Posto

 • PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË PROCEDURËS DHE TË MËNYRËS SË DHËNIES ME QIRA, ENFITEOZË APO KONTRATA TË TJERA TË PASURISË SHTETËRORE


  Propozuar nga: Këshilli i Ministrave


  Data e miratimit: 06/08/2011


  Statusi i ligjit: I ndryshuar


  Data e ligjit: 06/08/2011


  Numri i fletores zyrtare: 109


  Data e fletores zyrtare: 08/11/2011


  Faqja e fletores zyrtare: 4356


  Numri i ligjit: 529   VENDIM 

  Nr.529, datë 8.6.2011 
  PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË PROCEDURËS DHE TË MËNYRËS SË  DHËNIES ME QIRA, ENFITEOZË APO KONTRATA TË TJERA TË PASURISË  SHTETËRORE 
   
  Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 5 të ligjit nr.9967, datë 24.7.2008 “Për 
  miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr.4, datë 9.7.2008 të Këshillit të Ministrave “Për 
  privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore të 
  ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve  kryesore dhe mjeteve të xhiros së këtyre 
  ndërmarrjeve”, dhe të neneve 784 e 801 të ligjit nr.7850, datë 29.7.1994 “Kodi Civil i Republikës 
  së Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, 
  Këshilli i Ministrave 
  VENDOSI: 
  I. PASURITË SHTETËRORE QË JEPEN ME QIRA OSE ENFITEOZË, KRITERET E 
  KONKURRIMIT, E DREJTA, KOMPETENCAT DHE AFATET 
  1. Pasuritë shtetërore u jepen të tretëve, me qira ose enfiteozë, nëpërmjet procedurës së 
  konkurrimit.  
  2. Pasuritë, që jepen me qira, sipas përcaktimit në pikën 1 të këtij vendimi, janë: ndërtesat, 
  trualli i lirë, trualli i lirë funksional (jo nën ndërtesë), makineritë e pajisjet, linjat e prodhimit. 
  Pasuritë, që jepen me enfiteozë sipas përcaktimit në pikën 1 të këtij vendimi, janë vetëm 
  pasuritë e paluajtshme të institucioneve shtetërore, shoqërive tregtare  me kapital 100 për qind 
  shtetëror dhe ish-ndërmarrjeve shtetërore.  
  3. Kriteret e konkurrimit për dhënien me qira të pasurisë shtetërore janë, si më poshtë vijon: 
  - niveli i investimit;       
  - niveli i punësimit;       
  - oferta e detyrimit mujor.       
  Institucionet qendrore dhe vendore mund të vendosin edhe kritere të tjera shtesë. 
  4. Kriteret e konkurrimit për dhënien me enfiteozë të pasurisë shtetërore janë, si më poshtë 
  vijon: 
  - niveli i investimit në pasuri të paluajtshme për përmirësimin e pronës, i cili të jetë mbi 200 
  për qind të vlerës së shpallur për konkurrim;   
  - qëllimi dhe niveli i investimit në tërësi në objekt; 
  - niveli i punësimit;  
  - oferta e detyrimit mujor.  
  Institucionet qendrore dhe vendore mund të vendosin edhe kritere të tjera shtesë. 
  5. Përjashtohen nga konkurrimi: 
  a) dhënia me qira e sipërfaqeve deri në 200 (dyqind) m
  2
  , të cilat jepen me afat deri në 1 
  (një) vit; 
  b) makineritë e pajisjet e shkëputura, me afat deri në 1 (një) vit;  
  c) dhënia me qira e pasurive të ndërmarrjeve e të shoqërive shtetërore, subjekteve të pajisura 
  me leje të shfrytëzimit të pasurive natyrore minerare, të peshkimit, të ujërave e të veprimtarive të 
  tjera, të ngjashme, kur këto pasuri i jepen subjektit në ndihmë të zhvillimit të veprimtarisë, për të 
  cilën është licencuar; 
  ç) subjekti i licencuar, i cili, në rastet kur me ligj janë miratuar marrëveshje minerare të 
  shfrytëzimit, ka të drejtën e lidhjes së kontratës së huapërdorjes për sipërfaqen e ndërtimit të 
  fabrikave (sipërfaqe kjo e konfirmuar nga biznesplani i paraqitur për marrjen e lejes së shfrytëzimit), 
  me të drejtë përsëritjeje deri në përfundim të periudhës së licencimit; 4357 
  d) zgjatja e marrëdhënieve kontraktore deri në  10 (dhjetë) vjet për kontratat e lidhura pa 
  konkurrim, kur subjektet qiramarrëse në objektin e marrë me qira zhvillojnë veprimtari prodhuese, 
  shërbime ose veprimtari me interes publik dhe kanë përmbushur kushtet e kontratës. Në rast se për 
  këto objekte ka vendime të KKKP-së ose ZRKPP-së për ish-pronarët e truallit, do të zbatohen 
  dispozitat e ligjit nr.9235, datë 29.7.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”, të ndryshuar.  
   dh) dhënia me qira e objekteve shtetërore, për institucionet shtetërore, shoqëritë tregtare 
  apo ish-ndërmarrjet, kur do të përdoren për nevoja dhe veprimtari të mëtejshme shtetërore.  
  6. Të drejtën e lidhjes së kontratës së qirasë dhe të përcaktimit të afateve të dhënies me qira 
  e kanë: 
  a) ndërmarrja, shoqëria apo institucioni shtetëror, që jep me qira, për një afat deri në 1 (një) 
