• Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 248, datë 10.04.1998 të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e planit kontabël publik, për organet e pushtetit lokal, institucionet shtetërore dhe lokale, si dhe të njësive që varen prej tyre".


  Në vendimin nr.248, datë 10.4.1998, të Këshillit të Ministrave, bëhen shtesa dhe ndryshime:


  Data e hyrjes ne fuqi: 01/20/2001


  Propozuar nga: Ministria e Financave


  Propozuar nga: Këshilli i Ministrave


  Data e miratimit: 01/20/2001


  Statusi: Ne fuqi


  Data: 01/20/2001


  Numri i fletores zyrtare: 2


  Data e fletores zyrtare: 02/13/2001


  Fushat e veprimit te aktit: Kontabiliteti


  Faqja e fletores zyrtare: 45


  Numri: 25


  Fletorja zyrtare: 0 - 9  VENDIM

  Nr. 25 datë 20.1.2001

  PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE VENDIMIN NR.248, DATE 10.4.1998 TE KESHILLIT TE MINISTRAVE "PER MIRATIMIN E PLANIT KONTABEL PUBLIK, PER ORGANET E PUSHTETIT LOKAL, INSTITUCIONET SHTETERORE, QENDRORE DHE LOKALE, SI DHE TE NJESIVE QE VAREN PREJ TYRE "


  Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 3, 5 dhe 74, të ligjit nr.7661, datë 19.1.1993, "Për kontabilitetin", me propozimin e ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave

  VENDOSI:

  Në vendimin nr.248, datë 10.4.1998, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto shtesa dhe ndryshime:
  1 . Në titullin e projektit dhe kudo në vendim fjala "...lokale..." ndryshohet dhe zëvendësohet me fjalën "...vendore..."
  2. Në planin kontabël publik të organeve të pushtetit vendor, të institucioneve shtetërore, qendrore dhe vendore, si dhe të njësive që varen prej tyre, bëhen shtesat dhe ndryshimet sipas materialit, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
  3. Pas pikës 6 shtohet pika 6/1, me këtë përmbajtje: 6/1. Organet e qeverisjes vendore duhet të depozitojnë llogaritë vjetore në Ministrinë e Pushtetit Lokal. Degët e thesarit në rrethe, dorëzojnë, në Ministrinë e Pushtetit Lokal, një kopje të llogarisë përmbledhëse vjetore për organet e qeverisjes vendore.".
  4. Në pikën 7, pas fjalëve "Ngarkohet Ministria e Financave..." shtohen fjalët: "..të përcaktojë modelin e pasqyrave financiare dhe aneksin e llogarisë vjetore të subjekteve, që i nënshtrohen këtij vendimi dhe?."

  Ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në "Fletoren zyrtare".


  KRYEMINISTRI
  ILIR META

  NDRYSHIME E SHTESA NE PLANIN KONTABEL PUBLIK TE ORGANEVE TE PUSHTETIT LOKAL, INSTITUCIONEVE SHTETERORE QENDRORE DHE LOKALE, SI DHE TE NJESIVE QE VAREN PREJ TYRE" ,

