaksionit ndaj zjarrit
  - dyert e dhomave ne te tilla rruge kane karakteristika RE 30, si dhe janë te parashikuar me
  sisteme vetmbylljeje.
  Limitet e korridorit te verbër janë te lejuara me një thellësi prej 25 m, me kusht qe:
  - te gjitha materialet e instaluara ne te tilla korridore te jene te klasës 0 ndaj reaksionit te
  zjarrit;
  - dyert e dhomave qe janë ne këto korridore, kane karakteristika RE 30 dhe janë vendosur
  me sistem vetmbylles;
  - është instaluar një impiant automatik diktimi dhe alarmi antizjarr me dhoma dhe korridore.
  Për limitet e korridorit te verbër është lejuar një thellësi maksimale 30 m, me kushte te
  mëtejshme te tilla qe ngarkesa antizjarr ne dhoma te jete jo me shume se 20 kg/m2.
  Ne harmoni me komunikimin e kateve nëntokësore, si dhe me boshllëkun e shkalleve duhet te jene instaluar dyer, qe kane karakteristika te rezistencës ndaj zjarrit jo me vogël se REI 60, pajisur me mekanizëm te mbylljes automatike.
  20.4.2 Objekt qe shërben me një shkalle te vetme
  Është lejuar kufizimi ne strukturat akomoduese i vendndodhjes ne objekteve me me pak se 6
  kate mbi toke, te vendoset një shkalle e vetme. Kjo duhet te jete e tipit te mbrojtur ne objektet me me shume se dy kate mbi toke.
  Ne alternative për aktivitetet akomoduese, vendndodhja e objekteve qe kane lartësinë antizjarr jo me shume se 32 m, është parashikuar instalimi i një shkalle, me kusht qe:
  a) shkalla te jete e tipit te provës se tymit nga jashtë, apo
  b) shkalla te jete e tipit te mbrojtur ku është instaluar një impiant i fikjes automatike i njëjtë
  për aktivitetin e brendshëm.
  Ne alternative, për aktivitetet akomoduese vendndodhja e objektit me lartësi antizjarr jo me shume se 24 m, me kufij 6 kate mbi toke dhe për katet me te ulëta se kati i gjashte, sido qe ka lidhje ne banesat për te ftuarit dhe për personat e pranishëm, ne hapësirat e përgjithshme për publikun, është lejuar instalimi i një shkalle te vetme, me kusht qe:
  a) shkalla te jete e mbrojtur dhe te këtë karakteristika ndaj zjarrit me përshtatshmëri për sa
  është parashikuar ne piken 19.1;
  b) soletat ndërmjet kateve te 6 dhe 7 te jene te rezistencës ndaj zjarrit me karakteristika te
  përshtatshme sa është parashikuar ne piken 19.1;
  c) është parashikuar një impiant automatik diktimi dhe sinjalizimi antizjarr i njëjtë, me atë ne
  brendësi te aktivitetit
  Për aktivitetet akomoduese, vendndodhja e objekteve për lartësinë antizjarr jo me te madhe
  se 24 m, e njëjtë me 6 kate mbi toke është vendosur instalimi i një shkalle te vetme, me kusht qe:
  a) shkalla te jete e mbrojtur dhe te këtë karakteristika te rezistencës ndaj zjarrit te përshtatshëm me përshkrimet e pikës 19.1, si dhe te jete garanci për afrimin e autoshkalles te PMNZSH-se, apo prova e tymit te këtë karakteristika te barabarta me rezistencën e zjarrit;
  b) sipërfaqja totale e çdo kati ngjitur me shkallet (ekskluziv i kateve tokësore dhe kateve te para qe përdoren për salla restorantesh, pritjeje ose hapësira për publikun) nuk janë me te mëdha se 350 metër katrore, llogaritur direkt me sipërfaqen e tarracës ku vendosen shkallet;
  c) rruga e katit ndërmjet dyerve te dhomave dhe shkallet me kufij 20 metra me kushte qe gjate rrugës materialet e instaluara te soletave, mureve ndarës te jene te klasit 0 te rezistencës ndaj zjarrit;
  d) dyert e dhomave te gjashte kateve te kenë karakteristika RE 30 me parashikime te vetmbylljes;
  e) te jete instaluar një impiant automatik diktimi dhe sinjalizimi antizjarr i njëjtë për gjithë
  aktivitetin;
  f) soletat e katit kane karakteristika te rezistencës ndaj zjarrit përputhshëm me sa është
  parashikuar ne përshkrimet e pikës 19. 1.
  Thellësia e korridorit ku vendosen shkallet duhet te respektojnë limitet nga 15 m deri ne 20, ose 25 m kur janë realizuar parashikimet e përshkruara ne piken 20.4.1, me vendosjen e impiantit te diktim-sinjalizimit dhe alarmit antizjarr ne te gjithë aktivitetin. Është pranuar qe thellësia maksimale e korridoreve ku vendoset shkalla te jete 30 m, me minimum kushtesh qe ngarkesa antizjarr ne dhoma qe janë afër korridorit, si dhe te mos jete me shume se 20 kg/m2.
  Komunikimi i hapësirave te shkalleve me katet nëntokësore mund te afrohet ekskluzivisht
  nëpërmjet sigurimit, me dyer te tipit REI 60 pajisur me mekanizëm me vetmbyllje.
  Kufijtë për objekte deri ne 3 (tre) kalë mbi toke, nuk lejohet realizimi i shkalleve te tipit te
  mbrojtur me kusht qe:
  - te gjitha pjesët e objektit te aktivitetit janë te mbrojtura nga impiante automatike diktim
  sinjalizimi dhe alarmi antizjarr;
  - ngarkesa antizjarr për çdo kat, duhet te jete me pak se 20 kg/m2, me përjashtim te depozitave qe duhet te jene konform përshkrimeve te pikës 8.1;
  - thellësia e korridoreve qe paraqesin shkallet ne kufij te limituar 20 m, gjejnë zbatim
  parashikimet e pikës 20.4.1.
  Nuk pranohet realizimi i shkalleve te tipit te mbrojtur për objekte ne katër kate mbi toke, me
  zgjedhje te një prej parametrave te mëposhtëm:
  a) realizimi i shkalleve dhe i korridoreve, ku bashkohen shkallet me materiale te klasës 0 te reaksionit ndaj zjarrit, si dhe përjashtim eventual bën rruga për ecje qendrore realizuar me materiale te klasës 1. te reaksionit ndaj zjarrit, si dhe instalimi i dyerve te paktën RE 15 për mbrojtjen e dhomave; instalimi ne dhoma i shtretërve me materiale te klasës 1 te reaksionit ndaj zjarrit dhe jastëk, karrige, poltrone, poltrone shtretër, divane, divane shtretër përmblidhen ne klasin 1 IM;
  b) realizimi i shkalleve dhe i korridoreve, ku bashkohen shkallet me materiale te klasës 0 te reaksionit ndaj zjarrit, eliminon komplet shkallet e njëjta dhe kondorët e çdo materiali te djegshëm, me përjashtim te rrugës qendrore te objektit, ndërtuar me materiale te klasës 1 te reaksionit ndaj zjarrit, si dhe instalim i dyerve te paktën për mbrojtjen e dhomave.
  Vendqëndrimet për ambientet e shërbimit kur shkallet nuk janë te tipit te mbrojtur, me kusht qe thellësia e rrugëve për te arritur ne vendin e sigurt është e limituar ne 40 ose 45 m sipas specifikimeve te pikës 20.4.1.
  20.4.3 TREME E HYRJES
  Ne rastin kur shkallet futen ne tremen e hyrjes, kur kjo situate përbën pjese te kalimit te eksodit, ne këto kushte duhen respektuar dispozitat e mëposhtme:
  - materialet e instaluara ne tremen e hyrjes duhet jene konform përcaktimeve sa është parashikuar ne piken 6.2 germa "a", ose te klasës te reaksionit te zjarrit jo me te madhe se 1, ne shkallen 50 % te maksimumit te sipërfaqes te tyre totale (dysheme????????? horizontal i shkalleve); për pjesët e mbetura duhet te përdoren materiale qe nuk ndizen; ne një ambient te tille nuk duhet te instalohen aparatura nga te cilat mund te rrjedhin rreziqe për zjarr; atehere kur ne tremen e hyrjes është parashikuar një zone për "bar" është lejuar instalimi i makinës "kafe" te tipit elektrik;
  - ne rastin kur është lejuar qe shkallet te jene te pambrojtura, gjatësia e kalimit total, duke u
  nisur nga kati me i larte deri ne daljen përjashta, duke përfshirë këtu edhe pjesën e tremes se hyrjes se interesuar, duhet te jete jo me larte sa është parashikuar ne paragrafin e pikës 20.4.2.
  - ne rastin kur shkallet janë te tipit te mbrojtur dhe kur zbritja e privuar pa mbrojtëse, kalimi nga zbritja deri jashtë duhet te jete jo me e madhe se 15 m dhe trema e hyrjes duhet te jete e ndare nga lokalet me te afërta me struktura REI 30 dhe me porta komunikimi RE 30 te pajisura me dispozitiva vetmbyllese; gjatësia e kalimit mund te arrihet deri ne një maksimum prej 25 m me kushtin qe te gjitha materialet e instaluara ne vendin e hyrjes dhe ne lokalet e afërta te jene te mbrojtura nga një impiant automatik diktimi dhe sinjalizimi te zjarreve.