  vit, objektet me sipërfaqe deri në 200 (dyqind) m
  2
   (ku të jetë përfshirë dhe sipërfaqja funksionale); 
  objektet voluminoze, si depozita, sillose etj., me vëllim deri në 300 (treqind) m
  3
  , makineri, pajisje, 
  linja teknologjike, të shkëputura, që janë të instaluara brenda këtyre sipërfaqeve. Ndërmarrjet, 
  shoqëritë apo institucionet shtetërore mund të japin këto objekte me qira, me afat mbi 1 (një vit), por 
  jo më shumë se 5 (pesë) vjet, vetëm me miratim të organit të varësisë administrative. Ndërmarrjet, 
  shoqëritë apo institucionet shtetërore nuk mund të japin me qira vetëm truall të lirë me sipërfaqe deri 
  në 200 (dyqind) m
  2
  b) organi, që ushtron të drejtën e përfaqësuesit të pronarit të pronës shtetërore të 
  ndërmarrjes, shoqërisë apo institucionit shtetëror, i cili jep me qira, deri në 20 (njëzet) vjet, 
  sipërfaqe mbi 200 (dyqind) m
  2
  , si dhe linjat teknologjike apo objektet voluminoze, si depozita e 
  sillose me volum mbi 300 (treqind) m
  3
  , të instaluara brenda këtyre sipërfaqeve. Afati i lidhjes së 
  kontratës për sipërfaqet 200 (dyqind) - 500 (pesëqind) m
  2
   është deri në 10 (dhjetë) vjet, ndërsa për 
  sipërfaqet mbi 500 (pesëqind) m
  2
   është deri në 20 (njëzet) vjet. 
  7. Të drejtën e lidhjes së kontratës së enfiteozës për pasuritë shtetërore, me afat deri në 20 
  (njëzet) vjet e ka ministria përgjegjëse për ekonominë ose organi i qeverisjes vendore, që ushtron të 
  drejtën e përfaqësuesit të pronarit mbi pronën.  
  8. Pasuritë në administrim të Drejtorisë së Shërbimeve Qeveritare jepen me qira prej saj, me 
  afat deri në një vit, pa kufizim për sipërfaqen e tyre, sipas tarifave të përcaktuara në tabelën 
  bashkëlidhur këtij vendimi. Mbi këtë afat, kontrata lidhet nga përfaqësuesi i pronarit të pronës 
  shtetërore, duke aplikuar tarifat e përcaktuara në këtë vendim. 
  9. Pasuritë në administrim të Autoritetit Portual Durrës jepen me qira ose enfiteozë prej tij, 
  në përputhje me ligjin nr.9130, datë 8.9.2003 “Për Autoritetin Portual”, sipas procedurave të këtij 
  vendimi.  
  10. Monumentet e kulturës jepen me qira ose enfiteozë nga Ministria e Turizmit, Kulturës, 
  Rinisë dhe Sporteve, në përputhje me ligjin nr.9048, datë 7.4.2003 “Për trashëgiminë kulturore”, të 
  ndryshuar, sipas udhëzimit të Ministrit të Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve.  
  11. Të drejtën e lidhjes së kontratës së qirasë me subjektet e pajisura me leje të shfrytëzimit 
  të pasurive natyrore minerare, të peshkimit, të  ujërave e të veprimtarive të tjera, të ngjashme, 
  Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës ia autorizon, në emër dhe për llogari të saj, rast 
  pas rasti, institucionit që mbulon veprimtarinë përkatëse, sipas përcaktimeve në Kodin e Procedurës 
  Administrative.  
  II. PROCEDURAT E DHËNIES ME QIRA OSE ENFITEOZË TË PASURISË 
  SHTETËRORE 
  1. Ndërmarrja, shoqëria apo institucioni shtetëror, që ka në administrim objektin që do të 
  jepet me qira ose enfiteozë, për të gjitha rastet, përgatit dokumentacionin, si më poshtë vijon: 
  a) propozimin e ndërmarrjes, shoqërisë apo institucionit shtetëror për dhënien me qira ose 
  enfiteozë të objektit, i cili përmban edhe propozimin për veprimtarinë që  mund të ushtrohet në 
  objekt.  
  b) vendimin e organit drejtues të ndërmarrjes, shoqërisë apo institucionit (Këshilli 
  mbikëqyrës, këshilli drejtues, bordi drejtues etj.); 
  c) miratimin e organit të varësisë administrative; 4358 
  ç) genplanin e objektit në 6 (gjashtë) kopje origjinale, ku të jenë shënuar sipërfaqja e truallit, 
  gjithsej, sipërfaqja e truallit nën ndërtesë dhe sipërfaqja e truallit të lirë funksional (jo nën ndërtesë), 
  të konfirmuar nga drejtori i ndërmarrjes, shoqërisë apo institucionit shtetëror dhe nga organi i 
  prefekturës, në territorin e së cilës ndodhet pasuria; 
  d) tarifën dysheme të detyrimit mujor për sipërfaqet nën objekt, sipas përcaktimeve të bëra 
  në këtë vendim dhe, duke pasur parasysh edhe gjendjen fizike të objektit; 
   dh) vlerën e qirasë mujore për linjat teknologjike, galeritë minerare, depozitat, që janë të 
  instaluara në objektin që jepet me qira ose enfiteozë, të llogaritur, sipas përcaktimeve të bëra në këtë 
  vendim; 
  e) konfirmimin nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për pronësinë shtet të 
  objektit dhe truallit, si dhe nga Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave për vendimet që 
  mund të ketë dhënë për njohje ose kthim prone. Në rastet kur pasuria, që jepet me qira ose 
