Posto

 • PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË NIVELEVE TË PAGAVE TË PUNONJËSVE TË POLICISË SË BURGJEVE


  Data e hyrjes ne fuqi: 07/01/2011


  Propozuar nga: Këshilli i Ministrave


  Data e miratimit: 07/08/2010


  Statusi i ligjit: Ne fuqi


  Data e ligjit: 07/08/2010


  Numri i fletores zyrtare: 185


  Data e fletores zyrtare: 01/24/2011


  Fushat e veprimit te aktit: Pagë


  Faqja e fletores zyrtare: 10284


  Numri i ligjit: 1061  VENDIM
  Nr.1061, datë 8.7.2010
  PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË NIVELEVE TË PAGAVE TË PUNONJËSVE TË POLICISË SË BURGJEVE


  Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 5/1 të ligjit nr.8487, datë 13.5.1999 “Për kompetencat për caktimin e pagave të punës”, të ndryshuar, të ligjit nr.10 032, datë 11.12.2008 “Për Policinë e Burgjeve” dhe të ligjit nr. 10 190, datë 26.11.2009 “Për buxhetin e vitit 2010”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Brendshëm dhe të Ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave


  VENDOSI:
  1. Struktura dhe nivelet e pagave për punonjësit e Policisë së Burgjeve janë sipas lidhjes nr.1, “Struktura dhe nivelet e pagave për punonjësit e Policisë së Burgjeve”, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
  2. Paga bazë mujore për gradë (kolona 3) e lidhjes nr.1, është niveli i pagës së punonjësit, në përputhje me gradën që ka fituar.
  3. Shtesa për natyrë të veçantë pune dhe shërbimi (kolonat 4, 5 e 6) të lidhjes nr.1, jepet sipas funksioneve të përcaktuara në këtë lidhje.
  4. Punonjësi i Policisë së Burgjeve me grada, për kohën e qëndrimit në gradë, përfiton shtesë për vjetërsi në punë, në masën 1 për qind, pas çdo viti pune. Masa e shtesës për vjetërsi në punë të jetë deri në nivelin e pagës bazë të gradës pasardhëse.
  Përllogaritja e shtesës për vjetërsi në punë të fillojë në çastin e marrjes së gradës së re, sipas ligjit nr.10 032, datë 11.12.2008 “Për Policinë e Burgjeve”.
  5. Vendimi nr.366, datë 14.6.2006 i Këshillit të Ministrave “Për pagat e punonjësve të Policisë së Burgjeve”, të ndryshuar, shfuqizohet.
  6. Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, për vitin 2010, do të përballohen nga fondet e parashikuara në buxhetin e vitit 2010, për Policinë e Burgjeve.
  7. Ngarkohen Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi.


  Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet financiare nga data 1
  korrik 2010.
  KRYEMINISTRI
  Sali Berisha

  LIDHJA NR.1
  STRUKTURA DHE NIVELET E PAGAVE PËR PUNONJËSIT E POLICISË SË BURGJEVE
  Roli Grada
  Paga bazë
  për gradë
  Shtesa për natyrë të veçantë pune e shërbimi
  Në funksion të policisë së
  regjimeve të jashtme, në
  institucionet e ekzekutimit
  të vendimeve penale
  Në funksion të policisë së regjimeve të
  brendshme dhe transferim-shoqërimet në
  institucionet e ekzekutimit të vendimeve
  penale
  Në funksion të policisë
  në Drejtorinë e
  Përgjithshme të
  Burgjeve
  1 2 3 4 5 6
  Bazë Nëninspektor 34000 4000 8000
  Inspektor 38000 4000 8000
  Kryeinspektor 43000 4000 8000 2000
  I mesëm Nënkomisar 52500 4000 8000 2000
  Komisar 57000 4000 8000 2000
  Kryekomisar 80000 4000 8000 2000
  I lartë Drejtues 92000 6500
  Drejtues i I-rë 95000 10000  Share:  Postuar nga: khoxha

  Data: 29/01/2011

  ikub#: 1101290134

  Shfleto artikuj te tjere per:

Versioni i plote | Publicitet | Kontakt

©2014 ikub.al