  20.5 Rrugët e daljes me përdorim te ndryshëm (te përzier)
  Është lejuar qëndrueshmëria e strukturave akomoduese te objekteve ne ndërtesa me
  destinacion te përzier, qe kane shkalle me përdorim te përzier ne kushtet e mëposhtme:
  - komunikimet e pjesës bosh te shkalles ne katet kantine dhe me aktivitetet qe lidhen me parandalimin e zjarreve te vendosura ne ambientet e ndërtesës ne baze te pikës 5.1 germa "b" kryhet nëpërmjet dyerve me rezistence ndaj zjarrit REI 60;
  - ndërtesa te këtë lartësi antizjarr jo me te madhe se 24 m, si dhe te këtë lartësi antizjarr jo me te madhe se 32 m, me kusht qe i gjithë aktiviteti dhe materialet e riveshjes dhe ato qe mund te marrin flake te jene te klasës 1 te reaksionit te zjarrit, si dhe mobiliet dhe dyshekët te jene te klasës 1 IM te reaksionit ndaj zjarrit;
  - shkallet duhet te jene te pajisura me impiante te ndriçimit te sigurisë;
  - e gjithë zona e aktivitetit akomodues te jete e mbrojtur nga impiante automatike te diktimit dhe sinjalizimit ndaj zjarrit;
  - aktiviteti akomodues te jete shpërndarë ne çdonjërën nga pjesët përbërëse, duke përfshirë dyert e hyrjes dhe hapësirat e shkalleve te kenë karakteristika te rezistencës ndaj zjarrit te paktën REI 60; është lejuar prania e ambienteve pritëse qe komunikojnë me pjese te përbashkëta te ndërtesës, me kusht qe:
  - ky ambient te jete ne mënyrë te vazhdueshme i kontrolluar;
  - ngarkesa e zjarrit te jete me e vogël se 10 kg\m2;
  - sipërfaqja te jete me e vogël se 20 m2;
  - nuk janë te pranishme substancat e ndezshme;
  - ngarkesa e zjarrit ne brendësi te ndarjeve nuk duhet te jete me e madhe se 20 kg\m2;
  - gjatësia e shkalles dhe e rrugës se eksodit te llogaritet nga kati i popullimit maksimal, ku
  është vendosur aktiviteti akomodues.
  Nga ana tjetër, ne varësi te numrit te shkalleve, duhet te kihet parasysh si me poshtë:
  - çdo kat ka dy ose me shume shkalle: kalimi maksimal nga dera e dhomës ne shkallet e
  ndërtesës te mos jete me i madh se 25 m; korridori i verbër nuk mund te kaloje gjatësinë e 15 m; lejohet kalimi maksimal nga dera e dhomës deri te shkallet e ndërtesës te mos i kaloje 30 m dhe qe korridoret e verbra kane një gjatësi maksimale jo me te madhe se 20 m, me kusht qe, gjate kalimeve te evakuimit, materialet e instaluara ne mure, parete, dysheme te jene te klasës 0 te reaksionit ndaj zjarrit, si dhe dyert e dhomave te kenë karakteristika ndaj zjarrit RE 30;
  - çdo kat te ofroje shërbimin vetëm nga një shkalle: aktiviteti akomodues te jete i shpërndarë ne pjese (ndarje) qe kane sipërfaqe jo me te madhe se 250 m2; kalimi maksimal për te arritur shkallen nga dyert e çdo dhome te mos i kaloje 15 m; lejohet qe aktivitetet akomoduese te jene shpërndarë ne ndarje jo me te mëdha se 350 m2 dhe qe kalimi maksimal nga shkalla për te arritur shkallen, nga dera e çdo dhome te mos jete me e madhe se 20 m, me kusht qe gjate kalimeve materialet e instaluara ne soleta, parete, mure, dysheme te jene te klasës 0 te reaksionit ndaj zjarrit, si dhe dyert e dhomave duhet te kenë karakteristika ndaj zjarrit te paktën RE 30.
  21. DISPOZITA TE TJERA
  21.1 Dispozita teknike
  Aktivitetet ekzistuese duhet te respektojnë përshkrimet ne pikat 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, te kësaj rregulloreje.
  8. Zona dhe impiante me rrezik te veçante
  8.1 Objekte te përcaktuara për depozita
  8.1.1 Objekte me sipërfaqe jo me te vogël se 12 m2, destinuar për magazinimin e materialeve te djegshme
  Mund te jene te vendosura edhe ne sipërfaqe te brendshme (dhome). Strukturat ndarëse deri sa te paktën te kenë karakteristika REI 60, si dhe te jene te pajisura me pajisje vetkyçese. Ngarkesa e flakës duhet te jete kufizuar ne 60 kg/m2 dhe duhet te jete instaluar ne to një impiant automatik lajmërimi alarmi për zjarret. Ventilimi natyral nuk duhet te jete me pak se 1/40 e sipërfaqes se objektit.
  Ne qofte se nuk është e mundur te arrihet ajrimi natyral i raportit te mësipërm, realizohen dy ajrime mekanike, ne prurjen e dy orareve te garantuara edhe ne rastet e emergjencave, deri sa te sigurohet një sipërfaqe ajrimi e barabarte me 25 % te asaj te parashikuar.
  Pranë dyerve te dhomave, duhet te jete instaluar një fikës zjarri.
  8.1.2 Objekte me sipërfaqe maksimumi 500 m2, destinuar për magazinimin e materialeve te djegshme
  Mund te jene te vendosura edhe ne sipërfaqe nëntokësore ne brendësi te ndërtesës duke përjashtuar sipërfaqet e dhomave. Strukturat ndarëse deri sa te paktën te kenë karakteristika REI 90 dhe te jene te pajisura me pajisje vetkycese. Ngarkesa e flakës duhet te jete e kufizuar ne 60 kg/m2 dhe duhet te jete instaluar ne te një impiant automatik alarmi për lajmërimin e zjarrit. Ventilimi natyral nuk duhet te jete me pak se 1/40 e sipërfaqes te objektit.
  8.1.3 Depozitat e substancave te lendeve te djegshme
  Duhet te jene te vendosura ne me pak se volumi i fabrikuar. Është këshillueshme te
  sistemohen ne brendësi te ndërtesës neper dollapë metalike te përshtatur ne rezervuare me lende antizjarr, ne kushte te përshtatshme higjeno-sanitare. Dollapë te tille duhet te jene vendosur ne objektet magazine.
  8.2 Shërbime teknologjike
  8.2.1 Impiante te prodhimit te nxehtësisë
  Impiantet e nxehtësisë duhet te jene te tip it te përqendruar (qendror). Te tilla impiante duhet te jene realizuar sipas rregullave te përpikta, duke respektuar specifikimet teknike për parandalimin e zjarrit. Ne fshatrat turistike dhe ne rezidenca me veprimtari akomoduese, është e këshillueshme sipas destinacionit specifik, qe grumbullimet e veçanta te banesave te jene shoqëruar nga impiante individuale për ngrohje ambienti, ose gatimi ushqimesh me gaz djegës për kontrollin e kushteve te poshtëshënuara:
  a) aparatet dhe impiantet e gazit, sipërfaqet e ajrimit dhe kanalizimet e shkarkimeve te gazrave duhet te jene realizuar sipas rregullave te përcaktuara strikte konform rregullave te sigurisë ne fuqi;
  b) aparatet e ngrohjes se ambientit dhe te prodhimit te ujit te ngrohte ushqyer me gaz duhet
  te vendosen jashtë;
  c) çdo vatër djegëse e gazit duhet te jete e pajisur me dubel saraçineske për ndërprerjen e
  fluksit te gazit për rastet e fikjes se flakës;
  d) kontaktoret ose bombolat e ushqimit me gaz te djegshëm duhet te jene vendosur jashtë banesës, (për depozita te vendosura mbi toke me kapacitet deri ne 3 metër kub, distanca nga objekti duhet te jete mbi 5 metër; për depozita me kapacitet deri ne 5 metër kub, distanca nga objekti nuk duhet te jete me pak se 10 metër).
  e) fuqia termike qe sjellin aparatet e ushqimit me gaz duhet te jene kufizuar ne vlerën e 34,89
  kW (30000 Kcal/h);
  f) aparatet duhet te jene objekt i një mirëmbajtjeje te rregullt dhe instruktimesh dhe për
  përdoruesit e tyre duhet te jene te qarta.
  8.2.1.1 Shpërndarja e gazit te djegshëm
  Tubacionet qendrore te gazit te djegshëm duhet te jene vendosur ne pamje te jashtme e te
  dukshme te ndërtesës. Ne alternative, për rastet e gazit me dentisitet relativ me te vogël se 0,8, është lejuar sistemimi i drejte ne zonën me piken me te larte. Ne objekte duhet pranuar nëpërmjet tubacioneve qe duhet te jene te reaksionit ndaj zjarrit te klasit zero, me diametër superior te paktën 2 cm, si dhe duke respektuar tubacionet e brendshme. Tubacionet kryesore te gazit duhet te jene sipas parametrave dhe me vetmbyllje automatike, ne situate rrjedhjeje. Gjithashtu, tubacionet duhet te kenë instaluar sinjalistike treguese për praninë e gazit.