  enfiteozë, është në administrim të shoqërive tregtare shtetërore, nuk është e nevojshme të kërkohet 
  konfirmimi nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe nga Agjencia e Kthimit e 
  Kompensimit të Pronave. 
  2. Në rastet e propozimit për dhënien me  enfiteozë të objektit, përveç dokumentacionit të 
  mësipërm, duhet të specifikohet edhe vlera kontabël e objektit, sipas llogarive financiare në fund të 
  vitit paraardhës. 
  3. Për objektet e përcaktuara në shkronjën “a” të pikës 6 të kapitullit I të këtij vendimi, 
  ndërmarrja, shoqëria a institucioni shtetëror,  pas përgatitjes së dokumentacionit, lidh kontratën e 
  qirasë.  
  4. Për objektet e përcaktuara në shkronjën “b” të pikës 6 të kapitullit I të këtij vendimi, pas 
  përgatitjes së dokumentacionit, drejtuesi i ndërmarrjes, shoqërisë apo institucionit shtetëror, që ka në 
  administrim objektin që do të jepet me qira ose enfiteozë, e përcjell atë në organin që ushtron të 
  drejtën e përfaqësuesit të pronarit të pronës shtetërore, i cili, me urdhër të titullarit të tij, vazhdon 
  procedurat për dhënien me qira ose enfiteozë të pasurisë shtetërore.  
  5. Në urdhrin e titullarit të institucionit për dhënien me qira ose enfiteozë me konkurrim të 
  pasurisë shtetërore përcaktohen: 
  a) të dhënat e objektit: emërtimi, sipërfaqja, qëllimi i përdorimit, vlera dysheme e detyrimit 
  mujor të llogaritur sipas tarifave të këtij vendimi, afati; 
  b) veprimtaria që mund të ushtrohet në objekt;  
  c) pikët vlerësuese për elementet e konkurrimit, të përcaktuara sipas pikave 3 ose 4 të 
  kapitullit I të këtij vendimi, të cilat caktohen, rast pas rasti, nga titullari i institucionit; 
  ç) vendi, data dhe ora për paraqitjen e dokumenteve;  
  d) përbërja e komisionit të shqyrtimit të ofertave të konkurrentëve, me tre veta, një kryetar e 
  dy anëtarë; 
  dh) dokumentacioni, që do të paraqitet në procedurën e konkurrimit nga konkurrentët. 
  6. Njoftimi për publikim për dhënien me qira ose enfiteozë të objektit shpallet 2 (dy) herë në 
  Buletinin e Njoftimeve Publike dhe përmban: të dhënat për objektin, kategorizimin e veprimtarisë që 
  do të ushtrohet në objekt, afatin e dhënies me qira ose enfiteozë, pikët vlerësuese për elementet e 
  konkurrimit, dokumentacionin që do të paraqesin konkurrentët, si dhe vendin, datën dhe orën e 
  paraqitjes së dokumentacionit. Data e konkurrimit të jetë jo më parë se 7 (shtatë) ditë kalendarike 
  nga data e botimit të fundit. 
  7. Dokumentacioni për marrjen me qira, që paraqesin konkurrentët, i dorëzohet komisionit 
  dhe përmban:  
  a) kërkesën e subjektit për marrjen me qira të objektit;  
  b) planbiznesin, ku të jepet me hollësi vënia në funksionim e objektit dhe të përshkruhen 
  qartë plani i punësimit, plani i investimeve, si dhe treguesit që do të realizohen; 
  c) ofertën për vlerën e detyrimit mujor të qirasë; 
  ç) certifikatën e regjistrimit dhe certifikatën historike të regjistrimit të subjektit në QKR; 
  d) NUIS-in dhe vërtetimin nga dega e tatimeve se subjekti ka shlyer detyrimet tatimore dhe 
  sigurimet shoqërore; 4359 
   dh) vërtetime nga institucionet përkatëse që nuk është në ndjekje penale, si dhe nuk ka 
  procese gjyqësore në lidhje me veprimtarinë; 
  e) sigurim oferte në vlerën e qirasë së një muaji, të shpallur në njoftimin për konkurrim. 
  Ky dokumentacion duhet të plotësohet edhe në rastet, kur objekti jepet me qira pa 
  konkurrim. 
  8. Dokumentacioni për marrjen me enfiteozë, që paraqesin konkurrentët, i dorëzohet 
  komisionit dhe përmban:  
  a) kërkesën e subjektit për marrjen me enfiteozë të objektit;  
  b) planbiznesin, ku të jepen hollësi për përmirësimin e pronës;  
  c) përshkrimin e projektideve të investimit, nivelin e investimeve të parashikuara në pasuri 
  të paluajtshme dhe në objektin në tërësi, shoqëruar me projekte, skica dhe çdo dokumentacion tjetër 
  paraprak, si dhe burimin e financimit të projektit; 
  ç) ofertën për vlerën e detyrimit mujor; 
  d) CV-në e subjektit, ku të tregohet përvoja në  fushën e veprimtarisë ekonomike, që do të 
  ushtrohet në objektin, i cili jepet me enfiteozë, të shoqëruar me dokumentacion vërtetues; 
  dh) dokumentacionin ligjor të subjektit konkurrues si: vendimi i gjykatës, statuti, akti i 
  themelimit, certifikatë e regjistrimit dhe certifikata historike e regjistrimit në QKR etj.;  
  e) dokumentacionin fiskal: certifikatën tatimore, NUIS-in; 