  Ne Planin Kontabël Publik te organeve te pushtetit lokal, institucioneve shtetërore qendrore dhe lokale, si dhe te njësive qe varen prej tyre, te miratuar me vendimin e Këshillit te Ministrave nr. 248, date 10.04.1998, kryhen shtesa dhe ndryshime si me poshtë:
  1. Struktura e llogarive te Planit Kontabël Publik dhe funksionimi i llogarive kontabël është i njëjtë për te gjithë subjektet qe i nënshtrohen zbatimit te vendimit nr.248, date 10.04.1998.
  2. Nga struktura e përgjithshme, subjektet e mësipërme te përdorin llogarite kontabël, qe janë te nevojshme për ushtrimin normal te veprimtarisë se tyre.
  3. Ne Planin Kontabël Publik shprehjet "organizmat lokale" dhe "organet e pushtetit lokal" zëvendësohen me shprehjen " subjektet qe i nënshtrohen mbajtjes se Planit Kontabël Publik" . Ne kete vendim për shkurtim është përdorur termi "institucion".
  4. Ne faqen 8, pika b, paragrafi 1, te hiqet shprehja "(llogarite e klasës 7)" ; ne paragrafin 2 te hiqet shprehja "(Llogarite e klasës 6)"; .
  5. Ne faqen 9, pika d, paragrafi 1, shtohet fraza "Struktura e Llogarive te Planit Kontabël Publik qe evidenton sipas natyrës operacionet buxhetore te institucionit, ndërtohet ne përputhje me klasifikimin buxhetor ne nivel artikulli". Ne strukturën e llogarive kontabël te institucioneve, bashkëlidhur këtij vendimi, jepen me shkronja italike llogarite e Planit Kontabël Publik te ndryshuara me kete vendim.
  6. Ne faqen 9, pika f, paragrafi 2, shprehja ".. .Nenllogaria shtjellohet ne analiza 5 shifrore..." zëvendësohet me ".. .Nenllogaria shtjellohet ne analiza 7 shifrore te rendit rritës..." dhe te shtohet fraza "Ndryshimet dhe shtesat ne nomenklaturën e llogarive janë kompetence e ministrit te Financave" .
  7. Ne faqen 69, pika 1 a, paragrafi i pare, pas shprehjes "formati tip i urdhrit për shpenzim " shtohet ".. .si dhe procedurat e regjistrimit , qarkullimit dhe te ruajtjes se këtij
  dokumenti. . . . "
  8. Ne faqen 70, pika 1.b, paragrafi i pare, pas shprehjes "formati tip i titullit për te ardhurat " shtohet ".. .si dhe procedurat e regjistrimit , qarkullimit dhe ruajtjes se këtij
  dokumenti.. .. "
  9. Ne faqen 71, pika 2A.a, shtohet paragrafi i pare "Për ekzekutimin e shpenzimeve te urdhëruara, përpilohet dokumenti urdhër-pagese i cili dorëzohet për miratim ne organet e Thesarit. Formati tip i urdhër-pagesës, procedurat e regjistrimit, qarkullimit dhe te ruajtjes se këtij dokumenti jepen me udhëzim te ministrit te Financave"
  10. Ne faqen 71, pika 2A.b, paragrafi i dyte, pas shprehjes "Kjo procedure përdoret zakonisht kur organet e pushtetit lokal..." shtohet ". ..dhe institucionet buxhetore nacionale kryejnë shpenzime te vogla brenda limitit te arkës, si dhe "
  11. Ne faqen 72, pika 2B.b, shtohet një paragraf si vijon: ""Ne llogarinë 487 "Te ardhura te arkëtuara para titullit" regjistrohen gjithashtu ne momentin e arkëtimit te ardhurat aksidentale te arkëtuara nëpërmjet arkës. Ne fund te ditës ose te javës (ne vartësi te fluksit te te ardhurave), përpilohet një liste arkëtimi e emërtuar "Titull për konstatimin e te ardhurave", e firmosur nga urdhëruesi. Dy kopje te titullit shoqërojnë derdhjen e te ardhurave ne llogarinë e institucionit pranë Thesarit. Formati tip i titullit për konstatimin e te ardhurave, procedurat e regjistrimit , qarkullimit dhe te ruajtjes se këtij dokumenti jepet me udhëzim te ministrit te Financave.
  Pas konfermes se Thesarit te shoqëruar me origjinalin e titullit liste (te vulosur nga Thesari) kontabilisti procedon me marrjen ne ngarkim te te ardhurave duke debituar llogarinë 487 ne kredi te llogarisë përkatëse te te ardhurave.
  12. Ne faqen 32, klasa 1 "Fonde te veta, hua dhe detyrime te ngjashme afatgjate":
  - Llogaria 1050 "Fonde baze" ndryshon ne "Llogaria 1010- fonde baze". Kjo llogari
  pasqyron vlerën neto te pasurisë se Institucionit ne momentin e kalimit ne sistemin e kontabilitetit te ri publik me 31.12.1998.
  - Shtohet llogaria 1011 "Shtesa mbi fondin baze". Kjo llogari merr ne kredi shtesat mbi fondin baze pas datës 1 janar 1999:
  . mbetjen kreditore te llogarisë 116 "Te ardhura nga shitja e aktiveve te qëndrueshme"
  ne fund te vitit;
  . ndikimin pozitiv ne fund te vitit te ndryshimit te gjendjeve te inventarit ne debi te
  llogarisë 842 "Transferimi i te ardhurave";
  . shumat qe rezultojnë si teprica inventari ne debi te llogarive përkatëse te aktiveve te
  qëndrueshme.
  - Shtohet llogaria 1012 "Pakesime te fondit baze" e cila funksionon ne debi për pakesimet e fondit baze pas datës 1 janar 1999:
  . për mbetjen debitorë ne fund te vitit te llogarisë 116 "Te ardhura nga shitja e
  aktiveve te qëndrueshme";
  . për vlerën neto te aktiveve te qëndrueshme, te dhëna falas te tretëve, te nxjerra jashtë
  përdorimit apo te humbura;
  . për ndikimin negativ te ndryshimit te gjendjeve ne fund te vitit ne kredi te llogarisë
  841 "Transferim shpenzimesh";
  - Shtohet llogaria 1013 "Konsumi i aktiveve te qëndrueshme", llogari e cila zëvendëson llogarinë 108 me te njëjtin emërtim. Kjo llogari pasqyron ne debi kunderpartine e amortizimit te aktiveve te qëndrueshme te institucionit - llogarite 219.
  - Hiqet paragrafi i fundit ne llogarinë 10 - Fonde te veta "Ne fund te vitit, normalisht këto llogari duhet te integrohen ne llogarinë 1050 "Fonde baze".
  Llogarite 105 dhe 106 ristrukturohen dhe riemërtohen, përkatësisht 105 "Grande te brendshme kapitale" dhe 106 "Grande te jashtme kapitale". Këto llogari kreditohen, gjate vitit, për financimet dhe grandet për investime te marra ne likuiditete ose ne natyre me kunderparti llogarinë 520 "Disponibilitete ne Thesar" ose llogarite përkatëse te aktiveve te qëndrueshme, sipas rastit. Këto llogari debitohen ne fund te vitit për fondet për investime ne proces (te pakapitalizuara), ne kredi te llogarive përkatëse 140 "Pjesëmarrje ne investime për llogari te institucionit"ose 141 "Pjesëmarrje ne investime për llogari te te tretëve", sipas rastit (operacion jobuxhetor). Këtu përjashtohen fondet e financuara nga buxheti i shtetit, te cilat janë regjistruar gjate vitit ne llogarinë 476 "Te ardhura te përcaktuara për t'u përdorur". Periodikisht dhe ne fund te vitit llogaria 476 debitohet ne kredi te llogarisë 105 "Grande te brendshme kapitale" ose llogarive te grupit 14 "Pjesëmarrje te institucionit ne investime" për shumën e fondeve te buxhetit, te shpenzuara për investime gjate periudhës.
  - Ne përshkrimin e funksionimit te llogarisë 106, shtohet fjalia "- ne debi te llogarisë
  520 "Disponibilitete ne Thesar" për grandet ne likuiditete".
  - Hiqet paragrafi i fundit ne llogarinë 106 : "Llogaria 106 debitohet me përfshirjen e
  ndihmave ne llogarinë e fondeve baze - llogaria 1050 "Fonde baze".
  - Llogaria 107 riemërtohet "Aktive te qëndrueshme te caktuara ne përdorim". Ne faqen 34, termi "Kunderpartine" zëvendësohet me "vlerën neto".
  - Llogaria 111, faqe 34, përcaktohet "Fonde rezerve për shpenzime korrent".
  - Llogaria 116, faqe 35, emërtohet "Te ardhura nga shitja e aktiveve te qëndrueshme", si dhe ristrukturohet. Funksionimi i kësaj llogarie përcaktohet si vijon: Llogaria 116 pasqyron ne kredi:
  . operacionet buxhetore për te ardhurat nga shitja e aktiveve te qëndrueshme te
  institucionit (çmimi i shitjes) ne debi te llogarive te te tretëve ose financiare;
  . mbetjen debitorë te kësaj llogarie, ne fund te vitit, ne debi te llogarisë 1012
  "Pakesime te fondeve baze" (operacion jobuxhetor).
  Kjo llogari debitohet:
  . për vlerën neto te aktiveve te qëndrueshme te shitura (operacion jobuxhetor) ne kredi
  te llogarive përkatëse te aktiveve te qëndrueshme;
  . periodikisht ose ne fund te vitit për shumën e derdhur ne buxhet nga te ardhurat e
  krijuara (konform akteve ligjore e nënligjore ne fuqi), ne kredi te llogarisë 520
  "Disponibilitete ne Thesar";
  . ne fund te vitit për mbetjen kreditore qe rezulton ne kete llogari ne kredi te llogarisë
  1011 "Shtesa te fondeve baze".
  - Llogarite e grupit 14 "Pjesëmarrje te institucionit ne investime", faqe 37, riemërtohen ne llogarinë 140 "Pjesëmarrje ne investime për llogari te institucionit" dhe 141 "Pjesëmarrje ne investime për llogari te te tretëve". Këto llogari pasqyrojnë ne kredi financimet për investime te papërfunduara, duke debituar llogarite e financimeve 105 (operacione jobuxhetore). Këto llogari debitohen për vlerën e aktiveve te qëndrueshme te përfunduara dhe te dorëzuara ne kredi:
  . te llogarisë 23 "Shpenzime për rritjen e aktiveve te qëndrueshme" për vlerën e
  aktiveve te krijuara për te trete;
  . te llogarive 105 ose 106 sipas rastit për aktivet e marra ne dorëzim ne institucion.
  - Llogaria 16 (faqe 39) "Huamarrje te brendshme afatmesme dhe afatgjate" ristrukturohet. Ky grup llogarish funksionon ne kredi (llogarite 160 -164) për arkëtimin e huase se kontraktuar dhe ne debi (llogarite 165 -169) për shlyerjen e kësteve te principialit te huase se marre me kunderparti llogarite e te tretëve ose financiare.
  - Shtohet llogaria 17 "Huamarrje te jashtme" funksionimi i te cilës është i njëjtë me
  llogarinë 16.
  13. Ne faqen 40 , klasa 2 "Aktive te qëndrueshme" përcaktohet ne përbërje si me poshtë:
  - Llogarite e administrimit te aktiveve te qëndrueshme përkatësisht llogarite 20 "Aktive te qëndrueshme te patrupëzuara", llogarite 21 "Aktive te qëndrueshme te trupëzuara", llogarite 25 "Huadhënie dhe nenhuadhenie", 26 "Pjesëmarrje ne kapitalin e vet" llogarite 24 "Aktive te qëndrueshme te trupëzuara te dëmtuara", llogarite 28 "Caktime" dhe llogarite 29 "Zhvlerësimi i aktiveve te Qëndrueshme";
  - Llogarite e regjistrimit te operacioneve buxhetore te shpenzimeve për blerjen, krijimin dhe shtimin e aktiveve te qëndrueshme përkatësisht llogarite 23 "Shpenzime për rritjen e aktiveve te qëndrueshme", llogarite 25 "Huadhënie dhe nenhuadhenie", llogarite 26 "Pjesëmarrje ne kapitalin e vet";
  - Ne përshkrimin e llogarisë 20 - "Aktive te patrupëzuara" , faqe 41, paragrafi i pare shtohen fjalët ".. .ne kredi te llogarisë përkatëse 23. "
  - Ne përshkrimin e llogarisë 20 - "Aktive te patrupëzuara" paragrafi i dyte shtohet pas fjalisë se pare. "Për institucionet me karakter administrativ amortizimi i aktiveve te patrupëzuara pasqyrohet sipas metodës se rendit ne debi te llogarisë 1013 "Konsumi i aktiveve te qëndrueshme". E njëjta fjali shtohet ne përshkrimin e funksionimit te llogarisë 209 " Amortizimi i aktiveve te qëndrueshme, te patrupëzuara" .
  - Llogaria 203 dhe 204 nuk përdoren.
  - Ne përshkrimin e funksionimit te llogarive 21 "Aktive te qëndrueshme te trupëzuara", skema e shitjes se aktivit te qëndrueshëm (faqe 44) ndryshon si vijon:
  Për dorëzimin e aktivit (ne baze te aktit te dorëzimit ose fletëdaljes)
  * llogaria përkatëse e aktivit (grupi 21) kreditohet për vlerën bruto te aktivit ne debi te llogarisë se amortizimit përkatës - llogarite 219 për amortizimin e akumuluar te saj, dhe ne debi te llogarisë 116 "Te ardhura nga shitja e AQ" për vlerën e mbetur te aktivit.
  Për konstatimin e te ardhurave nga shitja (ne baze te faturës se shitjes dhe titullit te te
  ardhurave bashkëngjitur)
  * kreditohet llogaria 116 "Te ardhura nga shitja e aktiveve te qëndrueshme" ne debi te
  llogarisë 411 "Klientë".
  - Ne përshkrimin e funksionimit te llogarive 21 "Aktive te qëndrueshme te trupëzuara", skema e blerjes se aktivit te qëndrueshëm (faqe 43) ndryshon si vijon: " Operacioni buxhetor i blerjes (me dokumentet justifikues dhe urdhër shpenzimin bashkëngjitur) pasqyrohet ne debi te llogarisë përkatëse 23 "Shpenzime për rritjen e aktiveve te qëndrueshme" dhe ne kredi te llogarisë 404 "Furnitorë për aktive te qëndrueshme". Fakti i hyrjes ne institucion ose i marrjes ne dorëzim te aktivit te qëndrueshëm pasqyrohet (ne baze te fletëhyrjes ose te marrjes ne dorëzim) ne debi te llogarisë përkatëse te aktivit 21 dhe ne kredi te llogarisë përkatëse 23.
  - Strukturimi i llogarisë 23 "Shpenzime për rritjen e aktiveve te qëndrueshme"(faqe 45) si dhe përshkrimi i funksionimit te saj ndryshon si vijon: "Kjo llogari regjistron ne debi operacionet buxhetore për blerjen, krijimin dhe shpenzimet shtese (rikonstruksionet dhe përmirësimet qe çojnë ne rritjen e vlerës se aktiveve te qëndrueshme te trupëzuara), duke kredituar llogarite e te tretëve, financiare ose llogarite 782 "Punime ne ekonomi" sipas rastit. Ajo kreditohet me hyrjen efektive te aktiveve ne institucion, ose me marrjen ne dorëzim te aktiveve te përfunduara, ne debi te llogarive përkatëse te aktiveve te qëndrueshme. Gjithashtu llogaria 23 kreditohet ne debi te llogarive 105 "Grande te brendshme", 106 "Grande te huaja", 14 "Pjesëmarrje te institucionit ne investime" për dorëzimin e aktiveve te krijuara nga institucioni për te trete.
  Ne fund te vitit teprica debitorë e kësaj llogarie jep shumën e investimeve te papërfunduara ose te pa bëra hyrje ne institucion.
  - Ne përshkrimin e llogarisë 24 "Aktive te qëndrueshme te trupëzuara te dëmtuara" (faqe 46) përcaktohet "Llogaria 24 përshkruan operacionet lidhur me aktivet e trupëzuara te dëmtuara qe ndodhen ne magazine përkohësisht ose tërësisht jashtë përdorimit deri ne vënien përsëri ne përdorim pas rikonstruksionit ose daljen jashtë përdorimit te tyre. Kjo llogari
  a) debitohet për vlerën kontabël neto te aktivit te trupëzuar te dëmtuar ne kredi te llogarive përkatëse te grupit te llogarive 21 "Aktive te trupëzuara";
  b) debitohet për vlerën e rikonstruksionit ose punimeve shtese ne kredi te llogarive përkatëse 23;
  c) kreditohet për vlerën e mbetur ne debi te llogarisë 1011"Pakesime te fondit baze" për daljen jashtë përdorimit te aktivit;
  d) kreditohet për vlerën e krijuar, ne debi te llogarive përkatëse 21 me kalimin e aktivit ne përdorim pas rikonstruksionit.
  - Llogarite 25 (faqe 46) ristrukturohen ne përputhje me klasifikimin buxhetor (nomenklatura bashkëngjitur). Llogarite 250, 251 regjistrojnë, ne kredi, operacionet buxhetore te arkëtimit te principialit te huase se dhënë te tretëve. Llogarite 255 deri 259 regjistrojnë ne debi operacionet buxhetore te dhënies se huase te tretëve. Si kunderparti shërbejnë llogarite e te tretëve ose financiare.
  - Llogarite 26 "Tituj dhe vlera" (faqe 47) ristrukturohen ne përputhje me klasifikimin buxhetor (nomenklatura bashkëngjitur). Llogarite 260, 261 262, 264 regjistrojnë ne kredi operacionet buxhetore te arkëtimit te te ardhurave nga shitja e titujve te portofolit. Llogarite 265 deri 269 regjistrojnë ne debi operacionet buxhetore te blerjes se titujve te portofolit.
  14. Ne faqen 49, llogarite e klasës 3 "Llogarite e gjendjeve te inventarit dhe te prodhimit ne proces", përkatësisht llogarite 312 "Materiale te tjera"dhe 32 "Objekte inventari" ristrukturohen ne përputhje me riorganizimin e llogarive te shpenzimeve për materiale - llogaria 602 "Mallra dhe shërbime te tjera". Funksionimi i llogarive te kësaj klase nuk ndryshon.
  15. Ne faqen 50, klasa 4 "Llogarite e te tretëve" riemërtohet "Llogarite e marrëdhënieve me te tretet". Funksionimi i disa llogarive ndryshon si vijon:
  - Mënyra e konstatimit te detyrimit te institucionit ndaj personelit. Te gjitha ndalesat nga paga bruto e punonjësve pasqyrohen ne debi te llogarisë 600 "Paga, shpërblime dhe shpenzime te tjera personeli", me kunderparti llogarite përkatëse te te tretëve për te cilët është bere ndalesa.
  . Përkatësisht:
  - Llogaria 421 "Personeli- paga për t'u paguar" dhe 425 "Personeli-shpërblime për tu paguar"merr ne kredi detyrimet e institucionit ndaj personelit për shumën neto te tyre ne debi te llogarisë se shpenzimeve 6001 "Paga te personelit te përhershëm" dhe 6009 "Shpenzime te tjera shpërblime" .
  - Ne llogarinë 423 "Paradhënie personelit" pas fjalëve ".. .për shlyerjen nëpërmjet ndalesave nga paga..." shtohet shprehja "..., për shlyerjen nëpërmjet dokumenteve justifikues te pagesave me leke ne dore,..."
  - Ne llogarinë 427 "Ndalesa nga paga për detyrime ndaj te tretëve" zëvendësohen fjalët "...,ne debi te llogarisë 421 "Pagat e personelit"." me "..., ne debi te llogarisë "Shpenzime për paga"."
  - Ne llogarinë 429 "Deficite dhe gjoba personale" shtohet paragrafi i dyte "..., ose ne debi te llogarisë "Humbje nga mosarkëtimi i te ardhurave" për kalimin ne shpenzime te tyre me vendim te organit kompetent. ";
  - Ne llogarinë 4311 "Te drejta dhe taksa për tu derdhur ne shtet" shtohet paragrafi i trete "Kjo llogari kreditohet për marrjen ne ngarkim te detyrimit për derdhjen e tatimeve mbi te ardhurat e personelit ne debi te llogarisë "Shpenzime për paga personeli dhe kreditohet për shlyerjen e detyrimit ne kredi te llogarisë se Thesarit. ";
  - Ne llogarinë 435 "Sigurime shoqërore" dhe 436 "Sigurime shëndetësore" zëvendësohet shprehja "..(llogaria 421).." me "..(llogaria 6001 "Paga te personelit te përhershëm")..."
  - Llogaria 434 "Marrëdhënie me Shtetin" funksionon me dy nenllogari përkatësisht:
  a) 4341 "Marrëdhënie me shtetin - Kreditor" e cila pasqyron detyrimet e institucionit
  kundrejt shtetit nga te ardhurat për tu arkëtuar. Kjo llogari kreditohet ne fund te periudhës ushtrimore ne debi te llogarisë 842 "transferim i te ardhurave" dhe debitohet me derdhjen efektive te te ardhurave ne buxhet ne kredi te llogarisë 520 "Disponibilitete ne Thesar".
  b) 4342 "Marrëdhënie me Shtetin debitor", e cila pasqyron te drejtat e institucionit kundrejt shtetit për detyrime ndaj te tretëve për tu paguar me fonde buxhetore ne periudhat ushtrimore pasardhëse . Kjo llogari debitohet ne fund te periudhës ushtrimore ne kredi te llogarisë 841 "Transferim i shpenzimeve" dhe kreditohet paralelisht me likuidimin faktik te detyrimeve ndaj te tretëve, ne debi te llogarisë 476 "Te ardhura te caktuara për tu përdorur".
  16. Ne faqen 61, klasa 5 "Llogarite financiare" ndryshon si vijon: - Llogaria 568 "Disponibilitete ne Thesar" zëvendësohet me llogarinë 520 "Disponibilitete ne Thesar". Kjo llogari, e ndërtuar për te pasqyruar marrëdhëniet e institucionit me sistemin e Thesarit, regjistron te gjithë pagesat dhe arkëtimet e institucionit ne llogarinë tij ne Thesar.
  17. Ne faqen 62 , klasa 6 "Shpenzime sipas natyrës" strukturohet ne nivel grupi llogarish si me poshtë:
  60 - "Shpenzime korrent". Ky grup llogarish është i strukturuar ne nivel llogarie, nenllogarie dhe analize sipas klasifikimit buxhetor. Ne baze te dokumenteve justifikues te shpenzimit bashkëngjitur urdhrit te shpenzimit te nxjerre nga urdhëruesi, ne këto llogari regjistrohen ne debi operacionet buxhetore te shpenzimeve sipas natyrës, duke kredituar llogarite e marrëdhënieve me te tretet ose financiare sipas rastit.
  63 - "Ndryshimi i gjendjeve te inventarit". Ky grup regjistron operacione jobuxhetore dhe zëvendëson llogarinë 603 "Ndryshimi i gjendjeve". Funksionimi i llogarive te këtij grupi nuk ndryshon.
  64 - "Shpenzime ne natyre". Ky grup regjistron kunderpartine e financimit apo transferimit ne natyre te aktiveve qarkulluese te institucionit nga institucione brenda ose jashtë sistemit (operacion jobuxhetor). Ky operacion kryhet paralelisht me regjistrimin e hyrjeve te materialeve ne magazinën e institucionit marres ne debi te llogarisë 64 dhe ne kredi te llogarisë 74 "Financime ne natyre" .
  65 "Shpenzime financiare te brendshme" dhe 66 "Shpenzime financiare te jashtme". Ky grup llogarish është i strukturuar ne nivel llogarie, nenllogarie dhe analize sipas klasifikimit buxhetor. Ne baze te dokumenteve justifikues te shpenzimit, bashkëngjitur urdhrit te shpenzimit te nxjerre nga urdhëruesi ne këto llogari regjistrohen, ne debi, operacionet buxhetore te shpenzimeve financiare sipas natyrës, duke kredituar llogarite e marrëdhënieve me te tretet ose financiare sipas rastit.
  67 - "Shpenzime te jashtëzakonshme" .Ne kete grup llogarish regjistrohen operacione jobuxhetore qe i përkasin korrigjimeve apo sistemimeve te gabimeve te viteve te kaluara, e te tjera te kësaj natyre.
  68 - "Kuota te amortizimit dhe shuma te parashikuara te shfrytëzimit". Regjistron operacione jobuxhetore për institucione me drejtim ekonomik. Funksionimi i tyre nuk ndryshon me kete vendim
  18. Ne faqen 63, klasa 7 "Te ardhurat sipas natyrës" strukturohet ne nivel grupi llogarish si me poshtë:
  70. "Tatime", 71 "Te ardhura jotatimore". Këto grope llogarish janë strukturuar ne nivel llogarie, nenllogarie dhe analize sipas klasifikimit buxhetor. Ne baze te dokumenteve justifikues te te ardhurave bashkëngjitur titullit te te ardhurave te nxjerre nga urdhëruesi ne këto llogari konstatohen ne kredi te ardhurat sipas natyrës (operacione buxhetore), duke debituar llogarite e marrëdhënieve me te tretet, llogarinë 487 "Te ardhura te arkëtuara përpara titullit", ose llogarite financiare sipas rastit.
  72 "Grande korrent te përgjithshëm". Ne kete llogari përfshihen sponsorizime nga te tretet për funksionim si dhe financimet e përdorura nga buxheti i shtetit për funksionimin e institucionit ne debi te llogarisë se disponibiliteteve ne Thesar.
  73. "Ndryshimi i gjendjeve te inventarit" - Ky grup regjistron operacione jobuxhetore dhe zëvendëson llogarinë 703 "Ndryshimi i gjendjeve". Funksionimi i llogarive te këtij grupi nuk ndryshon.
  74. "Financime ne natyre". Ky grup regjistron ne kredi vlerën e financimit apo transferimit ne natyre te aktiveve qarkulluese te institucionit nga institucione brenda dhe jashtë sistemit ne debi te llogarisë 64 "Shpenzime ne natyre" (operacion jobuxhetor).
  76. "Te ardhura financiare" - Ky grup llogarish është i strukturuar ne nivel llogarie, nenllogarie dhe analize sipas klasifikimit buxhetor. Ne baze te dokumenteve justifikues te te ardhurave bashkëngjitur titullit te te ardhurave te nxjerre nga urdhëruesi ne këto llogari konstatohen ne kredi operacionet buxhetore te te ardhurave financiare sipas natyrës, duke debituar llogarite e marrëdhënieve me te tretet, llogarinë 487 "Te ardhura te arkëtuara përpara titullit", ose llogarite financiare sipas rastit.
  77. "Te ardhura te jashtëzakonshme". Ne kete grup llogarish regjistrohen operacione jobuxhetore qe i përkasin korrigjimeve apo sistemimeve te gabimeve te viteve te kaluara, etj te kësaj natyre.
  78. "Punime për investime dhe rimarrje te shumave te parashikuara." Regjistron operacione jobuxhetore. Funksionimi i tyre nuk ndryshon me kete vendim
  19. Ne kapitullin "Mbyllja dhe kontrolli i regjistrimeve" pika 1, shfuqizohet.
  20. Kapitulli "Mbyllja dhe kontrolli i regjistrimeve" pika 2, ndryshohet si vijon:
  A. Hartimi i llogarisë përfundimtare te vitit ushtrimor hartohet ne disa ekzemplare: Organet e pushtetit vendor përgatisin:
  - një kopje për vete institucionin hartues,
  - një kopje për inspektorin e kontabilitetit ne rreth,
  - një kopje për zyrën e statistikës,
  - një kopje për prefekturën ose qarkun,
  - një kopje ne Ministrinë e Pushtetit Lokal.
  Institucionet buxhetore nacionale te rrethit përgatisin:
  - një kopje për vete institucionin përkatës,
  - një kopje për inspektorin e kontabilitetit ne rreth,
  - një kopje për statistikën.
  - një kopje ne institucionin qendror te linjës,
  - një kopje për prefekturën ose qarkun.
  B. Institucionet qendrore hartojnë përveç llogarisë se tyre si institucion
  edhe llogarinë përmbledhëse te linjës ne disa ekzemplare:
  - një kopje ruhet ne institucionin qendror,
  - një kopje për statistikën,
  - një kopje për Ministrinë e Financave,
  - një kopje për Kontrollin e Larte te Shtetit.
  C. Inspektoret e kontabilitetit hartojnë llogarinë përmbledhëse për organet e pushtetit lokal
  te rrethit .
  - një kopje ruhet ne degën e Thesarit te rrethit;
  - një kopje dorëzohet pranë Ministrisë se Financave.
  - një kopje për statistikën,
  - një kopje për prefekturën ose qarkun

