Back

PËR NJË NDRYSHIM NË “DISPOZITAT NORMATIVE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR”

UDHËZIM 

Nr.30, datë 4.8.2011 

PËR NJË NDRYSHIM NË “DISPOZITAT NORMATIVE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR” 

Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të ligjit nr.7952, datë 21.6.1995 “Për sistemin arsimor parauniversitar”, të ndryshuar, 

UDHËZOJ: 

Për akordimin e Medaljes së Artë: 

I. Neni 39 “Medalja e Artë” i “Dispozitave normative për arsimin parauniversitar” ndryshon si më poshtë: 

“Neni 39 

Medalja e Artë 

Nxënësit i akordohet “Medalje e Artë”, kur ai plotëson një nga dy kriteret e mëposhtme: 

1. a) Të ketë notë mesatare të të gjitha viteve të shkollës së mesme jo më pak se 9.80. 

b) Në provimet e detyruara të Maturës Shtetërore të ketë mesataren e notave të shkallëzuara jo më pak se sa 9.80. 

c) Në provimet me zgjedhje të Maturës Shtetërore të ketë mesataren e notave të shkallëzuara 10.00. 

 

2. a) Është fitues i një prej tri vendeve të para në olimpiadat ndërkombëtare me më shumë se 15 vende pjesëmarrëse.” 

 

II. Ngarkohet për zbatimin e këtij udhëzimi Zëvendësministri i Arsimit Parauniversitar, Sekretari i Përgjithshëm, Drejtoria e Arsimit Parauniversitar, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit dhe DAR/Za-të. 

Ky udhëzim hyn në fuqi pasi botohet në Fletoren Zyrtare. 

MINISTRI I ARSIMIT DHE SHKENCËS 

Myqerem Tafaj 


Data postimit :24/09/2011
Ikub# :1109240035
Tags: ARSIMI I DETYRUESHEM
Lexuar :2,187 here

Detaje te tjera Komente Harta Artikuj te ngjashem
Share:
Versioni i plote | Publicitet | Kontakt
©2014 ikub.al

Detaje te tjera

Data e hyrjes ne fuqi:09/03/2011
Numri i neneve:1
Propozuar nga:Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Data e miratimit:08/04/2011
Statusi i ligjit:I ndryshuar
Data e ligjit:08/04/2011
Numri i fletores zyrtare:125
Data e fletores zyrtare:09/02/2011
Fushat e veprimit te aktit:Arsimi i detyrueshem
Faqja e fletores zyrtare:5442
Numri i ligjit:30

Versioni i plote | Publicitet | Kontakt
©2014 ikub.al

Harta


Te ngjashem


Versioni i plote | Publicitet | Kontakt
©2014 ikub.al

Gallery

Versioni i plote | Publicitet | Kontakt
©2014 ikub.al