  ë) vërtetimin nga dega e tatimeve, që subjekti ka shlyer ose nuk ka detyrime tatimore; 
  f) vërtetimin nga dega e doganës se ka zhvilluar eksport apo ka lidhur kontrata eksportuese 
  efektive, në rastet kur subjektet kryejnë veprimtari eksportuese; 
  g) sigurim oferte në vlerën e qirasë së një muaji, të shpallur në njoftimin për konkurrim. 
  9. Komisioni i dhënies me qira ose enfiteozë të pasurisë shtetërore kryen këto detyra: 
  a) Merr në dorëzim zarfet e mbyllura të konkurrentëve pjesëmarrës dhe i hap në prani të 
  tyre, i lexon dhe u bën të njohur të dhënat kryesore të dokumenteve dhe të treguesve konkurrues, 
  për çdo ofertë të paraqitur. Kur dokumentacioni i paraqitur nuk është i plotë, konkurrenti 
  skualifikohet, në prani të tij.  
  b) Harton procesverbalin e zhvillimit të  konkurrimit, ku përshkruan pjesëmarrësit, 
  konkurrentët e skualifikuar dhe shkakun, konkurrentët e kualifikuar dhe listën e dokumenteve të 
  paraqitura prej tyre.  
  c) Brenda 10 (dhjetë) ditëve bën shqyrtimin e ofertave të paraqitura dhe vlerëson me pikë 
  çdo element konkurrimi, sipas përcaktimit të bërë në urdhrin e titullarit. Subjektit, që paraqet vlerën 
  më të lartë të propozuar, i jepen pikët maksimale të çdo elementi konkurrimi, ndërsa subjekteve të 
  tjera pikët u llogariten në përpjesëtim të drejtë me vlerën më të lartë, të propozuar. 
   Në përfundim, konkurruesit renditen në bazë të shumës së pikëve të përfituara.  
   ç) I paraqet, brenda afatit të përcaktuar në shkronjën “c” të kësaj pike, titullarit të organit, 
  që ka të drejtën e lidhjes së kontratës së qirasë ose enfiteozës, informacion për zhvillimin e 
  konkurrimit, së bashku me procesverbalin e zhvillimit të konkurrimit dhe listën e konkurruesve, të 
  renditur sipas pikëve të fituara. 
  10. Titullari i organit, që ka të drejtën e lidhjes së kontratës së qirasë ose enfiteozës, vendos 
  për subjektin fitues në konkurrim. Kur në konkurrim marrin pjesë më shumë se një konkurrues, 
  njoftimi për shpalljen e fituesit vendoset në këndin e njoftimeve të institucionit përkatës. 
  11. Subjektet konkurruese, brenda 5 (pesë) ditëve pune nga shpallja e subjektit fitues, kanë 
  të drejtën e ankimimit te titullari i institucionit, i cili brenda 10 (dhjetë) ditëve pune, i kthen 
  përgjigje me shkrim ankuesit. 
  12. Pas përfundimit të procedurave të mësipërme, fillojnë procedurat për hartimin dhe 
  lidhjen e kontratës së qirasë ose enfiteozës. 
  13. Fituesit, që refuzon lidhjen e kontratës, i konfiskohet sigurimi i ofertës në vlerën e një 
  detyrimi mujor dhe procedurat e lidhjes se kontratës vazhdojnë me subjektin e klasifikuar në vend të 
  dytë.  
  14. Para nënshkrimit të kontratës së qirasë ose enfiteozës, qiramarrësi ose enfiteozëmarrësi 
  është i detyruar të kryejë pagesën e garancisë së kontratës, e cila është e barabartë me vlerën e tre 4360 
  muajve të pagesës së qirasë ose enfiteozës. Garancia ngurtësohet deri në fund të kontratës dhe i 
  kthehet qiramarrësit ose enfiteozëmarrësit me përfundimin e kontratës.  
  III. TARIFAT DHE VLERA DYSHEME PËR PASURITË SHTETËRORE QË JEPEN ME 
  QIRA OSE ENFITEOZË 
  1. Për pasuritë shtetërore, që jepen me qira ose enfiteozë, vlera dysheme e detyrimit mujor 
  përcaktohet si shumë e vlerës së qirasë mujore për të gjitha objektet, që jepen me qira ose enfiteozë, 
  të llogaritura, si më poshtë vijon:  
  a) Për ndërtesat (quhen të tilla sipas përcaktimeve në aktet ligjore e nënligjore në fuqi në 
  fushën e planifikimit të territorit), tarifat dysheme të qirasë mujore janë:  
  - Brenda unazës së vjetër të bashkisë së Tiranës, jo më pak se 300 (treqind) lekë/m
  2
   në 
  muaj, jashtë unazës e brenda vijave kufizuese të bashkisë së Tiranës, jo më pak se 200 (dyqind) 
  lekë/m
  2
   në muaj; 
  - Jashtë vijës kufizuese të bashkisë së Tiranës, jo më pak se 20 (njëzet) lekë/m
  2
   në muaj; 
  - Brenda vijave kufizuese të bashkive: Berat, Durrës, Fier, Korçë, Lushnjë, Pogradec, 
  Sarandë, Shkodër, Elbasan, Vlorë, Gjirokastër, Kavajë, Krujë, Laç, Lezhë, jo më pak se 150 
  (njëqind e pesëdhjetë) lekë/m
  2
   në muaj; 
  - Jashtë vijave kufizuese të këtyre bashkive, jo më pak se 100 (njëqind) lekë/m
  2
   në muaj; 
  - Brenda vijave kufizuese të bashkive: Bilisht, Ersekë, Ballsh, Peqin, Tepelenë, Dibër, 
  Pukë, Kukës, Përmet, Delvinë, Bulqizë, Gramsh, Has, Kuçovë, Librazhd, Malësi e Madhe, Mat, 
  Rrëshen, Skrapar, Tropojë, Ura Vajgurore, Manëz, Sukth, Shijak, Fushë-Krujë, Cërrik, Patos, 