  8.2.2 Impiante te kondicionimit dhe te ventilimit
  Impiantet e kondicionimit dhe te ventilimit mund te jene qendrore ose te lokalizuara. Te tilla
  impiante duhet te kenë te nevojshme kushtet qe te garantojnë arritjet e këtyre objektivave:
  a) te mbajnë ne eficence ndarjet e objektit;
  b) te evitojnë riciklimin e produkteve te djegshme ose gazrave te tjera te rrezikshme;
  e) te mos shkaktojnë probleme avarie ose prishje te ajrit, si dhe te mos e përhapin atë ne
  objektet ngjitur;
  d) te mos krijojnë elemente përhapje te tymit ose te flakës ne fazën e fillimit te zjarreve.
  Te tilla objektiva konsiderohen te drejta për impiantet si këshilla specifike.
  8.2.2.1 Impiante qendrore
  Pjesët ne trajtim te hapësirave dhe te grupeve frigoriferike nuk mund te jene instaluar ne objekte, ku janë instaluar impiante te prodhimit te nxehtësisë.
  Grupet frigoriferike duhet te jene instaluar ne shtesa objektesh te ndërtuara ne struktura te veçanta te karakteristikave me rezistence ndaj zjarrit jo me te vogël se REI 60 me dalje te drejtpërdrejte nga jashtë ose nëpërmjet rrugëve te shkarkimit te zonave te daljes me karakteristika analoge, te paktën ku portat e kane rezistencën ndaj zjarrit REI 60 dhe te jene te pajisura me sistem vethapes nga brenda.
  Hapësirat ne objekte ku janë instaluar grupet frigoriferike me sipërfaqet minimale qe ato zënë, nuk duhet te jene me pak se 1/20 e sipërfaqes se përgjithshme te objektit. Grupet frigogjene duhet te shfrytëzojnë si lëngje rrjedhëse, prodhime jo te te djegshme dhe jo helmuese. Grupet frigoriferike qe prodhojnë solucione ujore te amoniakut, mund te jene te instaluar vetëm jashtë objektit ose ne objekte ngjitur me karakteristika analoge te centraleve termike te ushqyer me burime gazi.
  Centralet frigoriferike te destinuara për mbajte grupesh termofrigoriferike me thithje te nxehtësisë direkte, duhet te respektojnë dispozitat për parandalimin e zjarreve ne fuqi, për impiantet e prodhimit te nxehtësisë, referuar tipeve te djegshëm ne përdorim.
  Nuk është pranuar shfrytëzimi i ajrit te ricikluar ne kuzhine, garazh dhe çdo hapësirë me
  rrezik specifik.
  8.2.2.2 Ujësjellësi
  Ujësjellësi duhet te jete realizuar me materiale te klasës 0 (zero) te reaksionit ndaj zjarrit.
  Tubacionet freksibel dhe rekordet duhet te jene te klasës te reaksionit ndaj zjarrit jo me te madhe se klasi 22.
  Ujësjellësi nuk duhet te përshkojë:
  - vende te pasigurta, qe janë ne qiell te hapur;
  - hapësirat e shkalleve dhe hapësirat e përcaktuara për ashensorë;
  - objekte qe paraqesin rrezik për zjarr, shpërthime dhe plasje.
  Ujësjellësit përshkojnë struktura rezistente te zjarrit te klasës te paktën te barabarte ne këto
  hapësira qe përmenden me sipër.
  Ujësjellësit duhet te jene mbyllur me materiale te rezistencës ndaj zjarrit te klasës 0, pa
  pengesa gjithandej dhe me zgjerim te njëjtë.
  8.2.2.3 Sistemi i kontrollit
  Çdo impiant duhet te jete pajisur me sistemin e komandimit manual, situate e një pike lehtësisht te kuptueshme, për ndalimin e ventilatorëve ne rast rreziku.
  Gjithashtu, impiantet qe riciklojnë ajrin, ne shërbim te me shume pjesëve ndarëse te objektit pajisur ne brendësi te ujësjellësit, me tregues te tymit qe komandon automatikisht ndalimin e ventilatorëve dhe mbyll (brezin kundër zjarrit). Ndërhyrja e treguesit duhet te jete sinjalizuese ne qendrën e kontrollit, siç përshkruhet ne piken 12.2.
  Ndërhyrja ne sistem, qofte manuali ose automatiku, nuk duhet pranoje rivënien te prishur te
  ventilatorëve pa ndërhyrë manuali i operatorit.
  8.2.2.4 Skemat funksionale
  Për çdo impiant duhet te jete parapërgatitur një skeme funksionale, ne te cilën shpjegohet:
  - vendkalimet e strukturave rezistente ndaj zjarrit;
  - vendndodhjet ne brendësi te zjarrpenguese (brezat kundër zjarrit);
  - vendndodhja e ventilatorëve te tymit dhe komandat manuale (automatike);
  - skemat e fluksit te ajrit parësore dhe sekondare;
  - logjika momentale e manovrimit te veprimeve ne rastet e emergjencave.
  8.2.2.5 Impiantet lokale
  Është pranuar si kushtëzim qe ajri ne gjysme te kondicionerëve, ne kondensim gazi frigoriferik te mos jete i ndezshëm. Ky është ekskluzivisht detyrim, qe aparaturat te ndërhyjnë ne zjarr te lire.
  8.3 Garazhet
  Garazhet ne shërbim te veprimtarisë turistike duhet te jene realizuar konform me limitet e
  parandalimit te zjarrit parashikuar ne dispozitat ne fuqi.
  8.4 Hapësirat për mbledhje, argëtim, pritje dhe te ngjashme me to.
  Ne objekte me te tilla hapësira, te frekuentuara nga publiku, te ftuarit ose jo, ne aktivitete
  hapur brenda caqeve te një objekti ose kompleksi turistik destinuar për dëfrim, argëtim pritje apo mbledhje, aplikohen normat pasuese për parandalimin e zjarreve. Titulli i ilustruar me sipër mund te përfshijë:
  - konferenca;
  - takime;
  - sfilata mode;
  - mbledhje gostie;
  - pak spektatore për kabare;
  - festa vallëzimi;
  - ekspozita arti, merceologjie etj.
  8.4.1 Vendndodhja
  Objektet (lokalet) e dëfrimit mund te ndodhen pothuajse ne kuotat e mbikatit te nivelit te
  rrugës dhe te kateve te poshtme, jo me shume se thellësia 10 metër nga kati i rrugës.
  8.4.2 Komunikimi
  Objektet (lokalet) e dëfrimit me kapacitet me te vogël se 100 persona mund te komunikojnë direkt me ambientet qe ushtrojnë aktivitet akomodues turistik, sipas normave, tregues te zonave me rrezik specifik.
  Për objektet e tjera, te treguara ne komunikim me ambiente te tjera te aktivitetit turistik, duhet te jene vendosur nëpërmjet portave me rezistence ndaj zjarrit REI 30. Sepse kjo gjë nuk bie ne kontrast me normat për parandalimin e zjarreve relative ne zonat me rrezik specifik.
  8.4.3 Strukturat e materialeve
  Për sa ne lidhje me kushtet e rezistencës ndaj zjarrit te elementeve strukturale dhe te karakteristikave te reaksionit ndaj zjarrit te materialeve te përdorura, si dhe te mobilieve, duhet te përputhen me përshkrimet e përcaktimeve te pikave 6.1, 6.2.
  8.4.4 Përmasat për evakuim ne raste emergjencash
  Grumbullimet maksimale te hipotezuara, ne këto objekte, ne te cilën publiku gjendet ne
  vende ose i ulur, shpërndarë ne grupe e sektorë vjen e fiksuar se pari nga numri i vendeve te karrigeve. Ne raste te tjera vjen e fiksuar barabarte kur rezultati i ulet dhe dentisiteti i grumbullimit nuk është me i madh se 0,7 persona për m2 dhe ne çdo rast duhet te jete deklaruar nen përgjegjësinë direkt te titullarit te aktivitetit. Objektet duhet te jene vendosur ne një sistem organizimi te rrugëve te eksodit për personat konform rregullave ne fuqi dhe këtyre përshkrimeve:
  d) objekte me kapacitet mbi 100 persona: duhet te jete -shërbyer për te dale qe, për numër e dimension janë konform normave ne fuqi mbi këto objekte për spektakle dhe ngjashme me to. Te paktën gjysma e daljes duhet te paraqesë direkt se jashtmi vendin e qete, te sigurt e dinamik. Ndërsa te tjerët mund te futen ne sistemin e rrugëve te daljes se evakuimit te katit.
  e) objekte me kapacitet te përgjithshëm midis 50 dhe 100 persona: duhet te jene te pajisur te paktën me dy dalje, me thellësi konform normave ne fuqi për parandalimin e zjarreve, për objektet ne përdorim te publikut për spektakle, qe futen ne sistemin e rrugëve te evakuimit daljeve ne kat.
  f) Objektet me kapacitet me te vogël se 50 persona: është e lejuar qe këto objekte qe janë ne shërbim me një dalje për evakuim te vetme, gjerësia nuk duhet te jete me e vogël se 0,90 m, qe futet ne sistemin e rrugëve te daljes ne kat.