  NOMENKLATURA E LLOGARIVE TE PLANIT KONTABEL PUBLIK

  KLASA 1

  FONDE TE VETA, HUA DHE DETYRIME TE NGJASHME AFATGJATE

  10 FONDE TE VETA

  101 Fonde baze
  1010 Fondi baze (ne momentin e integrimit)
  1011 Shtesa te fondit baze
  1012 Pakesime te fondit baze
  1013Konsumi i aktiveve te qëndrueshme

  105 GRANTE TE BRENDSHME KAPITALE

  1050 Nga i njëjti nivel qeverisjeje
  10500 Artikujt identifikojnë burimin e fondit
  105000 Artikujt identifikojnë projektin specifik
  1051 Nga nivele te tjera te qeverisjes
  10510 Artikujt identifikojnë burimin e fondit
  105100 Artikujt identifikojnë projektin specifik
  1052 Kontribute te te tretëve për investime
  10520 Artikujt identifikojnë burimin e fondit
  105200 Artikujt identifikojnë projektin specifik
  1053 Te tjera
  1059 Grande te brendshme kapitale ne natyre
  10590 Nga i njëjti nivel qeverisjeje
  10591 Nga nivele te tjera qeverisjeje
  10592 Te tjera ne natyre

  106 GRANTE TE HUAJA KAPITALE

  1060 Nga qeveri te huaja
  10600 Artikujt identifikojnë burimin e fondit
  106000 Artikujt identifikojnë projektin specifik
  1061 Nga institucione ndërkombëtare
  10610 Artikujt identifikojnë burimin e fondit
  106100 Artikujt identifikojnë projektin specifik
  1069 Grande te huaja kapitale ne natyre
  10690 Nga qeveri te huaja
  10691 Nga institucione ndërkombëtare

  107 AKTIVE TE QENDRUESHME TE CAKTUARA NE PERDORIM
  109 REZERVA NGA RIVLERESIMI I AKTIVEVE TE QENDRUESHME TE TRUPEZUARA.
  11 Fonde te tjera te veta
  111 Fonde rezerve për shpenzime korrent
  115 Caktim fondi për investime nga rezultati i funksionimit te vitit
  116 te ardhura nga shitja e aktiveve te qëndrueshme

  1160 Shitja e aktiveve te patrupëzuara.
  116001 E drejta e koncesionit te pyjeve
  116002 E drejta e peshkimit ne ujerat kombëtare
  116003 E drejta e shfrytëzimit te mineraleve dhe karburanteve
  116004 E drejta e shfrytëzimit te ujit
  116009 Te tjera

  1161 Shitja e aktiveve te qëndrueshme te trupëzuara.
  116101 Ndërtesa
  116102 Automjete
  116103 Pajisje te përgjithshme
  116104 Pajisje për qëllime te veçanta
  116199 Te tjera

  1162 Shitja e tokës
  116201 Urbane
  116202 Rurale

  1163 Shitja e rezervave shtetërore strategjike dhe emergjente
  116301 Sheqer
  116302 Grurë
  116303 Vaj
  116309 Te tjera