  Roskovec, Divjakë, Libohovë, Maliq, Shëngjin, Vau i Dejës, Kamë, Vorë, Rrogozhinë, Himarë, 
  Selenicë, Orikum, Konispol, si dhe të bashkive të tjera, që do të shpallen të tilla me akte ligjore, jo 
  më pak se 100 (njëqind) lekë/m
  2
   në muaj; 
  - Jashtë vijave kufizuese të bashkive të sipërpërmendura, jo më pak se 50 (pesëdhjetë) 
  lekë/m
  2
   në muaj. 
  - Ndërtesat, që do të përdoren për zyra, zyra doganore, dyqane “Duty Free” dhe agjenci 
  shërbimi në aeroporte e dogana, jo më pak se 2500 (dy mijë e pesëqind) lekë/ m
  2
   në muaj,  
  - Ndërtesat, që do të përdoren për zyra, agjenci shërbimi në porte, jo më pak se 1000 (një 
  mijë) lekë/m
  2
   në muaj.  
   b) Për truallin funksional, tarifa dysheme e qirasë mujore është 20 (njëzet) për qind e tarifës 
  dysheme të detyrimit mujor të përcaktuar për ndërtesat. Trualli nën ndërtesë (objektit) përfshihet në 
  tarifën e qirasë së ndërtesës. 
   c) Për truallin e lirë, tarifa dysheme e qirasë mujore është 100 (njëqind) lekë/m
  2
   ç) Për pasuritë e ndërmarrjeve, shoqërive a institucioneve shtetërore me karakter kombëtar 
  (kulturor, historik, muzeal, arkeologjik), të shpallura të tilla me akte ligjore, tarifa dysheme e 
  detyrimit mujor e përcaktuar më sipër shumëzohet me 2 (dy).  
  2. Kur ndërtesa është me dy ose më shumë kate, për efekt të llogaritjes së qirasë mujore do 
  të merret parasysh sipërfaqja e çdo kati.  
  3. Për përcaktimin e vlerës së detyrimit  mujor të qirasë, për pasuritë e luajtshme 
  (makineritë, pajisjet, linjat teknologjike, makineritë e pajisjet në galeritë minerare etj.), që jepen me 
  qira, ndërmarrja përcakton vlerën e qirasë vjetore, që është sa 1/10 e VAM-it (vlerës aktuale 
  minimale), të llogaritur si diferencë e vlerës fillestare të kontabilizuar minus amortizimin në vite, 
  mbështetur në vendimin nr.401, datë 23.10.1989 të Këshillit të Ministrave (pjesa për investime), 
  shumëzuar me indeksin e çmimeve të muajit përkatës, të publikuar nga INSTAT-i.  
  4. Për objektet voluminoze si: rezervuarët, depozitat dhe silloset, që jepen me qira me 
  qëllim tregtimi, brenda vijave kufizuese të qyteteve: Tiranë, Berat, Durrës, Fier, Korçë, Lushnjë, 
  Pogradec, Sarandë, Shkodër, Elbasan, Vlorë, Gjirokastër, Kavajë, Krujë, Laç, Lezhë, tarifa 
  dysheme e qirasë është 400 (katërqind) lekë/m
  3
   në muaj, ndërsa jashtë vijave kufizuese të qyteteve të 
  sipërpërmendura, si dhe në të gjitha zonat e tjera, tarifa e qirasë është 200 (dyqind) lekë/m
  3
   në muaj. 
  5. Për terrenet sportive, përcaktuar si të tilla me akte ligjore, tarifa dysheme e qirasë mujore 
  është 50 (pesëdhjetë) lekë/m
  2
   në muaj, brenda vijës së verdhë të qyteteve, dhe 30 (tridhjetë) lekë/m
  2
  në muaj, jashtë vijës së verdhë të qyteteve. 4361 
  6. Për pasuritë në administrim të Drejtorisë  së Shërbimeve Qeveritare, tarifat minimale të 
  detyrimit mujor të qirasë të jenë sipas tabelës që i bashkëlidhet këtij vendimi. Drejtoria e 
  Shërbimeve Qeveritare, për mjediset e Pallatit të Kongreseve, në raste të veçanta, aplikon tarifa të 
  ndryshme me ato të parashikuara më lart, me miratim të Këshillit të Ministrave. 
  IV. NXITJA E BIZNESIT 
  1. Për objektet e dhëna me qira ose enfiteozë, me sipërfaqe mbi 200 (dyqind) m
  2
  , vlera e 
  detyrimit mujor rillogaritet me zbritje, kur subjekti, që ka marrë me qira ose enfiteozë, vërteton se 
  ka plotësuar kriteret e mëposhtme: 
  a) Për punësimin mesatar vjetor, të vërtetuara nga institucionet shtetërore përkatëse: 
  - kur punësohen 20 - 50 veta,   zbritja është 10 për qind; 
  - kur punësohen 51 - 100 veta,   zbritja është 20 për qind; 
  - kur punësohen 101 - 200 veta,  zbritja është 30 për qind; 
  - kur punësohen mbi 201 veta,   zbritja është 40 për qind. 
  b) Për investimet e kryera, të vërtetuara nga llogaritë financiare të certifikuara: 
  - kur investohen 50 (pesëdhjetë) milionë lekë deri në 80 (tetëdhjetë) milionë lekë, zbritja 
  është 10 për qind; 
  - kur investohen 80 (tetëdhjetë) milionë lekë deri në 100 (njëqind) milionë lekë, zbritja është 
  20 për qind; 
  - kur investohen mbi 100 (njëqind) milionë lekë, zbritja është 30 për qind. 
  Ulja e vlerës së detyrimit mujor aplikohet si shumë e të dyja kritereve të sipërpërmendura. 
  2. Ulja e vlerës së detyrimit mujor zbatohet si shumë e të dyja kritereve edhe për kontratat 
  në fuqi, të lidhura para daljes së këtij vendimi, për dhënien me qira dhe enfiteozë të pasurive 
  shtetërore.  
  3. Ulja e vlerës së detyrimit mujor nga realizimi i investimeve vlen deri në përfundimin e 
