Posto

 • PËR KRIJIMIN DHE MËNYRËN E ORGANIZIMIT E TË FUNKSIONIMIT TË KOMISIONIT TË LICENCIMIT TË NDËRMJETËSVE


  Data e hyrjes ne fuqi: 06/25/2011


  Propozuar nga: Këshilli i Ministrave


  Data e miratimit: 06/08/2011


  Statusi i ligjit: I ndryshuar


  Data e ligjit: 06/08/2011


  Numri i fletores zyrtare: 87


  Data e fletores zyrtare: 06/25/2011


  Faqja e fletores zyrtare: 3621


  Numri i ligjit: 414   VENDIM 

  Nr.414, datë 8.6.2011 
  PËR KRIJIMIN DHE MËNYRËN E ORGANIZIMIT E TË FUNKSIONIMIT TË KOMISIONIT  TË LICENCIMIT TË NDËRMJETËSVE 
   
  Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 2 të nenit 4 të ligjit nr.10 385, datë 24.2.2011  “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve” dhe të ligjit nr.10 081, datë 23.2.2009 “Për  licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të  Drejtësisë, Këshilli i Ministrave  
   
  VENDOSI: 
  I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
  1. Ngritjen e Komisionit për Licencimin e Ndërmjetësve me qëllim licencimin e subjekteve të  interesuara për ushtrimin e veprimtarisë së ndërmjetësit (më poshtë Komisioni). 
  2. Komisioni funksionon si organ kolegjial, vendimmarrës, pranë Ministrisë së Drejtësisë.  3622 
  3. Rregullat e këtij vendimi zbatohen për ndërmjetësit që ushtrojnë veprimtarinë e ndërmjetësimit  në Republikën e Shqipërisë, e cila mund të përfundojë me nënshkrimin e aktmarrëveshjes, të detyruar  dhe të ekzekutueshme në Republikën e Shqipërisë. 
  II. PËRBËRJA E KOMISIONIT 
  1. Komisioni përbëhet nga 5 (pesë) anëtarë, të zgjedhur për një afat trevjeçar, me të drejtë  rizgjedhjeje vetëm një herë.  
  2. Ministri i Drejtësisë cakton, me urdhër, 3 (tre) përfaqësuesit e Ministrisë së Drejtësisë në  përbërje të komisionit.  
  3. Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësimit cakton 2 (dy) përfaqësues në përbërje të komisionit.  Kryetari i Dhomës njofton, pa vonesë, Ministrin e Drejtësisë për emrat dhe funksionet e përfaqësuesve. 
  4. Kryetari i komisionit zgjidhet nga anëtarët. Pas mbarimit të mandatit të kryetarit, kryetari i  radhës zgjidhet nga përfaqësuesit e institucionit, i ndryshëm nga ai prej ku është zgjedhur kryetari i  mëparshëm.  
  5. Komisioni zgjedh, ndërmjet anëtarëve të tij, zëvendëskryetarin, i cili, kur kryetari mungon  ose është në pamundësi për të ushtruar funksionet, ushtron kompetencat e këtij të fundit.  
  6. Kur kryetari dhe zëvendëskryetari mungojnë apo janë në pamundësi për të ushtruar funksionet  e tyre, mbledhja drejtohet nga anëtari më i vjetër në moshë.  
  7. Kryetari, zëvendëskryetari dhe sekretari i komisionit zgjidhen në mënyrë të tillë që të  përfaqësojnë të dy institucionet, Ministrinë e Drejtësisë dhe Dhomën Kombëtare të Ndërmjetësimit. Në  asnjë rast të tre funksionarët së bashku nuk mund të  zgjidhen nga i njëjti institucion. Pas mbarimit të  mandatit të tyre, funksionarët pasues nuk mund të zgjidhen nga i njëjti institucion me ato paraardhës.  
  III. KUSHTET DHE DOKUMENTACIONI PËR PAJISJEN ME LICENCË  
  1. Subjekti i interesuar, person fizik apo juridik, paraqet kërkesë për licencim pranë komisionit,  kur plotëson këto kushte: 
  a) të ketë kryer programe të studimeve të ciklit të parë, sipas përcaktimeve të legjislacionit për  arsimin e lartë; 
  b) të ketë mbushur moshën 25 vjeç; 
  c) të mos jetë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen me dashje të veprave  penale; 
  ç) të ketë përfunduar programin e trajnimit dhe të formimit profesional të ndërmjetësve, të  miratuar nga Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësimit; 
  d) të ketë një referencë ose rekomandim nga punëdhënësi i mëparshëm ose ai aktual; 
  dh) të jetë i licencuar dhe i regjistruar në regjistrin e ndërmjetësve. 
  2. Kërkesa plotësohet sipas formularit tip, i propozuar nga kryetari dhe i miratuar nga komisioni.  Ajo shoqërohet me dokumentet përkatëse, të cilat vërtetojnë përmbushjen e kushteve për ndërmjetës, të  parashikuara në ligj, dhe depozitohet pranë komisionit.  
  3. Dokumentet e nevojshme që duhet të paraqiten nga personi fizik janë këto: 
  a) formulari tip, i plotësuar me të gjitha të dhënat e sakta të kërkuara; 