  12. REZULTATI I MBARTUR
  121 Rezultati i mbartur i seksionit te funksionimit

  13. SUBVENCIONE TE JASHTEZAKONSHME

  130 Subvencione për investime te derdhura ose për tu derdhur
  138 Amortizimi i subvencioneve

  14. PJESEMARRJE TE INSTITUCIONIT NE INVESTIME

  140 - Pjesëmarrje ne investime për llogari te institucionit
  141 - Pjesëmarrje ne investime për llogari te te tretëve

  15. SHUMA TE PARASHIKUARA PER RREZIQE E SHPENZIME
  16. HUAMARRJE E BRENDSHME DHE TE TJERA TE NGJASHME

  160 BONO THESARI DHE TE TJERA LETRA ME VLERE (TE HYRA)
  1600 Bono thesari
  1601 Obligacione
  1602 Te tjera

  161. TE TJERA HUAMARRJE TE BRENDSHME (TE HYRA)
  1610 Hua nga i njëjti nivel qeverisjeje
  1611 Hua nga nivele te tjera qeverisjeje
  1612 Hua nga sistemi bankar

  165 BONO THESARI DHE TE TJERA LETRA ME VLERE TE QEVERISE (TE DALA) 1650 Bono thesari
  1651 Obligacione
  1652 Te tjera

  166 HUAMARRJE TE TJERA TE BRENDESHME (TE DALA)

  1660 Hua nga i njëjti nivel i qeverise
  166000 Analizat duhet te identifikojnë burimin e huase
  1661 Hua nga te tjera nivele te qeverise
  166100 Analizat duhet te identifikojnë burimin e huase
  1662 Hua nga sistemi bankar
  166200 Analizat duhet te identifikojnë burimin e huase

  16. HUAMARRJE E HUAJ

  170 QEVERI TE HUAJA (TE HYRA)
  1700 1talia
  170000
  1701 Gjermania
  170100
  1702 Greqia
  170200
  1703 Kuvajt
  170300
  1704 Japoni
  170400
  1705 Kine
  170500
  1709 Qeveritë e huaja te tjera
  170900

  171 INSTITUCIONET NDERKOMBETARE (TE HYRA)

  1710 Banka Evropiane për rindërtim dhe zhvillim (BERZH)
  171000
  1711 Banka Evropiane e Investimeve (BEI)
  171100
  1712 Banka Botërore (IDA)
  171200
  1713 Banka Islamike e Zhvillimit (IDB)
  171300
  1714 Fondi Ndërkombëtar për Zhvillimin Bujqësor (IF AD)
  171400
  1715 Organizata e Vendeve Eksportuese te Naftës (OPEC)
  171500
  1716 Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN)
  171600
  1719 Institucione ndërkombëtare te tjera
  171900

  172 HUAMARRJE TE TJERA (TE HYRA)

  1720 Bono
  172000
  1721 Te-Tjera
  172100

  175 QEVERITE E HUAJA (TE DALA)

  1750 Gjermania
  175000 identifiko marrëveshjet individuale te huase.

  1751 Italia
  175100 identifiko marrëveshjet individuale te huase.
  1752 Greqia
  175200 identifiko marrëveshjet individuale te huase
  1753 Kuvajt
  175300 identifiko marrëveshjet individuale te huase
  1754 Japonia
  175400 identifiko marrëveshjet individuale te huase.
  1755 Kina
  175500 identifiko marrëveshjet individuale te huase.
  1759 Qeveri e huaja te tjera
  175900 identifiko marrëveshjet individuale te huase.

  175. INSTITUCIONET NDERKOMBETARE (TE DALA)

  1760 Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH)
  176000 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.
  1761 Banka Evropiane e Investimeve (BEI)
  17610 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.
  1762 Banka Botërore (IDA dhe IBRD)
  176200 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.
  1763 Banka Islamike e Zhvillimit (IDB)
  176300 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.
  1764 Fondi Ndërkombëtar për Zhvillimin Bujqësor (IFAD)
  176400 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.
  1765 Organizata e Vendeve Eksportuese te Naftës (OPEC)
  176500 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.
  1766 Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN)
  176600 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.
  1769 Institucione ndërkombëtare te tjera
  176900 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.

  177 HUAMARRJE TE TJERA TE JASHTME (TE DALA)

  1770 Bono
  177000 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.
  1771 Financime te tjera
  177100 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.

  18 HUA ME AFAT TE MESEM DHE TE GJATE PA DERDHJE PARAPRAKE FONDESH

  180 SUBVENCIONE TE PERVITSHME PER TU DERDHUR

  KLASA 2

  AKTIVE TE QENDRUESHME

  20 AKTIVE TE QENDRUESHME TE PATRUPEZUARA

  201 Shpenzime dhe prime te emisionit ose rimbursimit te huave
  202 Shpenzime për studime ose kërkime
  205 Koncesione dhe te drejta te ngjashme, patenta, licenca, marka te drejta dhe vlera te tjera te ngjashme
  209 Amortizimi i aktiveve te patrupëzuara

  21 AKTIVE TE QENDRUESHME TE TRUPEZUARA

  210 TERRENE

  2101 Toka urbane
  2102 Toka rurale
  2103 Aktivet natyrale
  2104 Sistemime dhe rregullime te tokave
  2105 Terrene te shtresave

  211 PYJET, PLANTACIONET
  2111 Pyjet
  2112 Plantacione

  212 NDERTIME

  2121 Blerja e ndërtesave te zyrave.
  2122 Blerja e ndërtesave rezidenciale
  2127 Blerje për konstruksione dhe ndërtesa te tjera

  213 RRUGET, RRJETET DHE VEPRAT UJORE


  2131 Rrugët tokësore
  2132 Ura
  2133 Rrjetet (kanalizimet)
  2134 Rezervuare

  214 INSTALIME TEKNIKE, PAJISJE, INSTRUMENTE DHE VEGLA PUNE


  21401 Pajisje dhe shpenzimet instaluese te telekomunikacionit
  21402 Orendi dhe pajisje mense
  21403 Pajisje qe sigurojnë energji
  21404 Pajisje dhe instrumente laboratorike
  21405 Pajisje mjekësore dhe spitalore
  21406 Instalimi i sistemit te kompjuterëve
  21407 Pajisje dhe instalimi i kondicionerëve
  21408 Makineri printimi dhe grafimi
  21409 Pajisje për kontrollin e trafikut
  21410 Pajisje dhe instalime portuale (për portet)
  21411 Pajisje agrikulturore
  21412 Makineri dhe pajisje për minierat
  21413 Pajisje dhe makineri për kopshtarinë
  21414 Pajisje dhe makineri për konstruksione (ndërtime)
  21415 Pajisje për mbrojtjen ndaj zjarrit
  21416 Pajisje pastrimi për rrugët
  21417 Pajisje për polkine
  21418 Pajisje për sistemin e sigurimit
  21419 Pajisje audio-vizuale
  21420 Pajisje rezidenciale
  21421 Ashensorë dhe vinça
  21499 Mjete dhe pajisje te tjera teknike


  215 MJETE TRANSPORTI

  2151 Motorrikleta
  2152 Makina
  2153 Autobusë
  2154 Kamionë dhe mjete transporti te renda
  2155 Ambulanca
  2156 Mjete kundër zjarrit
  2157 Mjete policore
  2159 Mjete te tjera

  216 REZERVA SHTETERORE
  2161 Sheqer
  2162 Grurë
  2163 Vaj
  2169 Stoqe te tjera
  217 KAFSHE PUNE E PRODHIMI

  2171 Kafshe pune
  2172 Kafshe prodhimi

  218 INVENTAR EKONOMIK

  2181 Orendi zyre
  2184 Fotokopje
  2185 Fakse
  2186 Pajisje kompjuteri
  2187 Blerje te tjera pajisjesh për zyra

  219 AMORTIZIME

  2192 Ndërtesa
  2193 Rruge, rrjete, rezervuare
  2194 Makinën e pajisje
  2195 Mjete transporti
  2197 Kafshe pune
  2198 Inventar ekonomik

  23 SHPENZIME PER RRITJEN E AKTIVEVE TE QENDRUESHME

  230 SHPENZIME PER RRITJEN E AKTIVEVE TE QENDRUESHME TE PATRUPEZUARA

  2300 Studime fizibiliteti dhe përgatitje projektesh
  230001 Studime fizibiliteti
  230002 Përgatitje projektesh
  2301 Blerja e aktiveve te patrupëzuara
  230199 Blerje te tjera te aktiveve te patrupëzuara

  231 SHPENZIME PER RRITJEN E AKTIVEVE TE QENDRUESHME TE TRUPEZUARA

  2310 Blerja e tokës dhe aktiveve natyrale
  231001 Blerja e tokës urbane
  231002 Blerja e tokës rurale
  231003 Blerje te aktiveve natyrale
  231004 Sistemime dhe rregullime te tokave


  2312 Blerja e ndërtesave dhe konstruksione te tjera
  231201 Blerje te ndërtesave te zyrave.
  231202 Blerja e ndërtesave rezidenciale
  231299 Blerje për konstruksione dhe ndërtesa te tjera Konstruksione te rrugëve, urave, rrjeteve, etj

  2313 Konstruksione te rrugëve, urave, rrjeteve etj.
  231301 Konstruksione te rrugëve
  231302 Konstruksione te urave
  231303 Konstruksione te rrjeteve
  231304 Konstruksione te rezervuarëve
  2314 Blerje e pajisjeve operacionale
  231401 Pajisje dhe shpenzime instaluese te telekomunikacionit
  231402 Orendi dhe pajisje mense
  231403 Pajisje qe sigurojnë energji
  231404 Pajisje dhe instrumente laboratorike
  231405 Pajisje mjekësore dhe spitalore
  231406 Instalimi i sistemit te kompjuterëve
  231407 Pajisje dhe instalimi i kondicionerëve
  231408 Makineri printimi dhe grafimi
  231409 Pajisje për kontrollin e trafikut
  231410 Pajisje dhe instalime portuale (për portet)
  231411 Pajisje agrikulturore
  231412 Makineri dhe pajisje për minierat
  231413 Pajisje dhe makineri për kopshtarinë
  231414 Pajisje dhe makineri për konstruksione (ndërtime)
  231415 Pajisje për mbrojtjen ndaj zjarrit
  231416 Pajisje pastrimi për rrugët
  231417 Pajisje për policinë
  231418 Pajisje për sistemin e sigurimit
  231419 Pajisje audio-vizuale
  231420 Orendi dhe pajisje rezidenciale
  231421 Ashensorë dhe vinça
  231499 Mjete dhe pajisje te tjera teknike
  2315 Blerje e mjeteve te transportit
  231501 Motoçikleta
  231502 Makina
  231503 Autobusë
  231504 Kamionë dhe mjete transporti te renda
  231505 Ambulanca
  231506 Mjete kundër zjarrit
  231507 Mjete policore
  231599 Mjete te tjera
  2316 Sigurimi i Rezervës Shtetërore
  231601 Sheqer
  231602 Grurë
  231603 Vaj
  231609 Stoqe te tjera
  2317 Kafshe pune e prodhimi
  231701 Kafshe pune
  231702 Kafshe prodhimi
  2318 Blerje pajisjesh zyrash
  231801 Orendi zyre
  231804 Fotokopje
  231805 Fakse
  231806 Pajisje kompjuteri
  231899 Blerje te tjera pajisjesh për zyra
  2319 Rinovime, rehabilitime dhe përmirësime
  231910 Toka, aktive natyrore
  231912 Ndërtesa dhe konstruksione te tjera
  231913 Rruge, rrjete, etj
  231914 Pajisje operacionale
  231915 Mjete transporti
  231917 Kafshe pune e prodhimi
  231918 Pajisje zyrash