  afatit të kontratës së qirasë apo enfiteozës, ndërsa ulja e vlerës së detyrimit mujor nga niveli i 
  punësimit mbrohet çdo vit, në funksion të vërtetimit vjetor të punësimit, të lëshuar nga institucionet 
  shtetërore përkatëse.  
  V. KONTRATA ME TARIFËN SIMBOLIKE 1 EURO KONTRATA  
  1. Pasuritë shtetërore u jepen të tretëve edhe me kontrata qiraje ose enfiteoze me tarifë 1 
  (një) euro kontrata, kur në këto pasuri shtetërore do të kryhen veprimtari prodhuese industriale në 
  nivele investimi mbi 10 (dhjetë) milionë euro ose kur kemi të bëjmë me zgjidhjen e problemeve 
  ekonomike e sociale në zona të veçanta. Kushtet dhe kriteret e konkurrimit për këto kontrata 
  përcaktohen, rast pas rasti, me vendim të Këshillit të Ministrave.  
  2. Procedurat e konkurrimit për objektet, që jepen me qira ose enfiteozë me tarifë 1 euro 
  kontrata, pas daljes së vendimit të Këshillit të Ministrave, janë të njëjta me ato të përcaktuara në 
  kapitullin II të këtij vendimi.  
  3. Para nënshkrimit të kontratës së qirasë ose enfiteozës me tarifë 1 euro kontrata, 
  qiramarrësi ose enfiteozëmarrësi është i detyruar të kryejë pagesën e garancisë së kontratës, në 
  vlerën 10 për qind të vlerës së investimit të marrë përsipër në konkurrim. Garancia kthehet pas 
  përfundimit të investimit.  
  4. Në rast se subjekti, që ka lidhur një kontratë me tarifë 1 euro kontrata, nuk realizon 
  kushtet e saj, kontrata kthehet në kontratë qiraje ose enfiteoze dhe vlera e detyrimit mujor 
  rillogaritet, sipas tarifave të përcaktuara në kapitullin III të këtij vendimi, dhe ky subjekt penalizohet 
  me gjobë, në masën e garancisë së depozituar, në çastin e lidhjes së kontratës.  
  VI. MONITORIMI I KONTRATAVE 
  1. Monitorimi i kontratave të qirasë dhe enfiteozës drejtohet nga organi që ka lidhur 
  kontratën e qirasë ose të enfiteozës. Monitorimi bëhet nga njësitë monitoruese që janë institucionet 
  shtetërore, shoqëritë tregtare dhe ish-ndërmarrjet shtetërore, që kanë në administrim objektet e 
  dhëna me qira ose enfiteozë, si dhe nga degët e shoqërive publike pranë prefekturave.  
  2. Njësitë monitoruese të kontratave të qirasë ose enfiteozës kryejnë këto detyra:  
  a) Pas lidhjes se kontratës së qirasë ose enfiteozës, bëjnë dorëzimin me procesverbal, te 
  qiramarrësi ose enfiteozëmarrësi, të objektit të përshkruar në kontratë, sipas genplanit përkatës. Në 4362 
  procesverbalin, që shoqërohet me pamje fotografike të momentit, përshkruhen qartë gjendja fizike e 
  pronës dhe vlera kontabël e objektit që jepet me qira ose enfiteozë, sipas llogarive financiare në fund 
  të vitit paraardhës.  
  b) Kur mbaron afati i kontratës ose kur kontrata zgjidhet para afatit, marrin në dorëzim me 
  procesverbal objektin që ka në administrim.  
  c) Ndjekin në vijimësi respektimin e kushteve të kontratave të qirasë ose enfiteozës dhe, çdo 
  6 (gjashtë) muaj, hartojnë akte rakordimi me subjektet qiramarrëse ose enfiteozëmarrëse.  
   ç) Dërgojnë në degën e shoqërive publike pranë prefekturës një kopje të kontratave të 
  lidhura sipas shkronjave “a” dhe “b”, të pikës 6 të kapitullit I të këtij vendimi, shoqëruar me kopje 
  të genplanit të objektit të dhënë me qira.  
  d) Për çdo kontratë të lidhur, në fund të 6 - mujorit të parë, brenda datës 15 korrik dhe në 
  fund të vitit, brenda datës 20 janar, dërgojnë  në degën e shoqërive publike pranë prefekturës 
  përkatëse një raport të hollësishëm për ecurinë e tyre, të konfirmuar për arkëtimet dhe nga degët e 
  thesarit të rrethit përkatës.  
  dh) Për çdo ndryshim në dhëniet me qira dhe enfiteozë apo lirimin nga këto të drejta, hap 
  pas hapi, njoftojnë për ndryshimet menjëherë degën e shoqërive publike pranë prefekturës përkatëse, 
  të cilat bëjnë ndryshimet në regjistrin e krijuar. 
  e) Për kontratat e lidhura sipas shkronjës “b”, të pikës 6 të kapitullit I të këtij vendimi, çdo 
  tre muaj, dërgojnë në organin, që ka lidhur kontratën e qirasë ose enfiteozës, raportin përkatës për 
  realizimin e derdhjes së detyrimeve të qirasë mujore dhe treguesve të tjerë të kontratës, shoqëruar 
  me dokumentin e derdhjes dhe çdo dokumentacion tjetër të vlefshëm.  
  3. Degët e shoqërive publike pranë prefekturave, për monitorimin e kontratave të qirasë dhe 
  enfiteozës, kryejnë këto detyra: 
  a) Pasi kanë marrë të dhënat nga njësitë monitoruese të kontratave të qirasë dhe enfiteozës, 
  sipas pikës 2 të këtij kapitulli, krijojnë regjistrin për përdorim nga të tretët të pronës publike dhe të 