  8.4.5 Vendosja e vendeve për t'u ulur
  Vendosja e vendeve për t'u ulur duhet te jete konform normave ne fuqi, me përjashtim te
  objekteve te destinuara për kërcime festive, mbledhje te përbashkëta etj, për te cilat është e këshillueshme qe karriget te mos jene te bashkuara midis tyre dhe te tjerat te jene te ndara sipas nevojave te rastit, me kusht qe te mos përbejnë pengese për daljen e personave ne raste emergjence.
  9. Impiantet elektrike
  Impianti elektrik duhet te jete realizuar konform akteve ligjore dhe normave te sigurisë
  teknike ne fuqi.
  Ne veçanti për parandalimin e zjarreve, impiantet elektrike:
  - nuk duhet te krijojnë premise për zjarr dhe shpërthim;
  - nuk duhet te krijojnë burime ose rruge ushqimi, qe favorizojnë shpërndarjen e zjarrit.
  Ndarjet e zjarrit te mbulesës duhet te jene ndare me destinacion specifik përdorimi te objektit;
  - mund te jene te mbindare ne mënyrë te tille, qe një prishje e mundshme e impiantit te
  mosprovokoje nxjerrjen e impiantit jashtë shërbimi te gjithë sistemin.
  - te jene vendosur, pajisur aparatura manovrave te vendosura ne pozicion "mbrojtje", ku
  duhet te vendosen qarte treguesit e qarqeve qe i përkasin (te shënuara).
  Rregullat e mëposhtme duhet te shoqërojnë impiantet e sigurimit:
  a) ndriçimi;
  b) alarmi;
  c) zbulim, tregim te papritur;
  d) impiantet e fikjes se zjarreve;
  f) pajisjet kundër zjarrit.
  Ushqimi i siguresave duhet te jete me shkëputje automatike te shkurtra, me te vogla ose te barabarta me 0,5 sekonda për impiantet e shpërndarjes, alarmit, ndriçimit dhe ndërprerja mesatare me e vogël dhe e barabarte se 15 sekonda për pajisjet antizjarr dhe impiantet hidrike antizjarr.
  Mekanizmi i karikimit te baterive (akumulatorëve) duhet te jete i tipit automatik, i tille qe te
  shpërndaje karikimin komplet brenda 12 orësh.
  Pavarësia e ushqimit te siguresave duhet te përmbajë përmbushjen e sigurte te ndihmës se shpejte dhe te fikjes ne kohen e nevojshme; për çdo rast pavarësia minimale vjen e stabilizuar për çdo impiant si me poshtë:
  - lajmërimi, zbulimi, alarmi: 30 minuta;
  - ndriçimi i sigurimit: 1 ore;
  - pajisjet antizjarr: 1 ore;
  - impiantet hidrike antizjarr: 1 ore.
  Instalimet e grupeve elektrogjene duhet te jene konform normave teknike te përcaktuara ne fuqi.
  Impiantet e ndriçimit te sigurimit duhet te sigurojnë një nivel ndriçimi jo me te vogël se 5
  luks ne një metër lartësi nga kati i shkelur te rrugëve te daljes.
  Vendosen llamba teke me ushqim te pavarur, por qe sigurojnë funksionimin te paktën një ore.
  Kuadri elektrik i përgjithshëm duhet te jete vendosur ne pozicion te dukshëm, lehtësisht te
  përdorshëm, sinjalizuar me tregues dhe i mbrojtur nga zjarri.
  9.1 Rrufepritësit
  a) Për te evituar rrezikun e zjarrit qe mund te vije nga shkarkimet atmosferike, objektet e
  klasifikuara ne dispozitën 1 te këtij vendimi, detyrimisht pajisen me sistemin mbrojtës për shkarkimet atmosferike.
  b) Ndërtohet mbi baze te një studimi i cili është pjese e projektit teknik qe shoqëron
  dokumentacionin e objektit.
  c) Këtij sistemi i behet kontrolli çdo 6 muaj për gjendjen teknike, ku te dhënat pasqyrohen ne
  regjistrin e kontrolleve.
  10. Sistemi i alarmit
  Objektet apo pjese te tilla te destinuara për aktivitet akomodues pritës, duhet te jene te
  mbrojtura nga një sistem alarmi akustik, ne gjendje te paralajmërojë te ftuarit dhe personelin prezent ne kushtet e rrezikut te rënies se zjarrit.
  Pajisjet zanore duhet te kenë karakteristika dhe vendosje te tille, qe te mund te sinjalizoje
  rrezikun te gjithë punonjësve te pranishëm, ose pjesëve qe përfshihen nga zjarri.
  Komandimi i funksioneve te njëkohshme i te gjitha pajisjeve zanore duhet te jete vendosur ne ambient mbizotërues, nen kontrollin e vazhdueshëm te personelit përkatës; mund te jete parashikuar një komande e dyte e centralizuar e vendosur ne një ambient qe nuk ka rreziqe te veçanta zjarri.
  Për ndarjet e impianteve fikse te zbulimit dhe te sinjalizimit te zjarrit, sistemi i alarmit
  duhet te funksionoje automatikisht si ne rastin e përshkruar ne piken 12.
  Funksionimi i sistemit te alarmit duhet te jete i garantuar edhe ne rastin mungesës se
  ushqimit elektrik kryesor, për një kohe jo me te vogël se 30 minuta.
  11. Mjetet dhe impiantet e fikësve te zjarrit
  11.1 Te përgjithshme
  Aparaturat e impianteve te fikjes se zjarrit duhet te jene realizuar konform normativave
  standarde te miratuara, si dhe ne normat ndërkombëtare te konformitetit.
  11.2 Fikësit e zjarrit
  Gjithë aktiviteti akomodues turistik duhet te jete pajisur ne përputhje me numrin e fikësve te lëvizshëm. Fikësit e zjarrit duhet te jene te harmonizuara dhe te certifikuara konform kritereve te përcaktuara ne një nga vendet e Komunitetit Evropian.
  Fikësit e zjarrit duhet te jene shpërndarë ne mënyrë uniforme ne hapësirën për mbrojtje;
  sidoqoftë te paktën njeri nga fikësit te gjendet:
  - përbri pajisjeve qe mund te shërbejnë si ndezës zjarri;
  - afër zonave me potencial rreziku zjarri.
  Fikësit e zjarrit duhet te ndodhen ne pozicione lehtësisht te arritshme dhe te kapshme, si dhe te shikueshme. Mbishkrimi i udhëzuesit tregues ne fikësin e zjarrit duhet te jete lehtësisht i lexueshëm ne distance. Fikësit portative duhet te jene instaluar ne proporcion te çdo 200 metrave katror te dyshemesë ose pjese fraksioni me një minimum një fikës për çdo kat.
  Fikësit e zjarrit portative duhet te kenë kapacitet shuarje jo me te vogël se 13A-89B; për mbrojtjen e hapësirave dhe impianteve me rrezik specifik duhet te jene parashikuar fikës te tipit te përshtatshëm. Për aktivitet akomoduese deri ne 25 shtretër është i mjaftueshëm instalimi i një fikësi te vetëm.
  11.3 Impiante hidrike antizjarr
  Hidrantët, duhet te jene përgjithësisht te pajisur:
  - shpërndarë ne mënyrë te pranuar për te ndërhyrë ne te gjitha hapësirat e aktivitetit;
  - vendosur ne çdo kat ne hapësirat me shume kate;
  - dislokuar ne pozicione lehtësisht te arritshme e te kapshme. Mbishkrimi i udhëzimit
  tregues te jete i lexueshëm me lehtësi ne distance.
  Hidrantët nuk duhet te jene vendosur ne vende brenda shkalleve, ne mënyrë qe te mos pengoje eksodin e personave. Prezenca e shkalleve te provës se tymit te brendshëm ne fund te lejoje lehtësisht operacionin e ndërhyrjes se zjarrfikëseve. Hidrantët duhet te ndodhen brenda filtrit te provës se tymit.
  11.3.1 Hidrantë DN 20
  Aktivitetet me numër shtretërish mbi 25 dhe nen 100 duhet te jene te paktën pajisur me hidrantë DN 20.
  Çdo hidrant duhet te jete pajisur me një tubacion te gjate 20 m, realizuar sipas rregullave dhe normave ne fuqi. Hidrantët duhet te jene lidhur me një rrjet hidrik normal, sepse kështu mund te mbahet ne çdo moment ne te njëjtën kohe ne përdorim normal, dy hidrantë ne pozicione hidraulike te kundërta, sigurojnë ne çdo dalje prurje jo me te vogël se 35 l/min, me një presion jo me te vogël se 1.5 bar, kur kemi hyre ne fazën e shkarkimit.
  Çdonjëri prej tyre duhet te siguroje një pavarësi jo me te vogël se 60 minuta. Kur rrjeti hidrik nuk siguron përshkrimet e mësipërme, duhet përdorur ushqim rezerve, me kapacitet te njëjtë aftësie te furnizoje te njëjtin presion.