  232 TRANSFERIMET KAPITALE

  2320 Transferimet kapitale tek nivele te tjera te qeverise se përgjithshme 23201 Analiza duhet te identifikoje qëllimin e transfertes
  231010. Analiza duhet te identifikoje përfituesit e transfertes
  2321 Transferimet kapitale tek fondet ekstra-buxhetore
  23211 Analiza duhet te identifikoje qëllimin e transfertes
  232110. Analiza duhet te identifikoje përfituesit e transfertes
  2322 Transferimet kapitale tek institucionet jo-fitimprurëse
  23221 Analiza duhet te identifikoje qëllimin e transfertes
  232210. Analiza duhet te identifikoje përfituesit e transfertes
  2323 Transferimet kapitale tek ndërmarrjet publike
  23231Analiza duhet te identifikoje qëllimin e transfertes
  232310. Analiza duhet te identifikoje përfituesit e transfertes
  2324 Transferimet kapitale tek institucionet financiare
  23241 Analiza duhet te identifikoje qëllimin e transfertes
  232410. Analiza duhet te identifikoje përfituesit e transfertes
  2325 Transferimet kapitale tek ndërmarrjet private
  23251Analiza duhet te identifikoje qëllimin e transfertes
  232510. Analiza duhet te identifikoje përfituesit e transfertes
  2326 Transferimet kapitale tek individët
  23261 Analiza duhet te identifikoje qëllimin e transfertes
  232610. Analiza duhet te identifikoje përfituesit e transfertes
  2327 Transferimet kapitale jashtë shtetit
  23271 Analiza duhet te identifikoje qëllimin e transfertes
  232710. Analiza duhet te identifikoje përfituesit e transfertes

  233 TAKSE MBI VLEREN E SHTUAR
  234 KOSTO LOKALE

  23 AKTIVE TE TRUPEZUARA TE DEMTUARA

  242 NDERTESA
  243RRUGE,RRJETE,REZERVUARE
  244 MAKINERI E PAJISJE
  245 MJETE TRANSPORTI
  247 KAFSHE PUNE
  248 INVENTAR EKONOMIK
  25 HUADHENIE DHE NENHUADHENIE
  250 TE HYRA.
  NGA PRINCIPALI I TRANSAKSIONEVE TE HUADHENIES SE BRENDSHME

  2500 Huadhënie e brendshme direkte afatgjate
  250001 I njëjti nivel qeverisjeje
  250002 Te tjera nivele te qeverisjes
  250003 Ndërmarrjet

  2501 Huadhënie afatshkurtër për marrëveshjet me garant shtetërore
  250100
  2502 Nenhua nga huate e huaja për te njëjtin nivel qeverisje
  250200
  2503 Nenhua nga huate e huaja për nivele te tjera te qeverisjes
  250300
  2504 Nenhua nga huate e huaja për ndërmarrjet
  250400  251 TE HYRA NGA PRINCIPALI I TRANSAKSIONEVE TE HUADHENIES E HUAJ

  2510 Qeveri te huaja
  251000
  2511Te tjera
  251100

  253 KREDI MBI TE TRETET PA DERDIUE PARAPRAKE FONDESH
  255 TE DALA PER HUADHENIE DHE NENHUADHENIE TE BRENDSHME

  2550 Huadhënie e brendshme direkte afatgjate
  255001 Hua për te njëjtin nivel qeverisjeje
  255002 Hua për nivele te tjera te qeverisjes
  255003 Hua nga ndërmarrjet

  2551 Hua afat-shkurtër sipas marrëveshjeve te garancisë 255100 Analiza për te identifikuar marrëveshjen specifike te garancisë dhe huamarrësin.
  2552 Nenhua nga huate e huaja për te njëjtin nivel qeverisjeje
  255200 Analiza për te identifikuar marrëveshjen specifike te garancisë dhe huamarrësin. 2553 Nenhua nga huate e huaja për nivele te tjera qeverisje
  255300 Analiza për te identifikuar marrëveshjen specifike te garancisë dhe huamarrësin. 2554 Nenhua nga huate e huaja për ndërmarrjet
  255400 Analiza për te identifikuar marrëveshjen specifike te garancisë dhe huamarrësin.

  256 TE DALA PER HUADHENIE JASHTE VENDIT

  2560 Qeveri te huaja
  256000 Qeveri te huaja
  2561 Huadhënie te huaja te tjera
  256100 Huadhënie te huaja te tjera

  26 PJESEMARRJA NE KAPITALIN E VET

  260 TE HYRA NGA SHITJA E PJESMARRJEVE TE NDERMARRJEVE SHTETERORE 2609 Te tjera
  260900
  261 TE HYRA NGA SHITJA E PJESMARRJEVE TE INSTITUCIONEVE FINANCIARE 2619 Institucionet financiare te tjera
  261900
  262 TE HYRA NGA SHITJA E PJESMARRJEVE TE SHOQERIVE TE PERBASHKETA

  2629 Te tjera
  262900

  264 TE HYRA NGA TE TJERA OPERACIONE

  2649 Te Tjera
  264900

  265 TE DALA PER KAPITALE TE VETA NE NDERMARRJET PUBLIKE JOFITIMPRURESE
  2659 Ndërmarrjet publike jofitimprurëse te tjera
  265900 Ndërmarrjet publike jofitimprurëse te tjera

  266 TE DALA PERKAPITALE TE VETA NE INSTITUCIONET FINANCIARE
  2669 Institucione financiare te tjera
  266900 Institucione financiare te tjera

  267 TE DALA PER KAPITALE TE VETA NE JOINT-VENTURE
  2679 Join - venture te tjera
  267900 Join - venture te tjera

  269 TE DALA PER KAPITALE TE VETA TE TJERA
  2699Kapitale te veta te tjera
  269900 Kapitale te veta te tjera

  28 CAKTIME
  280 Toka, terrene
  281 Pyje plantacione
  282 Ndërtesa
  283 Rruge, rrjete, rezervuare
  284 Makineri e pajisje
  285 Mjete transporti
  287 Kafshe pune
  288 Inventar ekonomik

  29 ZHVLERESIMI I AKTIVEVE TE QENDRUESHME

  KLASA 3

  LLOGARITE E GJENDJEVE TE INVENTARIT DHE TE PRODHIMIT NE PROCES

  31 MATERIALE
  311 Materiale te para
  312 Materiale te tjera
  3120 Materiale zyre e te përgjithshme
  312001 - Kancelari
  312002 - Materiale pastrimi
  312003 - Pjese këmbimi, rrota, bateri
  312004 - Materiale te aparateve e pajisjeve teknike
  312005 - Materiale kompjuterike
  312099 - Materiale te tjera
  3121 Materiale speciale
  312102 - Plehra kimike
  312103 - Llace e materiale mjekësore
  312104 - Furnizime ushqimore
  312105 - Materiale ushtarake
  312106 - Materiale policore
  312199 - Te tjera materiale speciale
  3122 Lende djegëse e te ngjashme
  312201 - Karburant
  312202 - Vaj
  312205 - Lende djegëse
  312299 - Te tjera te ngjashme

  32 OBJEKTE INVENTARI
  326 AMBALAZH I KTHYESHEM
  327 INVENTAR I IMET
  3270 - Objekte inventari te përgjithshëm
  327005 - Objekte inventari te mjeteve te transportit
  327008 - Objekte inventari zyre
  327004 - Objekte inventari te pajisjeve teknike
  327009 - Objekte inventari kompjuterike
  327099 - Te tjera objekte te përgjithshme.
  3271 - Objekte inventari speciale
  327101 - Uniforma e te tjera veshje speciale
  327105 - Pajisje ushtarake
  327106 - Pajisje policore
  327107 - Libra e publikime
  327199 -Te tjera objekte speciale

  33 PRODHIME (PUNIME SHERBIME) NE PROCES

  331 Prodhime ne proces
  332 Punime ne proces
  333 Shërbime ne proces
  339 Te tjera

  34 PRODUKTE

  341 Produkte te ndërmjetme
  342 Produkte te gatshme
  347 Nënprodukte e produkte mbeturine

  35 MALLRA
  36 GJE E GJALLE NE RRITJE E MAJMERI
  37 GJENDJE TE PAMBERRITURA OSE PRANE TE TRETEVE

  371 Materiale te para
  372 Materiale te tjera
  374 Produkte
  375 Mallra
  376 Gjë e gjalle ne rritje e majmëri

  38 DIFERENCA NGA CMIMET E MAGAZINIMIT

  39 SHUMA TE PARASHIKUARA PER ZHVLERESIM

  391 Shuma te parashikuara për zhvlerësim te materialeve te para
  392 """ " " "" " "te tjera
  393 """" """" "ne proces
  394 Shuma te parashikuara për zhvlerësim te produkteve
  395"""" " " "" "te mallrave

  KLASA 4

  LLOGARITE E MARRDHENIEVE ME TE TRETET

  40 FURNITORE DHE LLOGARI TE LIDHURA ME TO

  401 Furnitorë
  402 Te tjerë kreditore
  403 Efekte për tu paguar
  404 Furnitorë për aktive te qëndrueshme
  405 Efekte për tu paguar për aktivet e qëndrueshme.
  407 Kundërshtime dhe mbajtje garancie për blerje
  408 Furnitorë për fatura te pamberritura

  409 FURNITORE (DEBITORE). PARAPAGIME DHE PAGESA PJESORE TE PAGUARA PER POROSI

  41 KLIENTE DHE LLOGARI TE LIDHURA ME TO
  411 Klientë
  413 Efekte për tu arkëtuar
  415 Siguracione për tu arkëtuar
  416 Klientë te dyshimte ose te kundërshtuar
  418 Klientë- te ardhura te pafaturuara
  419 Klientë(kreditore) parapagime dhe pagesa pjesore te arkëtuara për porosi

  42 PERSONELI DHE LLOGARI TE LIDHURA ME TO

  421 Personeli-paga për tu paguar
  423 Personeli-paradhënie e pagesa pjesore
  424 Personeli-depozita
  425 Personeli- shpërblime për t'u paguar
  427 Ndalesa nga paga për detyrime ndaj te tretëve
  428 Personeli-shpenzime për tu paguar dhe te ardhura për t'u arkëtuar
  429 Deficite dhe gjoba personale

  42 SHTETI,SIGURIME SHOQERORE DHE ORGANIZMA TE TJERE SHOQERORE

  431 Te drejta dhe taksa për tu derdhur ne Shtet
  4311 Te drejta dhe taksa për tu derdhur ne zyrat e tatimeve
  4312 Tatim mbi vlerën e shtuar
  4313 Te drejta dhe taksa për tu derdhur ne thesar
  432 Tatime te mbledhura nga Shteti për llogari te pushtetit lokal
  433 Shpenzime për fatkeqësi natyrore te mbuluara nga Shteti
  464 Te tjera operacione me Shtetin
  435 Sigurime shoqërore.
  436 Sigurime shëndetësore
  437 Organizma te tjerë shoqërore
  438 Te tjera detyrime

  44 INSTITUCIONE TE TJERA PUB LIKE

  443 Shpenzime te buxhetit nacional qe kryhen ne lokalitet
  445 Organizma te tjerë publike
  448 Agjente shërbimesh

  45 MARREDHENIE ME INSTITUCIONE BRENDA DHE JASHTE SISTEMIT

  46 DEBITORE DHE KREDITORE TE NDRYSHEM

  460 Huadhënës.
  4600 Nënshkrimet e huave
  4601 Interesa për tu paguar
  4602 Tituj te amortizuar ose kapital për tu rimbursuar
  461 Fonde dhe ndihma transit.
  463 Derdhje tepër
  464 Detyrime për tu paguar për blerjen e letrave me vlere te vendosjes
  465 Efekte për tu arkëtuar nga shitja e letrave me vlere te
  vendosjes
  466 Kreditore për mjete ne ruajtje
  4660 Zyra e Përmbarimit
  466000 Zyra e Përmbarimit
  4661 Paradhënie për ankande
  466100 Paradhënie për ankande
  4662 Garanci bankare
  466201 Garanci bankare
  466202 Garanci bankare për takse doganore
  4663 Për komisionet e kthimit te pronave
  466300 Për komisionet e kthimit te pronave
  4664 Derdhur gabimisht
  466400 Derdhur gabimisht
  4665 Depozitime Te tjera
  466500 Depozitime Te tjera
  4666 Depozitime te kontributeve ne avance te ISKSH
  466600 Depozitime te kontributeve ne avance te ISKSH