  dhënat për të ardhurat nga përdorimi i pronës publike.  
  b) Mbi bazën e të dhënave të regjistrit bëjnë përmbledhësen si prefekturë, brenda muajit 
  korrik, për të dhënat e 6 - mujorit të parë, dhe brenda muajit janar të vitit pasardhës, për 
  përmbledhësen vjetore, të cilat i dërgojnë në Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.  
  c) Për kontratat e qirasë të lidhura sipas shkronjës “a” të pikës 6 të kapitullit I të këtij 
  vendimi, pasi kanë marrë të dhënat nga njësitë administratore, kanë të drejtë të ndërhyjnë në rastet 
  kur vërehen parregullsi në hartimin e kontratës.  
  Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës bën përmbledhësen në rang vendi dhe një 
  kopje të saj e dërgon në Ministrinë e Financave, brenda muajit gusht, përmbledhësen 6-mujore, dhe 
  brenda muajit shkurt, përmbledhësen vjetore.  
  4. Çdo ndryshim i kushteve të kontratës, i kërkuar nga kontraktuesi, bëhet me miratimin e 
  titullarit të institucionit që ka lidhur kontratën, për shkaqe të përligjura. 
  5. Në rastet kur kontrata është lidhur me persona fizikë, të cilët nga ana e tyre kanë marrë 
  përsipër kryerjen e një investimi në nivele që, në bazë të legjislacionit, duhet të ushtrojnë veprimtari 
  si persona juridikë, organi, që ka lidhur kontratën, bën ndryshimin përkatës në kontratë.  
  VII. SHPËRNDARJA E TË ARDHURAVE 
  1. Të ardhurat, që krijohen nga lidhja e kontratave, ku Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe 
  Energjetikës ushtron të drejtën e përfaqësuesit të pronarit të pronës shtetërore, ndahen, si më poshtë 
  vijon: 
  - 70 për qind, buxheti i shtetit;  
  - 30 për qind, ndërmarrja, shoqëria apo institucioni shtetëror, që ka në administrim objektin 
  e dhënë me qira. 
  2. Të ardhurat, që krijohen nga lidhja e kontratave, ku pushteti vendor ushtron të drejtën e 
  përfaqësuesit të pronarit të pronës shtetërore, përfitohen 100 për qind nga organi i pushtetit vendor, 
  që ushtron të drejtën e përfaqësuesit të pronarit të pronës shtetërore. 
  3. Të ardhurat, që krijohen nga dhënia me qira ose enfiteozë e objekteve me karakter 
  kombëtar (kulturor, historik, muzeal, arkeologjik) ndahen, si më poshtë vijon: 4363 
  - 10 për qind, buxheti i shtetit; 
  - 90 për qind, ndërmarrja, shoqëria apo institucioni shtetëror, që ka në administrim objektin 
  e dhënë me qira. 
  4. Të ardhurat, që krijohen nga dhënia me qira e pasurive të universiteteve dhe shkollave të 
  larta, në mbështetje të ligjit nr.8461, datë 25.2.1999 “Për arsimin e lartë në Republikën e 
  Shqipërisë”, të ndryshuar, ndahen, si më poshtë vijon: 
  - 10 për qind, buxheti i shtetit; 
  - 90 për qind, institucioni. 
  5. Të ardhurat, që krijohen nga dhënia me qira ose enfiteozë e pasurive në administrim të 
  Drejtorisë së Shërbimeve Qeveritare dhe Autoriteti Portual, Durrës, të përdoren prej tyre, për të 
  mbuluar shpenzimet e veta. 
  6. Të ardhurat, që krijohen nga dhënia me qira ose enfiteozë e pasurive në administrim të 
  shoqërive tregtare, të përdoren prej tyre, për të mbuluar shpenzimet e veta. 
  VIII. VLEFSHMËRIA E KONTRATAVE 
  1. Kontratat e qirasë ose të enfiteozës janë të vlefshme deri në përfundim të afatit të tyre. 
  Kur ndërmarrja, shoqëria apo institucioni, që ka dhënë mjedise me qira ose enfiteozë, me sipërfaqe 
  mbi 500 (pesëqind) m
  2
  , shitet para përfundimit të afatit të kontratës, në publikimin për shitjen e tyre 
  njoftohet ekzistenca e kontratave të qirasë ose enfiteozës, të lidhura në këtë objekt, si dhe vlera e 
  investimit të kryer nga subjekti, që ka marrë me  qira ose enfiteozë. Blerësi është i detyruar të 
  respektojë kushtet e kontratës deri në përfundimin e afatit të saj. 
  2. Në rastet kur në kontratë është parashikuar zgjidhja e saj kur objekti kalon në procedurë 
  privatizimi, me miratimin e privatizimit të objektit, organi, që ka lidhur kontratën, bën zgjidhjen e 
  saj.  
  3. Për truallin dhënë në përdorim të tretëve në bazë të një kontrate qiraje ose enfiteoze, të 
  njohur dhe të kthyer pronarit në zbatim të ligjit nr.9235, datë 29.7.2004 “Për kthimin dhe 
  kompensimin e pronës”, të ndryshuar, kur ndërtesa në pronësi të pronarit shtet nuk përdoret për 
  interes publik, shteti detyrohet t’i paguajë subjektit të shpronësuar qiranë e truallit të përfshirë në 
  kontratën e qirasë apo enfiteozës, për të cilën ai është njohur pronar, sipas vlerës respektive, të 
  përcaktuar në kontratën e lidhur.  