  11.3.2 Hidrantë DN 45
  Aktiviteti me kapacitet mbi 100 shtretër duhet te jete pajisur me hidrantë DN 45. Çdo hidrant
  duhet te jete pajisur me një tub freksibel te gjate 20 m.
  11.3.2.1 Rrjeti i tubacionit
  Impianti hidrik antizjarr duhet te jete krijuar nga një rrjet tubacioni, realizuar (preferohet unaze rreth) për montimin për vendosjen ne shkalle.
  Për çdo montim qe i korrespondon çdo kati, duhet te jete derivat i tubacioneve me diametër te brendshëm, jo me te vogël se 40 mm, një pengese për hidrantët DN 45.
  Rrjeti i tubacionit duhet te jete i pavarur nga rrjeti hidrant për shërbim sanitar.
  Tubacionet duhet te jene te mbrojtura nga ngrirja, nga zënia e skorieve metalike, ndaj zjarrit. 11. 3.2.2 Karakteristikat hidraulike
  Hidranti duhet te këtë karakteristika hidraulike qe te garantoje një prurje prej 360 l/in për
  çdo shtylle te montuar.
  Rrjeti duhet te jete ne gjendje te garantoje te paktën qe 3 hidrantë ne pozicion hidraulik me te favorshëm, te siguroje qe çdonjëra nga prurjet te mos jete me pak se 120 l/min, me një presion dalje uji prej 2 bar.
  Tubacioni duhet te paktën te siguroje autonominë prej 60 minutash.
  11.3.2.3 Prurja
  Impianti duhet te këtë prurje normale furnizimi nga ujësjellësi publik. Kur ky ujësjellës nuk garanton kushtet dhe kondicionet e parashikuara me lart, duhet te realizohet një rezerve hidrike me te njëjtin kapacitet.
  Grupi i pompimit te prurjeve te rrjetit antizjarr duhet te jete realizuar nga elektropompa me ushqim elektrik me rezerve (grup etrogjen ndërhyrës automatik) nga një motopompe me ndezje automatike.
  11.3.2.4 Prurje me shume besueshmëri
  Për aktivitetet akomoduese me me shume se 500 shtretër dhe për këtë vendosje te objekteve me lartësi antizjarr me te mëdha se 32 m, prurja e rrjetit antizjarr duhet te jete e tipit me shume besueshmëri.
  Qe prurja te konsiderohet me shume besueshmëri duhet te jete realizuar me një nga mënyrat
  e mëposhtme:
  - një rezerve potenciale e pashtershme;
  - dy sebratore ose vaska për akumulim, me kapacitet te veçante te minimumit qe kërkon
  impianti pajisur me rezerve;
  - dy këputje ujësjellësi qe nuk interferojne ndërmjet tyre, pra nuk janë prurje te te njëjtit
  burim, realizuar me mundësi potenciale te pashtershme;
  Këto prurje duhet te jene lidhur ne një rrjet antizjarr ndërmjet tyre me dy grupe pompash te përbëra nga një ose me shume pompa. Çdonjëra nga këto pompa është ne gjendje te siguroje
  prezencën e kërkuar sipas këtyre kërkesave:
  - një elektropompe dhe një motopompe, njëra rezerve e tjetrës;
  - dy elektropompa çdonjëra çon barabarte me gjysmën e nevojës dhe një tjetër motopompe
  rezerve, me fuqi hipjeje te barabarte me nevojën e përgjithshme;
  - dy motopompa, njëra rezerve e tjetrës;
  - dy elektropompa, njëra rezerve e tjetrës, me prurje elektrike te pavarur.
  Çdonjëra nga pompat duhet te punoje automatikisht.
  11.3.3 Hidranti DN 70
  Ne strukturat me veprimtari akomuduese me mbi 500 shtretër te këtyre vendndodhjeve te objekteve me lartësi antizjarr mbi 32 m, duhet asistuar nga jashtë ne pozicionin me te arritshëm, ne kohen e duhur te sinjalizimit, te paktën një hidrant DN 70 i dobishëm për ndërhyrjen e zjarrfikësve. Këto hidrantë duhet te sigurojnë te paktën një prurje jo me te vogël se 460 l/min për te paktën 60 minuta.
  Ne rastet e te njëjtit rrjet ushqimi qe janë dhe hidrantët e brendshëm me ato te jashtëm, prurja e ushqimit duhet te sigurohet te paktën si nevoje me përshtatje me përdorim kompleks.
  11. 3.4 Lidhja me autopompen automjetit zjarrfikës
  Ne këmbët e kolonave ne hyrje te objektit montohet ne pjesët e objektit me me shume se tre
  kate mbi toke, duhet te jete instaluar një autopompe e tipit te përmasave qe përdorin automjetet
  zjarrfikës.
  11. 3.5 Impianti i fikjes automatike
  Një tjetër rrjet hidranti montohet, ne strukturat akomoduese turistike deri ne 1000 shtretër,
  duhet te jete prezent impianti i fikjes automatike me shi ne te gjithë sipërfaqen e aktivitetit.
  12. Impianti i zbulimit dhe sinjalizimit te zjarreve
  12.1 Te përgjithshme
  Ne aktivitetet akomoduese turistike me kapacitet 100 shtretër duhet te jete parashikuar instalimi i një impianti te ngulur te zbuloje e sinjalizoje automatikisht praninë e zjarreve, i afte te zbuloje e sinjalizoje ne distance dhe qe ne fillese një rrezik qe sapo ka ndodhur ne ambientet e aktivitetit.
  Ne ambientet e depozitave magazine i pavarur nga numri i shtretërve, duhet te instalohet ne çdo një prej tyre këto impiante siç parashikohet ne piken 8.1.
  12.2 Karakteristikat
  Impiantet duhet te jene te mbrojtura sipas dispozitave dhe rregulloreve ne fuqi.
  Sinjalizimi i alarmit duhet te vije si rezultat i zbulimit, i cili duhet te jete gjithmonë një sinjalizim pamor (optik) dhe zanor (akustik) i alarmit antizjarr ne centralin e komandimit, kontrollit te sinjalizimit, ku ai duhet te jete vendosur ne një vend te dukshëm.
  Impianti i sipërcituar duhet te pranoje, lejoje, vënien ne lëvizje automatikisht rregullat e
  alarmit ne vend ne aktivitete te brendshme:
  a) 2 minuta te lëshojë sinjal alarmi si rezultat i dy a me tepër zbuluesish, ose te lëshojë pulsime te njëtrajtshme sinjali antizjarr;
  b) 5 minuta te lëshojë një sinjal alarmi si rezultat i zbuluesve ose sinjalizuesve ne qendrën e
  alarmit (central), qe nuk duhet te preket nga personat e posaçme.
  Kohet e sipërcituara mund te modifikohen ne konsiderate me tipologjinë e aktivitetit dhe te
  riskut dhe te fikësve te zjarrit.
  Kur janë parashikuar rregullat teknike prezentë ose mbrojtja e aktivitetit akomodues, impianti
  i zbulimit duhet te pranoje automatikisht aktivizimin nga një apo me shume ndikime:
  - mbyllja automatike e pengesave eventuale te zjarrit, normalisht te hapura, pjesëve te tyre antizjarr ne çdo rast duhet te vije sinjalizimi ne rrugët e kalimit te aktivitetit sipas normave për mbylljen;
  - çaktivizimi elektrik i mundshëm i impiantit te ventilatorit ose kondicionerit ekziston;
  - aktivizimi i mundshëm i filtrave ne mbi presion;
  - mbyllja e mundshme e "qepenave" për ndalim zjarri ekzistojnë vende ne kanalizimet e
  impianteve te ventilimit ose kondicionimit, referuar ndarjeve nga vjen sinjalizimi;
  - mundësia e transferimit ne distance te sinjalizimit te alarmit ne vende te dukshme ne një kat
  operativ te brendshëm te emergjencës;
  Ne aktivitetet akomoduese me me pak se 300 shtretër ose me shume se 100 shtretër, vendndodhja ne brendësi te ndarjeve ne lartësinë mbi 24 m duhet te jete instaluar sistem optik, qe përsërit alarmin ne gjatësinë e gjithë korridorit, për zbuluesit vendndodhja ne kamera e për ruajtje.
  Këta zbulues, çdonjëri duhet te jete parashikuar për te zbuluar dhe treguar hapësirën (zonën)
  qe nuk shihet direkt ne mënyrë vizive.
  13. Sinjalistika e sigurisë
  Sinjalistika e sigurisë duhet te jete konform akteve dhe normave teknike ne fuqi. Pozicioni
  dhe funksioni i hapësirave te qeta duhet te jete kategorikisht e sinjalizueshme.