  467 KREDITORE TE NDRYSHEM
  4670 Kreditore - viti ne vazhdim
  4671 Kreditore - Viti i mëparshëm
  4679 Kreditore - vilet e mëparshme

  468 DEBITORE TE NDRYSHEM
  4680 Debitorë - viti ne vazhdim
  4681 Debitorë - viti i mëparshëm
  4689 Debitorë - vitet e mëparshme

  47 LLOGARI TE PERKOHSHME OSE NE PRITJE
  475 Te ardhura për t'u regjistruar ne vitet pasardhëse
  476 Te ardhura te përcaktuara për t'u përdorur
  477 Diferenca konvertimi- Aktive
  4771Pakesim i kërkesave për arkëtim
  4772 Shtim i detyrimeve
  478 Diferenca konvertimi - Pasive
  4781 Shtim i kërkesave për arkëtim
  4782 Pakësim i detyrimeve

  48 LLOGARI RREGULLUESE
  480 Te ardhura për t'u klasifikuar ose për t'u rregulluar
  481 Shpenzime për t'u shpërndarë ne disa ushtrime
  482 Shpenzime për t'u regjistruar ose rregulluar.
  486 Shpenzime te periudhave te ardhshme
  487 Te ardhura te arkëtuara para nxjerrjes se urdhrit

  49 SHUMA TE PARASHIKUARA PER ZHVLERESIM
  491 Shuma te parashikuara për klientët
  496 Shuma te parashikuara për debitorë te ndryshëm

  KLASA 5

  LLOGARI FINANCIARE

  50 LETRA ME VLERE TE VENDOSJES

  500 BONO THESARI DHE TE TJERA LETRA ME VLERE TE VENDOSJES (TE HYRA)

  5000 Me afat deri 3 mujor
  500001 Bono Thesari
  500002 Kredi direkte e BOA (overdrafti)
  500009 Te tjera letra me vlere afatshkurtër.
  5001 Me afat deri 6 mujor
  500101 Bono Thesari
  500102 Kredi direkte e BOA (overdrafti)
  500109 Te tjera letra me vlere afatshkurtër.

  506 BONO THESARI DHE LETRA ME VLERE TE VENDOSJES (TE DALA)

  5060 Me afat deri 3 mujor
  506001 Bono Thesari
  506002 Kredi direkte e BOA (overdrafti)
  506009 Te tjera letra me vlere afatshkurtër.

  5061 Me afat deri 6 mujor
  506101 Bono Thesari
  506102 Kredi direkte e BOA (overdrafti)
  506109 Te tjera letra me vlere afatshkurtër.

  509 DERDHJE PER TU KRYER PER LETRAT ME VLERE TE VENDOSJES

  51 VLERA PER TU ARKETUAR DHE LLOGARI NE BANKE
  511 Vlera për t'u arkëtuar
  5112 Çeqe për t'u arkëtuar
  5113 Efekte për t'u arkëtuar
  5114 Efekte për t'u skontuar

  512 LLOGARI NE BANKE

  520 DISPONIBILITETE NE THESAR

  53 ARKA DHE VLERA TE TJERA
  531 Arka
  5311 Arka ne leke
  5312 Arka ne valute

  532 VLERA TE TJERA
  5321 Puna tatimore dhe postare
  5322 Bileta
  5328 Vlera te tjera

  53 AKREDITIVA DHE PARADHENIE
  541 Akreditiva
  5411Akreditiva ne leke

  565 LLOGARI NE ORGANIZEM KREDITI

  58 XHIRIME TE BRENDESHME

  580 XHIRIME TE BRENDSHME

  59 SHUMA TE PARASHIKUARA PER ZHVLERESIM TE LETRA VE ME VLERE TE VENDOSJES
  5903 Për aksionet
  5905 Për obligacionet
  5908 Për te tjera letra me vlere te vendosjes

  KLASA 6

  LLOGARITE E SHPENZIMEVE

  60 SHPENZIME KORRENTE

  600 PAGA, SHPERBLIME DHE SHPENZIME TE TJERA PERSONELI

  6001 Paga te personelit te përhershëm
  60010 Paga baze
  600101 Paga baze për te punësuarit ne Shërbimin Civil
  600102 Pagesa për funksionaret publik dhe te tjerë punonjës te caktuar me ligj
  60011 Shtesa page
  6001101 Shtese page për vjetërsi ne pune
  6001102 Shtese page rezidence
  6001103 Shtese page ne pune
  6001104 Shtese page për vështirësi ne pune sipas
  legjislacionit
  6001105 Shtese page për funksionin
  6001106 Shtese page për fëmijët
  6001107Shtese page për pune mbi kohen normale
  6001108 Shtesa page nga Taksa e Solidaritetit
  6001109 Shtese page për mësuesit e fshatit
  6001110 Shtese page për kualifikimin
  6001111 Paga e 13-te për mësuesit
  6001112 Shtese page për strukturat e Ministrisë se Mbrojtjes
  6001120 Shtese page për uniforme (çash)
  6001121 Shtese page për ushqim(çash)
  6001122 Shtese page për te përballuar transportin
  6001123 Shtese page për gradat ne strukturat ushtarake
  6001124 Shtese page për ushtaraket e liruar ne reforme
  6001125 Shtese page për bashkëshortet e papuna te ushtarakeve te transferuar
  6001126 Shtese page për komisionarët e tokave
  6001127 Shtese page për pozicionin
  6001199 Kompensime te tjera

  6002 Paga me kontrate
  600201 Paga për punëtorë me kontrate, pune sezonale dhe te tjera
  600202 Punonjës për një kontrate me terma fikse

  6009 Shpenzime te tjera personeli-shpërblime
  600901 Shpërblime për rezultate ne pune
  600902 Pune jashtë orarit
  600903 Fondi veçante
  600904 Honorarë
  600999 Te tjera shpenzime për personelin

  601 KONTRIBUTE TE SIGURIMEVE SHOQERORE

  6010 Kontribute pensioni dhe sigurime shoqërore
  601001 Kontribute për pension
  601002 Kontribute për sigurime shoqërore

  6011 Kontribute shëndetësore
  601101 Kontributet shëndetësore

  602 MALLRA DHE SHERBIME TE TJERA

  6020 Materiale dhe shërbime zyre dhe te përgjithshme
  602001 Kancelari
  602002 Materiale për pastrim dhe shërbime
  600003 Rojet dhe shërbime sigurimi
  602004 Shërbime mirëmbajtjeje te sistemit kompjuterik
  602005 Shërbime printimi dhe publikimi
  602101 Uniforma dhe te tjera veshje speciale
  602102 Plehra kimike, veterinari dhe te tjera produkte agrikulturore
  602103 Llace dhe materiale mjekësore
  602104 Furnizime dhe shërbime me ushqim dhe mensave (te ushtrisë)
  602105 Pajisje ushtarake, materiale dhe shërbime
  602106 Pajisje te policisë dhe materiale
  602107 Libra dhe publikime
  602199 Te tjera materiale dhe shërbime speciale

  6022 Shërbime
  602201 Elektricitet
  602202 Ujë
  602203 Telefon dhe faks
  602204 Posta dhe shërbimi kamer
  602205 Lende djegëse për ngrohje
  602299 Shërbime te tjera

  6023 Shpenzime transporti
  602301 Karburant dhe vaj
  602302 Mirëmbajtje rutine e mjeteve te transportit
  602303 Pjese këmbimi, rrote dhe bateri
  602304 Kostot e sigurimit te mjeteve transportit
  602399 Shpenzime te tjera transporti

  6024 Shpenzime udhëtimi
  602401 Udhëtim i brendshëm: dieta
  602402 Udhëtim i brendshëm: hotel
  602403 Udhëtim i brendshëm: bileta
  602404 Udhëtim i brendshëm: te tjera
  602411 Udhëtim jashtë shtetit: dieta
  602412 Udhëtim jashtë shtetit: hotel
  602413 Udhëtim jashtë shtetit: bileta
  602414 Udhëtim jashtë shtetit: te tjera

  6025 Mirëmbajtje te zakonshme
  602502 Ndërtesat
  602503 Rrugët
  602504 Aparate dhe pajisje teknike
  602505 Mjete transporti
  602508 Materiale zyre dhe te përgjithshme
  602509 Pajisje kompjuteri
  602599 Mirëmbajtje te tjera rutine

  6026 Qiradhëniet
  602601 Qiradhënie e zyrave
  602602 Qiradhënie për prona rezidenciale
  602603 Qiradhënie për aparate dhe pajisje teknike

  6027 Detyrime dhe kompensime legale
  602701 Kompensimi për ish te përndjekurit politik
  602702 Kompensimi për burgosje te padrejta
  602703 Kompensimi për shpronësim ne te kaluarën
  602799 Kompensime te tjera te paguara
  6028 Shpenzime te lidhura me huamarrjen për hua
  602801 Kuota qe rrjedhin nga detyrimet

  6029 Shpenzime te tjera operative
  602901 Kostot e trajnimit dhe seminareve
  602902 Kostot e reklamimit dhe publikimit
  602903 Argëtimi
  602904 Aktivitetet sociale
  602905 Kostot legale
  602906 Siguracioni për ndërtesa dhe te tjera te ngjashme
  602907 Kuota e seancave te bordeve
  602908 Kompensime për anëtarët e Parlamentit dhe zyrtare te tjerë te
  zgjedhur
  602909 Kuota për pjesëmarrje anëtarësie
  602910 Pagesa për prodhimin e pullës fiskale, faturës tatimore, pullat e
  taksës
  602999 Te tjera materiale dhe shërbime operative

  SUBVENCIONE

  6030 Subvencione për diference çmimi
  603001 Subvencione për çmimin e librave shkollore
  603002 Subvencion për energjinë elektrike te importuar
  603003 Subvencione për strehim
  603004 Subvencione për transportin urban te autobusëve
  603005 Subvencione për transportin hekurudhor
  603006 Subvencione për ndërmarrjet e Ujësjellësit për furnizim me ujë te pijshëm

  6031 Subvencion për te nxitur punësimin
  603100 Subvencion për te nxitur punësimin

  6032 Subvencione për te mbuluar humbjet (te ardhura - shpenzime)
  603204 Subvencione për furnizimin me ujë për vaditje
  603205 Subvencione për ndërmarrjet e Trajtimit te Studenteve

  6033 Subvencioni për sipërmarrjet individuale
  603300 Subvencioni për sipërmarrjet individuale

  604 TRANSFERIMET KORRENTE TE BRENDSHEM

  6040 Transferime korrent tek nivele te tjera te qeverise
  604001 Tek pushtetet vendore
  604002 Tek këshillat e rretheve
  6041 Transferime korrent tek institucionet qeveritare
  604100 Transferime korrent tek institucionet qeveritare

  6042 Transfertat korrent tek Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore
  604201 Kompensim për pensionistet për diferenca çmimi
  604202 Për pensione te veçanta shtetërore
  604203 Për kompensim suplementar për ish te persekutuarit
  604204 Për kompensim suplementar për veteranet e luftës
  604205 Për kompensim suplementar për invalidët e punës
  604208 Transferime për te mbuluar rritjen ne përfituesit e sigurimeve shoqërore
  604209 Transferime për te mbuluar deficitin e Fondit te Sigurimeve Shoqërore
  604220 Transferime speciale tek IKSH
  604229 Transferime për te mbuluar deficitin e ISKSH