  b) jetëshkrimi; 
  c) një dokument që vërteton identitetin e nënshkruesit dhe faktin nëse është personi i autorizuar  për të paraqitur kërkesën (pasaportë apo letërnjoftim); 
  ç) një referencë ose rekomandim nga punëdhënësi i mëparshëm ose ai aktual; 
  d) diploma e noterizuar, për përfundimin e studimeve të ciklit të parë, sipas përcaktimeve të  legjislacionit në fuqi për arsimin e lartë; 
  dh) formulari i plotësuar i vetëdeklarimit të gjendjes gjyqësore; 
  e) vërtetimi i përfundimit të programit të trajnimit dhe të formimit profesional të ndërmjetësve, i  miratuar nga Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësimit; 
  ë) një dokument që provon pagesën e tarifës së dhënies së licencës prej 5000 (pesë mijë) lekësh.  
  4. Dokumentet e nevojshme që duhet të paraqiten nga personi juridik janë, si më poshtë: 
  a) formulari tip, i plotësuar me të gjitha të dhënat e sakta të kërkuara; 
  b) jetëshkrimi; 
  c) një kopje e noterizuar e vendimit të gjykatës për krijimin e personit juridik; 
  ç) vërtetimi, nga organet tatimore, për shlyerjen e rregullt të detyrimeve tatimore, në përputhje  me legjislacionin në fuqi; 
  d) vërtetimi i përfundimit të programit të trajnimit dhe të formimit profesional të ndërmjetësve,  nga pjesëtarët e personit juridik që do të ushtrojnë veprimtarinë si ndërmjetës, i miratuar nga Dhoma  Kombëtare e Ndërmjetësimit; 
  dh) një dokument që provon pagesën e tarifës së dhënies së licencës;  
  e) ekstrakti historik dhe ekstrakti i regjistrit tregtar, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e 
  Regjistrimit. 
  IV. RREGULLAT PËR FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT 
  1. Komisioni mblidhet, me kërkesë të kryetarit ose, të paktën, të tre anëtarëve të tij, sa herë  informohet nga sekretari për paraqitjen pranë Ministrisë  së  Drejtësisë  të  jo  më  shumë  se  20  (njëzet) 
  kërkesave të reja për licencim. Data e mbledhjes caktohet nga kryetari dhe i njoftohet anëtarëve të  komisionit, të paktën, dy ditë përpara datës së caktuar për zhvillimin e saj. Në rast mungese të kryetarit,  komisioni mund të mblidhet edhe me kërkesë të zëvendëskryetarit. 
  2. Rendi i ditës përgatitet nga sekretari dhe i dërgohet çdo anëtari, së bashku me njoftimin për  datën e mbledhjes.  
  3. Mbledhja e komisionit zhvillohet kur janë të pranishëm shumica e anëtarëve të tij. Kur kjo  shumicë nuk është mbledhur caktohet një datë tjetër, brenda tri ditëve pune. Çdo ndryshim për datën e  mbledhjes i njoftohet, pa vonesë, çdo anëtari. 
  4. Pagesa e anëtarëve të komisionit përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave, me  propozimin e Ministrit të Financave, në përputhje me ligjin nr.10 405, datë 24.3.2011 “Për kompetencat  për caktimin e pagave dhe shpërblimeve”.  
  5. Vendimet merren me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm. Në rast barazie votash,  vota e kryetarit është vendimtare. Komisioni merr vendime vetëm për çështje të cilat janë përfshirë në  rendin e ditës së mbledhjes. 
  6. Procesverbali i mbledhjes nënshkruhet nga të gjithë anëtarët pjesëmarrës. Votat e anëtarëve  regjistrohen në procesverbalin e mbledhjes. 
  7. Komisioni merr në shqyrtim kërkesat e regjistruara dhe, pasi verifikon përmbushjen e  kushteve të parashikuara në ligj, merr vendim brenda një afati prej 10 (dhjetë) ditësh nga data e  paraqitjes së kërkesës. Vendimi i komisionit i njoftohet kërkuesit, me shkrim, pa vonesë. Vendimi i  refuzimit përmban, në çdo rast, arsyet e refuzimit të kërkesës për licencë.  
  8. Nëse komisioni, gjatë shqyrtimit të kërkesës, konstaton se kërkuesi nuk ka paraqitur një  dokument të nevojshëm apo dokumenti i paraqitur është i paqartë vendos njoftimin e kërkuesit për  sqarimin e tyre brenda një afati gjer në 20 (njëzet) ditë. 
  9. Komisioni e refuzon kërkesën në rast se, edhe pas kalimit të afatit, sipas pikës 7 të këtij kreu: 
  a) kërkuesi, nuk është i autorizuar për të paraqitur kërkesën; 
  b) formulari i plotësuar nuk është i plotë apo përmban korrigjime dhe përmbajtja e tij nuk duket  qartë dhe është e palexueshme; 