  14. Administrimi i sigurisë
  14.1 Te përgjithshme
  Përgjegjësit e aktivitetit kujdesen qe rruga e drejtimit te mos vije ne kundërshtim me kushtet
  e sigurisë dhe ne veçanti ne:
  - mbi sistemin e rrugëve te daljes nuk janë lidhur pengesa (depozita, mobilie etj) qe kane
  vështirësuar evakuimin e personave kthen largësinë qe e përbën rrezik për paraqitjen e zjarreve;
  - mbahen ne eficence mjetet ne impiantet antizjarr dhe janë realizuar ne kohen e duhur te
  mundshme mirëmbajtja e nevojshme e ujësjellësve periodikisht, me rritem çdo 6 muaj;
  - janë rrethana te mundshme te sigurisë ne raste te situatave te veçanta, si për shembull:
  mirëmbajtja, risistemimi etj;
  - janë mbajtës te konstatimit ne eficence impiantet e ventilimit, kondensimit, te ngrohjes. Ne rast kontrolli duhet te jete sinjalizuar siguria antizjarr dhe duhet te jete parashikuar një prove rreziku i njëjtë me skadimin, jo me larg se 1 vit. Centralet termike duhet te jene te besueshme dhe te certifikuara kualifikisht, te konfirmuara ne baze te akteve ligjore ne fuqi dhe te rregullave teknike ndërkombëtare;
  - janë mbajtës konstatimi ne eficence, impiantet elektrike ne konformitet siç është parashikuar ne dispozitat ne fuqi.
  14.2 Thirrja shërbimit te ndihmës
  Shërbimi i ndihmës duhet te jete lajmërim i thjeshte, me rrjet telefonik. Procedura e
  lajmërimit duhet te jete direkte, nëpërmjet aparatit telefonik kur është e mundshme. Ne rast te rrjetit telefonik publik, numri i lajmërimit te zjarrfikësve duhet te jete i vendosur mire qe te shihet qarte ne aparaturën e telefonit te shërbimit.
  15. Stërvitje mësimore e personelit
  15.1 Ndërhyrja e pare dhe vënia ne lëvizje te sistemit te alarmit
  Përgjegjësi i aktivitetit duhet te pranoje me qellim qe, ne rastet e zjarreve, personeli te jete ne gjendje te kryeje ne mënyrë korrekte me pajisjet te disponueshme operacionin për ndërhyrjen e pare, për me tepër te vere ne lëvizje sistemin e alarmit dhe sistemin e thirrjes se ndihmës.
  Këto operacione duhet te jene te qarta dhe tregues te personave te ngarkuar dhe ne forme te shkruar. Personeli i aktivitetit, te paktën 2 here ne vit, duhet te thërritet ne mbledhje për përdorim dhe instruksionet e alarmit dhe thirrja e ndihmës, për me tepër për ushtrimin e evakuimit për lëvizjen ne kate ne emergjenca te mundshme te parashikuara.
  15.2 Plani i lëvizjes (zbatimi)
  Ne rastet e zjarreve, personeli i aktivitetit akomodues duhet te jete detyruar te zbatoje
  udhëzimet e lëvizjes:
  - aplikimi i instruksioneve qe janë shkruar mbi pajisjet;
  - kontribuimi efektivisht për evakuimin i te gjithë te pranishmeve ne aktivitetin turistik.
  15.3 Aktiviteti me kapacitet mbi 500 shtretër
  Ne aktivitet akomoduese me kapacitet mbi 500 shtretër duhet te jete parashikuar një shërbim i sigurimit te nevojshëm i organizuar ne përbërje te një përgjegjësie te ngarkuar me stërvitjen, për te qene gati për ndërhyrjen pajisur me ekip te përshtatshëm.
  16. Regjistri i kontrolleve
  Duhet te jete parashikuar një regjistër i kontrolleve periodike ne dispozicion te veprimtarisë
  akomoduese, ku duhet te jene shënuar te gjitha ndërhyrjet dhe kontrollet realisht dhe efektivisht, te impianteve elektrike, ndriçimit, sinjalizimit, sigurisë, te antizjarrit. Dispozitat e sigurisë dhe te kontrollit ne zonat me rrezik specifik dhe te vëzhgimit te kufijve te karikimeve antizjarr ne këto ambiente te aktivitetit, për me tepër mbledhja e stërvitjes dhe ushtrimit te evakuimit. Këto regjistra duhet te jete gjithmonë te konstatuara për dite dhe te dispozitave për kontrollin nga ana e shërbimit zjarrfikës.
  17. Instruksioni i sigurisë
  17.1 Instruksioni i paraqitur ne hyrje
  Ne hyrje te veprimtarisë akomoduese duhet te jete ekspozuar mire ne pamje instruktuese relative i pjesëve te objektit për personelin dhe publikun, ne rast te shkurtuar dhe te thjeshte një planimetri e objektit, për skuadrat e shpëtimit te ndihmës qe tregojnë pozicione:
  - te shkalleve dhe rrugëve te evakuimit;
  - te pjesëve te impianteve fikse disponibel;
  - te rregullave te ndalimit te impianteve te depozitave te gazit dhe atyre elektrik;
  - rregullave te ndalimit te sistemit te ventilimit;
  - kabina qendrore e sistemit te zbulimit dhe te alarmit;
  - impiantet e pjesëve te objektit me rrezik specifik;
  - te hapësirës se qete.
  17.2 Instruksioni i paraqitur ne çdo kat
  Ne çdo kat duhet te jete i paraqitur planimetria e orientimit te rrugëve për evakuim. Pozicioni dhe funksionimi i hapësirës se qete duhet te jete qartësisht i sinjalizuar.
  117.3 Instruksioni i paraqitur ne çdo dhome
  Ne çdo njërën nga dhomat, ne mënyrë precize vendoset instruksioni, paraqitur ne mënyrë te qarte duhet te tregoje pjesët qe janë raste për zjarr. Instruksionet duhet te jene te shkruara ne disa gjuhe, ku dominon gjuha e klienteles qe frekuenton veprimtarinë akomoduese.
  Këto instruksione duhet te jene shoqëruar nga një planimetri e thjeshtëzuar e katit, ku tregohet skematikisht pozicioni i dhomës respektive, rrugët e evakuimit, te shkalleve dhe te daljeve. Instruksionet duhet te tërheqin vëmendjen për te ndaluar te përdorin ashensorin ne rast zjarri.
  Gjithashtu duhet te tregojnë ndalim te:
  - zënies se vatrave te ndonjë lloji për ngrohje e gatim, stufat dhe aparatet te nxehtësisë ose te ndriçimit, ne përgjithësi te funksionimit elektrik me rezistence ne pamje, ose pajisje me mbushje te lendeve te djegshme te gazta.
  Mbajtja e depozitave ne mënyrë modeste, substancave te djegshme ne objekte, pjese e punës
  se volumit te destinuar për aktivitetin.
  21.1 Dispozita transitore
  Për aktivitetet akomoduese ekzistuese, specifikimet e përshkruara ne këtë rregullore hyjnë ne
  fuqi:
  a) pas një viti, për sa është parashikuar ne përshkrimet e pikave 14, 15 dhe 16;
  b) pas dy vjetësh për sa është parashikuar ne përshkrimet e pikës 19.2;
  c) pas një viti për sa është parashikuar ne përshkrimet e pjesës se dyte-aktivitetet akomoduese ekzistuese.

  KREU III
  DISPOZITA RELATIVE NE AKTIVITETE AKOMODUESE ME KAPACITET JO ME TE MADH SE 25 SHTRETER

  22. TE PERGJITHSHME
  Strukturat horizontale dhe vertikale duhet te kenë rezistencën ndaj zjarrit jo me te vogël se
  REI 30.
  Impiantet duhet te jene realizuar sipas përcaktimeve maksimalisht te sakta.
  Duhet te jete siguruar për çdo rast eventual emergjence evakuim te sigurt te te pranishmeve,
  si dhe te ftuarve nga këto ndërtesa, te cilat janë objekt i kësaj rregulloreje.
  Duhet te respektohen dispozitat e parashikuara ne përshkrimet e pikave 11.2, 13, 14, 17.
  11.2 Fikësit e zjarrit
  Gjithë aktiviteti akomodues turistik duhet te jete pajisur ne përputhje me numrin e fikësve te lëvizshëm. Fikësit e zjarrit duhet te jene te harmonizuar dhe te certifikuar konform kritereve te përcaktuara ne një nga vendet e Komunitetit Evropian.
  Fikësit e zjarrit duhet te jene shpërndarë ne mënyrë uniforme ne hapësirën për mbrojtje;
  sidoqoftë te paktën njeri nga fikësit te gjendet:
  - përbri pajisjeve qe mund te shërbejnë si ndezës zjarri
  - afër zonave me potencial rreziku zjarri.
  Fikësit e zjarrit duhet te ndodhen ne pozicione lehtësisht te arritshme dhe te kapshme, si dhe te shikueshme. Mbishkrimi i udhëzuesit tregues ne fiksin e zjarrit duhet te jete lehtësisht i lexueshëm ne distance. Fikësit portative duhet te jene instaluar ne proporcion te çdo 200 metrave katrore te dyshemesë ose pjese fraksioni me një minimum një fikës për çdo kat.
  Fikësit e zjarrit portative duhet te kenë kapacitet shuarje jo me te vogël se 13 A- 89 B; për mbrojtjen e hapësirave dhe impianteve me rrezik specifik duhet te jene parashikuar fikës te tipit te përshtatshëm. Për aktivitete akomoduese deri ne 25 shtretër është i mjaftueshëm instalimi i një fikësi te vetëm.