  6043 Transferta për buxhetet familjare dhe individët
  60430I Kompensim për pa-aftësi te përkohshme për shkak te sëmundjes
  604302 Kompensim për pa-aftësi te përkohshme për shkak te dëmtimit ne pune
  604303 Kompensim për leje lindje
  604304 Grand për fëmijë te lindur
  604305 Pensione për moshe madhore
  604306 Pension pa-aftësie
  604307 Pension mbijetese
  604308 Grande për familjar për shpenzime funerale
  604311 Kompensim suplementar për çmimin për pensionistet
  604312 Pensione te veçanta shtetërore
  604313 Kompensim suplementar për ish te persekutuarit
  604314 Kompensim për veteranet e luftës
  6043I5 Kompensim suplementar për invalidët e punës
  604316 Shpërblim për ish-ushtaraket
  604321 Kompensim papunësie për personat e siguruar
  604322 Ndihme ekonomike
  604323 Pagese paaftësie
  604324 Kompensime speciale te tjera
  604341 Pagesa për shërbime mjekësore dhe dentare
  604342 Pagesa për produkte farmaceutike
  604351 Bursa
  604361 Grande për artistet, producentët e filmave dhe shkrimtaret
  604371 Subvencionimi i përqindjeve te normave te interesave bankare
  604399 Te tjera transferta tek individët

  6044 Transferime tek organizatat jofitimprurëse
  604401 Grande për shoqëritë e jetimeve
  604402 Grande për shoqëritë e te verbërve
  604403 Grande për shoqëritë e invalidëve te luftës
  604404 Grande për shoqëritë e invalidëve te punës
  604405 Grande për Albafilmin
  604406 Grande për klubet dhe asociacionet e sportit
  604407 Grande për RTSH
  604408 Grande për Institutin e Mjeteve Matëse dhe Kalibrimi
  604409 Grande për partitë politike
  604410 Grande për Komisionin e Letrave me Vlere
  604499 Te tjera transferta për institucionet jofitimprurëse

  605 TRANSFERIMET KORRENTE JASHTE

  6051 Transferime korrent për institucionet ndërkombëtare
  605101 Kombet e Bashkuara
  605102 Banka Botërore
  605199 Institucionet ndërkombëtare te tjera

  6052 Transferime korrent për qeveritë e huaja
  605200 Transferime korrent për qeveritë e huaja

  6053 Transferime korrent për organizatat jofitimprurëse te huaja
  605300 Transferime korrent për organizatat jofitimprurëse te huaja

  6059 Te tjera transferime korrent jashtë shtetit
  605900 Te tjera transferime korrent jashtë shtetit .

  609 REZERVAT

  6090 Fondi rezerve nacional dhe kontigjencat
  609001 Fondi rezerve i Këshillit te Ministrave
  609002 Kontigjencat

  6091 Fondi rezerve i pushtetit vendor
  609100 Fondi rezerve i pushtetit vendor

  63 NDRYSHIMI I GJENDJEVE TE INVENTARIT

  64 SHPENZIME NE NATYRE

  65 SHPENZIME FINANCIARE TE BRENDSHME

  650 INTERESA PER BONOT E THESARIT DHE LETRA TE TJERA ME VLERE TE QEVERISE

  6500 Afat-shkurtër
  650001 Bono Thesari
  650002 Kredi direkte ne Bankën e Shqipërisë
  650009 Te tjera letra me vlere afat-shkurtra

  6501 Afatgjate
  650100 Afatgjate

  651 INTERESA PER HUAMARRJE TE TJERA TE BRENDSHME AFATGJATA

  6510 Hua nga i njëjti nivel qeverisje
  651000 Hua nga i njëjti nivel qeverisje

  6511 Hua nga nivele te tjera te qeverisjeje
  651100 Hua nga nivele te tjera te qeverisjeje

  6512 Hua nga sistemi bankar
  651200 Hua nga sistemi bankar

  66 SHPENZIME FINANCIARE TE JASHTME

  660 INTERESA PER HUAMARRJEN NGA QEVERITE E HUAJA

  6600 Gjermania
  660000 identifiko marrëveshjet individuale te huase.

  6601 Itali
  660100 Identifiko marrëveshjet individuale te huase

  6602 Greqia
  660200 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.

  6603 Kuvajt
  660300 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.

  6604 Japonia
  660400 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.

  6605 Kina
  660500 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.

  6609 Te tjera qeveri te huaja
  660900 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.

  661 INTERESA PER FINANCIME NGA INSTITUCIONET NDERKOMBETARE

  6610 Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) 661000 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.

  6611 Banka Evropiane e Investimeve (BEI)
  661100 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.
  6612 Banka Botërore (IDA dhe IBRD)
  661200 Identifiko marrëveshjet individuale te huase.
  6613 Banka Islamike e Zhvillimit (IDB)
  661300 Identifiko marrëveshjet individuale te huase
  6614 Fondi Ndërkombëtar për Zhvillimin Bujqësor (IFAD)
  661400 Identifiko marrëveshjet individuale te huase
  6615 Organizata e Vendeve Eksportuese te Naftës (OPEC)
  661500 Identifiko marrëveshjet individuale te huase
  6616 Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN)
  661600 Identifiko marrëveshjet individuale te huase
  6619 Institucione ndërkombëtare te tjera
  661900 Identifiko marrëveshjet individuale te huase

  662INTERESA PER HUAMARRJE TE TJERA TE JASHTME

  6620 Bono
  662000 Identifiko marrëveshjet individuale te huase

  6621 Financime te tjera
  662100 Identifiko marrëveshjet individuale te huase

  67 SHPENZIME TE JASHTEZAKONSHME
  677 Humbje nga gabime te lejuara ne ushtrimet paraardhëse
  678 Te tjera

  68 KUOTAT E AMORTIZIMIT DHE SHUMA TE PARASHIKUARA TE SHFRYTEZIMIT

  681 KUOTAT E AMORTIZIMIT DHE SHUMA TE PARASHIKUARA TE SHFRYTEZIMIT
  6810 Amortizime te subvencioneve për investime
  6811 Amortizime te aktiveve te qëndrueshme te trupëzuara
  6812 Amortizime te aktiveve te patrupëzuara
  6813 Shuma te parashikuara për zhvlerësimin e
  aktiveve te qëndrueshme
  6814 Shuma te parashikuara për zhvlerësimin e aktiveve qarkulluese
  6815 Shuma te parashikuara për rreziqe e shpenzime
  6816 Kuota pjese e shpenzimeve për tu shpërndarë ne disa ushtrime

  686 SHUMA TE PARASHIKUARA PER AKTIVET FINANCIARE

  6862 Shuma te parashikuara për zhvlerësimin e aktiveve
  financiare te qëndrueshme
  6864 Shuma te parashikuara për rreziqe e shpenzime
  6865 Shuma te parashikuara për zhvlerësimin e aktiveve financiare qarkulluese

  687 SHUMA TE PARASHIKUARA TE JASHTEZAKONSHME
  69 LLOGARI TE PERKOHSHME

  KLASA 7

  LLOGARITE E TE ARDHURAVE

  70 TATIME
  700 TATIM MBI TE ARDHURAT PERSONALE, FITIMIN DHE TE ARDHURAT KAPITALE

  7000 Tatim mbi te ardhura personale
  700001 Nga te punësuarit ne shërbimin publik
  700002 Nga te punësuarit ne shërbimin jopublik
  700003 Tatim mbi te ardhurat nga interesat
  700005 Te ardhura nga qiratë
  700006 Te ardhura nga lojërat e fatit
  700009 Te tjera

  7001 Taksa mbi fitimin e ndërmarrjes
  700101 Ndërmarrjet shtetërore
  700102 Ndërmarrjet private

  7002 Takse mbi biznesin e vogël
  700201 Takse mbi biznesin e vogël

  7009 Te tjera tatime mbi te ardhurat personale, fitimin dhe te ardhurat kapitale
  700901 Te ardhura nga tatimet mbi dividentet dhe aksionet
  700902 Te ardhura nga tatimet mbi pronësinë intelektuale
  700999 Te tjera taksa mbi te ardhurat personale, fitimin dhe te ardhurat kapitale

  701 KONTRIBUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE E SHENDETSORE

  7010 Nga te punësuarit
  701001 Sigurime Shoqërore te sektorit buxhetor
  701002 Sigurime Shëndetësore te sektorit buxhetor
  701011 Sigurime Shoqërore te sektorit jobuxhetor
  701012 Sigurime Shëndetësore te sektorit jobuxhetor
  701021 Sigurime Shoqërore te sektorit privat
  701022 Sigurime Shëndetësore te sektorit privat
  701099 Te tjera kontribute

  7011 Nga punëdhënësit
  701101 Sigurime Shoqërore te sektorit buxhetor
  701102 Sigurime Shëndetësore te sektorit buxhetor
  701111 Sigurime Shoqërore te sektorit jobuxhetor
  701112 Sigurime Shëndetësore te sektorit jobuxhetor
  701121 Sigurime Shoqërore te sektorit privat
  701122 Sigurime Shëndetësore te sektorit privat
  701199 Te tjera kontribute

  7012 Nga te vetëpunesuarit
  701201 Sigurime Shoqërore
  701202 Sigurime Shëndetësore
  701250 Gjoba dhe sekuestrime
  701299 Te tjera kontribute

  7013 Nga Fermerët
  701301 Sigurime Shoqërore
  701302 Sigurime Shëndetësore
  701350 Gjoba dhe sekuestrime
  701399 Te tjera kontribute

  7014 Sigurime Vullnetare
  701401 Sigurimet Shoqërore nga shtetas me banim jashtë
  701402 Sigurimet Shoqërore nga jo-kontribuues te përkohshëm

  7015 Kontribute Te Buxhetit për sigurime shoqërore
  701501 Sigurime Shoqërore për ushtaret
  701502 Sigurime Shoqërore për te papunët
  701503 Sigurime Shoqërore për ushtarake ne reforme dhe pension te parakohshëm
  701504 Sigurime Shoqërore për ish funksionaret
  701509 Sigurime Shoqërore për fermerët

  7016 Kontribute te buxhetit për sigurime shëndetësore
  701601 Shërbime mjekësore dhe dentare
  701602 Produkte farmaceutike

  702 TATIM MBI PASURINE

  7020 Taksa mbi pasurinë e paluajtshme
  702001 Tatim mbi token
  702002 Ndërtesa

  7021 Jetërsim (tjetërsim) i Pasurisë se Paluajtshme
  102101 Shitja e pasurisë se paluajtshme
  702102 Trashëgimia dhe dhurimi

  7029 Te tjera
  702901 Takse për shitjen e pasurive te luajtshme.

  703 TATIM MBI MALLRAT DHE SHERBIMET BRENDA VENDIT

  7030 T V S H - Tatim mbi vlerën e shtuar
  703001 Mbi mallrat dhe shërbimet brenda vendit
  703002 Mbi mallrat e importuara

  7031 Akciza
  703101 Cigaret
  703102 Pije alkoolike - akcize e parapaguar
  703103 Pije alkoolike - akcize e mbledhur nga dogana
  703104 Karburanti i prodhuar ne vend
  703105 Karburanti i importuar
  703106 Kafe
  703109 Te tjera

  7032 Taksa mbi shërbime specifike
  703201 Llogarite
  703202 Bingo
  703203 Automatet e lojërave te fatit dhe bilardot
  703204 Kazinotë
  703205 Ndonjë forme tjetër

