Posto

 • PËR KALIMIN NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI, NGA MINISTRIA E MBROJTJES TE MINISTRIA E PUNËVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT,


  Data e hyrjes ne fuqi: 08/17/2011


  Propozuar nga: Këshilli i Ministrave


  Data e miratimit: 06/29/2011


  Statusi i ligjit: I ndryshuar


  Data e ligjit: 06/29/2011


  Numri i fletores zyrtare: 114


  Data e fletores zyrtare: 08/17/2011


  Faqja e fletores zyrtare: 4494


  Numri i ligjit: 497   VENDIM 

  Nr.497, datë 29.6.2011 
  PËR KALIMIN NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI, NGA MINISTRIA E MBROJTJES TE  MINISTRIA E PUNËVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT, PËR DREJTORINË E  PËRGJITHSHME TË RRUGËVE, TË MJEDISEVE DHE SIPËRFAQES 2716 M2 , NGA  TRUALLI FUNKSIONAL I PRONËS NR.98, ME EMËRTIM “REPARTI USHTARAK  NR.5011”, BRAR, TIRANË, TË MJEDISEVE DHE TË SIPËRFAQES 12150 M2 , NGA  TRUALLI FUNKSIONAL I PRONËS NR.109, ME EMËRTIM “RIPARIM ARTILERIE”  SHA, BRAR, TIRANË, DHE PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.515, DATË  18.7.2003 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E LISTËS SË  INVENTARIT TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE, TË CILAT I KALOJNË  NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI MINISTRISË SË MBROJTJES”, TË NDRYSHUAR 
   
  Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 13 e 15 të ligjit nr.8743, datë  22.2.2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit”,  të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të  Mbrojtjes dhe Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave 
   
  VENDOSI: 
  1. Kalimin në përgjegjësi administrimi, nga  Ministria e Mbrojtjes te Ministria e Punëve  Publike dhe Transportit, për Drejtorinë e Përgjithshme të Rrugëve, të mjediseve dhe sipërfaqes 2716  (dy mijë e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë) m 2 , nga trualli funksional i pronës nr.98, me emërtim  “Reparti ushtarak nr.5011” Brar, Tiranë, të mjediseve dhe të sipërfaqes 12150 (dymbëdhjetë mijë e  njëqind e pesëdhjetë) m 2 , nga trualli funksional i pronës nr.109, me emërtim “Riparim artilerie”,  sh.a. Brar, Tiranë, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Mbrojtjes, sipas planvendosjes që i  bashkëlidhet këtij vendimi, për ta përdorur për nevoja urbanistike, ndërtimin e rrugës publike “Ura  e Brarit-Hyrje tunel Qafë Murrizë”.  
  2. Mjediset dhe sipërfaqja 2716 (dy mijë e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë) m 2 , nga trualli  funksional i pronës nr.98, me emërtim “Reparti ushtarak nr.5011” në Brar, Tiranë, si dhe mjediset  dhe sipërfaqja 12 150 (dymbëdhjetë mijë e njëqind e pesëdhjetë) m 2, nga trualli funksional i pronës  nr.109, me emërtim “Riparim artilerie” sh.a. Brar, Tiranë, sipas planvendosjes bashkëlidhur këtij 
  vendimi, të hiqen nga lista e inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, e cila i bashkëlidhet  vendimit nr.515, datë 18.7.2003 të Këshillit të Ministrave. 
  3. Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve u  ndalohet të ndryshojnë destinacionin e përcaktuar në pikën 1 të këtij vendimi, ta tjetërsojnë ose t’ua  japin në përdorim të tretëve. 
  4. Ministria e Punëve Publike dhe Transportit dhe Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve, para  fillimit të punimeve, të ndërtojnë portën hyrëse, kullat dhe murin rrethues në kufijtë e rinj të pronës,  të kryejnë spostimin e rrjeteve inxhinierike që  preken gjatë punimeve, si dhe të rehabilitojnë  infrastrukturën e sipërfaqeve të pronave që prek gjurma e rrugës, sipas parametrave dhe kushteve 
  teknike. 
  5. Ngarkohen Ministri i Mbrojtjes, Ministri i Punëve Publike dhe Transportit dhe  Kryeregjistruesi i Zyrës Qendrore  të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për zbatimin e këtij  vendimi. 
   
  Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
  KRYEMINISTRI 
  Sali Berisha


  Share:  Postuar nga: khoxha

  Data: 29/08/2011

  ikub#: 1108290131

  Shfleto artikuj te tjere per:

Versioni i plote | Publicitet | Kontakt

©2014 ikub.al