  13. Sinjalistika e sigurisë
  Sinjalistika e sigurisë duhet te jete konform akteve dhe normave teknike ne fuqi. Pozicioni
  dhe funksioni i hapësirave te qeta duhet te jete kategorisht e sinjalizueshme.
  14. Administrimi i sigurisë
  14.1 Te përgjithshme
  Përgjegjësit e aktivitetit kujdesen me qellim qe rruga e drejtimit nuk vjen ne kundërshtim me kushtet e sigurisë dhe ne veçanti ne:
  - mbi sistemin e rrugëve te daljes nuk janë lidhur pengesa (depozita, mobilie etj) qe kane
  vështirësuar evakuimin e personave kthen largësinë qe e përbën rrezik për paraqitjen e zjarreve;
  - janë mbajtur ne eficence mjetet ne impiantet antizjarr, janë realizuar ne kohen e duhur te mundshme mirëmbajtja e nevojshme e ujësjellësve periodikisht prove e se njëjtës me rritem çdo 6 muaj;
  - janë rrethane te mundshme te sigurisë ne raste te situatave te veçanta, si për shembull: mirëmbajtja, risistemimi etj;
  - janë mbajtës te konstatimit ne eficence impiantet e ventilimit, kondensimit, te ngrohjes. Ne rast kontrolli, duhet te jete sinjalizuar siguria antizjarr dhe duhet te jete parashikuar një prove rreziku e njëjtë me skadimin jo me larg se 1 vit. Centralet termike duhet te jene te besueshme dhe te certifikuara kualifikisht, te konfirmuara ne baze te akteve ligjore ne fuqi dhe te rregullave teknike ndërkombëtare;
  - janë mbajtës konstatimi ne eficence, impiantet elektrike ne konformitet siç është parashikuar ne dispozitat ne fuqi.
  14.2 Thirrja shërbimit te ndihmës
  Shërbimi i ndihmës duhet te jete lajmërim i thjeshte, me rrjet telefonik. Procedura e
  lajmërimit duhet te jete direkte, nëpërmjet aparatit telefonik kur është e mundshme. Ne rast te rrjetit telefonik publik numri i lajmërimit te zjarrfikësve duhet te jete i vendosur mire qe te shihet qarte ne aparaturën e telefonit te shërbimit.
  17. Instruksioni i sigurisë
  17.1 Instruksioni i paraqitur ne hyrje
  Ne hyrje te veprimtarisë akomoduese duhet te jete ekspozuar mire ne pamje instruktuese relative te pjesëve te objektit për personelin dhe publikun ne rast te shkurtuar dhe te thjeshte një planimetri e objektit për skuadrat e shpëtimit te ndihmës qe tregojnë pozicione:
  - te shkalleve dhe rrugëve te evakuimit;
  - te pjesëve te impianteve fikse disponibel;
  - te rregullave te ndalimit te impianteve te depozitave te gazit dhe atyre elektrike;
  - rregullave te ndalimit te sistemit te ventilimit;
  - kabina qendrore e sistemit te zbulimit dhe te alarmit;
  - impiantet e pjesëve te objektit me rrezik specifik;
  - te hapësirës se qete.
  17.2 Instruksioni i paraqitur ne çdo kat
  Ne çdo kat duhet te jete e paraqitur planimetria e orientimit te rrugëve për evakuim.
  Pozicioni dhe funksionimi i hapësirës se qete duhet te jete qartësisht i sinjalizuar.
  17.3 Instruksioni i paraqitur ne çdo dhome
  Ne çdo njërën nga dhomat ne mënyrë precize vendoset instruksioni, paraqitur ne mënyrë te qarte duhet te tregoje pjesët qe janë raste për zjarr. Instruksionet duhet te jene te shkruara ne disa gjuhe, ku dominon gjuha e klienteles qe frekuenton veprimtarinë akomoduese.
  Këto instruksione duhet te jene shoqëruar nga një planimetri te thjeshtëzuar te katit, ku tregohet skematikisht pozicioni i dhomës respektive, rrugët e evakuimit, te shkalleve dhe te daljeve. Instruksionet duhet te tërheqin vëmendjen për te ndaluar te përdorin asensorin ne rast zjarri.
  Gjithashtu duhet te tregojnë ndalim te:
  - zënies se vatrave te ndonjë lloji për ngrohje e gatim, stufat dhe aparatet te nxehtësisë ose te ndriçimit ne përgjithësi te funksionimit elektrik me rezistence ne pamje ose pajisje me mbushje te lendeve te djegshme, te gazta.
  Mbajtja e depozitave, dhe ne mënyrë modeste, e substancave te djegshme ne objekte pjese e punës te volumit te destinuar për aktivitetin.

  KREU IV
  KAMPE ALPINE

  23. TE PERGJTHSHME
  Ne fund te përshkrimeve te rregullave teknike, kampet alpine janë klasifikuar sipas këtyre
  kritereve:
  - kategoria A: qe arrihen me rruge te përshtatshme;
  - kategoria B: qe arrihen me mjet mekanik për ngjitje ne shërbim te publikut, me përjashtim
  te te1eksit (lloj teleferiku për skiatoret);
  - kategoria C, D, dhe E: kampe qe nuk hyjnë ne kategoritë e mëparshme, qe vijnë te klasifikuara ne funksion te situatës te objekteve me referim te lartësisë, ne vazhdim te vështirësisë se hyrjes, për me tepër te përqindjes se sistemit normalisht te adoptuar për furnizim.
  Nuk hyjnë ne asnjë kategori kampet alpine te fushimit te përhoshem, duke nënkuptuar me
  këtë përcaktim ndërtimet modeste te përshtatura për fjetjen e alpinisteve, me kujdeset e mëposhtme:
  - gjithmonë te ruajtura dhe te hapura ne vazhdimësi, pa prezencën e ushqimeve dhe pajisjeve
  te gatimit, por me nevojën e ngushte për pushim dhe shtrim emergjence.
  24. RREGULLA TE PERGJITHSHME
  Pavarësisht nga kategoria se cilës i përkasin, mbrojtja antizjarr ne çdo kamp duhet te këtë
  synim qe:
  - te ule rrezikun qe mund te vije nga një zjarr;
  - te kufizoje përhapjen e zjarreve dhe tymrave;
  - t'u lejoje te gjithë frekuentuesve te dalin te padëmtuar.
  Ne veçanti duhet te respektohen dispozitat e mëposhtme:
  a) burimet e harqeve elektrike: duhet te jene eliminuar harqet elektrike; duhet te vendoset ndalimi i përdorimit te duhanit, si dhe ndezja e zjarreve, përjashtim mund te behet për objektet qe do te flitet me poshtë ne germën "f";
  b) aparaturat e pjekjes: mbi aparaturat e pjekjes (furnela, kuzhina) ne afërsi te kampeve qe funksionojnë me gaz, cila qofte fuqia e tyre duhet te jene instaluar rubineta me valvula, përveç një valvule kryesore te sinjalizuar me përjashtim te kampeve qe bën fjale pika 25, bombola eventuale te gazit duhet te vendosen nga jashtë kampeve dhe pa ndonjë komunikim direkt ndërmjet tyre.