  7033 Taksa mbi përdorimin e mallrave ose lejimin e veprimtarive
  703301 Takse vjetore për regjistrimin e automjeteve
  703302 Takse vjetore e tonazhit për aks.
  703303 Takse për qarkullimin e automjeteve te huaja
  703304 Takse regjistrimi e aktivitetit te lotarive.
  703305 Takse vjetore për licencimin e transmetimeve radio-televizive
  703306 Takse për përdorimin e aparateve te radios dhe televizorit
  703307 Takse për shërbimet e radio-telekomunikacioneve.
  703308 Takse për përdorimin e aparatit te telefonit
  703309 Takse për lejen e veprimtarisë se peshkimit
  703350 Takse për regjistrim biznesi
  703351 Takse vendi ne treg dhe shitësit ne rruge
  703352 Takse për ndërtime te reja
  703353 Takse gjuetie
  703399 Te tjera
  7039 Te tjera
  703901 Takse për fjetjen ne hotel te te huajve
  703902 Tatim mbi xhiron e hoteleve dhe restoranteve
  703903 Takse për therjen e bagëtive
  703904 Takse për reklamat
  703905 Taksa e tabelës
  703999 Te tjera

  704 TAKSA MBI TREGTINE DHE TRANSAKSIONET NDERKOMBETARE

  7040 Taksa doganore për mallrat e importit
  704001 Taksa doganore për mallrat e importit
  704002 Gjoba te sistemit doganor për importet

  7041 Taksa doganore për mallrat e eksportit
  704101 Taksa doganore për Mallrat e eksportit
  704102 Gjoba te sistemit doganor për eksportet

  7049 Te tjera
  704901 Takse për importin e automjeteve te përdorura
  704999 Te tjera

  709 TE TJERA TAKSA

  7090 Te tjera
  709001 Taksa e solidaritetit
  709002 Takse për kalimin e kufirit me avion
  709003 Takse për uljen, ngritjen e avionëve dhe qëndrimin e tyre ne aeroport
  709004 Takse për mbikalimet ajrore te avionëve ne Republikën E Shqipërisë.
  709005 Takse portuale
  709006 Takse pulle
  709051 Takse perimetrale
  709052 Takse për shfrytëzimin e lendes drusore
  709059 Te tjera taksa lokale
  709099 Te tjera te paklasifikuara

  71 TE ARDHURA JOTATIMORE

  710 TE ARDHURA NGA ND/JET E PRONESIA

  7100 Te ardhura nga ndërmarrjet publike jofinanciare
  710001 Ndërmarrjet shtetërore
  710002 Shoqëritë e përbashkëta
  710003 Te tjera

  7101 Te ardhura nga ndërmarrjet publike financiare
  710101 Banka e Shqipërisë
  710102 Bankat tregtare (te nivelit te dyte)
  710103 Kompanitë e sigurimeve
  710109 Te tjera

  7109 Te tjera
  710901 Qira toke
  710902 Takse e rentës minerare dhe e karrierës
  710903 Te tjera taksa te shfrytëzimit te nëntokës
  710904 Te ardhura nga llogarite shtetërore
  710905 Te ardhura nga interesat mbi depozitat e llogarive rrjedhëse bankare
  710999 Te tjera

  711 TE ARDHURA NGA SHERBIMET ADMINISTRATIVE E TE ARDHURA SEKONDARE

  7110 Tarifa administrative dhe rregullatorë
  711001 Takse për shërbime konsullore
  711002 Takse për dëshmi aftësie automjeti
  711003 Takse për regjistrimin ne arsim te larte
  711004 Takse për pasaporte lundrimi
  711005 Takse mbi aktet administrative dhe gjyqësore
  711051 Takse pastrimi dhe higjiene
  711052 Kontribut i detyrueshëm nga publiku për mirëmbajtjen e rrugëve
  711053 Takse për mbajtjen e qenve te luksit.
  711054 Takse për regjistrimin e një vendbanimi te ri.
  711099 Te tjera

  7111 Te ardhura sekondare dhe pagesa shërbimesh
  711101 Te ardhura nga kopshtet e fëmijëve
  711102 Te ardhura nga çerdhet
  711103 Te ardhura nga nxënësit me pagese
  711104 Te ardhura nga shërbimi mjekësor dhe spitalor
  711105 Te ardhura nga analizat kimike e biologjike.
  711106 Te ardhura nga policet e rendit për ruajtjen e godinave
  711107 Te ardhura nga parkingu
  711120 Te ardhura te ISSH nga komisionet për shërbimin e mbledhjes se kontributit
  shëndetësore për ISKSH
  711199 Te tjera

  7112 Takse për veprime gjyqësore dhe ligjore (noteriale)
  711201 Gjyqësore
  711202 Ligjore (noteriale)
  711299 Te tjera

  7113 Te ardhura nga shitja e mallrave dhe shërbimeve
  711301 Shitja e produkteve bujqësore dhe pyjore
  711302 Shitja e produkteve kulturore dhe turistike
  711303 Te ardhura nga mensat
  711304 Shitja e produkteve te azileve te pleqve
  711305 Shitja e arkave regjistruese nga Drejtoria e Tatim-Taksave
  711306 Shitja e shtypshkrimeve
  711307 Shitja e hartave
  711399 Te tjera

  7114 Te tjera nga biletat
  711401 Muzeumet
  711402 Qendrat kulturore
  711499 Te tjera nga biletat


  7115 Gjoba dhe sekuestrime
  711501 Gjoba gjyqësore
  711502 Gjoba trafiku - kontrabande
  711503 Gjoba te Policisë Pyjore
  711504 Gjoba te Inspektoratit Sanitar
  711505 Gjoba te Policisë Elektrike
  711506 Gjoba te Departamentit te Çmimeve dhe Standardeve
  711507 Gjoba te Departamentit te Kontrollit te Ushqimit
  711508 Gjoba te Departamentit te Kontrollit te Peshëmatjes
  711509 Gjoba te Policisë se Ndërtimit
  711599 Te tjera

  7116 Te Ardhura Nga Qiratë
  711601 Ndërtesat
  711602 Pajisjet
  711699 Te tjera

  7119 Te tjera
  719000

  719 TE TJERA TE ARDHURA JO-TATIMORE

  7190 Te tjera te paklasifikuara
  719001 Rikthime te pjesës se papërdorur te grandit ne vitin e mëparshëm
  719002 Pagesat e siguracioneve (INSIG..)
  719003 Pagesat për moskryerjen e shërbimit ushtarak
  719099 Te tjera

  72 GRANTE KORENT TE PERGJITHSHEM

  719 GRANTE KORENT TE BRENDSHEM TE PERGJITHSHEM

  7200 Nga i njëjti nivel qeverisjeje
  720001 Nga buxheti i pushtetit qendror
  720002 Nga buxheti i pushtetit vendor
  720003 Te tjera autoritete

  7201 Nga nivele te tjera te qeverisjes
  72010I Nga buxheti i pushtetit qendror
  720102 Nga buxheti i pushtetit vendor
  720103 Te tjera autoritete

  7202 Nga Buxheti i shtetit për buxhetin e sigurimeve shoqërore për pagesa te posaçme 720201 Për kompensimin e rritjes se çmimit për pensionistet
  720202 Për pensione shtetërore te posaçme
  720203 Për shtesa te parashikuara për ish-te përndjekurit politike
  720204 Për shtesa te parashikuara për veteranet dhe invalidët e punës
  720205 Për shtesa te parashikuara për invalidët e punës
  720206 Për shtesa te parashikuara për pensionet e ushtarakeve.
  720207 Për pagesa kalimtare e pensione te ish-funksionareve.

  7203 Nga buxheti i shtetit për buxhetin e Sigurimeve Shoqërore për mbulimin e deficitit 720301 Grande për te mbuluar deficitin e fondit te sigurimeve shoqërore
  720302 Për mbështetje te shpenzimeve shtese nga indeksimi.
  720303 Grande për te mbuluar deficitin e ISKSH

  7209 Te tjera
  720900

  719 GRANTE TE HUAJA TE PERGJITHSHEM DHE KORRENT

  7210 Nga qeveri te huaja
  721000

  7211 Nga organizata ndërkombëtare
  721100

  73 NDRYSHIMII GJENDJEVE TE INVENTARIT

  74 FINANCIME NE NATYRE

  76 TE ARDHURA FINANCIARE

  760 TE ARDHURA NGA INTERESAT E TRANSAKSIONEVE TE HUADHENIES

  7600 Huadhënie e brendshme direkte afatgjate
  760001 i njëjti nivel qeverisjeje
  760002 Te tjera nivele te qeverisjes
  760003 Ndërmarrjet
  7601 Huadhënie afatshkurtër për marrëveshjet me garant shtetërore
  760100
  7602 Nenhua nga huate e huaja për te njëjtin nivel qeverisjeje
  760200
  7603 Nenhua nga huate e huaja për nivele te tjera te qeverisjes
  760300
  7604 Nenhua nga huate e huaja për ndërmarrjet
  7605 E huaj
  760500
  77 TE ARDHURA TE JASHTEZAKONSHME

  773 Te ardhura nga veprimtaritë e mbyllura dhe ndryshimet e tjera te strategjisë
  777 Fitime nga gabime te lejuara ne ushtrimet paraardhëse
  778 Korrigjime nga vitet e kaluara
  779 Te ardhura te tjera

  78 PUNIME PER INVESTIME DHE RIMARRJE TE SHUMAVE TE PARASHIKUARA

  782 Punime për investime ne ekonomi
  783 Rimarrje te shumave te parashikuara për zhvlerësimin e aktiveve qarkulluese
  784 Rimarrje te shumave për zhvlerësimin e aktiveve te qëndrueshme te trupëzuara
  e te patrupëzuara
  785 Suprimimi i shumave te parashikuara për shpenzime te viteve te ardhshme
  786 Përdorimi i shumave te parashikuara për shpenzime te viteve te ardhshme
  787 Tërheqje nga seksioni i investimeve

  79 LLOGARI TE PERKOHSHME

  KLASA 8

  REZULTATET E VITIT

  80 LLOGARITE E ANGAZHIMIT (JASHTE BILANCIT)

  801 Angazhime te organizmave lokale ndaj te tretëve (detyrime)
  8014 Efekte ne qarkullim ne ngarkim te organizmit lokal
  802 Angazhime te te tretëve ndaj organizmit lokal( te drejta)

  809 KUNDERPARTI E ANGAZHIMEVE
  8091 Kunderparti e llogarisë 801
  8092 Kunderparti e llogarisë 802

  81 LLOGARI TE ELEMENTEVE TE MARRA ME QERA (JASHTE BILANCIT)
  812 Aktive te qëndrueshme
  813 Gjendje te inventarit
  819 Llogari kunderparti
  8192 Kunderparti e llogarisë 812
  8193 Kunderparti e llogarisë 813

  82 OPERACIONE TE VITEVE TE MEPARSHME

  828 Tituj te ardhurash te anuluar ose te pranuar si te pambledhshem
  829 Urdhra shpenzimesh te anuluara ose me afat te skaduar

  83 CAKTIM NGA TE ARDHURAT E FUNKSIONIMIT PER INVESTIME
  831 Caktim nga te ardhurat e funksionimit për investime

  84 OPERACIONE TRANSFERIMESH

  841 Transferim shpenzimesh
  842 Transferim te ardhurash

  85 REZULTATE NGA OPERACIONET E FUNKSIONIMIT

  850 Rezultate te operacioneve te funksionimit

  KLASA 9

  KONTABILITETI ANALITIK

  Grupi 90 : Programe te investimeve te veta
  Grupi 91 : Programe te investimeve për organizma te tjerë
  Grupi 92 : Operacione jashtë programit
  Grupi 93 : Shërbime te përgjithshme ose indirekte
  Grupi 94 : Shërbime administrative
  Grupi 95 : Shërbime sociale
  Grupi 96 : Shërbime ekonomike
  Grupi 97 : Shërbimi fiskal
  Grupi 99 : Llogari kunderparti

  Komente

  Nuk ka asnje koment.
  • Emri:
    
   Email:
      
   Përmbajtja:
    
      Postuar nga: admin

  Data: 20/01/2001

  ikub#: 101200002

  Shfleto artikuj te tjere per: KONTABILITET,

Versioni i plote | Publicitet | Kontakt

©2015 ikub.al