  Vlera e qirasë së truallit, që i kalon pronarit, do të jetë shuma e vlerës së qirasë së truallit të 
  lirë funksional me vlerën e qirasë së truallit nën ndërtesë. Qiraja për m
  2
   e truallit funksional do të 
  jetë sipas tarifës së aplikuar në kontratë. Qiraja për m
  2
   e truallit nën ndërtesë, e cila në kontratë 
  përfshihet në tarifën e qirasë së ndërtesës, do të llogaritet 20 për qind e tarifës së qirasë për 
  ndërtesën, përcaktuar në kontratë.  
  Kërkesa depozitohet pranë organit, që ka në administrim pronën shtetërore të dhenë me qira 
  ose enfiteozë, i cili bën konfirmimin e vendimit të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të 
  Pronave dhe të sipërfaqes korresponduese, nëpërmjet mbivendosjes së sipërfaqes së njohur dhe të 
  kthyer, dhe asaj të dhënë në përdorim të tretëve, nëpërmjet kontratës. Me plotësimin e kësaj 
  procedure, ky organ e dërgon praktikën tek organi që ka lidhur kontratën e qirasë ose enfiteozës, për 
  lidhjen e marrëveshjes me pronarët për dhënien e qirasë së truallit.  
  Kjo procedurë nuk zbatohet kur prona është pjesë e kapitalit të shoqërive tregtare.  
  Kur investimi i kryer nga subjekti, që ka marrë me qira apo enfiteozë, është nën 150 
  (njëqind e pesëdhjetë) për qind të vlerës së truallit, me kërkesë të pronarit të shpronësuar të tij, 
  qiraja e truallit i kalon pronarit, sipas procedurave të mësipërme.  
  4. Në kontratat e qirasë ose enfiteozës, të lidhura për objekte me sipërfaqe mbi 500 
  (pesëqind) m
  2
  , në rastet kur shoqëria qiramarrëse ose enfiteozëmarrëse ka kryer investime në 
  përputhje me planbiznesin dhe në masën mbi 150 për qind të vlerës së truallit, si dhe kur shoqëria ka 
  respektuar kushtet e kontratës, subjekteve kontraktuese u lind e drejta e privatizimit të drejtpërdrejtë 
  të objektit të kontratës, në përputhje me legjislacionin në fuqi.  
  Ministri përgjegjës për ekonominë urdhëron ngritjen e grupit për vlerësimin e investimeve të 
  kryera, të përbëre nga një ekspert vlerësues i licencuar dhe një ekspert kontabël i autorizuar, të cilët 
  hartojnë raportin për vlerësimin e investimeve të kryera nga shoqëria qiramarrëse ose 4364 
  enfiteozëmarrëse për periudhën nga lidhja e kontratës deri në bilancin e vitit të fundit ushtrimor të 
  miratuar. Në rastet kur objekti, para lidhjes së kontratës së qirasë ose enfiteozës, është përdorur me 
  qira nga i njëjti subjekt, me të njëjtin qëllim,  por me kontrata me afat më të vogël, ekspertët 
  vlerësues të investimeve, në hartimin e raportit përkatës përfshijnë edhe investimet e kryera nga ky 
  subjekt gjatë asaj periudhe.  
  Me marrjen e raportit të ekspertëve, drejtoria përgjegjëse për monitorimin e kontratave të 
  qirasë ose enfiteozës bën krahasimin e vlerës së truallit, të përcaktuar sipas çmimit të konfirmuar 
  nga Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, me vlerën e investimeve të kryera në objekt, 
  sipas raportit të ekspertëve, dhe i paraqet te ministri. Kur vlera e investimeve është mbi 150 për 
  qind e vlerës së truallit, ministri miraton fillimin e  procedurave për privatizim të drejtpërdrejtë të 
  objektit. 
  Pagesa e ekspertëve për përgatitjen e dokumentacionit të vlerësimit të investimeve të kryera 
  nga qiramarrësit, në këto raste, do të jetë 100 000 (njëqind mijë) lekë për çdo ekspert dhe, në çdo 
  rast, të urdhërohet nga ministri përgjegjës për ekonominë. 
  5. Në rastet kur janë plotësuar kushtet për privatizim të drejtpërdrejtë, sipas përcaktimeve të 
  bëra në pikën 4 dhe objektet e dhëna me qira ose enfiteozë janë pjesë të kapitalit të shoqërive 
  shtetërore, para fillimit të procedurave të privatizimit bëhet zbritja e tyre nga kapitali i shoqërisë 
  shtetërore.  
  IX. TË PËRGJITHSHME 
  1. Vendimi nr.1712, datë 24.12.2008 i Këshillit të Ministrave “Për dhënien me qira ose 
  enfiteozë të pasurive shtetërore”, i ndryshuar, dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, shfuqizohen.  
  2. Ngarkohen Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, ministritë e linjës dhe 
  institucionet qendrore dhe organet e qeverisjes vendore për zbatimin e këtij vendimi. 
  3. Ngarkohet Ministria e Ekonomisë, Tregtisë  dhe Energjetikës të nxjerrë udhëzimin në 
  zbatim të këtij vendimi. 
  Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
  KRYEMINISTRI 
  Sali Berisha


  Share:  Postuar nga: khoxha

  Data: 23/08/2011

  ikub#: 1108230111

  Shfleto artikuj te tjere per:

Versioni i plote | Publicitet | Kontakt

©2014 ikub.al