  c) nuk janë paraqitur të gjitha dokumentet e nevojshme, nuk janë paraqitur në formën e kërkuar  apo përmbajnë korrigjime ose fshirje të pavërtetuara, sipas dispozitave përkatëse, si dhe kur përmbajtja e  tyre nuk duket qartë apo është e palexueshme; 
  ç) kërkuesi nuk përmbush kushtet për ndërmjetës; 
  d) nuk është kryer pagesa e tarifës së dhënies së licencës. 
  10. Kundër vendimit të komisionit, kërkuesit mund të paraqesin ankim pranë Ministrit të  Drejtësisë. Kundër vendimit të Ministrit të Drejtësisë mund të bëhet ankim në gjykatë. Paraqitja dhe  shqyrtimi i ankimeve bëhet sipas rregullave dhe afateve të parashikuara në ligj për shqyrtimin e  mosmarrëveshjeve administrative. 
  11. Pas miratimit të kërkesës për dhënien e licencës, komisioni i paraqet pa vonesë, strukturës  përgjegjëse në Ministrinë e Drejtësisë për administrimin e Regjistrit të Ndërmjetësve si dhe Qendrës  Kombëtare të Licencimit, të dhënat e subjekteve të licencuara që kërkohen nga ligji, për regjistrimin e  licencës në Regjistrin e Ndërmjetësve pranë Ministrisë së Drejtësisë, si dhe në Regjistrin Kombëtar të  Lejeve dhe Licencave, i cili mbahet nga Qendra Kombëtare e Licencimit.  
  12. Pas licencimit nga komisioni, subjektet regjistrohen në organet tatimore sipas legjislacionit  në fuqi.  3624 
  V. DISPOZITA TË FUNDIT 
  1. Deri në krijimin e Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësimit, përfaqësuesit e kësaj Dhome,  zgjidhen nga 3 (tre) anëtarët që përfaqësojnë Ministrinë e Drejtësisë, prej  listës së kandidatëve të  propozuar nga organizatat jofitimprurëse vendase, që veprojnë në fushën e ndërmjetësimit, ose nga  organizatat e huaja apo ato ndërkombëtare që mbështesin Ministrinë e Drejtësisë në këtë fushë. Për këtë  qëllim, Ministria e Drejtësisë u dërgon ftesë këtyre organizatave për paraqitjen e propozimeve.  
  2. Deri në krijimin e Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësimit, në vend të programit të trajnimit  dhe të formimit profesional, i cili duhet të organizohet nga Dhoma, ndërmjetësit duhet të kryejnë, të  paktën, një program trajnimi të organizuar nga organizatat jofitimprurëse vendase ose nga organizatat e  huaja apo ato ndërkombëtare, që ofrojnë trajnime  në fushën e ndërmjetësimit. Kryerja e këtyre 
  programeve të trajnimit duhet të provohet me dokumentin përkatës në çastin e paraqitjes së kërkesës për  licencim si ndërmjetës pranë komisionit.  
  3. Komisioni në mbledhjen e parë të tij zgjedh kryetarin, zëvendëskryetarin dhe sekretarin e tij.  Funksionarët e zgjedhur nga përfaqësuesit e organizatave, sipas pikës 1 të këtij kreu, zëvendësohen, pa  vonesë, me paraqitjen e përfaqësuesve nga Dhoma Kombëtare e  Ndërmjetësimit, t? cilët vazhdojnë  mandatin trevjeçar. 
  4. Komisioni, brenda dy javëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, merr në shqyrtim kërkesat dhe  dokumentacionin shoqërues, për licencimin e ndërmjetësve, të paraqitura nga subjektet e interesuara. 
  5. Ministri i Drejtësisë, me urdhër, brenda dy javëve nga hyrja në fuqi të këtij vendimi, krijon  Regjistrin e Ndërmjetësve, i cili duhet të sigurojë akses të përdoruesve të sistemit të drejtësisë. 
  6. Ministri i Drejtësisë, brenda dy javëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, cakton personin e  autorizuar përgjegjës për të pasur akses në sistem dhe për të publikuar të dhënat e nevojshme për  licencat, sipas këtij vendimi, në Regjistrin Kombëtar të Lejeve dhe Licencave. 
  7. Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, përballohen nga buxheti i  Ministrisë së Drejtësisë, miratuar për vitin 2011.  
  8. Ngarkohet Ministri i Financave, brenda dy javëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, të hartojë  dhe të paraqesë për shqyrtim dhe miratim pranë Këshillit të Ministrave projektvendimin, sipas pikës 4 të  kreut IV të këtij vendimi. 
  9. Ngarkohet Ministri i Drejtësisë për zbatimin e këtij vendimi. 
   
  Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.  
  KRYEMINISTRI 
  Sali Berisha


  Share:  Postuar nga: khoxha

  Data: 11/07/2011

  ikub#: 1107110109

  Shfleto artikuj te tjere per: FUNKSIONIM,

Versioni i plote | Publicitet | Kontakt

©2014 ikub.al