  c) depozita te rrezikshme: depozitat me substanca te ndezshme, produktet qe marrin flake lehte, mbeturinat etj, duhet te jene vendosur nga jashtë kampeve ose lokaleve te ndara pa komunikim direkt;
  d) portat e daljeve: nga portat e daljeve duhet te jene eliminuar mbylljet me çelës nga brenda, dispozitivet me shul me rrëshqitje, ose te ngjashme me to, duke garantuar hapjen me ngritjen e dorezës nga brenda, mbyllja eventuale mund te vije vetëm nga jashtë, ne rastin ne periudhat e pushimeve te këtij aktiviteti; ne rastet kur ne kushtet e rënies te dëborës behet e nevojshme, qe portat e eksodit te vendosura nga jashtë mund te hapen nga brenda;
  e) zgarat e hekurit: zgarat e hekurit ose çdo lloj mbrojtëse tjetër fikse e dritare, qe nuk lejon përdorimin si rruge eksodi emergjence ne te njëjtën mënyrë (njëlloj), gjithashtu hapja ndaj ndihmave duhet eliminuar;
  f) lokale te përshtatura për gatim ushqimesh: edhe nga ana e te ftuarve duhet te jene te mbrojtura nga mure te paktën deri ne lartësinë 150 cm nga toka, dhe mbi dyshemetë te paktën rezja 100 cm rreth e qark vendit ku do te jete zjarri me flake te lire, me materiale te reaksionit ndaj zjarrit te klasës 0; largësia ne zonat e mbrojtura nuk duhet te zgjatet për te njëjtat reze prej 100 cm;
  g) burime te nxehtësisë: përqark stufave me reze te paktën 1 m lartësi dhe largësi duhet te jene vendosura mbrojtje te padjegshme; kanalet e tymit neper brendësi ose ne afërsi te materialeve te djegshme duhet te jene te mbrojtur duke evituar qe te kenë kontakt me temperaturat, ne gjendje te mos provokojnë hark elektrik me veten; për operacionin e tharjes se rrobave duhet te jene parashikuar vende te posaçme ose mbështetëse fikse ne distance te përshtatshme nga burime te nxehtësisë, ku evitohet mundësia e ndezjes (harkut elektrik);
  h) dispozitivat e thirrjeve: ku nuk është prezent ose disponibel për emergjence, një aparat telefonik duhet te jete instaluar ne pozicion te dukshëm e te mbrojtur një aparat radio thirrje me ushqim te pavarur, mbajtëse fikse ne mënyrë qe te çoje automatikisht lajmërimin për shpëtim (njoftimin e ndihmës për një periudhe jo me te vogël se 2 ore, e diferencuar ne baze te tipit te ndërhyrjes se kërkuar dhe kodifikuar për identifikimin dhe individualizim;
  i) pajimet e emergjencës: kur kuotat e kampit i kalojnë te 1200 m mbi nivelin e detit dhe për kuota me te ulëta, kushtet metereologjike lokale qe mund te prezantohen e paraqiten janë te afrueshme me ato te këtyre kuotave, duhet te jete e pranishme qesja e emergjencës. Ky disponibel i vulosur përbëhet nga një pëlhurë e aluminuar ne forme thesi te përshtatshëm (te afte) te përmbajë një alpinist. Thasët e emergjencës ne numër te barabarte sa kapacitetet maksimale te kampit te rritura me 20 %, duhet te jene te ruajtura ne një vend te veçante, qartësisht te shënjuara ku janë parashikuar tregues te qarte për përdorimin e tyre, te vendosura ne një distance nga kampi ne mënyrë te tille qe te mos përfshihet nga zjarret eventuale;
  j) skeda teknike: nen kujdesin e titullarit te aktivitetit duhet te redaktohen skedat teknike, qe tregojnë karakteristikat e çdo kampi me qellim primar atë te mbrojtjes nga zjarri, ne te cilat duhet te shënohet emri, mbiemri i administratorit dhe përgjegjësi i aktivitetit; përgjegjësi i sigurimit duhet te procedoje te paktën një here ne vit me kontroll te përgjithshëm te situatës te pajimeve te parashikuara dhe efikasitetin e pajisjeve.
  25. KAMPE ME KAPACITET JO ME TE MADH SE NJEZET E PESE SHTRETER Kampet alpine te çdo kategorie, me kapacitet jo me te madh se 25 shtretër, duhet te
  respektojnë sa është parashikuar ne germat e mëposhtme:
  a) strukturat horizontale dhe vertikale te kampeve me konstruksione te reja duhet te posedojnë karakteristika te rezistencës ndaj zjarrit jo me te vogla se R 30. Këto përshkrime nuk aplikohen për kampet ekzistuese;
  b) duhet te kryhen prova periodike te paktën me frekuence vjetore duke respektuar
  përshkrimet e pikës 24;
  c) lejohet mbajtja ne brendësi te lokaleve një bombol GLP, me peshe qe te mos i kaloje 25
  kg, me qellim qe kjo te përdoret për ushqimin e pajisjeve te gatimit;
  d) duhet te jene instaluar fikesa zjarri konform sa është përshkruar ne kërkesat e pikës 11.2. 26. KAMPE ME KAPACITET ME TE MADH SE NJEZET E PESE SHTRETER
  26.1 Kampe te kategorisë A
  Kampet alpine te kësaj kategorie aplikohen ne baze te faktit, nëse janë te reja ose ekzistuese,
  dispozitat për te cilat bën fjale pjesa e pare dhe e dyte te kapitujve te kësaj rregulloreje.
  26.2 Kampe te reja te kategorive B, C, D, E
  Për kampet e kësaj kategorie vlejnë te njëjtat dispozita te kapitullit II te pjesës pare, por duhet vërejtur qe:
  - nuk janë respektuar përshkrimet e pikëve 5.3 dhe 5.4 dhe janë te disponueshme përveç te tjerash te paktën shkalle te vogla ne gjendje për te shkuar ne te gjithë katet e ndërtesës; për lartësi 6 m shkallet duhet te jene fikse; vendndodhja e shkalleve duhet te jete e treguar qarte e dukshëm për te treguar një përdorim te thjeshte dhe te lehte nga ana e te ndihmuarve;
  - frekuenca e provave periodike për te cilat bën fjale pika 14.1, duhet te jete te paktën
  njëvjeçare;
  - për kampet e kategorisë C, D dhe E deri ne dy kate mbi toke është lejuar qe numri i daljeve
  te jete një, për çdo kat.
  26.3 Kampe ekzistues te kategorisë B
  Për te tilla kampe vlejnë dispozitat e përshkruara ne kapitullin II pjesa e dyte. Gjithashtu
  kërkohet qe:
  - te jene te disponueshme shkalle te kryqëzuara ne gjendje për te arritur katet e ndërtesës; për lartësi mbi 6 m, shkallet duhet te jene fikse; vendndodhja e shkalleve duhet te jete treguar qarte për një përdorim te thjeshte nga ana e personave qe kërkojnë ndihme;
  - qe te këtë për çdo ndërtesë me shume se dy kate mbi toke dhe për çdo kat një dalje te dyte
  eksodi, qe te garantoje shpopullimin e nevojshëm.
  Është e lejuar gjithashtu:
  a) rezistenca ndaj zjarrit te këtyre strukturave, pavarësisht nga ngarkesa e zjarrit dhe lartësia
  e ndërtesës te jete jo me e vogël se REI 30;
  b) nuk aplikohen përshkrimet ne lidhje me ndarjet me karakteristika te rezistencave ndaj
  zjarrit midis korridoreve dhe dhomave, për te cilat bën fjale pika 19.5;
  c) shkallet duhet te jene te tipit te mbrojtur ne ndërtesat me tre kalë mbi toke;
  d) gjerësia minimale e rrugëve te eksodit nuk duhet te jene me te vogla se 60 cm, pa
  reduktimet e tolerancave dimensione, llogaritur për një kapacitet fluksi te paktën për 30 persona; për gjerësi te barabarte ose me te mëdha se 90 cm, pranohet sa është përshkruar ne piken 20.2;
  e) rrugët e daljes, referuar sa me sipër janë te ndërtuara nga shkalle te kryqëzuara te realizuara nga materiale jo te djegshëm te vendosura nga jashtë kampeve, te ankoruara ne mënyrë solide me karakteristikat minimale: gjerësi jo me te vogla se 35 cm ne pjesën e kryqëzimit, lartësia neto jo me e madhe se 30 cm dhe me kryqezues, kryqëzime te larguara te paktën 15 cm nga paretet; shkalle te tilla duhet te jene te arritshme nëpërmjet kafazeve te hapshem te dimensioneve neto, jo me te vogla se 60 cm gjerësi, si dhe 80 cm lartësi; çdo shkalle me kryqëzimin duhet te jete e llogaritur për një kapacitet daljeje fluksi te barabarte për 20 persona; shkalle te tilla duhet te jene realizuar konform normave antiaksident dhe gjithashtu duhet te parashikojnë parmakë te vazhduar për te paktën 30 cm, nga filli i kryqëzimit; për lartësi te shkalleve te kryqëzuara me te larta se 10 cm duhet te jete parashikuar një shesh pushimi te paktën 70 cm, me zgjatje dhe 50 cm me parapet normat dhe ndalues këmbësh, nga e cila është e mundshme te marrësh distancën për ne një shkalle tjetër me te afërt;
  f) dispozitivet e ndriçimit te sigurisë dhe te alarmit ushqehen, kur nuk disponohet energji
  elektrike nga një burim tjetër alternativ, grup elektrogjen, gjenerator ere, gjenerator me diell etj;
  g) ne pamundësi për te realizuar një impiant hidrik antizjarr për mungese te burimeve hidrike te përshtatshme, përshkrimet e pikës 11.3 zëvendësohen te paktën me fikesa me kapacitet 13 A dhe 89 BC për çdo 50 m2 dhe sidoqoftë me një fikës për çdo kat;
  h) frekuenca e provave periodike, qe bën fjale pika 14.1, te jete te paktën njëvjeçare.
  26.4 Kampe ekzistuese te kategorive C, D dhe E
  Ne te tilla kampe aplikohen përshkrimet e pikës pararendëse 26.3, me përjashtim sa kërkohet nga pikat "a" dhe "e".
  Është lejuar gjithashtu qe kur nuk ka ushqim elektrik, ndriçimi i sigurisë te jete me llamba te
  lëvizshme me ushqim automatik dhe sisteme alarmi, qe vihen ne pune ne mënyrë manuale.
  27. DISPOZITA TRANZITORE
  Kampet alpine ekzistuese duhet te përshtaten me këto dispozita te pranishme ne këtë
  rregullore, brenda 3 vjetëve nga hyrja ne fuqi e saj.

  Komente

  Nuk ka asnje koment.
  • Emri:
    
   Email:
      
   Përmbajtja:
    
      Postuar nga: admin

  Data: 22/10/2004

  ikub#: 410220002

  Shfleto artikuj te tjere per: MBROJTJA NGA ZJARRI,

Versioni i plote | Publicitet | Kontakt

©2015 ikub.al